Blog-header

Kvadratbloggen

Kvadrat är livsstilsbolaget med visionen att göra sina konsulter till världens lyckligaste yrkesmänniskor

Dela

Vem ansvarar för företagskulturen?

cover

Finns det några likheter mellan att leda en orkester och att leda ett företag? Olle Sköld är operasångaren och dirigenten som bytte bana och blev ledarutvecklare – två karriärer som till synes kan verka vitt skilda, men som faktiskt har mer gemensamt än vad man kan tro. Utveckling – både av sig själv och av andra – och att få människor att samspela och nå samma mål, är något som genomsyrat hela Olles karriär – oavsett om det handlat om att leda en orkester eller en organisation. Ledarskapet går som en röd tråd genom hans yrkesverksamma liv och nyckeln till framgång, på scenen såväl som i organisationen, stavas – i Olles mening – kultur. Men hur bygger man egentligen en stark kultur i en organisation och vem bär ansvaret för att den implementeras?

Hej Olle! Berätta, varför är det så viktigt att ha en bra organisationskultur?
– I min mening så är kulturen den totala effekten av hur människor i en organisation tänker och agerar. Alltså – hur vi förhåller oss till varandra, våra kunder och andra intressenter, men även de resultat vi är tillsatta att uppnå. Därför är en bra organisationskultur väldigt viktig. Om människors attityder och beteenden, generellt, är ett hinder för utveckling och måluppfyllelse, så måste kulturen – alltså tänkandet och agerandet – förändras. ”Om vi gör som vi alltid har gjort, kommer resultatet att bli vad det alltid har varit”.

De som inte är intresserade av att dagligen jobba för organisationens och kundernas bästa har ett attitydproblem, men om det gäller väldigt många i organisationen så har vi ett kulturproblem. Står man inför ett sådant problem så är chansen liten att organisationen i det långa loppet uppnår goda resultat. Forskning har visat att kulturen, tillsammans med strategi, genomförande och organisation/struktur, är de fyra viktigaste beståndsdelarna att arbeta med i en organisation. En fråga att ställa sig är därför: “Vilka attityder och beteenden krävs för att genomföra lagd strategi och nå mål?” Svaren kan delvis bli olika beroende på organisation, men hemligheten bakom en framgångsrik kultur är både resultatorienterad, det vill säga att folk jobbar effektivt och målinriktat, och samspelande,coachande och delegerande.

“…förändringen måste alltid börja i organisationens ledning för att sedan successivt spridas genom organisationen.”

 

Var ligger ledarens ansvar i skapandet av organisationskulturen?
– Det är ledarna som har det övergripande ansvaret för organisationens kultur, och det är inget som går att delegera. Ledarna måste därför vara förebilder för de värderingar, attityder och beteenden – det vill säga kulturen – som krävs i organisationen. Men ledarna är också de som ska skapa strategier och övergripande mål och ser till så att människor utvecklas för att målen ska kunna nås. Om detta uppnås eller inte, är helt enkelt en kulturfråga som man, som ledare, aktivt måste jobba med.

Vilka är de viktigaste byggstenarna när man arbetar för att bygga en bra organisationskultur?
– I de fall då kulturen behöver utvecklas måste man först komma till insikt med, och förstå, nödvändigheten av en förändring. Därefter behöver man vara beredd på att under en lång tid, steg för steg, arbeta för en förändring. Det är alltså ingen “quick fix”. Man måste skapa tid för förändringsarbetet och i många fall även ta hjälp av experter. Särskilt nödvändigt är det i början av processen. Men förändringen måste alltid börja i organisationens ledning för att sedan successivt spridas genom organisationen. Det innebär att ledarna är en väldigt viktig del i det hela, eftersom de är förebilderna som ska driva förändringen vidare, år efter år.

“Det är ledarna som har det övergripande ansvaret för organisationens kultur, och det är inget som går att delegera”

 

Du är ledarutvecklare, men du har även en tidigare karriär som operasångare och dirigent. Ser du några likheter mellan de olika rollerna?
– Som operasångare och dirigent är jag, precis som exempelvis idrottsmän, van vid att jobba mot tydligt uppsatta mål och orubbliga deadlines. Vi måste helt enkelt se till att vara färdiga med vår träning när datumet för konserten eller föreställningen infaller – och det är inte en deadline som går att flytta på. Som operasångare är jag en högpresterare och på samma sätt vill vi att alla i organisationen ska prestera på en hög nivå. Som dirigent är det musikerna i orkestern eller kören som står för prestationerna, liksom medarbetarna i en organisation. Likt en ledare, är dirigentens uppgift att få alla att samspela och nå samma mål. Målet är att leverera det som publiken, eller som i ledarens fall kunderna, förväntar sig och ge dem en upplevelse. Ju bättre träningen och förberedelserna har varit, desto mer kan dirigenten – eller ledaren – släppa kontrollen, lita på medarbetarna och endast gå in och styra där det verkligen behövs. Chefer och ledare som hela tiden ”spelar själva” har inte tid att fokusera på andras samspel och utveckling, vilket faktiskt är en av de viktigaste uppgifterna som en chef eller ledare har.

Tack så mycket Olle! 


Olle_Sköld_Kvadratdagen_StockholmOlle är en erfaren ledarutvecklare, coach och workshopledare som under hela sitt yrkesliv sysslat med utveckling av såväl sig själv som andra, men också utveckling av organisationer. Han är författare till flera ledarutvecklingsprogram och har tagit fram organisationsutvecklingsmaterial där coaching och resultatorientering är viktiga verktyg. Olle är kvalitetsmedveten, samtidigt som han tror att enkelhet och humor är viktiga delar i all utveckling och i samspelet mellan människor.