Dela

Michael Ringström

 • Förvaltningsledare
 • Projektledare
 • Linjechef

Översikt

Michael är en erfaren projektledare och förvaltningsledare med lång erfarenhet av IT-verksamhet i medelstora och stora företag. Han har jobbat i flera långvariga kundrelationer, ofta i anslutning till planerade system- och verksamhetsförändringar. Michaels fokus har ofta varit mot tekniken men genom sitt långsiktiga arbete har Michael fått djupare verksamhetskunskap vilket öppnat för andra roller i anslutning till projektledarrollen.

De senaste åren har han kompletterat den långa erfarenheten från leverantörssidan med olika roller på beställarsidan vilket gjort honom mer komplett som konsult.

Egenskaper

Michael är flexibel, lösningsorienterad och med en pragmatisk grundinställning. Genom sitt engagemang, sin vilja att slutföra sina uppdrag och att alltid se till kundens bästa blir Michael ofta engagerad i andra arbetsuppgifter än de rent projektledarrelaterade. Som Michaels beställare uttryckte det: det är många konsulter som lovar. Michael utmärker sig genom att verkligen leverera det han lovat.

Konsultens CV

 • Sveaskog Förvaltnings AB

  2018 - 18

  Projektledare och verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: I samband med att PM3-modellen som Michael var med och införde 2011/2012 utvecklas så behöver även budget-/ uppföljnings- och kostnadsutfördelningshanteringen anpassas inom Sveaskog. Michael f.d. ansvarsområde, IT-infrastrukturen, är med alla dess ingående komponenter och ständiga behov av förändringar det mest komplexa att hantera.

  Ansvar: Michael tog fram och förankrade en budgeterings- och kostnadsutfördelningsmodell som stödjer den nya PM3-organisationen för hela Sveaskogs IT-verksamhet. Modellen förankrades hos förvaltningsledare, redovisningsekonomer, IT-ledning och ekonomi- och redovisningschef. I uppdraget ingick även att ta fram budgetmallar och tillsammans med förvaltningsledaren färdigställa 2019 års infrastrukturbudget i den nya mallen.

  Metoder/tekniker: PM3, ITIL, Jira, Excel, workshops, beslutsmöten

 • Sveaskog Förvaltnings AB

  2018 - 18

  Projektledare

  Uppdrag: Michael är Sveaskogs projektledare i ett införandeprojekt av ett IT-säkerhetsövervakningssystem, Cyber Defence Center från Nixu AB.

  Ansvar: I uppdraget ingick även att beskriva ingående partens roller/ansvar samt identifiera behov och ta fram förslag till förändringar av leverantörs- och anställningsavtalen. En stor utmaning i detta projekt var att samordna Sveaskogs rutiner, resurser, leverantörs- och anställningsavtal med IT-driftleverantören, kommunikationsleverantörerna, IT-säkerhetsleverantören och personalen till en fungerande ”24/7”-lösning. Resultatet överlämnades till informationssäkerhetsansvarig hos Sveaskog.

  Metoder/tekniker: PM3, ITIL, Jira, Workshops

 • Sveaskog Förvaltnings AB

  2018 - 18

  Projektledare och verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Utred förutsättningarna för outsourcing av Sveaskogs IT-arbetsplatsförvaltning.

  Ansvar: Utifrån offert och tjänsteutbud från befintlig IT-driftleverantör tog Michael fram ett business case som även omfattade analys av befintlig leverans, införandeprojekt samt medarbetarhantering i ett scenario där Sveaskog outsourcade HW-försörjning och förvaltning av IT-arbetsplatsen. I uppdraget ingick även planering och genomförande av ett 10-tal workshops tillsammans med olika delar av verksamheten för att kartlägga verksamhetens totala behov.

  Metoder/tekniker: PM3, Jira, ITIL, avancerad Excel, workshops, referensmöten, leverantörsmöten

 • Sveaskog Förvaltnings AB

  2015 - 17

  Systemägare

  Uppdrag: Michael är anställd i befattningen som systemägare för Sveaskogs IT-infrastruktur.

  Ansvar: Michael hade budgetansvar, var IT-säkerhetsansvarig och ingick i IT-styrgruppen. Han rapporterade till IT-chefen. I fokus fanns ekonomiska ramar, en stabil IT-drift samt lyhördhet mot verksamhetens behov. Michael omförhandlade IT-drift- och telefoniavtal samt upphandlade några mindre nya avtal såsom ett nytt videoavtal och underhållsavtal kring den tekniska plattformen. Vid större avtalsförändringar ingick CIO och CFO i en arbetsgrupp. Vidare initierade Michael IT-säkerhetssatsningar t.ex. för att möta den ökade hotbilden upphandlas en IT-säkerhetsrådgivare (Cyber Defense Advisor). Under 2016 initierade Michal ett GDPR-projekt för att analysera behovet av anpassningar för att följa den nya lagen. Efterföljande genomförandeprojekt överfördes mot slutet till den juridiska enheten och Michael satt kvar i styrgruppen tills projektet avslutades.

  Metoder/tekniker: PM3, Jira, ITIL, Sveaskogs riktlinjer och styrande dokument, GDPR-riktlinjer från Datainspektionen, MS Office, leverantörskontakter

 • Sveaskog Förvaltnings AB

  2011 - 15

  Förvaltningsledare och processförvaltare

  Uppdrag: Michael engageras som konsult i teamledarrollen för de ”skogliga systemen”, de system som stöttar Sveaskogs kärnverksamhet. Han anställs i Sveaskog efter ett år.

  Ansvar: I uppdraget och befattningen ingick även att implementera förvaltningsmodellen PM3 samt att aktivt arbeta med att införa Sveaskogs arbetsprocesser. Michael ingår även i det metodteam som ansvarar för anpassning/utveckling av PM3-implementeringen och arbetsprocesserna. I teamledarrollen ingår han i styrgrupper tillsammans med systemägare, verksamhetsrepresentanter och förvaltningsleverantörer. I uppdraget ingår även ansvar för att gällande förvaltningsavtal hålls uppdaterade. Inför uppstarten av ett riktigt stort projekt som syftade till att byta ut de mest centrala delarna av Sveaskogs kärnsystem deltog Michael i olika förstudieetapper, där han kunde tillföra egna erfarenheter av större systembyten. Bland utmaningarna i detta förvaltningsledaruppdrag kan nämnas att hålla igång ett förvaltningsteam under hög intern job-rotation. Michael blev även involverad i en större omorganisationförändring under 2012 där hans tidigare erfarenheter av att angripa organisatoriska förändringar på ett strukturerat sätt kom väl till pass.

  Metoder/tekniker: PM3, Jira, ITIL, Sveaskogs riktlinjer och styrande dokument, MS Office, MS Visio, MS Project

 • DHL Freight AB

  2008 - 11

  Projektledare och verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Michael var som konsult från CGI(Logica) ansvarig för delprojektet Integration & Deploment i DHLs projekt Domestic System Migration (DSM) hos DHL Express/DHL Freight. DSM var ett projekt som ersatte kärnsystemen för DHLs inrikestransporter, ett tiotal egenutvecklade stordatorbaserade applikationer med anor från slutet av 70-talet och som ersattes med ett standardsystem för transportbranschen.

  Ansvar: I Michaels uppdrag ingick att analysera, dokumentera och integrera med omgivande system, att ta fram en utrullningsmodell för det nya systemet samt parallellt att ta fram en nedstängningsmodell inklusive arkivering av de gamla systemen. Michael deltog även aktivt i genomförandet av ovanstående moment i projektet t.ex. dokumenterade gränssnitt, deltog i kvalitetssäkringsarbetet när resultaten från nattliga batchjobb i gamla och nya systemet jämfördes under testarbetet m.m. Efter projektet deltog Michael i den dagliga förvaltningen av det nya systemet, kompetensväxlade till förvaltningsorganisationen samt var projektledare för ett mindre projekt kopplat till det nya systemet.

  Metoder/tekniker: Prince2, ITIL, workshops, leverantörsmöten i Danmark, projektplanering i MS Project, Gränsnittsdokumentation i MS Visio

 • DHL Express AB

  2007 - 08

  Head of Strategy and Planning

  Uppdrag: Michael var anställd på DHL Express i rollen som Head of Strategy and Planning.

  Ansvar:Michael var ansvarig för att ta fram den strategiska IT-inriktningen i det svenska bolaget. Det innebar bl.a. anpassning av regionala riktlinjer till lokala förhållanden. En stor del av tiden ägnades åt en förstudie för att byta ut de gamla, lokala egenutvecklade transportadministrativa systemen till en standardapplikation. I arbetet ingick att ta fram ett business case, presentationsmaterial, att hålla föredrag och sälja in lösningen i olika beslutsfora inom DHL och Deutsche Post. Michael övergick efter positivt beslut till att starta upp genomförandeprojektet som interim PL samt påbörjade bemanningen av projektet.

  Metoder/tekniker: Prince2, ITIL, workshops, beslutsfora, MS Project, MS Visio och MS office

 • DHL Express AB

  2005 - 06

  Beställningssamordnare

  Uppdrag: Michael var som konsult ansvarig beställningssamordnare hos DHLs nordiska IS organisation med ansvar för de svenska inrikessystemen.

  Ansvar: Michael samordnade de RFCer "Request For Change” som förvaltningsteamen producerade och ansvarade för samordning mellan enheterna samt att lösningsförslag, kostnadsestimat och leveransplaner togs fram.
  Michael var även ett allmänt stöd till IS-avdelningen vid utredningar, framtagande av teknisk dokumentation och rapporter samt projektledning.

  Metoder/tekniker: Prince2, ITIL, MS Project, MS Visio och MS office

 • DHL Express AB

  2001 - 05

  Förvaltningsledare

  Uppdrag: Michael var Logicas/CGIs förvaltningsledare på halvtid för c:a 15 systemutvecklare som förvaltade DHL’s transportadministrativa system för den svenska marknaden.

  Ansvar: I arbetsuppgifterna ingick även att planera och genomföra reducering av bemanningen samt kompetensväxling inför kommande pensionsavgångar. Michael var även en kompetensförstärkning för DHL IS beställarorganisation på halvtid med arbetsuppgifter såsom utredningar, framtagande av kravspecifikationer och projektledning. Vidare arbetade Michael som vikarie för IT-chefen mellan april och augusti 2002 då denne var sjukskriven. Ansvaret omfattade även medarbetaransvar för 8 medarbetare. Michael deltog även i specifikationsarbetet i ett Europeiskt projekt "New Production System" (NPS) vars målsättning var att implementera ett nytt gemensamt regionalt system för Europa med förvaltning och drift i Prag.

  Metoder/tekniker: Prince2, ITIL, MS Project, MS Visio och MS office

 • WM-data Business Partner AB

  1999 - 01

  Förvaltningsledare och Key Account Manager

  Upppdrag: Under outsourcingsprojektet av SL-data till WM-data var Michael delprojektledare och efter projektet hade han en delad roll som förvaltningsledare för SL och Key Account Manager för SL och dess entreprenörer.

  Ansvar: Michael hade ansvar för flytt av förvaltare och applikationer till WM-data. Han fick medarbetaransvaret för 15 systemförvaltare inkl. de tidigare förvaltningscheferna och fick förvaltningsansvaret för ett 50-tal applikationer. Michael arbetade i en delad roll som förvaltningsledare och IT-partneransvarig (Key Account Manager). I den senare rollen ingick förutom att utveckla SL-affären även att ge support åt SLs samarbetspartners, teckna förvaltningsavtal och förse dem med applikatoriskt stöd inom persontransporter.

  Metoder/tekniker: WM-datas modell för outsourcingaffärer, WM-datas projektmodell Ratten, mentorskap inom WM-data,

 • WM-data Multipoint AB och WM-data Business Partner

  1997 - 99

  Chefstjänster

  Uppdrag: Michael arbetade som enhetschef i två olika roller med mellan 25 och 50 medarbetare inom WM-data PS-Data AB. Därefter i WM-data Business Partner AB som chef för affärsområdet Handel med större kunder som Apoteket, KF, Statoil och andra bensinbolag.

  Ansvar: Michael hade budgetansvar och medarbetaransvar. I rollen som chef för affärsområdet Handel hade Michael medarbetaransvar för 5 gruppchefer. Affärsområdet bestod av drygt 100 medarbetare.

  Metoder/tekniker: WM-datas styrande dokument, mentorskap, ledarkurser

 • SPP

  1997 - 97

  Projektledare

  Uppdrag: Michael arbetade som delprojektledare i projektet NFS (Nytt FörsäkringsSystem) som syftade till att införa standardsystemet Oceanic på livförsäkringssidan.

  Ansvar: I Michaels arbetsuppgifter ingick att definiera och avgränsa ansvarsområdet för den tekniska plattformen.

  Metoder/tekniker: SPPs projektmodell, Försäkringsplattformen Oceanic, MS Officepaketet

 • Apoteksbolaget AB

  1993 - 97

  Projektledare, teknisk designer och support

  Uppdrag: Michael var WM-datas delprojektledare för den tekniska plattformen i ATS-projektet (Apotekens Terminal System).

  Ansvar: Förutom projektledning så jobbade Michael aktivt i framtagandet av det nya ATS-systemet med arbetsuppgifter såsom utredningar, design, specifikationsarbete samt deltog sluligen aktivt i planeringen och utrullningen av ATS-systemet på alla apotek. Delprojektets bemanning bestod av 10-15 tekniska specialister. Under pilottdriften och utrullningen ingick Michael i det team som installerade de första 10 apoteken på plats samtidigt som han var med och finslipade rutinerna för den höga grad av automatisering vid installation och drift som krävdes för att hålla igång 900 client- /serversystem på apoteken med minimalt antal resurser. Därefter jobbade Michael i teamet med 3rd line support under det år alla 900 apotek bytte från terminalbaserat system till en client- /serverlösning. Efter driftsättningen övergick Michael till att bygga upp en förvaltningsorganisation för den tekniska plattformen och ledde denna gruppering under det första året.

  Metoder/teknik: WM-data projektstyrningsmodell Ratten, Unix shellscript-programmering, C-programmering, MS Word för tekniska specar, client/server-teknik

 • Telub Teknik AB

  1992 - 93

  Systemingenjör

  Uppdrag: Michael arbetade som anställd på Telub Teknik AB med systemspecifikationer och offerter till Telubs kunder.

  Ansvar: I arbetet ingick även viss C- och shellscriptprogrammering på Sun workstation.

  Metoder/teknik: MS Word, Telubs avancerade wordmallar vid offertskrivande, C-programmering, shellscript-programmering

 • Apoteksbolaget AB

  1989 - 92

  Systemutvecklare

  Uppdrag: Michael arbetade som anställd på Apoteksbolaget AB som systemutvecklare med ATS -Apoteksbolagets Terminal System och slutenvårdssystemet SLEV - SjukhusLEVeranser.

  Ansvar: Michael arbetade som utvecklare i ATS systemet och var tekniskt ansvarig för SLEV-systemet.

  Metoder/tekniker: Unix shellscripts- och C-programmering, Oracle 4 GL-verktyg samt Oracle databasadminstration.

 • Philips Elektronikindustrier AB

  1987 - 89

  Utvecklingsingenjör

  Uppdrag: Michael var anställd på PEAB som utvecklingsingenjör i ett C3I-lab (Command-Control-Information) med inriktning på MMI (man-machine-interface) för militära ledningssystem.

  Ansvar: I arbetet på C3I-lab ingick förutom framtagande av prototyper även kunddemonstrationer på svenska och engelska. Michael var även med i ett projekt och utvecklade moduler i programspråket ADA.

  Metoder/teknik: MS Word, Unix shelllscripts, C-programmering, grafikverktyg på Sun workstation, Oracle 4 GL-verktyg, Oracle dba-verktyg, ADA

 • SU-TVT Infologics AB

  1986 - 87

  Kunskapsingenjör

  Uppdrag: Michael anställdes efter sitt examensarbete hos Infologics för arbete med kunskapsbaserade system och arbetade i ett projekt som kunskapsingenjör.

Kompetensområden

Anställningar

 • 2017 -

  Konsult, Ringströms konsult AB

 • 2012 - 2017

  Förvaltningsledare och Systemägare Infrastruktur, Sveaskog

 • 2008 - 2012

  Konsult, Logica / CGI

 • 2007 - 2008

  Head of Strategy and planning, DHL Express

 • 1993 - 2006

  Konsult, WM-data (i flera bolag)

 • 1992 - 1993

  Systemingenjör, Telub Teknik

 • 1989 - 1992

  Systemutvecklare, Apoteksbolaget

 • 1987 - 1989

  Utvecklingsingenjör, Philips Elektronikindustrier

 • 1986 - 1987

  Kunskapsingenjör, SU-TVT Infologics

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning, Certezza

 • 2015 - 15

  PM3, PÅ hos Sveaskog

 • 2013 - 13

  Effektiv kravhantering, Konsultbolag1 hos Sveaskog

 • 2006 - 06

  Server-Oriented Architectures, Addskills

 • 2005 - 05

  PRINCE2, hos DHL Express

 • 2002 - 02

  Kommunikation och ledarskap, Dale Carnegie

 • 2000 - 00

  WM-datas Affärsprojektmodell APM, hos WM-data

 • 1998 - 98

  WM-datas ledarutbildning WML, Internt WM-data

 • 1989 - 89

  Oraclekurser, Oracle

 • 1983 - 86

  Systemvetarlinjen, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25