Dela

Ola Sundvall

 • Affärsarkitekt
 • Förändringsledare
 • Organisations- och individutvecklare

Översikt

Ola jobbar gärna med komplexa frågeställningar kring utveckling och förändring av processer och system i organisationer.
Med sin omfattande erfarenhet av produktionsfrågor inom både tillverkningsindustri och IT-området har Ola förmågan att hantera frågeställningar utifrån vitt skilda perspektiv.
Detta i kombination med lyhördhet och förmåga att uppfatta kommunikationsproblem gör att Ola ofta löser låsta lägen på ett till synes enkelt sätt.
Att leverera verksamhetsnytta är Olas främsta drivkraft.

Ola är certifierad Affärsarkitekt.

Egenskaper

Med förmåga till förståelse för både kvalificerade tekniska problembeskrivningar kombinerat med ett ständigt öga på det affärsstrategiska perspektivet, gör Ola ofta kvalificerade analyser i stunden.
Helhetssyn och god förankring är exempel på ledstänger i Olas leveranser.

Konsultens CV

 • Regeringskansliet, IT-enheten

  2016 - 17

  Analytiker, processutvecklare

  Vad var uppgiften:
  Att med inspiration av ITIL ta fram och beskriva en process för releasehantering inom enheten.
  Vad gjorde Ola:
  Ola utförde en genomgripande analys av ledning, styrning och implementation av etablerade processer inklusive en intervjuserie med nyckelpersoner i linjeorganisation och tvärgående roller.
  Vad blev resultatet:
  Ett förslag till en releasehanteringsprocess med dess beroenden till andra processer, systemstöd, kopplingar till andra utvecklings- och förbättringsbehov, samt ett förslag till hur förändringsarbetet ska prioriteras framåt. Ett grundläggande tänk kring hur förvaltningsstyrningen av systemstödet skulle kunna se ut samt rekommendationer av arbetssätt avseende nyttorealisering togs fram.

 • Försvarsmakten

  2013 - 16

  Förvaltningsledare IT

  Vad var behovet:
  att bemanna en vakant, central roll i FM systemförvaltningsenhet.
  Vad gjorde Ola:
  Här tog Ola rollen som tjänsteförrättande förvaltningsledare IT (roll i PM3). Rollen innebär ett samlat produktionsansvar för FMLOG SFE leveranser av förvaltningsstöd för samtliga IT-system inom verksamhetsledningsområdet. I rollen arbetsleder Ola en grupp objektsledare som jobbar mot ett antal olika sakområden inom FM verksamhet. Vidare har han det övergripande ansvaret för releasekoordinering inom enheten.
  Vad blev resultatet:
  Säkerställd och kvantifierbar produktionsförmåga inom IT (vidmakthållande och utveckling), tydligare roller, leverabler och förväntningar

 • Försvarsmakten

  2013 - 15

  Objektsledare IT

  Vad var behovet:
  Att bemanna en vakant, kritisk roll i FM systemförvaltningsenhet.
  Vad gjorde Ola:
  Här tog Ola rollen som tjänsteförrättande Objektsledare IT (roll i PM3) för FM IT-stöd inom HR-området, vilket huvudsakligen realiseras med SAP. Rollen innebär att ta emot verksamhetens förändrings- och utvecklingsbehov av IT-tjänster och koordinera genomförande av komplexa incident/problem och tilläggsärenden, samt att leverera lösningarna till verksamheten.
  Vad blev resultatet:
  Tydlig gränsyta mot sakområdet, tydliga leverabler samt ett överenskommet föväntningsläge.

 • Försvarsmakten

  2011 - 12

  Analytiker, förhandlare

  Vad var behovet:
  Att bemanna en myndighetsgemensam arbetsgrupp för samverkan mellan FM och FMV och här företräda FM’s systemförvaltnings-verksamhet. Syftet var att genomföra åtgärder framtagna inom ramen för arbetet med Reformerad Försvarslogistik, en del av FSU (Försvars-strukturutredningen). Ett antal verksamheter inom FM skulle överföras till FMV, omfattning och förutsättningar behövde belysas.
  Vad gjorde Ola:
  Ola verkade i grupperingen AG Systemstöd där FMV's framtida behov av systemstöd, liksom systemförvaltningens framtida hemvist utreddes och beslutades.
  Vad blev resultatet:
  Överenskomna delar som fördes över till FMV, tydliga gränsytor och ökad förståelse för dessa.

 • Försvarsmakten

  2011 - 13

  Beställarkompetens upphandling

  Vad var behovet:
  Att genomföra förnyad konkurrensutsättning av ett större förvaltningsåtagande för FM’s räkning.
  Vad gjorde Ola:
  Ola drev arbetet initialt. Efter rekrytering av anställda resurser övergick Ola i en mer i stödjande roll med arbete med att ta fram ett vidareutvecklat förfrågningsunderlag för upphandling av förvaltningsstöd för en central systemfamilj inom logistikstöd.
  Vad blev resultatet:
  Ett integrerat avtal omfattande tjänsteleverans av både förvaltning och vidareutveckling.

 • Försvarsmakten

  2011 - 13

  Delprojektledare

  Vad var behovet:
  Att integrera en central systemfamilj inom logistikstöd i FM informationsinfrastruktur, vilket i praktiken betydde att system flyttades fysiskt och verksamheten omlokaliserades mellan svenska städer.
  Vad gjorde Ola:
  Ola stöttade FM's projektledare i detta jobb som var utmanande i och med att konkurrensutsättningen av förvaltningsuppdraget pågick parallellt och att tidsförhållandena var kritiska.
  Vad blev resultatet:
  En kontrollerad och väl genomförd omlokalisering med minimal nertid och verksamhetspåverkan.

 • Försvarsmakten

  2010 - 11

  Utredare

  Vad var behovet:
  Att se över frågan om hur designansvar skulle hanteras för de från FMV till FM överförda systemen. Till detta lades uppgiften att ur ett designansvarsperspektiv formulera en tydlig och varaktig definition av systemförvaltningsuppgiften och tydliga roller kring arbetet med att förvalta IT-tjänster i Försvarsmakten. Till uppgiften lades också att definiera FMV roll i den framtida hanteringen och styrningen av FM's IT-verksamhet.
  Vad gjorde Ola:
  Ola genomförde ett omfattande utredningsarbete där intervjuer, workshopar och möten av olika omfattning och på olika nivåer genomfördes.
  Vad blev resultatet:
  En tydlig beskrivning av vad vidmakthållande av IT-system innebär och vilka olika roller som gör vad i de olika gränsytorna, samt ett arbetssätt för att kunna utreda olika IT-systems logiska hemvist ansvarsmässigt.

 • Försvarsmakten

  2009 - 11

  Analytiker, ledningsstöd

  Vad var behovet:
  Att se över frågan om hur designansvar skulle hanteras för de från FMV till FM överförda systemen. Till detta lades uppgiften att ur ett designansvarsperspektiv formulera en tydlig och varaktig definition av systemförvaltningsuppgiften och tydliga roller kring arbetet med att förvalta IT-tjänster i Försvarsmakten. Till uppgiften lades också att definiera FMV roll i den framtida hanteringen och styrningen av FM's IT-verksamhet.
  Vad gjorde Ola:
  Ola genomförde ett omfattande utredningsarbete där intervjuer, workshopar och möten av olika omfattning och på olika nivåer genomfördes.
  Vad blev resultatet:
  En tydlig beskrivning av vad vidmakthållande av IT-system innebär och vilka olika roller som gör vad i de olika gränsytorna, samt ett arbetssätt för att kunna utreda olika IT-systems logiska hemvist ansvarsmässigt.

 • Försvarsmakten

  2007 - 08

  Analytiker

  Vad var behovet:
  Uppdraget bestod i att utreda befintliga logistiksystem som hanterades inom ramen för FMV's anskaffningsuppgift. IT-system som skulle överföras till FM som ett led i etableringen av förvaltningen av FM's SAP-system. Syftet var att nå samordningsvinster och nyttohemtagning vid avlösning.
  Vad gjorde Ola:
  Ola genomförde kartläggningar, intervjuer, workshops, samverkansmöten och förhandlingar m.m. i syfte att dels fastställa ett omfång för de nya uppdragen, dels kartlägga resursbehov, erforderliga aktiviteter och beslut m.m.
  Vad blev resultatet:
  Resultatet blev en beslutad genomförandeplan som beskrev hur överföringen skulle gå till.

 • Swerock

  2006 - 07

  Projektledare

  Vad var behovet:
  Att inom ramen för kvalitetsutveckling och processförbättring utveckla rapportverktyg för kvalitetsbrister, avvikelsehantering och säljstöd m.m. genomfördes med stöd av den av företaget införda Sharepoint-plattformen.
  Vad gjorde Ola:
  Ola hade roller som initierare, kravställare och projektledare i dessa projekt.
  Vad blev resultatet:
  Att med förhållandevis enkla medel och liten budget åstadkomma systemstöd för rapportering av kvalitetsbrister, avvikelserapportering samt säljstöd.

 • Swerock

  2006 - 07

  Projektledare

  Vad var behovet:
  Att kontinuerligt kunna övervaka och validera en produkt med stor förändring av egenskaper under kort tid, under hela leveranscykeln.
  Vad gjorde Ola:
  Ola hade rollen som projekt- och innovationsledare, att i samarbete med en leverantör utveckla en utrustning för att kunna övervaka konsistensen hos betong under transport.
  Vad blev resultatet:
  Verifiering av att den ursprunliga idén höll, samt en fältmässigt testad prototyp för utrustning.

 • Swerock

  2005 - 07

  HR-samordnare

  Vad var behovet:
  Personalåtgärder med inslag av både kvalificerad konflikthantering samt missbruksrehabilitering och långtidssjukskrivning krävdes.
  Vad gjorde Ola:
  Ola drev åtgärdsarbetena dels i rollen som produktionschef, dels i en chefsstödjande roll som HR-samordnare.
  Vad blev resultatet:
  Omplacerad personal med förbättrat arbetsklimat som följd, rehabilitering och aktiv uppföljning av personal med missbruksproblem samt d: o för ett fall av långdragen sjukskrivning.

 • Swerock

  2003 - 04

  Projektledare

  Vad var behovet:
  Att etablera ny verksamhet i Södertälje.
  Vad gjorde Ola:
  Ola ansvarade för flytt av en produktionsanläggning från Östersund. En anläggning med stort upprustningsbehov ometablerades på utsatt tid och levererade felfritt från dag 1. Ola drev projektet med stöd av reparations- och underhållsfunktionen.
  Vad blev resultatet:
  Strategisk nyetablering på ny lokal marknad med kraftigt moderniserad produktionsutrustning.

 • Swerock

  2001 - 05

  Projektledare

  Vad var behovet:
  Att uppgradera styrsystemen i regionens alla produktionsanläggningar.
  Vad gjorde Ola:
  Ola ansvarade för ett program som syftade till att uppgradera regionens alla produktionsanläggningar med nya styrsystem, kombinerat med upprustning av produktionslinor. I arbetet ingick allt från behovs- och kravanalys, specificering av gränssnitt mot samverkande system, leverantörsutvärdering och upphandling samt hela projekthanteringen till godkännande av slutbesiktningar. Ola drev arbetet med stöd av reparations- och underhållsfunktionen.
  Vad blev resultatet:
  Jämnare produktkvalitet, färre oplanerade driftavbrott, effektivitetsökningar, förbättrade uppföljningsmöjligheter.

 • Swerock

  1998 - 05

  Projektledare

  Vad var behovet:
  Att kunna leva upp till grundkraven i miljölagstiftningen.
  Vad gjorde Ola:
  Ola ansvarade för ett program som syftade till att uppgradera regionens alla produktionsanläggningar med förbättring avseende bl.a. kemikaliehantering och -förvaring, förbättrad återvinning av spolvatten och materialreturer. Detta genomfördes i dialog med tillståndsgivande myndigheter. Åtgärder skedde i omgångar genom åren på ett flertal produktionsanläggningar. Ola drev åtgärdsprogrammen med stöd av reparations- och underhållsfunktionen.
  Vad blev resultatet:
  Kraftiga förbättringar inom miljöområdet som även påverkade effektiviteten i produktion i positiv riktning.

Kompetensområden

 • - Standarder

  CE-Marking (EMC/LVD), ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Verksamhetsanalys

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - Ledarskap

  Mentorskap, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Roller

  Arkitekt, Coach, Facilitator, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Scrum master, Affärsutvecklare, Enterprise Architecht, Förändringsledare, Interimschef, Redaktör, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsstrategi

Anställningar

 • 2013 -

  Ägare, SNDVLL Consulting AB

 • 2009 - 2013

  Konsult, Novus Consulting AB

 • 2007 - 2009

  Konsult, Generic Integration AB

 • 1998 - 2007

  Produktionschef, Swerock

 • 1995 - 1998

  Säljingenjör, Protec Geosystem AB

 • 1993 - 1995

  Säljingenjör, Icopal Geoprodukter AB

 • 1987 - 1993

  Arbetsledare, JM Bygg och Fastighets AB

 • 1983 - 1987

  Mätingenjör, SIAB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Certified Scrum Master, Crisp AB

 • 2016 - 16

  PROSCI Change Management Certification, DF Kompetens

 • 2012 - 12

  PM3 Grundutbildning, På i Stockholm AB

 • 2012 - 12

  REQB Foundation level, NFI Utbildning

 • 2011 - 11

  Certifierad Affärsarkitekt, DF Kompetens

 • 2007 - 07

  Verksamhetsutveckling med processer – processutveckling, Astrakan

 • 2007 - 08

  ITIL Foundation Certificate-Service Management Foundation, Cornerstone

 • 2005 - 05

  Integrerad internrevision, ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004, Canea Consulting Group

 • 2001 - 01

  Miljöledningssystem ISO 14001/EMAS, Canea Consulting Group

 • 1979 - 83

  Tekniskt Gymnasium, Åsö Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363