Dela

Peder Björklund

 • Verksamhets- och affärsarkitekt

Översikt

Peder Björklund har sedan 1996 framgångsrikt arbetat med verksamhets- och systemutveckling i roller som verksamhetsarkitekt, verksamhetsutvecklare, kravanalytiker, utredare, processingenjör, projektledare, systemutvecklare och testledare. Sedan 1999 har Peder arbetat i iterativa utvecklingsprojekt. Under senare år har han i huvudsak arbetat i agila projekt, bland annat som produktägare.
Peder är även en omtyckt lärare och seminariehållare inom utvecklingsmetodik, verksamhetsmodellering och kravhantering.

Egenskaper

Peder är drivande, initiativrik, har lätt för att samarbeta och åtar sig gärna arbetsuppgifter där det ställs stora krav på planering och ansvarstagande. Han är även van att agera mentor i sina uppdrag och strävar alltid efter att föra över kompetens till kundens medarbetare.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2014 -

  Verksamhetsarkitekt

  Peder är verksamhetsarkitekt inom NEXT-programmet som syftar till att ta fram nytt Förmedlingsstöd med extern kundfokus
  och kommer att rymma flera av de viktigaste utvecklingsinitiativen de närmaste åren.

 • Försäkringskassan

  2011 - 11

  Expertgranskare Verksamhets-/kravanalys

  Peder genomförde en expertgranskning av Försäkringskassans utvecklingsprocess inom området verksamhetsanalys och kravhantering. Syftet var att komma med rekommendationer för hur Försäkringskassan skulle få till ett bättre samarbete mellan verksamhet och IT-utvecklingsenhet.

 • Migrationsverket

  2010 - 14

  Verksamhetsanalytiker/kravanalytiker

  Processmodellering

  I rollen som verksamhetsanalytiker har Peder tagit fram Migrationsverkets nya övergripande processbeskrivningar. Peder har ansvarat för att leda workshopar med en kravgrupp från verkets verksamhetsområdesstaber. Under Peders ledning modellerades verkets kärn- styr- och stödprocesser på de två översta nivåerna.


  Verksamhetsutveckling

  Peder har ansvarat för att modellera fram en målbild för Migrationsverkets verksamhetsområde Mottagning 2015. Området omfattar hälften av verkets personal.


  Verksamhetsmodellering och kravanalys.

  Uppdraget har bestått i att utifrån den framtagna målbilden, leda verksamhetsmodellering och kravanalys för att effektivisera processerna inom boendeområdet och skapa systemstöd för området. Projektet har tagit fram IT-stöd för; bokning och hantering av verkets 45 000 sängplatser för asylsökande, administration och anvisning av barn utan vårdnadshavare, samt e-tjänster där kommuner och landsting kan söka statsbidrag. Kravanalysarbetet sker tillsammans med ett utvecklingsteam enligt metoden SCRUM.


  Produktägare

  Parallellt med verksamhetsmodelleringen och kravanalysarbetet har Peder även varit produktägare för de IT-stöd som tas fram inom hans projekt. Det innebär att han ansvarat för prioritering av krav och styr vad som ska utvecklas av hans utvecklingsteam.

 • Örebro kommun

  2009 - 10

  Verksamhetsanalytiker

  Peder har genomfört en förstudie för att effektivisera kommunens inköpsprocess för upphandling och hantering av datorer. Inom förstudien togs verksamhetsprocesser, användningsfallsmodell och informationsmodell fram.

 • KPA Pension

  2009 - 09

  Teamledare

  I rollen som teamledare har Peder ansvarat för det team som arbetar med verksamhetskrav på KPA.

 • KPA Pension

  2008 - 09

  Metodansvarig

  Som Metodansvarig har Peder ansvarat för utveckling, förvaltning och införande av KPA:s process för systemutveckling. Vidare har han varit metodstöd för projekt som använder processen. I arbetet har även ingått att se över hur processen kan göras mer agil. Peder har även suttit med i metodråd och styrgrupp för Folksams utvecklingsprocess

 • KPA Pension

  2007 - 09

  Verksamhetsanalytiker/verksamhetsarkitekt

  I rollen som verksamhetsanalytiker och verksamhetsarkitekt har Peder deltagit i utvecklingen av KPA:s verksamhetsarkitektur. Bland annat har han medverkat till att ta fram KPA:s systemstrategi som är grunden för KPA:s framtida utveckling av IT-stöd för verksamheten.

 • Rikspolisstyrelsen

  2004 - 07

  Krav- och verksamhetsanalytiker

  Verksamhetsmodellering.
  Peder har tagit fram en nulägesbeskrivning för en av Polisens kärnprocesser – Brottsutredningsprocessen.
  Kravhantering och verksamhetsmodellering.
  Peder hade det övergripande ansvaret för kravhanteringen vid utvecklingen av Polisens framtida tjänsteorienterade IT-stöd för avrapportering och utredning av brott och händelser. I arbetet har även ingått att ta fram informationsmodeller och den verksamhetsprocess IT-stödet ska användas inom.

 • Riksförsäkringsverket – RFV

  2003 - 04

  Kravanalytiker

  Uppdraget bestod i att tillsammans med ytterligare en konsult leda och samordna kravhanteringen för det centrala ärendehanterings-systemet för Försäkringskassorna och att vara mentor till interna kravfångare.

 • Riksförsäkringsverket – RFV

  2003 - 03

  Kravanalytiker

  Uppdraget bestod av att ansvara för kravhantering i ett projekt som utvecklade ett system för automatisk kontroll av redovisade uppgifter hos Försäkringskassan och A-kassorna. I uppdraget ingick även att vara mentor till en intern kravfångare.

 • Sveriges lantbruksuniversitet - SLU

  2002 - 03

  Processingenjör

  Uppdraget har bestått i att införa RUP som systemutvecklingsmetod på SLU. Peder har varit processingenjör och ansvarat för att anpassa processen för SLU. Han har agerat mentor till den interna processingenjören och varit metodstöd till projektdeltagare. I uppdraget har även ingått att anordna utbildningar för SLU:s personal och att leda workshops. Uppdraget har även omfattat workshopledning i ett samarbetsprojekt mellan SLU, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

 • Objektfabriken

  2002 - 07

  Kursledare

  Peder har kontinuerligt hållit ett antal öppna och företagsinterna utbildningar i Verksamhetsmodellering, Kravhantering och Grunderna i RUP. Kunder för de företagsinterna utbildningarna har varit Riksförsäkringsverket (RFV och RFV Data), Fora Försäkringscentral och Tullverket.

 • Föreningssparbanken

  2000 - 01

  Processingenjör/Kravanalytiker

  Verksamhetsmodellering/Processinförande.
  Peder ansvarade för att utveckla en ny utvecklingsprocess, baserad på Rational Unified Process (RUP). Processen hanterar utveckling och vidareutveckling inom bankens nya IT-plattform.
  Kravhantering.
  Peder ansvarade för att ta fram en övergripande kravspecifikation med icke-funktionella krav på den nya IT-plattformen.
  Kravhantering.
  Peder var även kravansvarig inom ett delprojekt som utvecklade en mobil bankapplikation för samma plattform.

 • Stockholmsmässan

  2000 - 00

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdraget bestod av att ta fram verksamhetsprocess och kravspecifikation för ett system som ska hantera utställarnas gods som anländer till Stockholmsmässan och att utreda personalens behov av att vara mer mobila i arbetet.

 • SJ Gods

  1998 - 00

  Projektledare/testledare

  Peder har haft rollerna testledare/delprojektledare/projektledare för ett utvecklingsprojekt som tog fram ett system som optimerar hanteringen av SJ:s samtliga godsvagnar. Systemet är ett Javabaserat client-/serversystem, integrerat med stordatorer.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, Enterprise Architecht (verktyg), QualiWare, Rational Rose, Visio

 • - Utvecklingsspråk

  C++, Visual Basic, UML

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Arkitekturramverk, Omvärldsanalys, Processförvaltning, Produktledning, Projektrevision, Förändringsledning, Processinförande, Projektledning, Begreppsmodellering, Metodstöd, Utbildning, Utredning, Verksamhetsutveckling allmänt, Kravanalys, Kravmodellering, Processutveckling, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  LEAN, LOTS, PPS, PROPS, Agila metoder allmänt, BPM, BPMN, Scrum, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Produktionsinförande, Test, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande, Förstudie, Implementation

 • - Projektledning

  Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Tillämpningar

  SOA, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Försäkring, Transport/Spedition/Flyg, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år

 • - Roller

  Delprojektledare, Enterprise Architecht, Huvudprojektledare, Systemanalytiker, Testledare, Workshopledare, Kravanalytiker

Anställningar

 • 2009 -

  Konsult/Ägare, PB Affärsarkitektur

 • 2007 - 2009

  Verksamhetsanalytiker/verksamhetsarkitekt/Metodstö, KPA Pension

 • 2001 - 2007

  Konsult, Objektfabriken

 • 1998 - 2001

  Konsult, TietoEnator

 • 1997 - 1998

  Systemutvecklare/Projektledare, Arbetsmarknadsstyrelsen

 • 1996 - 1997

  Konsult, WM-data

 • 1995 - 1996

  Utredare, Arbetsmarknadsstyrelsen

 • 1992 - 1995

  Platsförmedlare, Arbetsförmedlingen

Utbildningar

 • 1998 - 09

  Kortare kurser, Stockholm

 • 1985 - 92

  Fil.kand Informationslinjen och Informationsbeha, Högskolan i Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363