Dela

Ola Högberg

 • Projektledare PENG-ledare Verksamhetsutvecklare Förändringsledare Utredare

Översikt

Ola är utredare, verksamhetsutvecklare och projektledare med över 25 års erfarenhet, varav de senaste 23 åren som konsult. Han har mestadels arbetat på leverantörssidan, men även ansvarat för större projekt på beställarsidan.
Ola har stor vana vid komplexa projektupplägg med många olika delprojekt och underleverantörer och har arbetat med flera olika projektstyrningsmodeller.

Inom verksamhetsutveckling har Ola erfarenhet av utredningar, analyser, processutveckling, organisationsutveckling, förändringsledning, regelmodellering, målanalys och nyttorealisering inklusive nyttovärdering.
Han har även erfarenhet av affärsutvecklingsuppdrag, i flera fall har rapportering skett direkt till företagets/myndighetens ledningsgrupp.

Förutom rollen utredare och projektledare, har Ola erfarenhet av att arbeta som linjechef med personalansvar.

Egenskaper

Olas utmärkande egenskaper är målmedvetenhet, lyhördhet och vilja att arbeta noggrant och metodiskt. Ola är alltid öppen för att hitta nya synvinklar och känner stor ödmjukhet inför andra personers kompletterande kompetens under genomförandet av ett projekt. Ett lyckat projekt kräver bra samarbete på alla nivåer och i ett lyckat projekt blir projektmedlemmarna hörda och får möjlighet att bidra till projektet på det sätt som hen kan bäst.

I utvärderingar av genomförda uppdrag betonar våra kunder genomgående att projekten som Ola ansvarat för fungerat väl, levererat enligt plan, samt att medarbetarna trivts mycket bra i projektet. Ola har förmåga att engagera alla deltagare till att verkligen vilja leverera och bidra till ett gott slutresultat av ett projekt eller ett förändringsarbete.

Konsultens CV

 • SKL

  2018 -

  Expert nyttoanalys

  SKL har sedan 2014 drivit ett projekt för att ta fram ett IT-verktyg som innebär bedömningsstöd för läkare i samband med sjukskrivningar. En pilot har driftsatts och nu ville SKL analysera hur de nyttor som låg till grund för projektet har infallit.
  Ola anlitades som expertkonsult för att, utifrån den nytto- och kostnadsanalys som redan genomförts, utreda hur analysen kunde förbättras, och hur SKL kunde använda indikatorer för att verifiera nyttoeffekter. I uppdraget ingick även att utreda möjligheterna att bedöma hur stora nyttorna är projektet.

 • Jönköping University

  2018 - 18

  Internrevision - processer

  Stiftelsen Jönköping University har en internrevisionsenhet som varje år genomför revision av en eller flera processer inom stiftelsen och/eller några av dess fackhögskolor inom vilka undervisning och forskning bedrivs.
  Kvadrat fick i uppdrag att genomföra en revision av processerna för rekrytering av internationella studenter, samt processen för anställning av lärare och forskare. Ola deltog i analysen av anställningsprocessen, vilken genomfördes genom analys av befintlig dokumentation, verksamhet, organisation, intervjuer samt stickprov av genomförda rekryteringar. Arbetet resulterade i en rapport där följande frågor besvarades;
  - Finns det processer/rutiner?
  - Följs dessa processer/rutiner?
  - Är processerna/rutinerna effektiva?
  Under arbetet analyserades även hur det administrativa stödet som skulle stödja processen fungerade, och då särskilt balansen mellan den centrala serviceorganisationen och handläggarna på de olika fackhögskolorna.

 • Konstnärsnämnden

  2017 -

  Utredare IT/Verksamhet

  Konstnärsnämnden upplevde att man hade en dåligt fungerande IT-verksamhet och valde att genomföra en IT-genomlysning av organisationen och verksamheten..
  Ola valde att lägga upp analysen utifrån i första hand verksamhetens behov;
  - Vilket IT-stöd behövdes för att maximera nyttoeffekterna inom verksamheten, idag och i framtiden.
  Efter detta genomfördes en analys av organisation, problem, avtal, leverantörer, drift, support mm inom den IT-relaterade verksamheten. Stort fokus lades på att analysera hur rollen IT-ansvarig borde se ut och hur balansen mellan outsourcing och egen verksamhet och därmed egen kompetens) borde se ut för att ge Konstnärsnämnden ett effektivt stöd avseende IT-frågor och även övrig administration.
  Resultatet sammanfattades i två rapporter, en IT-genomlysning och en mer verksamhetsinriktad behovsanalys. Genom detta upplägg säkerställdes att de åtgärdsförslag (organisation, roller, ansvar mm) som togs fram i samband med IT-genomlysningen utformades utifrån verksamhetens behov.
  Båda rapporterna redovisades för myndighetens ledningsgrupp.
  Konstnärsnämnden upplevde att detta verksamhetsfokus, samt det långsiktiga tänkandet i analysen, ledde till att myndigheten fick riktlinjer för att skapa en mer effektiv IT-organisation. Detta i sin tur gav möjlighet till ett mer proaktivt agerande i IT-frågor.
  Arbetet utfördes till största delen genom intervjuer och möten med relevanta personer.

 • Fastighetsmäklarinspektionen

  2017 - 18

  Utredare/Projektledare

  Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) hade tidigare genomfört ett avrop av ett nytt verksamhetssystem, med funktionalitet för diarieföring, dokument- och ärendehantering. FMI verkar inom en bransch med stort intresse från media och allmänhet, och har stort behov av att effektivt stöd för hantering av offentliga handlingar. Liksom många tillsynsmyndigheter har man även behov av optimerade funktioner för möteshantering och för integration mot ekonomisystem på Statens Servicecenter.

  Detta uppdrag inleddes med att ansvara för anbudsutvärdering och därefter, efter tilldelningsbeslutet, ta rollen som projektledare för införandeprojektet och sedan, så snart tillräcklig bemanning och kompetens skaffats av myndigheten, lämna över projektledarskapet till FMI's projektledare och fortsätta som rådgivare och assisterande projektledare.

  Se även tidigare uppdrag åt Fastighetsmäklarinspektionen, jan 2016-april 2017.

 • MIgrationsverket

  2017 - 17

  Expert Nyttorealisering

  Ola deltog i ett större projekt avseende IT-översyn, där Olas roll innebar att analysera Migrationsverkets kompetens och arbetssätt avseende nyttorealisering. Arbetet innebar att genomföra intervjuer, och utvärdera konceptet för nyttorealisering på Migrationsverket, både i teorin och genom projektstudier studera hur nyttorealiseringen fungerade i den beslutade organisationen.
  En viktig del i uppdraget var att säkerställa att konceptet och dess realiseringar i rutiner, mallar och IT-lösningar, verkligen gav verksamheten det stöd som avsågs när konceptet infördes.

 • Sida

  2016 - 17

  Processanalytiker

  Sida behövde genomföra en analys av befintliga processer inom ekonomistyrning. Det handlade dels om process för årsbokslut och dels om uppföljning av sakanslag och förvaltningsanslag. Eftersom man identifierat en del problem i verksamheten under föregående år ville man också genomföra en översyn av befintligt regelverk.
  Kvadrat fick i uppgift att med ett team bestående av tre personer, utföra detta uppdrag. Ola ansvarade för processkartläggning samt framtagning av kompletterande processer.

 • Revisorsnämnden

  2016 - 17

  Utredare, kravanalytiker

  Revisorsnämnden (RN) är en liten myndighet som har bland annat har till uppgift att hantera examination, tillsyn och även ge stöd till auktoriserade och godkända revisorer. Man har idag ett äldre omodernt ärendehanteringssystem och ser stora möjligheter till effektivisering med ett nytt system för ärende- och dokumenthantering. Man upplever också en sårbarhet och stort personberoende med nuvarande lösning.
  Ola fick i uppdra att genomföra en verksamhetsanalys och ta fram en kravspecifikation inför en kommande upphandling. Verksamhetsanalysen genomfördes som en nyttoanalys vilken kombinerades med en processanalys och workshops kring framtida behov.
  På detta sätt möjliggörs en nyttobaserad upphandling, vilken planeras genomföras under 2016/2017.

 • MP Care

  2016 - 16

  Coach Nyttoanalys

  MP Care hade fått i uppdrag att genomföra en nyttoanalys avseende införandet av ankomstterminaler vid vårdcentraler och centralsjukhus i region Halland. Målet var att göra en enklare analys än en fullständig PENG-analys, men ändå redovisa nyttorna på motsvarande sätt.
  Ola anlitades pga sin erfarenhet från nyttoanalyser och genomförde analysen tillsammans med uppdragsgivaren.

 • Lantmäteriet

  2016 - 16

  Expert Nyttorealisering

  Ola hjälpte under 2013 Lantmäteriet att ta fram ett koncept för nyttorealisering. Konceptet innebar att säkerställa nyttofokus under hela kedjan från en projektidé, till genomförande och uppföljning.
  Efter att ha använt detta arbetssätt under 2014 och 2015 upplevde myndigheten att man hade svårt att nå ända fram. Uppföljningen fungerade, roller hade bemannats, men man hade svårt med att ta fram realistiska och trovärdiga nyttokalkyler.
  Ola anlitades för att hjälpa till att analysera hur den nya organisationen arbetade med nyttorealisering. Arbetet utfördes genom att i workshopform gå igenom ett antal projekt och säkerställa att beslut togs att följa upp rätt nyttor i respektive projekt.

 • Fastighetsmäklarinspektionen

  2016 - 17

  Utredare

  Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) hade ett omodernt ärendehanteringssystem och såg stora möjligheter till effektivisering med ett nytt system för ärende- och dokumenthantering. Man upplevde också en stor sårbarhet och stort personberoende med nuvarande lösning.
  Ola fick i uppdra att genomföra en verksamhetsanalys och ta fram en kravspecifikation inför en kommande upphandling. Verksamhetsanalysen genomfördes som en nyttoanalys vilken kombinerades med en processanalys och workshops kring framtida behov.
  På detta sätt skapades en grund för en nyttobaserad upphandling, vilken planerade genomföras under senare delen av 2016.
  Pga beslut om utlokalisering av myndigheten försenades upphandlingen. Uppdraget förlängdes och innebar under de sista månaderna att ta fram underlag och genomföra avropet tillsammans med FMI's upphandlingsjurist.

 • Energimyndigheten

  2015 - 15

  Nyttokalkylering

  Projektstöd i ett pågående projekt för framtagning av ett dokument- och ärendehanteringssystem vid myndigheten, innehållande bl a e-arkiv.

 • Energimyndigheten

  2015 - 16

  Expert Nyttorealisering

  Energimyndigheten önskar införa ett koncept för Nyttorealisering, grundat på e-delegationens vägledning för Nyttorealisering. Ola anlitades som expert för detta uppdrag, utifrån bakgrunden att ha genomfört motsvarande arbete på Lantmäteriet.

 • Kraftringen

  2015 - 15

  Expert Nyttorealisering

  Kraftringen har tagit fram en egen modell för projektstyrning, och kommer att gå vidare med portföljstyrning. För att få bättre kontroll på hur väl projektet levererar den nytta som motiverade dess genomförande, önskade man ta fram en guide för nyttorealisering, som skulle användas som stöd för projektledarna. Guiden skulle även bana väg för det kommande arbetet med att ta fram en nyttobaserad modell för portföljstyrning.

 • Trafik Stockhom

  2014 - 14

  PENG-ledare

  Trafik Stockholm behövde förbättra sina prognoser på både kort och lång sikt, och såg dessutom behov av ett verktyg för att kunna genomföra simuleringar inför planeringen av nya infrastrukturanläggningar i Stockholm. Man hittade ett prognosverktyg som man bedömde hade rätt funktionalitet, men önskade analysera vilka nyttoeffekter som man kunde uppnå med prognosverktyget, både internt och externt.
  Man beslöt sig därför att genomföra en nyttovärdering och valde PENG-modellen som verktyg. Ola anlitades som PENG-ledare och genomförde analysen under två månader.
  Resultatet blev att stora externa och interna nyttor identifierades och beslut togs att införa prognosverktyget.

 • T-kartor

  2013 - 15

  Projektledare

  Åtta kommuner i södra Stockholms Län, de s.k. Södertörnskommunerna, beslutade att införa en gemensam plattform för lagring och hantering av geografisk data i sina verksamhetsprocesser. Projektets mål var bl a att öppna nya möjligheter till samverkan mellan kommunerna, och därmed öka effektiviteten och minska risken för beroende av enstaka nyckelpersoner på kommunerna.
  Leverantörer var T-kartor och dess underleverantör Astando. Ola fick i uppdrag att vara sammanhållande projektledare för leverantörerna.
  Efter avslutat uppdrag lämnades resultatet över till T-kartor/Astando för att göra de sista anpassningarna och driftsätta systemet.

 • Lantmäteriet

  2013 - 14

  Expert Nyttorealisering

  Lantmäteriet hade varit aktiva i e-delegationens arbete med att ta fram en vägledning för nyttorealisering, men önskade experthjälp när konceptet specificerades och infördes.
  Ola fick rollen att hjälpa Lantmäteriet att implementera detta koncept genom att införa ett nyttoregister samt att fungera som bollplank och coach åt Lantmäteriets projektledare för projekt "Nyttorealisering".

 • Västra Götalands Länsstyrelse

  2013 - 13

  PENG-ledare

  GIS-avdelningen på länsstyrelsen i Västra Götalands län hade i samverkan med ett antal andra län tagit fram en GIS-policy för att kunna arbeta mer effektivt med geografisk data och analyser. Olika sätt att arbeta ledde till dubbelarbete och ibland bristande kvalitet.
  För att få bättre och säkrare kunskap om vilka nyttor man kunder uppnå med en GIS-policy beslöt man att genomföra en nyttovärdering och utforma denna så att även andra län kunde dra nytta av analysen.
  Man beslutade att använda den etablerade PENG-modellen för nyttovärderingen.
  Ola anlitades som PENG-ledare och analysen genomfördes under två månader.
  Resultatet blev att numera nästan alla län infört GIS-policyn och man anser att PENG-analysen var ett viktigt underlag i den beslutsprocessen.
  Ola deltog även i en webbgenomgång av nyttovärderingen tillsammans med ett flertal andra län.

 • SOS Alarm

  2013 - 13

  Utredare

  SOS Alarm upplevde en osäkerhet i sin förmåga att undvika driftstörningar i 112-trafiken, efter att ha drabbats av flera störningar. Man önskade hjälp av en erfaren utredare med att belysa problemen ur olika synvinklar och föreslå åtgärder.
  Ola fick uppdraget att ta fram handlingsplan, vilken innehöll prioriterade åtgärder på både lång och kort sikt för att minimera risken för att 112-trafiken ska slås ut. I uppdraget ingick även en detaljerad analys av två allvarliga incidenter.

 • Jordbruksverket

  2012 - 12

  Verksamhetsutvecklare

  I samband med ny jordbrukspolitik för Sverige 2014-2019, utvecklade Jordbruksverket nya metoder för sin strategiska och operationella verksamhetsutveckling. Man insåg att en av grunderna för en effektiv verksamhet var att införa en metod för att aktivt arbeta med det regelverk för jordbruksstöd som tas fram bl a inom EU.
  Ola fick i uppdrag att sitta med som expert i arbetsgruppen som hanterade frågor som projektledning, målanalys, regelmodellering och begreppsmodellering. processutveckling.
  Ola fick även ta helhetsansvaret för regelmodelleringen, utveckla en metod för detta och genomföra workshops på ett flertal av de stöd till brukare som hanteras av Jordbruksverket, såväl nationella som EU-stöd. Ola ansvarade även för utbildning av ett 50-tal medarbetare på Jordbruksverket på metoden för regelmodellering.
  Projektet rapporterar direkt till Jordbruksverkets ledning.

 • Jordbruksverket

  2011 - 12

  Projektledare

  EU hade riktat allvarlig kritik mot Sverige avseende Jordbruksverkets hantering av EU-finansierat jordbruksstöd för åren 2009/2010 pga. av man ej tagit tillräcklig hänsyn till nya tillgängliga ortofoton (flygbilder).
  Jordbruksverket beslutade att genomföra ett projekt, BSF - Begränsa Skadan för Fonden, för att åtgärda dessa brister och undvika stora sanktioner från EU.
  Ola fick uppdraget som projektledare för BSF. Projektet omfattade utveckling av IT-stöd, inhämtning av arealuppgifter från Jordbruksverkets GIS-system, genomförande av automatiska kontroller av ansökningar, beräkningar av korrekta stöduppgifter, samt sammanställning av dessa.
  Projektet blev mycket framgångsrikt. EU gjorde bedömningen att Jordbruksverket nu hade kontroll över situationen, tog bort hot om sanktioner, och minskade dessutom kontrollfrekvensen av Jordbruksverket.

 • Tidningsretur AB

  2011 - 11

  Processkartläggning

  Företaget Tidningsretur ville ha bättre koll på returflödet av kvällstidningar. Man bedömde att processen var ineffektiv och att det fanns ett stort svinn under transporten från återförsäljare till den centrala returanläggningen i Norrköping.
  Man beslöt sig för att kartlägga processen och utreda om det fanns möjligheter till förbättringar.
  Ola genomförde en processkartläggning, identifierade svagheter och tog fram ett antal prioriterade förbättringsförslag. Uppdraget omfattade intervjuer, enkäter, praktiska tester samt teoretiska beräkningar.
  Flera av åtgärdsförslagen som redovisades i utredningen är nu genomförda.

 • Stockholm Stad, Idrottsförvaltningen

  2010 - 11

  PENG-ledare

  Idrottsförvaltningen i Stockholms stad planerade att införa en e-tjänst för att bokning av aktiviteter i Stockholms simhallar. Målet var att öka utnyttjandet av simanläggningarna i staden. För att säkerställa att skattepengarna som investerades i en sådan utveckling verkligen medförde tillräckligt stor nytta för medborgarna, genomfördes en nyttovärderingsanalys med hjälp av PENG-modellen.
  Ola fick uppdraget som PENG-ledare, och analysen genomfördes under en period av två månader.
  Resultatet visade att nyttorna med en sådan e-tjänst markant övervägde kostnaderna, och e-tjänsten finns nu i bruk.

 • IT Forum, Stockholms kommunförbund

  2010 - 10

  PENG-ledare

  Inom många delar av vård och omsorgsverksamhet upplevs problem med att olika berörda organisationer (kommuner, apotek mm) inte har behörighet att se samma information i ett ärende. Behörighetslösningarna är inte tillräckligt flexibla.
  Nu ville IT Forum utreda vilka nyttor man kunde uppnå med en federativ behörighetslösning, och beslutade att genomföra en PENG-analys.
  Ola anlitades som PENG-ledare och den mycket komplexa analysen genomfördes under en period av tre månader. Analysen krävde fem arbetsmöten där deltagare från bland annat Stockholm Stad, Nacka, Lidingö, Danderyd och SLL deltog.

 • Sweco

  2010 - 10

  Projektledare

  Utredning av möjlighet att anpassa Swecos verksamhetssystem sweco@work för att bättre stödja IT-utvecklingsprojekt. Idéer från PPS bakades in i sweco@work och ett bättre stöd för projektledaren skapades.
  En kalkyleringsmetod baserad på successiv kalkylering infördes också i sweco@work.

 • Stockholm Stad, trafikkontoret

  2010 - 10

  PENG-ledare

  Trafikkontoret i Stockholm stad ville utreda vilka nyttoeffekter man kunde uppnå med en webbapplikation och en mobilapp för att tillgängliggöra de Lokala Trafikföreskrifterna för trafikanterna i staden. Man beslöt att genomföra en nyttovärderingsanalys enligt PENG-modellen.
  Ola anlitades som PENG-ledare och analysen genomfördes under en period av två månader.
  I analysgruppen ingick flera externa representanter för att säkerställa även externa nyttor. Bl a medverkade en parkeringsvakt och en polis.
  Resultatet av analysen visade på en stor potentiell nytta, och både e-tjänster och mobilappar finns nu utvecklade.

 • Botkyrka kommun

  2010 - 10

  PENG-ledare

  Inom verksamheten på social- och vård- och omsorgsförvaltningarna i Botkyrka användes verksamhetssystemet Pulsen. Man hade nu möjlighet att komplettera verktyget med tilläggsmoduler, men ville genomföra en nyttovärderingsanalys för att säkerställa att man kunde uppnå tillräckliga nyttor i verksamheten med dessa moduler.
  Nyttovärderingsanalys genomfördes enligt PENG-modellen och Ola anlitades som PENG-ledare. Resultatet av analysen var positivt och de nya modulerna införskaffades. PENG-analysen förenklade beslutsprocessen och minskade därmed kostnaderna.

 • FMV

  2009 - 09

  PENG-ledare

  FMV planerade att införa ett nytt ramverk för grunddataförsörjning (framför allt geodata) inom Försvarsmakten. En sådan förändring innebar stora förändringar inom flera olika verksamheter inom Försvarsmakten, och tidshorisonten för en sådan förändring var lång. För att få en så bra översikt över de potentiella nyttoeffekterna med ett sådant ramverk ville man genomföra en nyttovärderingsanalys och valde modellen PENG.
  Ola anlitades som PENG-ledare. PENG-analysen var mycket komplex och omfattade analys av såväl nytt koncept, som ny organisation. Analysen genomfördes under 5 arbetsmöten under en period av tre månader.
  Analysen visade på stora nyttor och framtagning av ett ramverk inleddes efter PENG-analysen.

 • Katrineholms kommun

  2009 - 09

  PENG-ledare

  Katrineholm önskade utreda vilka nyttoeffekter som kunde förväntas genom att införa Lagen Om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i kommunen. Man önskade använda PENG som modell, och Ola anlitades som PENG-ledare.
  Resultatet av analysen presenterades för kommunstyrelsen och användes som underlag för flera beslut inom kummunen.

 • Nacka kommun

  2008 - 08

  PENG-ledare

  Nacka kommun planerade att införa ett nytt Fastighetsförvaltningssystem, och man ville nu utreda vilka nyttor systemet kunde förväntas leverera.
  Nyttovärderingsanalysen genomfördes enligt PENG-modellen med Ola som PENG-ledare.
  Resultatet av analysen visade på stora möjliga nyttor och kommunen beslöt att med analysrapporten som underlag gå vidare i processen med fastighetsförvaltningssystemet.

 • Jordbruksverket

  2008 - 09

  Delprojektledare

  Jordbruksverket hade fått hård kritik från EU angående den dåliga kvaltet på det geografiska data som användes som underlag för EU-finansierat jordbruksstöd. Det fanns ett hot om sanktioner i miljardklassen om inte kvaliteten förbättrades.
  Jordbruksverket beslöt att genomföra en riksomfattande inventering av all Sveriges jordbruksmark. Projektet delades upp i olika delprojekt och det näst största handlade om att inventera åkermark med hjälp av flygfoto.
  Ola anlitades som delprojektledare för detta projekt och Ola ansvarade för att bygga upp två projektkontor (Göteborg och Stockholm) där arbetet bedrevs under ca 1 år. Delprojektet var omfattande, med närmare 100 projektmedlemmar och 40 Mkr i budget.
  Projektet blev lyckat, tid budget och kvalitetsmålen uppnåddes, och flera nya uppdrag tillkom, bl a at bygga upp en kundtjänst åt Sveriges jordbrukare.
  Även EU blev nöjda efter att projektet redovisats och de akuta sanktionshoten togs bort.

 • Munthers

  2004 - 04

  Affärsutveckling

  Munthers utvecklar avancerade anläggningar för avfuktning och ville utreda vilka affärsmöjligheter som fanns genom att med en så kallad M2M-lösning koppla upp sina maskiner och komplettera utbudet av produkter med ett utbud även av tjänster.
  Ola anlitades som M2M-expert och under en period av tre månader sammanställdes en utredning som belyste möjligheterna ur olika synvinklar.
  Arbetet resulterade i en utredning som presenterades för företagets ledningsgrupp.

 • Sveaskog

  2004 - 07

  Projektledare - nytt GIS

  Sveaskog hade nyligen bildats och man upplevde effektivitetsproblem eftersom man efter en sammanslagning av olika bolag använde två olika GIS (Geografiskt InformationsSystem) för skogsförvaltning inom koncernen. Därför hade man genomfört en upphandling av ett nytt skogligt förvaltningssystem och stod nu i begrepp att implementera detta med hjälp av den vinnande leverantören.
  Ola anlitades som projektledare och det komplexa införandet genomfördes i projektform under en tidsperiod på två år. I projektet ingick även avveckling av gamla system, utbildning, integration med andra system och datamigrering. Efter detta förlängdes uppdraget i ytterligare ett år och systemet vidareutvecklades till att omfatta även två andra verksamhetsområden.
  Projektet var mycket komplext, med bland annat samverkan med Trafikverket och flera andra skogsbolag.

 • Returpack

  2003 - 03

  Delprojektledare/testledare

  Delprojektledare och ansvarig för test åt Returpack vid utveckling av M2M-lösning för fjärradministration av returautomater.

 • PM Luft

  2001 - 01

  Projektledare

  Projektledare för utveckling av M2M-lösning åt PM Luft, baserad på Unwires M2M-produkter

 • Västtrafik

  2001 - 01

  Projektledare

  Projektledare för utveckling av M2M-lösning åt Västtrafik, baserad på Unwires M2M-produkter.
  Inom projektet installerades 6000 enheter i Västtrafiks samtliga bussar, spårvagnar, båtar mm för att hela tiden hålla Västtrafiks biljettsystem uppkopplat.

 • Allhabo

  2000 - 00

  Projektledare

  Projektledare för utveckling av webblösning och hårdvara till Allhabo garageportar, baserad på Unwires M2M-produkter.
  Projektet omfattade även viss affärsutveckling åt kunden.

 • SOS Alarm

  1996 - 97

  Projektledare - GIS

  Huvudprojektledare för utveckling av nytt kartstödsystem för 112-hantering och ambulansdirigering.
  Detta var ett av Sveriges största civila GIS-projekt under denna tid och resultatet av systemet förekom ofta i media.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Compliance, Kravanalys, Programledning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Change Management, Förändringsledning, Metodstöd, Processutveckling, Utredning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Projektledning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  LOU, Leverantörsanalys, Beställarstöd, Kravformulering, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, Processkartläggning, PROPS, RUP/UP, XLPM, Processer och metoder allmänt, PENG, PPS, Prosci ADKAR

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Kommersiell projektledning, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumenthantering, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstestledning, Systemtestning

 • - Elektronikkonstruktion

  ASIC, Digital konstruktion, Elektronikkonstruktion allmänt, FPGA

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Ledningssystem, Realtidssystem, Trådlösa system

 • - Tillämpningar

  GIS, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Service/Tjänster, Tillverkare av Telekomutrustning, Elektronikindustri, Energi, Passagerartransport, Räddningstjänst, Tillverkande Industri, Försvar, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Hårdvarukonstruktör, Systemingenjör, Affärsutvecklare, Coach, Förändringsledare, Kravanalytiker, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Team-ledare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2011 -

  Verksamhetsutvecklare, Projektledare, Egen företagare ansluten till Kvadat management AB

 • 2007 - 2011

  Sweco Position AB, Projektledare/PENG-ledare

 • 2004 - 2007

  TietoEnator Forest & Energy AB, Projektledare

 • 2001 - 2004

  TietoEnator Wireless Tech AB, Projektledare

 • 2000 - 2001

  Unwire AB, Projektledare

 • 1996 - 2000

  TietoEnator, Projektledare

 • 1990 - 1995

  CelsiusTech AB, Projektledare

 • 1988 - 1990

  NobelTech Systems, ASIC/hårdvaruutvecklare

 • 1980 - 1988

  Philips Elektronikindustrier AB, Hårdvaruutvecklare

Utbildningar

 • 2015 - 15

  PROSCI Change Management certification, PROSCI

 • 2012 - 12

  Lean Box, steg 1 och 2, Kvadrat

 • 2010 - 10

  Processutveckling, Dataföreningen/IRM

 • 2008 - 08

  PENG certifiering, Sweco

 • 2007 - 07

  PENG utbildning, Sweco

 • 2001 - 01

  PPS, Vidareutbildning, TietoEnator

 • 1998 - 98

  Affärsmannaskap, TietoEnator

 • 1994 - 94

  PPS, Enator

 • 1992 - 92

  Systems Design Engineer, Learning Tree, Los Angeles

 • 1988 - 88

  Projektstyrning, Celsius

 • 1985 - 85

  Chefsutbildning, Philips

 • 1975 - 80

  Civilingenjör, Elektroteknik, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25