Dela

Susanne Lindestam Öktem

 • Verksamhetsutveckling
 • Ekonomi och e-handel
 • Projekt- och förändringsledning

Översikt

Susanne Lindestam Öktem är seniorkonsult med 20 års erfarenhet av utredning, planering och genomförande av förändring och förbättring inom ekonomi, fakturahantering, e-handel och verksamhetsstyrning. Hennes målsättning är att bidra till förbättringar av verksamheter och organisationer i stort såväl som smått. Hon arbetar främst med strategier, processer, organisation och systemstöd i syfte att skapa förutsättningar för en effektiv administration av hög kvalitet.

Under de senaste åren har Susanne främst arbetat med anslutning av kunder till tjänster och systemstöd inom ekonomi, elektronisk fakturahantering, e-beställning och lön. Utöver det har hon varit huvudprojektledare för utveckling av en standardiserad ekonomitjänst med systemlösning för statliga myndigheter.

Egenskaper

Susanne är en person som tillför en helhetssyn, struktur och fokusering i projekt och arbetsgrupper. Hon sätter sig snabbt in nya situationer. Är analytisk och har förmåga att både tänka strategiskt och genomföra det operativa. Susanne har social och pedagogisk läggning, har lätt att knyta kontakter och bygga nätverk. Har stor erfarenhet av muntlig och skriftlig kommunikation.

Konsultens CV

 • Sweco

  2017 -

  Projektledare

  Förstudie, kravställning och upphandling av ett nytt systemstöd för fakturahantering för koncernen. Utarbetande och implementering av en global design.

 • Sida

  2014 - 14

  Managementkonsult

  Förstudie inför beslut avseende anskaffning av nya systemstöd för ekonomi, elektronisk fakturahantering, e-beställning, planering och budgetering. Framtagande av förslag till projektdirektiv, projektorganisation och projektplan. Utarbetande av business case till föreslagen anskaffning.

 • Statens servicecenter

  2013 - 17

  Projektledare kundanslutningar o tjänsteutveckling

  Projektledare för anslutning av kunder till tjänster och systemstöd inom ekonomi, elektronisk fakturahantering, e-beställning och lön. Huvudprojektledare för utveckling av en standardiserad ekonomitjänst med systemlösning för ekonomi, elektronisk fakturahantering och e-beställning.

 • SAS Institute

  2013 - 13

  Stöd vid presentation av Visual Analytics

  Stöd till kunden vid presentation av ett nytt gränssnitt och nya funktioner till målgruppen ekonomichefer och controllers.

 • Regeringskansliet

  2013 - 13

  Uppdragsledare ny styrmodell

  För att vidareutveckla verksamhetsstyrningen inom Förvaltningsavdelningen ledde Susanne en arbetsgrupp för utarbetande av en ny styrmodell. En viktig aspekt var att styrmodellen skulle synliggöra både drift- och utvecklingsaktiviteter för att säkerställa tillräckligt mycket utrymme för utveckling.

 • Regeringskansliet

  2011 - 12

  Processledare Verksamhetsplanering

  Processledaren har en sammanhållande roll för Förvaltningsavdelningens tio enheter som omfattar att leda, utveckla och hålla samman process och tidplan, utarbeta förslag till beslutsunderlag för en sammanställd verksamhetsplan och budget samt genomföra uppföljningsaktiviteter under året. Susanne hade denna roll på interimsbasis parallellt med utveckling av metoder och mallar.

 • Regeringskansliet

  2011 - 13

  Metodstöd till projektledare e-inköp

  Metodstöd och mentor till intern projektledare inom projekt för införande av ett IT-stöd för e-beställningar. Projektet omfattade utarbetande av enhetliga processer, roller och varugrupper avseende beställningsförfarandet samt framtagande av krav och testmaterial för införande av systemstöd.

 • Regeringskansliet

  2011 - 11

  Projektledare ny struktur för budgetering

  Uppdraget innebar att med hjälp av en arbetsgrupp utarbeta en enhetlig struktur för budgetering och uppföljning för Förvaltningsavdelningens tio enheter i syfte att underlätta prognosticering samt jämförbarheten över tid.

 • Handelsbanken Capital Markets

  2010 - 11

  Projektledare kravprojekt

  Projektledare för ekonomiprojektet i ett stort förändringsprogram som omfattar kravställande och införande av ett standardsystem för värdepappershandel inkluderande ett stort antal systemomläggningar och justeringar av verksamhetens processer och arbetssätt.

 • Storstockholms Lokaltrafik AB

  2008 - 10

  Projektledare/kravanalytiker Ekonomisystem

  Uppdraget omfattade att leda en arbetsgrupp för kravställning, leveranssäkring och test av ekonomimodulen i biljettsystemet SL Access, utformning av ekonomiadministrativa arbetssätt, processer och rutiner inom biljettsystemet samt angränsande ekonomiadministrativa system.

 • Wallstar/Soya Group AB

  2008 - 08

  Utredare e-faktura, e-inköp

  Uppdraget omfattade genomförandet av en analys av arbetssätt och IT-stöd för e-faktura och e-inköp inom två av koncernens bolag samt utarbetande av förslag på förbättringsåtgärder.

 • Ekonomistyrningsverket

  2007 - 07

  Utredare/beslutsunderlag upphandling

  Utarbetande av beslutsunderlag avseende en statlig ramavtalsupphandling av IT-stöd och tjänster för ekonomi, HR och besluttsstöd (BI). Uppdraget omfattade omvärldsanalys av marknaden för ekonomi-, ERP- och BI-system samt administrativa tjänster, kartläggning och analys av nuläge och behov i statsförvaltningen, kostnads- och finansieringskalkyler, översiktliga processbeskrivningar inom ekonomiområdet samt utarbetande av förslag för paketering av upphandlingen. Ansvarat för att hålla ihop slutrapporten.

 • Försvarsmakten

  2006 - 07

  Utredare/behovskartläggning

  Uppdraget omfattade stöd till ÖB chefscontroller i arbetet med att kartlägga högsta ledningens behov av information och verktyg för ledning och styrning av Försvarsmakten. Uppdraget omfattade planering, genomförande och analys av intervjuer med Försvarsmaktsledningen. Materialet låg till grund för uppsättning av ledning och styrning i det SAP-system som Försvarsmakten upphandlat inom ramen för projekt PRIO.

 • Ekonomistyrningsverket

  2005 - 05

  Utredare/e-faktura

  Deltagande i förstudien för e-faktura. Ingick i projektgruppen och deltog vid utformning av strategier och förslag inkluderande kostnad- och nyttobedömning. Ansvarade för framtagande av en omvärldsanalys samt att hålla samman och textbearbeta förstudierapporten.

 • Försvarsmakten

  2004 - 06

  Kravanalytiker

  Deltagande i kravställning vid upphandlingsarbetet av ett integrerat ekonomi- och resursledningssystem. Ansvar för att utarbeta metoder för anbudsgivarnas demonstrationer i syfte att uppnå en så objektiv bedömning som möjligt.

 • Försvarsmakten

  2004 - 04

  Utredare/processkartläggning

  Kartläggning av Försvarsmaktens planerings- och förberedelsearbete för att sända det svenska insatsförbandet LA01 till Liberia inom ramen för FN-uppdrag. Uppdraget omfattade planering, genomförande och analys av ett 20-tal intervjuer med nyckelpersoner, identifiering av processer, aktiviteter och tidplan samt identifiering av kritiska förbättringsområden. Resultatet presenterades internt för Försvarsmaktens ledning. Resultatet låg därefter till grund vid upphandlingen av ett integrerat ekonomi- och resursledningssystem samt en film som används för information till förband inom ramen för införande av det upphandlade systemet.

 • Verket för högskoleservice

  2003 - 03

  Utredare

  Uppdraget omfattade av kartlägga befintliga ekonomiadministrativa rutiner och processer av det studieadministrativa sysemet Ladok samt att ta fram förslag på nya motsvarande rutiner inom ramen för en ny förvaltningsorganisation.

 • Ekonomistyrningsverket

  1999 - 00

  Intern projektledare omvärldsanalys

  Ansvar för utveckling och införande av en process för omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom avdelningen ekonomiadministrativa system med uppgift att tillhandahåll ekonomisystemslösningar inom statsförvaltningen.

 • Ekonomistyrningsverket

  1999 - 07

  Intern projektledare kvalitetsmätningar NKI

  Ansvar för årliga kundenkäter till statliga myndigheter inom ramen för ESV:s ramavtal för administrativa system, inklusive upphandling av enkättjänst genomförande av enkäterna, utformning av frågeformulär, analys och presentation av resultat samt initiering av verksamhetsutveckling utifrån resultatet.

 • Unilever GB Glass

  1999 - 99

  Projektledare

  Införande av ett koncernanpassat anläggningsregister inom befintligt affärssystem (MFG/PRO - QAD). Uppdraget omfattade projektledning av uppdraget inkluderande koordinering av konsulter från Origins indiska systerbolag.

 • St Jude Medical

  1996 - 98

  Applikationskonsult

  Applikationskonsult vid införande av ekonomidelen av ERP-systemet MFG/PRO (QAD). Uppdraget omfattade parametersättning av systemet enligt kravdokument och processkartor, anpassning av ekonomiprocesser till nationella förhållanden, utarbetande och ledning av systemtester, planering och genomförande av utbildning, dokumentation av systemets uppsättning och användning, samt deltande vid driftsättning av systemet. Uppdraget var under fem månader förlagt till koncernens distributionscenter i Bryssel.

 • Timberjack AB

  1996 - 96

  Delprojektledare ekonomi

  Införande av affärssystemet MFG/PRO (QAD). Susannes roll var att stötta ekonomiavdelningen vid kravställning, modellering, parametersättning, testning, dokumentation samt vid driftssättning av systemet. Genomförde också utbildningsinsatser inom koncernen vilket också omfattade det kanadensiska bolaget.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Mac OS X, Windows XP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Anläggnings-/Inventarieregister, Controlling, Fakturering, Inköp/lager, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Projektredovisning/Projektstyrning, Redovisning

 • - Verktyg & Middleware

  MS Project, Lotus Notes, MS Office

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Kravanalys, Metodstöd, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Scrum, PENG, Processer och metoder allmänt

 • - Projektfaser

  Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Införande och överlämning, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Elektronisk fakturering

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, Workshopledning, civ.ek

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Testledare, Utredare, Workshopledare

Anställningar

 • 2007 -

  Konsult, Egen verksamhet inom Kvadrat Management

 • 1999 - 2007

  Omvärldsekonom, konsult, utredare, Ekonomistyrningsverket

 • 1995 - 1999

  Applikationskonsult, Origin Sweden AB

 • 1994 - 1995

  Redovisningsansvarig, Fisons Pharmaceuticals AB

 • 1993 - 1994

  Ekonomiassistent, Tyréns Byggkonsult AB

Utbildningar

 • 2018 - 18

  IREB Certification Requirements Foundation, NTI Utbildning

 • 2017 - 17

  Utveckla ditt personliga ledarskap, NFI Utbildning

 • 2017 - 17

  Prosci Change Management Certification, Proacteur

 • 2017 - 17

  Business Model Design, IRM Academy

 • 2016 - 16

  Certifiering Pejl projektstyrning, Pejl AB

 • 2013 - 13

  Introduktion till Lean, Kvadrat AB

 • 2012 - 12

  Controllerutbildning, FAR Akademi

 • 2012 - 12

  Metaplan moderation , Metaplan AB

 • 2011 - 11

  Förhandlingsteknik, Astrakan

 • 2009 - 09

  Marknadskommunikation vid förändringsarbete, Berghs School of Communication

 • 2009 - 09

  PENG, Kvadrat

 • 2009 - 10

  Diplomerad Coach enligt ICF standards, Solid Affärscoaching

 • 2008 - 08

  Scrum Master, Crisp

 • 2004 - 04

  Retorik och presentationsteknik, Retorikhuset

 • 2000 - 01

  Konsultutbildning, Ekonomistyrningsverket

 • 2000 - 00

  Diplomkurs omvärldsanalys, Docere Intelligence

 • 2000 - 00

  Ny ekonom i staten, Ekonomistyrningsverket

 • 1996 - 98

  APICS-kurser i produktionslogistik, PLAN Stockholm

 • 1996 - 96

  Financial Management MFG/PRO, QAD, Philadelphia

 • 1995 - 95

  JD Edwards ekonomisystem, SysTeam

 • 1993 - 93

  Kommunikation och Ledarskap, Dale Carnegie

 • 1992 - 92

  Time Magemament, Time Manager

 • 1990 - 94

  Civilekonom, Stockholms universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07