Dela

Henrik Envall

 • Projektledare Programledare Verksamhetsutvecklare

Översikt

Henrik är en senior programledare och projektledare, med många mycket framgångsrika uppdrag bakom sig. Henrik har en bred erfarenhet från verksamheter som bank, liv- och sakförsäkring, finans, myndigheter och telekom.

De verksamheter som Henrik har ansvarat för omfattar bl. a. verksamhetsanalys och verksamhetsförändring, processkartläggning, kravanalys, systemarkitektur, systemutveckling, testinfrastruktur, system och acceptanstestning, migration, införande, produktion, logistik, inköp, kunddriftsättning, utbildning, kundkontakter och kunddokumentation.

Henrik har även erfarenhet av linjeroller såsom IT-chef, förvaltningsledare, förändringsledning samt produktchef/beställare. Henrik är van att etablera nya verksamheter som exempelvis förvaltningsorganisationer.

Som person är han trygg och förtroendeingivande, i ledarrollen är han resultatfokuserad, stödjande, entusiasmerande och metodisk. Henrik har lätt att ta människor och får snabbt bra och positiva arbetsrelationer. Henrik ser ledarskapet och kommunikation som det mest centrala för att lyckas åstadkomma resultat. Henrik får ofta en naturlig mentorsroll för de som söker hans kunskap och erfarenheter.

Henrik förstår vikten av att alltid säkra verksamhetens mål, processer och krav för att åstadkomma bra leveranser. Han har stor respekt för de utmaningar och svårigheter en organisation under förändring genomgår. Detta balanserat med kunskap och respekt för komplexiteten inom utveckling ger framgång i Henriks projekt. Han har mycket god kunskap om/erfarenhet av olika projektmetoder (t ex PROPS) och utvecklingsprocesser (t ex RUP, Scrum), men använder även många andra verktyg för att underlätta projektens tydlighet och framgång. Henriks ambition i sitt arbete är att ständigt låta kunden och affärsnyttan stå i fokus och att nyttja och vidareutveckla arbetssättet för att uppnå resultat och engagemang.

Egenskaper

Konsultens CV

 • Swedbank

  2012 - 14

  Affärsprojektledare

  Samtlig verksamhet för Swedbanks och sparbankernas automataffär avseende kontanter ska under kontrollerade former överlåtas till det bankgemensamma bolaget Bankomat AB. Uppdraget innebär att etablera och exekvera ett fabrikstänk för överlåtelser av samtlig infrastruktur inklusive automater, affärsavtal och verksamheter till det nya bolaget, samt bygga upp en ny. Det ska genomföras parallellt med att befintlig automatverksamhet pågår men successivt avvecklas. Totalt påverkas 1200 automater, 400 kontor och 1000 avtal.
  Många parter ingår: Kontorsrörelsen för Swedbank och sparbankerna, Kort- och Retailorganisationerna, Säkerhetsenheten, Inköp, IT och en uppsjö underleverantörer för exempelvis värdetransporter och larm. Koordinering med det bankgemensamma bolaget krävs för att säkra övertagandet av verksamheten.

 • Swedbank

  2011 - 12

  Huvudprojektledare och bitr programledare

 • Sparbankerna

  2010 - 11

  Affärsutvecklare

  Sveriges s.k. storbanker, dvs Swedbank, Nordea, SEB, HB och Danske Bank, har gemensamt etablerat ett företag, Bankomat AB dit deras automatverksamheter för kontanter ska överlåtas. Sparbankerna var inledningsvis ej med i samarbetet.
  Henrik ansvarar för att stödja 60 sparbanker i beslutsprocessen kring ett medverkande i affären. Uppdraget omfattade en affärsananylys över sparbankernas alternativ som mynnade ut i ett business case samt ett beslutsunderlag. Projektet omfattade även verksamhetskartläggning av sparbankernas automataffär med tillhörande kravställning samt analys av kund- och överlåtelseavtal.

 • Uppsala universitet

  2010 - 11

  Projektledare

  Uppdraget innebar att projektleda framtagning av en medlemsportal för Uppsalas studentnationers och studentkårens för 30.000 medlemmar :uppsalastudent.com . Henrik ansvarade även för verksamhetskartläggning, krav och upphandlingar samt, att mha av fokusgrupper, fastställa användbarheten, dvs hur slutanvändarna ska interagera med portalen. Projektet lanserade som första steg nya tjänster som planerat på mycket kort tid, vilket krävde ett agilt arbetssätt.
  Nästa steg var att integrera portalen mot ett nytt marknads- och fastighetssystem för att förenkla ansökan och hanteringen av studentbostäder. Henrik genomförde en omfattande förstudie innehållande intressentanalys, process- och kravkartläggning, teknisk lösning, leverantörsanalys samt projektering.

 • Läkemedelsverket

  2007 - 09

  Projektledare

  På grund av en ständigt ökande arbetsbörda, pågår inom Läkemedelsverket ett omfattande förändringsprogram i syfte öka effektiviteten och kvalitén för sin kärnverksamhet. Behovet är stort att skapa ett gemensamt ärendehanteringssystem som styr arbetsprocesser, information och handlingar. Samtlig personal, ca 500 personer, kommer att påverkas avseende nya arbetsprocesser och IT-stödsystem för ärende- och dokumenthantering.
  Henriks projekt omfattade 1) att kartlägga verksamhetens processer och skapa ett nytt arbetssätt med ett gemensamt arbetssätt för samtliga enheter på Läkemedelsverket, 2) översätta verksamhetens behov till krav för utvecklingsprojektet, 3) ta fram ny framtidssäkrad arkitektur, 4) utveckling och test av nytt ärendehanteringssystem 5) Införande av nytt arbetssätt och stödsystem i mottagande verksamhet 6) Migrering och avveckling av äldre IT-system 7) uppbyggnad av en komplett infrastruktur och testdata för utveckling, test, utbildning, förvaltning och produktion.
  Henrik kom in i programmet efter ca 4 års utredande och fick som uppgift att förverkliga de idéer och planer som framkommit. Henrik byggde upp en högpresterande verksamhet från grunden med internt personal och konsulter, totalt ca 60 personer. Nya projektprocesser och -metoder infördes av projektet pga tidigare avsaknad av sådana. Henrik har genomfört sammanlagt 6 större leveranser enligt uppsatta planer som inneburit att en del av Läkemedelsverkets verksamhet nu har ett nytt arbetssätt infört med tillhörande IT-stöd. Ett nytt intranät togs fram av projektet i syfte att ersätta det gamla och exponera samtliga nya stödprocesser via en gemensam arbetsyta. RUP och Scrum applicerades som utvecklingsmetod.

 • Folksam

  2007 - 07

  Programledare

  Folksam genomför en omfattande satsning inom Business Intelligence med syfte att förbättra kommunikationskanalerna till och från kunderna. Detta uppnås genom att förbättra kampanjverksamheten, försäljningen och kundservicen. Med hjälp av nya affärsprocesser och händelsestyrda kampanjer skapas nya förutsättningar för att förbättra försäljningen och skapa ett större mervärde för Folksams kunder. Verksamheten på Folksam har bedrivits i programform och Henrik har haft rollen som programledare för IT-verksamheten. Folksam har köpt in standardprodukter som anpassas och integreras mot ett data warehouse och Folksams befintliga produktsystem. Programmet omfattade 5 separata projekt som styrts mot en övergripande 5-års plan. Projekten gick ut på att anpassa och integrera två standardprodukter, CRM-systemet Epiphany och marknadsplaneringssystemet Aprimo Enterprise, mot Folksams befintliga produktsystem och ett nytt data warehouse.
  Henrik har även ansvarat för förvaltningen och implementerat en ny förvaltnings-organisation med utgångspunkt från ITIL och affärsmässig förvaltningsstyrning. Henrik rapporterade direkt till Folksams IT-ledning. Programmet påverkar mer eller mindre all Folksams verksamhet och innebär förändringar i en majoritet av Folksams systemportfölj. Folksams ledning sitter i styrgruppen.

 • Folksam

  2005 - 06

  Projektledare

  Folksam lanserade under hösten 2005 företagsförsäkringar och behövde ett nytt webbaserat stödsystem för premieberäkning och offerter. Henrik ansvarade för förstudie och genomförande av projektet och omfattade både verksamhets- och IT-projekt. Därefter har Henrik tagit ett större ansvar för planeringen och genom-förandet av Folksam företags och Svenska konsumentförsäkringar. Henrik ansvarar för planering och genomförande av en releasestrategi som möter verksamhetens behov och omfattar Folksam Företag samt Svenska kon
  sumentförsäkringars produktportfölj. Konkret handlar uppdraget bl a om att etablera en effektiv projekt-styrningsprocess mellan verksamheten och IT-organisationen, resursplanera, genom-föra projekt samt tillsätta och coacha medarbetare. Totalt deltar ca 60 personer i projektet.

 • Ericsson

  2005 - 05

  Verksamhetsprojektledare

  Inom Ericssons IT-ledningsorganisation bedrivs ett antal säkerhetsprojekt vad gällande åtkomst för externa samarbetspartner till interna nätverk och applikationer. Henrik har arbetat med ett projekt vars uppgift är att begränsa åtkomsten till Ericssons intranät. Pga sin erfarenhet inom bolaget har Henrik genom intervjuer och workshops genomfört verksamhetsanalyser inom olika organisationer som resulterat i krav på den tekniska produkten, verksamhetsprocesser och administrativa verktyg. Därefter har projektet utvecklat tjänsten mha underleverantörer och genomfört driftsättning för utvalda partners.

 • SJ AB

  2004 - 05

  Förstudie, verksamhetsanalys

  Henrik har ansvarat för en utredning/förstudie som har till syfte att leverera upphandlingsunderlag för framtida satsningsområden rörande trafikinformation via SMS. Mer konkret innebar arbetet 4 områden – 1) affärsanalys, 2) verksamhetsstudie och kravhantering 3) specifikation av verksamhets- och tekniska krav och 4) framtagning en projektplan med tid- och bemannningsplan.
  I projektgruppen ingick affärsutvecklare, verksamhetsansvariga, två arkitekter och tekniska specialister. Roll: Projektledning, utredning/förstudie

 • Tele 2

  2004 - 04

  Projektledare förstudie

  Henrik har ansvarat för ett team som har arbetat med analys, arkitektur och inledande teknisk specifikation av en stor och komplex integrationsplattform för en känd telekomaktör.

 • Summa Information

  2003 - 04

  Förvaltningsledare

  Verksamhetsuppbyggnad: Företaget utvecklar stödsystem för mäklare inom livförsäkringsbranschen.
  Parallellt som företaget förvaltar och vidareutvecklar en befintlig systemportfölj ska ett helt nytt system utvecklas. Företaget är under en expansiv fas och ett förändringsprogram pågår i syfte att utvecklas från en entreprenörsorganisation till en modern produktorganisation. Arbetet omfattar ett linjeroll med ansvar för att 1) bygga upp och leda en förvaltningsorganisation med etablerade processer för felhantering, underhåll, vidareutveckling, beställning och driftsättningar, 2) på uppdrag av beställaren, leda arbetet med att definiera, strukturera, förankra och detaljera kravmassan för nyutveckling och 3) säkerställa att produktionen etablerar en driftsmiljö med målsättning att uppfylla kundens krav på prestanda, kostnad, säkerhet, redundans och datalagring.
  Målet var att bygga upp en effektiv och kostnadsmedveten organisation och genom att arbeta nära kund och användare skapa ett affärsmässigt perspektiv. RUP applicerades som projektmodell.

 • Provender

  2002 - 03

  Etablering av försäljningsorganisation

  I syfte att stärka marknadsföringen för mindre konsultbolag och egenkonsulter etablerades en paraplyorganisation med gemensam försäljningsorganisation och gemensamt varumärke.

 • Ericsson

  2000 - 01

  Program manager

  Program infrastruktur för Mobilt internet Ericsson
  Uppdraget omfattade ett linjeansvar för samtliga pågående projekt inom ett program rörande infrastruktur för mobilt internet. Arbetet innebar att identifiera aktiviteter och projekt och säkerställa att dessa startades upp och avslutades. Därefter stöttades och styrdes projekten genom styrgrupper. En betydande del av arbetet bestod i att coacha projektledarna och agera som bollplank, finna nya kreativa vägar för att effektivisera och kvalitetssäkra projekten samt att lösa akuta problem. Slutligen omfattade uppdraget att säkerställa en gemensam metodik och process för produktutveckling. Två ytterligare personer assisterade i uppdraget.
  Roller: Programledare

 • Vits

  1999 - 00

  Projektledare och IT-chef.

  Utveckling elektroniskt Handelssystem Vits
  Uppdraget innebar att för ett finansbolags räkning ansvara för att styra upp ett projekt som syftade i att ersätta ett manuell handelsförfarande med ett IP-baserat handelssystem. Rapportering skedde direkt till slutkunden. Parallellt omfattade uppdraget att bygga upp en linjeorganisation med ansvar för förvaltning, produktutveckling och metodik.

 • PostGirot

  1998 - 99

  Huvudprojektledare

  IT-projekt EMU Postgirot
  Uppdraget innebar att anpassa betalförmedlande banks transaktionssystem mot den nya EUR-valutan. Projektet omfattade bl.a. systemering, konstruktion, integration, verifiering och driftsättning. Projektet pågick under 15 månader, sysselsatte 180 projektmedarbetare. Projektet karakteriserades av stor komplexitet, eftersom en majoritet av den omfattande systemportföljen påverkades. Arbetet fokuserade hårt på kvalitet, eftersom driftsättningarna pågick parallellt med den normala driften.
  Uppgiften omfattade även att bygga upp och vidareutveckla projektorganisation, metodik, verktyg och informationsflöde. Arbetet har ställt höga krav på stresstålighet, analytisk förmåga, ledarskap och social kompetens.
  Roller: Huvudprojektledare inkluderande ansvar för budget och rekrytering till projektet.

 • Ericsson

  1997 - 98

  Projektledare

  SAP Ericsson
  Ansvarig för anpassning av SAP PS modulen.

 • Ericsson

  1995 - 97

  Huvudprojektledare

  Produktutvecklingsprojekt mobiltelefonisystem Ericsson
  Arbetet innebar produktutveckling av radiobasstationer för mobiltelefonisystem, inkluderande bl.a. systemering, SW/HW konstruktion, integration, verifiering, produktion, inköp, kunddokumentation, utbildning och driftsättning hos kund.
  Projekten omfattade 80-140 projektmedlemmar under en löptid av 12-18 månader.
  Roller: Huvudprojektledare inkluderande budgetansvar.

 • Ericsson

  1994 - 95

  Produktledare

  Produktansvarig mobiltelefoni Ericsson
  Ansvarig för beställning och kravdefinition av nya produkter baserad på marknads- och kundkrav.
  Roller: Produktledare.

 • Ericsson

  1994 - 94

  Kundprojektledare

  Kundprojekt mobiltelefoni Ericsson
  Ansvarig för nätplanering av radiobaserade fasta nät. Arbetet innebar direktkontakt med slutkund i Internationella kundprojekt.
  Roller: Projekt ledare Konfigurationsansvarig.

 • Ericsson

  1990 - 93

  Delprojektledare och systemkonstruktör.

  Utveckling mobiltelefonisystem Ericsson
  Uppdrag inom utvecklingsprojekt inom området mobiltelefonisystem
  Roller: Delprojektledare och systemkonstruktör.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Hårdvara

  IBM AS/400

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsutveckling, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Kravanalys

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, LEAN, PM3, PPS, Processer och metoder allmänt, Scrum, RUP/UP, PROPS

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Teknisk projektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Testledning

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Datakommunikation allmänt

 • - Mobila Telesystem

  GPRS, GSM, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  AXE, Telesystem allmänt

 • - Databaser

  Datawarehousing, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  CRM-system, Finanssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Läkemedelsindustri, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans, Försäkring, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Configuration Manager (CM), Enterprise Architecht, Förändringsledare, Interimschef, Team-ledare, Testledare, Upphandlare, Produktledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Internkommunikation, Intranät

Anställningar

 • 2007 - 2014

  Partner, Donald Davies & Partners

 • 2004 - 2007

  Konsult, Avega

 • 2003 - 2004

  Förvaltningsledare, Summa Information AB

 • 2000 -

  Konsult, EMAB

 • 1998 - 2000

  Konsult, Atello AB

 • 1990 - 1998

  Huvudprojektledning,Produktledare,Systemkonstruktö, Ericsson

Utbildningar

 • 1990 - 98

  Ledarskapskurser, Ericsson

 • 1989 - 90

  Handelsrättslig översiktskurs, , Uppsala Universitet

 • 1985 - 90

  Teknisk Fysik, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07