Dela

Helena von Wowern

 • Senior Projektledare
 • Förvaltningsledare

Översikt

Helena är med flertalet stora införande och uppgraderingsprojekt av affärssystem en mycket erfaren projektledare. Projekt som hon drivit från initiering, via genomförande och driftsättning till projektavslut och överlämning till ordinarie systemförvaltning. Majoriteten av projekten har haft ett större antal projektmedlemmar och innehållit förändringsledning, anpassningar, integrationer och konverteringar. Även mindre projekt som övergång till EDI-fakturering och förbättringar av befintliga uppsättningar har varit vanligt förekommande aktiviteter. Hon besitter även internationell erfarenhet inom projektledning av ekonomisystemsrelaterade projekt.

Helena bidrar gärna till andra individers utveckling och delar med sig av sin kunskap om hur högpresterande team formas. Hon har ett naturligt intresse för förändringsprocessen som är en viktig del i alla typer av projekt. Hennes ledarstil är coachande och målen som ska uppnås förankras och kommuniceras löpande.

Helena har i sitt yrkesliv även haft andra roller bland annat chef för systemförvaltningen av Unit4 Business World On, systemförvaltare, testledare, utbildare i de system som implementerats/uppgraderats samt gruppledare.

Egenskaper

Helena har ett glädjefyllt driv och mycket god struktur i alla aktiviteter och projekt som hon åtar sig. Hon skapar en miljö där de enskilda projektmedlemmarna kan utvecklas mot sin högsta potential i det som gynnar projektets mål. Problem som eventuellt uppstår ser och löser Helena. Hon rör sig smidigt mellan helikoptersyn och detaljkännedom. Genom sitt öppna sätt och stora engagemang i uppgiften har Helena väldigt lätt för att komma in i nya grupper.

Sagt om Helena:
–”Helena är bra på att se saker ur andra perspektiv, out of the box, det är en viktig egenskap så att man inte blir ”hemmablind.”
- "Helena har en bra balans mellan att vara lyssnande och drivande."
-" Helena har ordning och reda runt sig och skapar en omgivning där andra vill verka."

Konsultens CV

 • Saab AB

  2018 - 18

  verksamhetsutvecklare

  UTMANING: I samband med övergångsfasen i skiftet av Service Management system upplevdes användarsupporten för koncernens ekonomisystem både svårtillgänglig och rörig. Detta upplevdes av både användaren som behövde hjälp och personalen i supporten som hanterar inkomna ärenden.
  LÖSNING: Ny kö-koordinator etablerades och lärdes upp. Strukturering av de olika supporttyperna. Allt ifrån beställningar, som överförts till det nya systemet, t ex av behörigheter eller organisationsuppdateringar, lyftes in i formulär. Till att support kvarvarande i det gamla systemet strukturerades. Gott samarbete med förvaltningen av fas1 för Service Now. Informationsspridning till och upplärning av personalen i supporten så att de kunde använda båda systemen på bästa sätt. Kommunikation och instruktion till användarna vart de ska vända sig och hur de får hjälp med olika typer av support.
  RESULTAT: Tydlig struktur för de olika supporttyperna, fler ärenden landar rätt direkt i supporten för ekonomisystemet och kan därmed hanteras tidigare.

 • Saab AB

  2017 - 18

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Projektledare uppgradering av Saab-koncernens gemensamma affärssystem till Unit4 Business World On! Spring 2016
  UTMANING: Utöver själva systemuppgraderingen ingick utvärdering och därefter eventuellt införande av de nyheter som den nya versionen innehöll. En övergång till virtuella klienter skedde inom ramen för uppgraderingsprojektet.
  LÖSNING: Helena initierade och planerade projektet för att därefter leda arbetet i mål inkl styrning av 50-talet projektmedlemmar.
  RESULTAT: Utfästa projektmål uppnåddes enligt budget och tidplan. Nyheter som bl a Analyzer i webben, appar för tidrapportering och attestering infördes.

 • Saab AB

  2016 - 17

  Projektledare

  Projektledare: Implementering av affärssystem Agresso M3 inkl 20-talet integrationer främst med IFS
  UTMANING: Ersätta befintligt affärssystem med koncernens gemensamma
  LÖSNING: Helena ledde projektet med 50-talet projektmedlemmar från initiering till överlämning till systemförvaltningen. Saabintern projektstyrningsmodell som bygger på PPS. Helena lärde upp Dynamics konsult i projektledning.
  RESULTAT: En stabil driftsättning med välutbildade nya användare i ett projekt utfört enligt utfäst tidplan och väl inom budgetramarna.

 • Saab AB

  2015 - 16

  Projektledare

  Projektledare: Implementering av affärssystem Agresso M3 inkl 20-talet integrationer bl a med Aveva Marine
  UTMANING: Ersätta befintligt affärssystem som till stor del byggde på excelsnurror
  LÖSNING: Helena ledde projektet med 40-talet projektmedlemmar från initiering till överlämning till systemförvaltningen. Saabintern projektstyrningsmodell som bygger på PPS. I uppdraget ingick även att lära upp Kockums projektledare i projektledning.
  RESULTAT: En stabil driftsättning enligt utfäst tidplan och väl inom budgetramarna.

 • Stockholm Stad

  2010 - 12

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Projektledare flertalet ekonomirelaterade projekt
  UTMANING: Avtalssystemet för Trafikkontorets avtal inklusive debiteringsunderlag i stordatormiljö behövde bytas ut till ett mer modernt system.
  LÖSNING: Helena både ledde och utförde en stor del av arbetet från behovsanalys, via kravanalys, tester och driftsättning till projektavslut.
  RESULTAT: Det nya avtalssystemet implementerades i enlighet med de krav och önskemål som identifierades i förstudien.

 • Stockholm Stad

  2009 - 10

  ekonom/controller

  Avdelningsekonom (Trafikkontoret, Teknik & Trafiktjänst)
  UTMANING: I rollen som avdelningsekonom ingick en rådgivande och systemexpertroll att systemtekniskt genomföra en övergång till beställarorganisation.
  LÖSNING: Helena ansvarade för hela processen från kravställare till utbildning av de nya användarna hos entreprenören. I arbetet ingick en anpassning i Agresso Service och nyutveckling av Felanmälan i WebInfo.
  RESULTAT: Systemförändringarna och den nya processen implementerades enligt tidplan. Entreprenören fick direkt från start ett fungerande systemstöd

 • Stockholm Stad

  2008 - 08

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Delprojektledare i Stockholm Stads uppgraderingsprojekt till Agresso v5.5. Helenas ansvarsområde var Tid- och Projekt samt Service modulerna.
  UTMANING: Genomföra en uppgradering av Tid- och Projektmodulen där flertalet olika behov skulle samsas i samma lösning.
  LÖSNING: Förutom att Helena ledde samtliga projektmoment var hon också starkt involverad i förändringsbehov och tester i samtliga faser. Hon höll också i en referensgrupp på 20 personer vid de berörda förvaltningarna.
  RESULTAT: Modulerna uppgraderades i enlighet med de krav och behov som identifierades i projektets inledande fas.

 • Stockholm Stad

  2007 - 08

  Projektledare/ekonom

  UTMANING: Agresso servicemodul behövde vidareutvecklings samt en integration med Trafik Stockholms felanmälansystem, Kopplet, behövde byggas för att effektivisera samarbetet mellan Staden och Trafik Stockholm.
  LÖSNING: Helena tog i sin projektledarroll fram en kravspecifikation samt utförde en stor del av projektarbetet inklusive funktionstester och stöttning av den personal som utförde acceptanstester. Hon agerade också i en supportfunktion under projektets avslutande fas.
  RESULTAT: Förbättrade arbetsprocesser inom Agresso servicemodul och genom integrationen med Kopplet kortades ledtiderna för ärendehanteringen.

 • Stockholm Stad

  2006 - 06

  Projektledare/ekonom

  UTMANING Införa Agresso Service (arbetsorder, återrapportering tid och material samt lager och tekniskt anläggningsregister). En modul som i sin helhet definierades som ett avsteg från malluppsättninge för Stockholm Stad. De sedan tidigare implementerade ekonomiblocket samt Tid- och Projektmodulen behövde samverka med den nya modulen med så få anpassningar som möjligt.
  LÖSNING: Efter behovsanalysen genomfördes en utförlig konsekvensanalys som i sin tur mynnade i genomförandet av sammanlänkningen med befintlig uppsättning och införandet av Servicemodulen. Helena handledde och stöttade avdelningens interna projektledare.
  RESULTAT: Införlivandet av Agresso Service medförde bara en anpassning i befintlig uppsättning.

 • Stockholm Stad

  2002 - 05

  Projektledare/verksamhetsutvecklare

  Projektledare införandeprojekt affärssystem Agresso v5.4 för fackförvaltningarna Gatu- och Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Exploateringskontoret.
  UTMANING: Övergång från stordatorbaserat skräddarsytt ekonomisystem som använts länge till modernt affärssystem med ett annat arbetssätt och därmed följande förändrade processer.
  LÖSNING: Nuläges och behovsanalys inledde ett större förändringsarbete där även förändringsbehovet i framtida arbetssätt inkluderades. Tätt samarbete med Stadsledningskontoret som höll samman systemskiftet för Stockholm Stads samtliga förvaltningar. Helena var projektledare från projektstart till mål där ekonomimodulerna samt Tid- och Projektmodulen implementerades. Personalansvar för en heltidsanställd assistent. Ledde 70 personer ute på avdelningarna i implementeringsarbetet. Cirka 600 slutanvändare utbildades i hennes regi i modulen Tid- och Projekt.
  RESULTAT: Förvaltningarna var så nöjda med Helenas arbeta att hon blev fast anställd för att fortsätta utveckla ekonomifunktionen och driva framtida projekt.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Förändringsledning, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Processutveckling, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Workshopledning, ERP Implementation, Projektledning, Utbildning

 • - Upphandling

  Kravformulering, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, KANBAN, LEAN, PM3, Scrum, Ratten/Pilen, PPS

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Outsourcing, Det coachande ledarskapet, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumenthantering, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testledning

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Fastighet, Byggindustri, Försvar, Transport/Spedition/Flyg, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Facilitator, Förändringsledare, Testledare, Utbildningsledare, Lärare, Systemförvaltare, Delprojektledare, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Kommunikationsplanering, Presentationsteknik, Sociala medier, Internkommunikation, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2017 - 2018

  Head of Financial Systems, Saab AB

 • 2014 - 2017

  Projektledare & systemförvaltare, Saab AB

 • 2012 - 2014

  Systemförvaltare, Veidekke

 • 2002 - 2002

  biträdande projektledare, P&O Nedlloyd Ltd.

 • 2002 - 2012

  Projektledare, Stockholm Stad

Utbildningar

 • 2018 - 18

  High Performing Teams, Mannaz

 • 2017 - 17

  Strategic Leadership, Mannaz

 • 2017 - 17

  Communicative Leadership, Mannaz

 • 2016 - 16

  Performance Driven Leadership, Mannaz

 • 2016 - 16

  Authentic Leadership, Mannaz

 • 1996 - 96

  Marknadsförings- och personalledningskurser, Universität Hamburg

 • 1992 - 96

  Ekonomie Magister i Företagsekonomi inriktning Strategi, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757
Camilla Collins
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0702-791369
Håkan Deblén
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0724516010