Dela

Lena Krog-Jensen

 • Programledare
 • Förändringsledare
 • Ledningssystem, compliance

Översikt

Lena är en av Kvadrats mest drivna program/projektledare och förändringsledare med erfarenhet från stora komplexa projekt framförallt inom bank, telekom och industri. Hon har i många uppdrag arbetat internationellt. Lena bidrar till kvalificerade analyser/strategier för uppdragsgivaren och har även goda kunskaper inom krav, processmodellering, och workshopsledning.
Hon har goda kunskaper om införande av regelverk, ledningssystem och standarder såsom ISO2700x, PCI DSS Data Privacy, och Indirect TAX.
Hon är duktig på att driva verksamheter mot nya resultat och mål. Att lösa problem, göra utredningar och specificera förändringar utifrån en idé motiverar henne.

Egenskaper

Lena är drivande, diplomatisk, målinriktad och handlingskraftig. Hon trivs i en miljö där förändringar ska ske och det krävs kreativt tänkande. Lena samarbetar gärna med andra och har en utmärkt förmåga att involvera och engagera grupper och medarbetare för att nå resultat. Hon är dessutom mycket social och har en positiv attityd som smittar av sig.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2016 -

  Programledare

  Programledare för GL44-Västentliga processer.
  Programmet ska säkerställa att Handelsbankens västentliga processer kartläggs och dokumenteras för att sedan kontinuitets och riskhanteras. Lena ska i rollen som programledare tillsammans med programstaben ta fram och utbilda de pågående projekten i Sverige och hemmamarknaderna (ett tiotal ingående projekt) i modellering och verktyg för modellering. Programmet supporterar även projekten inom programmet med facilitering, modellering och granskning av de processer som ska dokumenteras. GL44 baseras på krav från finansinspektionen alla kartläggning av väsentliga processer ska vara klart december 2016.

 • Scania CV

  2015 - 16

  Programledare

  Programledare Scania CV AB
  Programledare för ett Scania Finance transformeringsprogram med syfte att införa elektronisk fakturering inom Scania Group samt effektivisera och harmonisera faktureringsflödena. Programmet ska också erbjuda en automatiserad elektronisk faktureringstjänst inklusive arkivering. Lena är övergripande ansvarig för programmet inklusive 10 underliggande projekt som verkar mot 26 marknader. I hennes ansvar ingår också förändringsledning, kommunikation och att stötta förvaltningen i att etablera sin organisation och arbeta effektivt. I uppdraget ingår även att säkerställa att den erbjudna tjänsten och projekten uppfyller gällande regelverk och specifikt EU.s regelverk för Indirect Tax. Under transformeringen och införandet förändras processer, rutiner, arbetssätt och system.

 • Skolverket

  2014 - 16

  Införande av ledningssystem för säkerhet

  Införande av ledningssystem för säkerhetsområdet, inklusive framtagning av styrdokument, roller och ansvar, risk och incidentprocess, utbildning och stöttning till ledningsgrupp för säkerhet. Framtagning av handlingsplan för säkerställande av angränsande processer till ledningssystemet och förändringsledare för införandet.

 • Telia Sonera AB

  2013 - 14

  Programledare

  Lena var Programledare och Förändringsledare för ett stort regelverksprogram inom Data Privacy (skydd av personuppgifter) med stark koppling till ISO 27001, LEK och PuL. Programmet innebar en stor förändring med påverkan på processer, IT system och roller med mål att säkerställa att alla kunduppgifter hanteras och skyddas på korrekt sätt.
  Lena har varit ansvarig för att ta fram strategier, metoder och verktyg för framtagande av nulägesanalys, risk analys och handlingsplaner samt framtagande av instruktioner och riktlinjer. Ett agilt arbetssätt applicerades för att identifiera gap, ta fram handlingsplaner samt prioritera och genomföra förändringar.
  Lena har även tagit fram kommunikations och utbildningsstrategier. En utbildningsplattform kommer att implementeras och en film om Privacy har lanserats.
  Hon har också varit ansvarig för att ta fram en första modell av ledningssystem och compliance process och nya Privacy roller har definierats och säkerställts i organisationen. En pilot har genomförts för införande av ett Compliance verktyg.
  Till projektet har 17 lokala implementationsprojekt (i Europa och Eurasia) rapporterat. De olika projekten har varit ansvariga för att genomföra nulägesanalys, risk analyser och ta fram och genomföra handlingsplaner enligt programmets metodik.
  I sin roll har Lena aktivt arbetat med medvetenhet och förståelse för att öka engagemanget; varför det är viktigt att skydda kunduppgifter. Lena har rapporterat till högsta ledningen och har också arbetat lokalt med de involverade ländernas ledningsgrupper och projekt för att hjälpa dem att få förståelse, kunskap och handlingsplaner på plats. Programmet i sin helhet hade en budget på 100 M+ och det krävdes enormt målfokus och handlingskraft av Lena för att lyckas med önskad förändring.

 • Bankomat AB

  2012 - 13

  Verksamhetsutvecklare/Processledare/ledningsstöd

  Med sin gedigna kunskap om kortaffären och Bankomater kontrakterades Lena för att stötta Bankomats ledning och organisation i uppbyggandet av organisationen. Lena har arbetat tvärfunktionellt i organisationen och drivit fram beslutsunderlag till ledningsgruppen och stöttat verksamheten i att få processer på plats internt och mot Bankomats underleverantörer samt Kunder. Hon har agerat workshopledare, och modellerat fram processer för utveckling inom förvaltning och anslutning av nya kunder. Lena har även stöttat projektledning och styrgrupp i uppstart av utrullningsprojektet.

 • SEB Retail

  2011 - 12

  Programledare Kortaffären (Bankomter)

  Lena var programledare för SEBs strategiska outsourcingprogram som har drivits tillsammans med fyra andra stora banker i Sverige. Hela SEBs infrastruktur har utlokaliserats till det nystartade Bankomat. Lena var ansvarig för den infrastruktur som nu lämnas över till Bankomat samt för de tjänster och verksamhetsprocesser som har anpassats till Bankomat som partner. Programansvaret krävde samarbete mellan flera SEB interna bolag med olika styrningsmodeller. Lena var även kontaktansvarig Programledare mot Bankomat och rapporterade till styrgrupp hos SEB såväl som till Bankomats styrgrupp. Lena anlitades för sin förmåga att driva komplicerade projekt och ersatte en tidigare utsedd projektledare för att få programmet på rätt spår efter svårigheter i uppstarten.

 • SEB Kort

  2010 - 11

  Programledare Kortsäkerhet (PCI DSS) globalt

  Lena var Programledare för ett förändringsarbete inom kortregelverket PCI DSS. Processer, rutiner och instruktioner förändrades samt underliggande IT miljö. Programmet i sin helhet hade en budget på 100 M+. Ett tiotal länder med lokala projektledare och projektgrupper var involverade, och 5 olika divisioner.

 • SEB Group IT

  2009 - 10

  Projektledare Kortsäkerhet, införandeprojekt Sveri

  Lena var Projektledare för ett kortsäkerhetsprojekt (PCI DSS). Utifrån genomförd gap analys enligt regelverket skapade Lena en projektgrupp, bedrev förstudie och specifikation för de förändringar som skulle genomföras. Projektet hade stor inverkan på verksamheten inkl dess processer, affären och underliggande IT system och Infrastruktur samt andra projekt. Uppdraget krävde god drivförmåga av Lena koordination och diplomati. Kärnprojektet betod av ett 15-tal personer och ca 50-70 personer var involverade totalt. Lena rapporterade till IT ledningen.

 • SEB Group IT

  2008 - 09

  Programledare Kortsäkerhet globalt

  Lena var programledare för ett förändringsarbete inom kortregelverket PCI DSS. IT strategi skulle tas fram för ett 15-tal länder och divisioner enligt PCI DSS. Programmet i sin helhet hade en budget på 100 M+.
  Lena tog fram process och metoder för gapanalys, riskanalyser och kostnadsuppskattningar. Utifrån ovan leverererades lokala roadmaps för stängande av identiferade gap. Arbetet krävde enorm drivförmåga av Lena och förmåga att få kunden att bedriva detta analysarbete och förbereda sig för förändring. Ett helt nytt tankesätt och arbetssätt skulle införas. Lena lyckades med projektet och ledningen var mycket nöjda med leveransen.

 • Telia Sonera AB

  2005 - 08

  Business analytiker/Strateg

  Lena var anställd på R&D enheten. Customer & Societys fokus var långsiktig & strategisk marknads/kund/affärsanalyser, främst på uppdrag av ledningsgrupper inom TeliaSoneras R&D och produktutvecklingsenheter. Lena anlitades som konsult/analytiker/projektledare samt som moderator för workshops med ledningsgrupper och specialister t.ex. för att ta fram nya kund/produkt/verksamhetsstrategier samt genomföra scenario/risk/trendanalyser.
  Förutom att arbeta konsultativt, arbetade Lena även med metodutveckling för analys och trendbevakning. Lena analyserade och rapporterade också om trender som påverkade kunderna. Lena har bla. genomfört fördjupade branschanalyser inom transport och bygg samt gjort trendanalyser för framtida kundtjänster respektive e-handel.

 • Telia Sonera Sverige AB

  2003 - 04

  Projektledare

  Lena hade för genomförda projekt helhetsansvar från förstudie till lansering av färdig produkt. Det innebar ansvar för krav inom teknik, marknad, kundtjänst, produktion och förvaltning samt övergripande resurs och budgetansvar. Som PL var Lena även ansvarig för externa leverantörskontakter. Lena drev många lyckosamma lanseringar av produkter samt pilotprover inom röststyrda tjänster, sms, wap och mobil e-handel.
  Lena har även drivit metodutveckling av projektmodeller(PROPS) och samt metodutveckling för effektivare produktutveckling.

 • Telia Mobile AB

  2001 - 02

  Projektledare-Affärsutvecklare

  Lena arbetade med framtagning av affärskoncept inom mobil e-handel.
  Hon var ansvarig för utveckling av affärskoncept inom bla. mobila betalningssystem och drev kunskapsgenererande pilotprover samt genomförde analyser av finansiella krav för betalning/försäljning av tredje parts produkter och dess påverkan på företagets system. Lena agerade även beställare för projekt.

 • Telia Mobile AB

  1998 - 01

  Projektledare

  Lena agerade projektledare inom tjänsteutveckling av mobiltelefonitjänster. Hon förädlade även produktutvecklingsprocesser. Lena utsågs till årets projektledare inom dåvarande Telia AB år 2000.

 • Ericsson Hongkong Ltd

  1997 - 98

  Projektledare Radionät

  Lena var projektledare för radionät utvecklingsprojekt (GSM 900/1800)samt för optimering av kunders nät.
  Lena var ansvarig projektledare för kundprojekt i China, Hongkong samt Macau. Projekten drevs på plats och innebar att Lena hade ansvar för kapacitetsstudier, nätverksexpansioner, trimning av nät samt genomförande av kundseminarier. Det övergripande målet var ofta utbildning av kund samt kompetenshöjning för lokalt anställda inom Ericsson samt operatörer.
  Arbetet ställde höga krav på Lenas anpassningsförmåga, tydlighet samt samarbetsförmåga med operatörerna och lokalanställda i China.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Project

 • - Standarder

  ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processinförande, Utbildning, Utredning, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektrevision, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsutveckling, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsundersökning, Strategisk affärsplanering, Marknadsanalys

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Kravformulering, Beställarstöd

 • - Metoder & Processer

  PM3, Scrum, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, PROPS, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Mentor, Mentorskap, Rekrytering & Personalutveckling, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Systemering/Design/Krav, Test, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Utveckling/Genomförande, Förstudie

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Kommersiell projektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssystem, Kvalitetsledning, Change Management

 • - Elektronikkonstruktion

  Radiokonstruktion (RF)

 • - Mobila Telesystem

  GSM, Mobilsystem allmänt, Nätplanering

 • - IT-säkerhet

  Säkerhetsarkitekturer, Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Branscherfarenhet

  Postorder/ e-handel, Transport/Spedition/Flyg, Tillverkare av Telekomutrustning, Service/Tjänster, Bank & Finans, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Matematik, Annan högskoleutbildning 2 år, MBA

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Interimschef, Kvalitetsansvarig, Talskrivare, Upphandlare, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Kravanalytiker, Lärare, Produktledare, Team-ledare, Förändringsledare, Omvärldsbevakare, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Utredare, Affärsutvecklare, Huvudprojektledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Public Affairs, Redaktionell kommunikation, Sociala medier, Investor relations, Mobila medier, Mätningar, utvärderingar, Upphandling av kommunikationstjänster, Internkommunikation, Intranät, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Pedagogik, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2010 -

  Managementkonsult/Projektledare, Kvadrat AB

 • 2008 - 2010

  Projektledare/Strateg, Cybercom AB

 • 2005 - 2008

  Business analytiker/Strateg, Telia Sonera AB

 • 2003 - 2004

  Projektledare-produktutveckling, Telia Sonera AB

 • 2001 - 2002

  Projektledare-Affärsutvecklare, Telia Mobile AB

 • 1998 - 2002

  Projektledare , Telia Mobile AB

 • 1997 - 1998

  Projektledare Radionät(GSM 900/1800), Ericsson Hongkong Ltd

 • 1995 - 1997

  Radionätplanerare(GSM 900/1800), Ericsson Radio Systems AB

 • 1993 - 1995

  Systemutvecklare, Ericsson Telecom AB

Utbildningar

 • 2015 - 15

  ADKAR Change management certification, Dataföreningen

 • 2014 - 14

  Information Security Management Professional basic, Swedish Standards Institute

 • 2013 - 13

  Kaos Pilot, bas, Folkuniversitetet

 • 2012 - 12

  Certfierad Scrum Master, Sockholm

 • 2011 - 11

  Astrakan Processmodellering, Stockholm

 • 2010 - 10

  Certifikat Styrelsearbete, Stockholm

 • 2009 - 09

  Certifierad Krögare, Stockholm

 • 2008 - 08

  Projektledning RUP, Stockholm

 • 2003 - 05

  Master of Business Administration(MBA), Warwick Business School

 • 2002 - 02

  Projektledning PROPS, Stockholm

 • 2002 - 02

  UGL, Stockholm

 • 2000 - 00

  Marknadspsykologi och beteendevetenskap, 10 p, Luleå tekniska Högskola

 • 1999 - 99

  Juridisk Översiktskurs, 10 p, Karlskrona Högskola

 • 1996 - 96

  Marknadsföring 4 p, Kungliga Tekniska Högskolan

 • 1991 - 93

  Högskoleingenjör elektronik, Uppsala Universitet

 • 1989 - 91

  Tekniskt gymnasium, el-tele, Märsta Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anne-Li Appelberg
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733988159