Dela

Stellan Nordahl

 • Ledarskaps-/Kommunikationskonsult
 • Föreläsare/inspiratör
 • Utbildare/kursledare
 • Businesssfilosof/författare
 • Workshopledare/Facilitator

Översikt

Stellan är fascinerad av mänskliga möten och brinner för att göra skillnad. Hans drivkraft är att se organisationer och individer förflytta sig från omöjligt till möjligt, att växa, lyfta och utvecklas och att vara en del i den processen.

Stellans profession är businessfilosof och ledarskapskonsult med specialområden förhållningssätt, bemötande och inställningar. Han anlitas ofta av företag och organisationer för att inspirera och engagera i förändrings-, värdegrunds- och visionsarbete och har även uppdrag som rör kreativitet, teamkänsla och gruppdynamik. Stellan knyter på ett tydligt och strukturerat sätt ihop hela kulturprocessen i organisationen och sätter både individen och verksamheten i fokus.

Stellan har en gedigen erfarenhet och teoretisk bakgrund. Han är utbildad civilingenjör i teknisk fysik, civilekonom i nationalekonomi och officer. Stellan har förkovrat sig i entreprenörskap, affärsutveckling och nätverkande och har stor kunskap kring visionsarbete och förändringsledning. Han representerar tydlighet, engagemang och omtanke – alla viktiga ingredienser i att skapa delaktighet, motivation samt att leda levande organisationer i mod och glädje. Stellan har många bra referenser och väldigt goda vitsord och rekommenderas av tidigare kunder.

Stellan har varit verksam inom områdena ledarskap, kommunikation och personlig utveckling sedan 2008, dels som utbildare och inspiratör och dels som uppdragskonsult. Stellan har bredden från inspirationsföreläsningar via halvdagsseminarier och workshops till hela ledarskapsprogram och värdegrundsprocesser.

Han har utvecklat och driver Insiktsfullt Ledarskap - ett ledarskapsprogram som fokuserar på självledarskap och självinsikt som grundförutsättning i ledarskapet (www.insiktsfulltledarskap.se). Stellan håller återkommande öppna seminarier och inspirationsföreläsningar kring kreativitet, ledarskap, bemötande, värderingar, drivkrafter mm (www.nykraft.nu).

Stellan är tillsammans med sju medförfattare aktuell med boken "Medvetna val - från offerkofta till möjlighetsmantel" som handlar om att förflytta individer, organisationer och samhällen från en offermentalitet till en påverkansmöjlighet. I boken beskrivs medvetna val-modellen och författarna ger tydliga och personliga exempel på hur modellen kan göra skillnad inom områden som ledarskap, hälsa, livssyn, lärande, verksamhetsutveckling och politik. Stellan är den som utvecklat medvetna val-modellen (www.medvetnval.nu)

Begrepp som Stellan arbetar med är fördelaktiga förhållningssätt, medvetna val, livsbejakande strategier, positiv förväntan, divkrafter, Flow, tankens kraft, KASAM, värdegrund, karaktärsstyrkor och styrkebaserat ledarskap. Han betonar fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val och menar att det personliga ledarskapet bottnar i självinsikt.

Titta gärna vidare på -> www.nykraft.nu, www.medvetnaval.nu
samt på -> www.insiktsfulltledarskap.se

Egenskaper

Stellan är en öppen, rak och i grunden glad människa. Han tycker om att arbeta med människor och tar gärna ansvar. Stellan är en god ledare som har lätt för att lyssna och en förmåga att entusiasmera. Han stimuleras av nya idéer och initiativ.

Med sin humor, värme och medmänsklighet hjälper Stellan dig på ett enkelt sätt att lotsa rätt och ger dig verktyg att leda, dig själv och andra, med kraft och övertygelse. Stellans styrka sitter i förmågan att entusiasmera, engagera och öppna upp.

Konsultens CV

 • Lomma kommun

  2015 - 15

  Teamutvecklare

  Teambuildingaktivitet med reflekterande vandring, gemensam matlagning och teamutveckling. Tvådagars upplägg för 9 personer kring personliga värderingar och gruppens mål.

  Målet är att genom vandring i naturen reflektera och diskutera kring viktiga frågor på gruppnivå, organisationsnivå och på individuell nivå i syfte att stärka gruppens gemenskap och lyfta fram och adressera aktuella frågeställningar.

  Aktiviteten designades och genomfördes av kvadratkonsulterna Allan Lidforsen och Stellan Nordahl.

 • Tingsryds kommun

  2015 - 15

  Inspiratör

  Inspirationsföreläsning i två timmar kring Nya Möjligheter & Kraften i Förebild i samband med chefslunch för 40-talet av näringslivets chefer, skolans rektorer och kommunens chefer och ledande politiker.

  Föreläsningen syftar till att ge inspiration och insikter för utveckling och förnyelse.

  Föreläsningens mål:
  – Inspirera till nya tankar.
  – Utmana deltagarnas invanda mönster och föreställningar.
  – Se möjligheter i begreppet tillsammans.
  – Se kraften i begreppet förebild

 • ÅR Carton

  2015 - 15

  Teamutvecklare

  Teamutvecklingsaktivitet under en heldag kring gemensamma förhållningssätt för 30-talet personer.

  Huvudmålet med teamutvecklingsinsatsen är att gemensamt sätta spelregler för teamet, dvs att välja gemensamt förhållningssätt samt ge förutsättningar för att reflektera över sin egen roll, detta i syfte att förstärka det fungerande samarbetet inom gruppen med fokus på att förstå varandra och att lära känna varandra bättre.

  Teamutvecklingsaktiviteten baseras på begrepp såsom fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val - att välja inställning innebär att ta ansvar ur ett möjlighetsperspektiv och det handlar lika mycket om att möta andra och varandra som att möta sig själv. Gruppövningarna syftar dels till att öka förståelsen mellan olika individer och dels öka förståelsen för den egna insatsen och dess inverkan.

 • Rosa Hoppet

  2015 - 15

  Speaker

  Speaker på cykelloppet Rosa Hoppet som genomförs som en del av Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Cykelloppet, som genomfördes av 400 cyklister, är ett motionslopp på antingen 30km eller 60km som utgår från Lund, via Bjärred och Lomma för att sedan avslutas i Lund. Rosa Hoppet arrangeras av cykelföreningen Rosa Hoppet.

  Uppdraget genomfördes som ett Pro Bono-uppdrag för Cancerfonden och Rosa Hoppet.

 • KYH

  2015 -

  Utbildare affärsmannaskap

  Ansvarig utbildare och designer för femveckors kurs i Affärsmannaskap på yrkeshögskola. Utbildningen innefattar bland annat affärsetik, affärsmodeller, affärsplan, affärsutveckling, verksamhetsstrategier och organisationsformer. I utbildningen ingår case, studiebesök och tentamen.

  Övriga utbildare är kvadratkonsult Kristina Diné som ansvarar för delmoment i försäljning, marknadsföring samt värderingsstyrning samt advokat Jennie Kastberg från Ramberg advokater som ansvarar för delmoment kring juridiska aspekter.

 • Helsingborgs stad

  2015 -

  Utbildare teamutveckling

  Teamutveckling för en avdelning om 14 personer inom Helsingborg Stad i form av dels ett tvådagars internat och dels ett par uppföljande träffar.

  Huvudmålet med teamutvecklingsinsatsen är att gemensamt sätta spelregler för teamet, dvs att välja gemensamt förhållningssätt, samt att utifrån hälsobegreppet KASAM ta fram en handlingsplan för avdelningen. Målet är även att ge insikt i grundläggande processer i en grupps utveckling samt ge förutsättningar för att reflektera över sin egen roll, detta i syfte att förstärka det fungerande samarbetet inom gruppen med fokus på att förstå varandra och att lära känna vandra bättre.

  De moment som ingår är:
  • Öppenhet och aktiva värderingar
  • Gemensamt förhållningssätt
  • Gruppdynamik och grupputveckling
  • Attityder och inställningar
  • Hälsobegrepp utifrån Känslan av ett sammanhang
  • Gemensam kartläggning och handlingsplan
  • Kommunikation och feedback

 • Linåkerskolan

  2015 -

  Ledarskapskonsult

  Uppdraget består i att designa och skapa ett ledarforum för skolans arbetslagsledare.

  Insatsens upplägg består rent praktiskt av moduler som återkommer med mellanrum och kopplar till olika verksamhetsnära uppgifter emellan gångerna som i efterföljande modul följs upp och diskuteras.

  Det salutogena förhållningssättet är vägledande i alla delar och parallellt med praktiska moment behandlas begrepp kopplat till ledarskap och värdegrund såsom fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val.

  Innehållet spänner över
  - Ledarskapsutveckling
  - Värdegrund
  - Kommunikation & feedback
  - Motivation & drivkrafter
  - Lösningsfokus
  - Synliggörande
  - Hållbarhet

  Uppdraget i sin helhet genomförs tillsammans med kvadratkonsulten Stefan Knutsson och skolutvecklare Annhild Månsson från Gimle Utbildning AB.

 • Pilens Montessoriskola

  2015 -

  Utbildare teamutveckling

  Teamutveckling för all personal i form av ett tvådagars internat.

 • Björka Assistans

  2015 -

  Konsult & designer av värdegrundsarb. & ledarforum

  Vision och värdegrund är bägge starka kulturbärande verktyg för en organisation och kan dessutom med fördel vara intimt kopplade. Grundfundamentet för en välmående organisation är en värdegrund baserad på omtanke om och förtroende för varandra. Visionen är en syn för framtiden.

  Uppdraget består i att tillsammans med hela organisationen ta fram en hållbar och kraftfull värdegrund för Björka Assistans, dvs en värdegrund som med utgångspunkt i Björka Assistans starka ”Varför” knyter ihop värderingar som styr verksamheten med de som styr arbetsplatsen, och koppla denna värdegrund till en stark kulturbärande vision för Björka Assistans. En vision och en värdegrund som kommer inifrån, känns naturlig och som genomsyrar all verksamhet.

  I uppdraget ingår dessutom att skapa ett ledarforum för verksamhetsledarna (samordnare och ledningsgrupp) och att ta fram en kulturprocess för Björka Assistans, så att arbetet kan systematiseras och kopplas till andra initiativ kring kulturfrågor såsom ledarskap, medarbetarskap, teamutveckling, utbildningar mm

  Björka Assistans jobbar inom personlig assistans och är bland annat utsett till Skånes Gasellföretag av Dagens Industri 2015 och till Årets företagare i Lomma 2014 och har i november 2014 erhållit R-Licens av R-företagen såsom gott exempel och föredöme i vårt samhälle.

 • Samspel

  2015 -

  Ledarskapskonsult och teamutvecklare

  Samarbetspartner för teambuildingsaktiviteten Samspel som innebär att en grupp under ett par timmar bildar en blåsorkester.

 • Ström & Gulliksson

  2015 - 15

  Utbildare teamutveckling

  Halvdag och kväll kring teamutveckling och gemensamma förhållningssätt för en arbetsgrupp om 12 personer.

 • Sparbanksstiftelsen Skåne

  2015 -

  Förtroenderåd

  Förtroenderåd för Lomma i Sparbanksstiftelsen Skåne. Sparbanksstiftelsen Skåne finansierar sin verksamhet genom utdelning på sitt ägande av aktier i Swedbank. Stiftelsen och Swedbanks nära samarbete visar på ett gemensamt samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad.

  Uppdraget innebär att välja ut de projekt som Sparbanksstiftelsen Skåne ska stötta, samt att informera om verksamheten och att uppmuntra organisationer att söka projektstöd.

 • Tetra Pak

  2015 - 15

  Inspiratör

  Uppdraget rörde en eftermiddag med 40-talet chefer inom ett förpackningssystem. Temat på eftermiddagen var teamutveckling med fokus på kreativitet, förflyttningar mellan omöjligt/möjligt samt styrkan i tillsammans. Innehållet bestod i en inspirationsdel och en aktivitetsdel med teamaktiviteten Samspel, vilken innebär att gruppen under två timmar tillsammans bildar en blåsorkester - se vidare på www.samspel.com

 • Nätverk för Skånes Musik- och kulturskolechefer

  2015 - 15

  Utbildare i ledarskap

  En halvdags ledarseminarie på temat "Självledarskap - kraften i att vara förebild" för 30-talet Kulturskolechefer från Skånes olika kommuner.

  Ämnen som behandlades:
  Konventioner, perception, ledarskapets funktioner, självledarskap, att styra och leda sig själv och andra, kraften i förebild, möjligt/omöjligt, mentala träningsredskap, Medvetna-val-modellen, ansvar och skuld, samt att skapa framtiden

 • loveisa-biblioteket

  2015 -

  Initiativtagare, strygruppsmedlem

  Styrgruppsmedlem och sammankallande för start av loveisa-stiftelsen - ett projekt som handlar om att tillgängliggöra livsbejakande litteratur och film på barnsjukhusen i Sverige.

  loveisa-biblioteket ska utgöra en samlingspunkt för hopp, nya tankar, livsbejakande strategier och nya möjligheter.

  Mål: Att i nära anslutning till barnsjukhusen i Sverige tillgängliggöra ett livsbejakande bibliotek med tex litteratur, filmer och ljudböcker.

  Syfte: Att stärka viktiga vuxna, såsom föräldrar och närstående, till svårt sjuka, skadade eller långtidssjuka barn och möjliggöra utveckling av livsbejakande strategier.

  Uppdraget genomförs som ett Pro Bono-uppdrag för loveisa-stiftelsen.

 • Referensgrupp Rikskonferens för Samverkan Skola Arbetsliv

  2015 - 15

  Referensgruppsmedlem

  SSA-konferensen 2015 arrangerades av Region Skåne. Konferensen hade ca 650 deltagare och pågick i tre dagar. För planering av konferensen fanns bland annat en referensgrupp bestående av representanter för näringsliv och näringslivsorganisationer, i vilken Stellan ingick. Kvadrat medverkade även som utställare under konferensen och Stellan höll tacktal till arrangören och till ansvarig projektledare under den stora middagen.

 • World Values Initiative

  2014 - 14

  Seminarieledare

  Seminarieledare vid månadsworkshop kring Proaktivitet. BegreppsInnehåll: Medvetna-val-modellen, mindshift, ansvar & skuld

 • World Values Initiative

  2014 -

  Advisory Board Member

  World Values Initiative är en ideell organisation som syftar till att vara en platform för studenter att utveckla sig själva genom dialog och upplevelsebaserade metoder. Föreningen arrangerar World Values Day som är en heldag kring personliga värderingar samt månadsworkshopar i bland annat självledarskap.

  Uppdraget såsom medlem i föreningens Advisory Board innebär 2-4 möten under året för att bidra till styrelsen med tankar, kompetens och kontakter inom området. I Adivsory Board för World Values Initiative Lund ingår:
  Stellan Nordahl, Kvadrat & Nykraft AB
  Kristina Diné, Kvadrat & Add Wiser AB
  Bobby Forshell, VOLC - Values Online
  Evalisa Karlström, VOLC - Values Online

 • H43 Lund - elitlaget

  2014 - 14

  Inspiratör & mental tränare

  Uppdraget består i inspiration vid två tillfällen kring mentala redskap för elithandbollslagets spelare och ledare.

 • KYH

  2014 -

  Utbildare projektkunskap

  Ansvarig utbildare för en projektkunskapskurs på yrkeshögskola. Utbildningen innefattar bland annat projektplanering, rapporter, projektprocessen, grupprocesser, teamarbete samt olika projektmodeller. I utbildningen ingår case, studiebesök och tentamen.
  Kursen omfattar 2 veckors heltidsstudier i yrkeshögskoleprogrammet.
  2014 - EB14 (Energispecialist byggnad)
  2015 - EB15 (Energispecialist byggnad)

 • Bring

  2014 - 14

  Inspirationsföreläsare

  2 timmars inspirationsföreläsning kring "Att leda sig själv i förändring".

 • Rutsborgsskolan

  2014 - 15

  Konsult i värdegrundsarbete

  Uppdraget i sin helhet består i att arbeta fram gemensamma förhållningssätt som knyter ihop de värderingar som styr utbildningen med de som styr arbetsplatsen. Det vill säga förankra värdegrunden så att den kommer inifrån, känns naturlig och genomsyrar all verksamhet.

  Insatsen baseras på begrepp såsom fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val - att välja inställning innebär att ta ansvar ur ett möjlighetsperspektiv och det handlar lika mycket om att möta andra och varandra som att möta sig själv. Begrepp som perception, motivation och konventioner tas upp med avsikt att ge nya möjligheter.

  Insatsen innebär 4 heldagar med all personal (ca 80 st) utspritt under hela läsåret. I samband med höstterminens kick-off för personalen ges även en inspirationsföreläsning likaså för föräldrarna i samband med skolråd. Dessutom 6 planeringsmöten med skolledningen.

  De facto resultat är ett bättre arbetsklimat och tydligare bemötande både internt i arbetslagen och externt ut mot barn och familjer.

 • H43 Lund

  2014 - 15

  Ledamot i Marknadsgrupp

  Ledamot i handbollslaget H43's marknadsgrupp. Planerar för marknadsaktiviteter i samband med matcher, rekrytering, marknadsföring mm.

 • Temakvällar med Taizé och Open Space

  2014 -

  Initiativtagare, designer och processledare

  Temakvällarna är ett samarbete mellan fem organisationer där vi använder oss av storgruppsmetodiken Open Space. Varje tillfälle består av ett tema och en övergripande frågeställning. Teman/begrepp som behandlats har tex varit: Tillit, Hopp, Tacksamhet och Kärlek. Två tillfällen har genomförts utomhus på stranden.

  Temakvällarna är öppna och deltagarna bidrar med frågor och ett engagemang för att utforska dem tillsammans med andra deltagare.

  Upplägget innebär att formulera frågor och ge varandra utrymme att samtala, reflektera och skapa. Varje tema inleds med en kort inspirationsdel. Allt ramas in i Taizégudstjänstens form. Vi möts som längtande och sökande människor och förväntar oss att växa i tro, hopp och kärlek.

  Arrangörer:
  Lomma församling - www.svenskakyrkan.se/lomma
  Strandkyrkans församling - www.strandkyrkan.se
  Nykraft - Personlig utveckling & Ledarskap - www.nykraft.nu
  Kävlinge Begravningsbyrå - www.kavlingebegravningsbyra.se
  samt Color Your Life - www.adelroth.com

 • Cybergymnasiet

  2014 - 14

  Process- och workshopledare

  Framtagande av gemensamma förhållningssätt med 30-talet medarbetare baserat på modeller om fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val. Två dagar med innehåll och begrepp såsom; Öppenhet, Konventioner, Perception, Gemensamma förhållningssätt, Skapa framtiden, Positiv förväntan, Stolthet, Kommunikation och Feedback.

 • Kunskapsdagarna

  2014 - 14

  Inspirationsföreläsare

  Inspirationsföreläsning på temat Ny kraft för 90-talet deltagare i samband med Kunskapsdagarna 2014 i Karlskrona.

 • Beijer Electronics

  2014 - 14

  Teamutbildare

  Halvdags teamutvecklingsseminarium kring öppenhet, kreativitet och nya idéer för en arbetsgrupp om 12 personer.

 • IGK Motus Salto

  2014 - 14

  Inspiratör och mental tränare

  Inspirationsföreläsning och aktiv workshop kring positiv förväntan, målbilder och mentala redskap för SM-elittrupp i gymnastik.

 • SandbergTrygg

  2014 - 14

  Inspirationsföreläsare

  Inspirationsföreläsning för 30-talet medarbetare på mediabyrån SandbergTrygg om kommunikation, beteenden, värderingar, positiv psykologi, fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val.

 • Lomma kommun

  2014 - 14

  Moderator

  Moderator för två separata informationsmöten med allmänheten angående Lommabanan. Medverkade gjorde politiker och tjänstemän från följande organisationer; Trafikverket, Skånetrafiken, Region Skåne och Lomma kommun. Vid första tillfället deltog 220 personer och vid andra tillfället 80-talet personer.

 • H43 Lund

  2014 - 14

  Utbildare teamutveckling

  Teamutvecklingskurs för handbollsföreningen H43 Lunds kansli, styrelse och nyckelpersoner. Insatsen omfattande en halvdag för att bygga gruppkänsla och sätta upp gemensamma förhållningssätt och arbetssätt.

 • Ledarlyftet

  2014 -

  Inspiratör & ledarskapskonsult

  Inspirationsföreläsare på Ledarlyftet.nu med bland annat föreläsningsturnén "Ny kraft i skolan".

  I allt vi gör vill vi väcka en hunger att utveckla sig själv och andra att bli sitt bästa jag och att tillsammans skapa en hållbar framtid.

  I skolan vill vi bidra till att våra barn utvecklas till sina bästa jag, att de är aktiva och medvetna skapare av sin framtid. Då behövs kunskaper, kompetenser och en utvecklad social förmåga. Hur åstadkommer vi det på bästa sätt – idag, i elevernas samtid? Hur organiserar vi för ett sådant lärande och hur syns verksamheten utåt?

  Vi arbetar med begrepp som stolthet och medskapande.

  Vi känner stolthet när vi kan förena glädje med stort lärande. Vi känner stolthet när barnen älskar att gå till skolan varje dag. En skola att vara stolt över!

  Stolthet är något som syns och märks i både det yttre och det inre. Ett begrepp som ger kraft och som kan användas för att föra den egna skolan i en bra riktning. Vad innebär stolthet för oss? Vad är vi stolta över? Vad blir vi stolta över? När blir vi stolta?

  Det är vad vi kopplar till ordet stolthet som ska synas i skolan och på oss.

  Delaktighet är ett oerhört kraftfullt verktyg. Att jobba tillsammans mot gemensamma mål skapar riktning och engagemang. Alla brinner vi för olika saker som bidrar positivt till helheten. Det är ur olikheterna som kunskap och idéer skapas, inte i liktänkandet. Att, oavsett om det är ett barn, en förälder, en pedagog, en skolsköterska, en rektor eller en lokalvårdare, hitta sitt mästerskap. Helheten blir dessutom större än summan av de ingående delarna.

  Redan idag finns mycket av detta i skolan som en grund att bygga vidare på. Vi vill och vi kan mer! Det viktigaste är inte att gå i takt, utan att riktningen är uttalad, och att vi förstår varför vi är på väg.

  – ett medskapande som innebär att var och en, oavsett funktion och ålder, kan finna sitt mästerskap.

  Se mer på www.ledarlyftet.nu

 • Chefsforum tvåpunknoll

  2014 - 14

  Ledarskapsinspiratör

  Föreläsning för chefsnätverk med titeln "Att leda sig själv i förändring". Innehållet handlade om personliga drivkrafter, positiv förväntan och fördelaktiga förhållningssätt.

 • Borgeby FK

  2013 - 13

  Inspirationsföreläsare

  Inspirationsföreläsning för 20-talet ungdomsledare om perception, motivation och personliga drivkrafter samt om mentala redskap såsom positiv förväntan, fördelaktiga förhållningssätt.

 • Kävlinge kommun

  2013 -

  Affärsutvecklingskonsult

  Genomgång av och besök hos tre finalistföretag till utmärkelsen ”Årets företagare” 2014 & 2015. Presentation av finalisterna för domarkommittén. Ingår i referensgrupp för vidareutveckling av utmärkelsen. Ansvarig för framtagande och uppdatering av styrdokumentet.

 • KYH

  2013 -

  Utbildare kommunikation

  Ansvarig för utbildning i kommunikation som en del av en projektkunskapskurs på en yrkeshögskola. Innehåll: Kommunikation, perception, konfilkthantering, presentationsteknik, mm.
  Kursdelen omfattar 2 heldagars utbildning i yrkeshögskoleprogrammen.
  2013 - EB13 (Energispecialist byggnader)
  2014 - EB14 (Energispecialist byggnader)
  2015 - EB15 (Energispecialist byggnader)

 • Montessori Bjerred

  2013 - 14

  Konsult och designer av värdegrunds- och visionsar

  Uppgiften består i att ta fram en hållbar värdegrund, dvs en värdegrund som med utgångspunkt i Montessoripedagogiken knyter ihop värderingar som styr utbildningen med de som styr arbetsplatsen, och koppla denna värdegrund till en stark kulturbärande vision för Montessori Bjerred. En vision och en värdegrund som kommer inifrån, känns naturlig och som genomsyrar all verksamhet.

 • Rotary Distrikt 2390

  2013 -

  Jurymedlem, workshopledare

  En av fem initiativtagare samt jurymedlem för distriktets tävling i Storytelling som hålls sedan 2013. Priser delas ut till distriktets klubbar för projekt i Rotarys anda - Service Above Self - och som genomförts och berättats om både internt och externt. Tävlingen arrangeras för att stärka Rotarys varumärke samt för att skapa stolthet både hos klubbarna och hos medlemmarna.

 • Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

  2013 - 13

  Utbildare teamutveckling

  Teamutvecklingskurs för kårens heltidsanställda. Insatsen omfattande 2 heldagar för att bygga gruppkänsla och sätta upp gemensamma förhållningssätt och arbetssätt samt en halvdag för uppföljning.

 • Verisure

  2013 - 13

  Utbildare teamutveckling

  Teamutvecklingskurs omfattande 2 heldagar för att bygga gruppkänsla och sätta upp gemensamma förhållningssätt. Insatsen avslutades sedan med en halvdags inspirationsföreläsning och workshop kring begrepp som möjlighetsfokus, kreativitet, positiv förväntan och mental träning.

 • Bergagymnasiet

  2013 - 13

  Inspiratör

  Inspirationsföreläsning kring mentala verktyg.

 • Lomma Kommun

  2013 - 13

  Moderator

  Moderator för två olika möten kring Strandstråket vilka behandlade allemansrätt, strandskydd och stranderosion. Det första med 30-talet fastighetsägare och det andra med 50-talet kommuninvånare.

 • Sydsten

  2013 - 13

  Inspiratör & Utbildare teamutveckling

  Insats kring förhållningssätt och värderingar. Inledd med inspirationsföreläsning. Därefter 1 dags teamutvecklingskurs med 1/2 dags uppföljning.

 • Tomorrow.nu

  2013 -

  Ledarskapskonsult och teamutvecklare

  Iniitativtagare och sammankallande i samarbetsgruppen Tomorrow.nu som arbetar inom arbetslivsområdet med begreppen Framtidens arbetsplats och Medveten utveckling

 • KYH

  2012 -

  Utbildare teamutveckling

  Ansvarig utbildare och kursansvarig för och utvecklare av en teamutvecklingskurs på yrkeshögskola med inriktning på grupp. Innehåll: Öppenhet, självkännedom, värderingar, gruppdynamik, kommunikation & feedback. Kursen omfattar en veckas heltidsstudier i yrkeshögskoleprogrammen.
  2012 - ST12 (Säkerhetstekniker)
  2013 - EB13 (Energispecialist byggnader)
  2014 - EB14 (Energispecialist byggnader)
  2015 - DH15 (Digital Handel)
  2015 - EB15 (Energispecialist byggnader)

 • MAX IV Laboratoriet

  2012 - 12

  Inspiratör/föreläsare

  Inspirationsföreläsning kring kreativitet

 • IT informa

  2012 - 13

  Diskussionsledare, inspiratör

  Teamubuildingaktivitet som bygger på reflekterande vandring i skog och mark. Aktiviteten har genomförts vid två tillfällen om 2 dagar vardera. Upplägget har berört utvecklingsstrategi, komfortzon, personliga mål och omvärldsanalys. Aktiviteten har även inneburit inspiration kring dels mentala redskap och dels om det undermedvetnas kraft. Aktiviteten designades och genomfördes av kvadratkonsulterna Allan Lidforsen och Stellan Nordahl

 • SUS/Region Skåne

  2012 - 12

  Föreläsare

  Seminarie kring öppenhet och feedback.

 • Vittra Helsingborg

  2012 - 12

  Utbildare ledarskap

  Ledarskapsprogram för skolledare och pedagoger.

 • MAX IV Laboratoriet

  2012 - 13

  Utbildare teamutveckling, ledarstöd, coaching

  Ett program om 11 halvdagsseminarier för grupputveckling för sammanlagt fem arbetsgrupper på forskningsanläggningen MaxLab. I programmet ingick även individuella samtal med alla anställda samt chefsstöd och ledarcoaching.

 • Leader Lundaland

  2012 - 12

  Projektledare

  Projektledare för Upplev Lundaland, ett EU-stött samordningsprojekt för marknadsföring och varumärkesbyggande av området Lundaland, där de fyra kommunerna Kävlinge, Lund, Lomma samt Eslöv är huvudmän. Uppdraget innebar samordning av kommunala resurser i form av turistbyråer, informationsavdelningar och näringslivs-/turistchefer samt 50-talet aktörer inom främst besöksnäring och kultur. Projektledning av projektgrupp, planering och genomförande av alla marknadsföringsaktiviteter och extern kommunikation samt produktion av allt kommunikationsmaterial såsom affischer, pressmeddelande, programblad, annonser, etc.

 • Dresstwice

  2012 - 12

  Utbildare

  Introduktionsutbildning kring förhållningssätt och engagemang för nya säljare.

 • Företagarna

  2011 - 11

  Föreläsare/Inspiratör

  Halvdags inspirationsföreläsning om tankens kraft och vikten av visioner för 30-talet företagare i projektet Företagarna i Samverkan

 • SUS/Region Skåne

  2011 - 11

  Seminarieledare

  Seminarie kring förändringsledning och bemötande för 2 avdelningar.

 • Skåneakademier

  2011 - 11

  Seminarieledare

  Seminarie kring KASAM och den hälsosamma arbetsplatsen för företag inom kompetensutvecklingsprogrammet Skåneakademier.

 • Lomma Kommun

  2011 - 11

  Utredare turism- och besöksnäring i Lomma

  Halvtids konsultuppdrag avseende; genomgång och sammanfattning av tidigare aktiviteter och initiativ, nuläges- och omvärldsanalys av besöksnäringen och anslutande verksamheter och aktiviteter, samt rekommendationer till Kommunstyrelsen för fortsatt arbete med bland annat samarbetsorgan och platsvarumärke.

 • Venture Cup

  2010 -

  Jurymedlem

 • ALMI

  2010 - 11

  Mentor

 • Lomma kommun

  2010 - 11

  Näringslivsutvecklare

  Näringslivsutvecklare i Lomma kommun med ansvar för evenemang, seminarier, näringslivsdag och andra mötesplatser för företagen i Lomma kommun, samt handhavt all kommunikation kommun kontra företagen. Ansvaret för alla externa kontakter för företagsstöd.

 • BNI

  2010 -

  Affärsutvecklingskonsult

  Ansvarig för uppbyggnad, drift och utveckling av affärsteamet BNI-Öresund (ingår i det världsomspännande affärsnätverket Business Network International, BNI) med möten varje vecka med 30-talet främst små och medelstora företag, samt utbildare inom presentationsteknik, affärsutveckling och affärsmannaskap. I uppdraget ingår även ett mentorprogram för alla medlemmar och utbildning samt stöd till teamledare, informatör, utbildningsansvarig mfl roller.

  Se mer på www.bni-lomma.se samt på www.bni.nu & www.bni.com

 • Toner vid Borgeby slott

  2010 - 13

  Projektmedlem/PR-ansvarig

  Toner vid Borgeby slott knyter samman flera kulturyttringar i en historisk och kulturellt intressant miljö.
  Ingått i projektgrupp med bland annat PR- och sponsoransvar 2010, 2011, 2012, 2013.
  Arrangör har varit Lomma Event med flera samarbetspartners. Arrangemanget har bland annat finansierats med hjälp av Leader Lundaland och EU-stöd.

  Det har under de fyra åren som arrangemanget hölls bland annat varit marknad och olika familjeaktiviteter såsom tornérspel med riddare samt husarer demonstrerandes olika stridssituationer. Även välbesökta konsertevenemang i Slottslogen med bland andra Lundalands Filharmoniska orkester, Malmö Symfoniorkester, Spelmansstämma, Operauppsättningar samt artister som Cajsa-Stina Åkerström, Jack Vreeswijk samt Viktoria Tolstoy m band. Andra delarrangemang har varit föreläsning av olika författare, bland annat Björn Ranelid, Orgelkonserter, Näckspel i Kävlingeån, mm

 • Centrumföreningen Lommastråket

  2010 - 12

  Uppstartare och utvecklare av Centrumförening

  Bland annat som representant för Lomma kommun aktivt hållit i uppstarten och utvecklingen av den ekonomiska föreningen ”Centrumföreningen Lommastråket”.

 • Lomma-Bjärred Rotary Club

  2009 -

  Styrelseledamot, president mm

  Medlem i Lomma-Bjärred Rotaryklubb sedan 2009, Styrelseledamot 2010-2015 med uppdrag som bland annat sekreterare, klubbmästare, president (ordförande). Även ansvarig för kommittéarbete, jubileum samt olika projekt.

 • Kulturvandring vid Lommabukten

  2009 - 09

  Projektmedlem/PR-ansvarig

  Kulturvandring vid Lommabukten.
  Tre dagars kulturprogram med Lomma Event som arrangör.
  Ingick i projektgrupp med huvudansvar för sponsorer och PR. Dessutom ansvarig för konserten med Gunnhild Carling och för kontakterna med Borgeby Slott.

  Förutom ett digert program från deltagande föreningar och enskilda kulturarbetare så hade vi själva fyra arrangörspunkter. Vi hade en fullsatt författarafton på Bjärreds Saltsjöbad med Björn Ranelid under fredagen. Under lördagen hade vi vernissage på en samlingsutställning i centrumhuset i Lomma, vilket blev som en konsthall för en helg. På kvällen spelade Gunhild Carling Family på ett överfullt Aq va’ gott i Lommas hamn – ett arrangemang som blev riktigt lyckat trots vädrets idoga försök till annat. Söndagens höjdpunkt blev Borgeby slott med skördemarknad, det historiska cykelloppet Christianloppet, tre konstutställningar, gammeldans med flera aktiviteter. Cirka 1000 personer hittade till Borgeby slott denna dag och flera tusen tog sig runt i hela kommunen under påskhelgen där man bland annat kunde vara med på hela fyra vernissager.

 • Insiktsfullt Ledarskap

  2009 -

  Initiativtagare, programdesigner & utbildare

  Ledarskap är för oss i grund och botten självinsikt. Ett insiktsfullt ledarskap entusiasmerar, levandegör och bryr sig. Våra två ledarskapsprogram IL-Ledarskap och IL-innovation lyfter fram människan och människovärdet och fokuserar mycket på självinsikt/självledarskap. Värdegrund, fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val är frågor som vi hela tiden utgår från. Samtidigt lägger vi också stor vikt på entusiasm, motivation och engagemang. Vi vill skapa förutsättningar för individer och organisationer att växa, lyfta och utveckla.

  IL-Ledarskap fokuserar på just självledarskapet – att kunna leda sig själv för att kunna leda andra. IL-Ledarskap ger deltagarna verktygen att se framåt och att fånga glädje, drivkraft och entusiasm! Kort; att skapa en hållbar organisation där människorna mår bra.
  IL-innovation är specialdesignat för ledare i kreativa och innovativa sammanhang. Vi djupdyker i begrepp som flow, hot-spots och kreativitet. Här kopplas det egna självledarskapet till en kreativ process och hur man styr en grupps kreativitet. IL-innovation ger deltagarna verktygen för att trigga medarbetarnas drivkrafter och fånga engagemang, entusiasm och glädje i innovationsprocessen.

  Ledarskapsprogrammen IL-Ledarskap & IL-innovation är bägge upplagda som öppna tvådagars program med internat i Skåne och i Göteborg. Dessutom ingår uppföljande coachingsamtal och case.

  Utbildare i Insiktsfullt Ledarskap:

  Föreläsare i personlig utveckling och ledarskap
  Stellan Nordahl – Civilingenjör, civilekonom och officer

  Verksamhets- och ledarskapsutvecklare
  Stefan Knutsson – Förändringsledare & managementkonsult

  Värdegrundsspecialist och organisationsutvecklare
  Kristina Diné – Civilekonom

  Organisations och ledarskapsutvecklare
  Carl-Johan Lillieroth – Kulturnavigatör

  Organisations och ledarskapsutvecklare
  Lena Jacobsson – Personalstrateg och HR-konsult

  Samspelsinstruktör
  Magnus Boss – Musiker och träblåspedagog

  Ledarskapsprogrammen genomförs löpande, läs mer på: www.insiktsfulltledarskap.se för aktuella datum

 • Jägersro Travsport

  2009 - 09

  Föreläsare/Inspiratör

  Inspirationsföreläsning om Tankens kraft och vikten av visioner under %22Inspirationsdag%22 arrangerad i samband med vårpremiären på
  Jägersrogalopp.

 • Lommafesten med Alnarpsdagen

  2009 - 12

  Projektmedlem/PR-ansvarig

  Ett tredagars arrangemang sista helgen i maj förlagt till centrala Lomma och Lomma hamn under fredag och lördag och till Alnarpsparken under söndagen.
  Ingått i projektgrupp 2009, 2010, 2011 med bland annat huvudansvar för sponsorer, PR och vissa delarrangemang.
  Arrangör Lomma Event och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU Alnarp)

  Med Lommafesten vill vi visa vad Lomma kan erbjuda av kultur, miljö, fritid och föreningsliv samt stärka självbilden i kommunen. Vårt mål är att arrangera en folkfest för befolkning och turister som gör att besökarna känner sig delaktiga och välkomna till Lomma och Alnarp.

  Arrangemanget har 10000-15000 besökare totalt under festdagarna.

 • Påskvandring vid Lommabukten

  2009 - 13

  Projektmedlem/PR-ansvarig

  Konst, kultur, mat & natur
  Ingått i projektgrupp 2009, 2010, 2011 samt 2012 med ansvar för PR, annonser, kontakt med konstnärer, samordning med utställare mm.
  Ansvarig för diverse workshops och utställningar genom åren, bla "Konst av mat", "Undervattensfoto under vatten" och "Recycle - återbrukskonst".
  Arrangör Lomma Event.

  Påskvandring vid Lommabukten är arrangemang där vi lyfter fram konst, kultur, mat och natur. Detta för att få ett levande kulturliv där vi vill få deltagarna att samarbeta och inspireras av varandra. Arrangemanget spänner geografiskt över hela Lomma kommun och har ett 50-tal besökspunkter under de fyra påskdagarna. Flera utställningar och workshops arrangeras av Lomma Event.

 • UMAS

  2009 - 09

  Seminarieledare

  Seminarium kring att leda i förändring för alla avdelningschefer på UMAS.

 • Tetra Pak Processing Systems

  2008 - 08

  Inspiratör och workshopledare

  Inspiration och workshop kring tankens kraft - innehållande begrepp som ansvar, fördelaktiga förhållningssätt och medvetna val.

 • Lomma Event

  2008 -

  Initiativtagare, projektledare, ordförande mm

  Lomma Event är en mötesplats för föreningar, företag och privatpersoner. Lomma Event verkar för att skapa intressanta arrangemang, aktiviteter och mötesplatser i Lomma, och för att främja kulturliv, företagsamhet och föreningsliv. Engagerad som projektledare och projektmedlem i sammanlagt 15 stora evenemang om vardera respektive 2-3 dagar.

  Arrangemang:
  Kulturvandring vid Lommabukten - konst, kultur
  Påskvandring - konst, kultur, mat & natur
  Toner vid Borgeby Slott - musik, kultur & konst
  Julrundan i Lomma - traditionell julmarknad med konstvandring
  Lommafesten med Alnarpsdagen - musik, marknad, mm

 • Julrundan i Lomma

  2008 - 13

  Projektledare

  Julrundan i Lomma är ett begrepp där vi skapar ett attraktivt, högklassigt, spännande och mysigt jularrangemang.
  Projektledare 2008, 2009, 2010, 2011
  Projektgruppsmedlem 2012

  Julrundan är numera ett förstahandsval för kommunens och grannkommunernas invånare med ca 10 000 besökare per gång. Vårt syfte att spegla ett engagerat samhälle med historia och tradition som samtidigt är framåtsträvande och utåtriktat.

  Julrundan består av traditionell julmarknad, konstvandring samt uppträdanden och givetvis höjdpunkten, Tomtens ankomst till Lomma, med hjälp av Sjöräddningen. Vi satsar mycket på barnen och på området finns bland annat levande julkrubba med åsna och får, möte med tomten och hans ren, och dans kring granen. En stor händelse under Julrundan är också den årliga ljusvandringen som är ett konst, musik och kulturevenemang. Ett år innebar det ljusvandring genom Fladängsparken och operasång från flotte i Höjeå samt exploderande piano på Varvstorget. Ett annat år "röster från böcker" på Lomma bibliotek, eldshow längs hamnen och en finalshow i amfiteatern invid havet med specialskriven musik, ljusdans och specialarrangerad ljus- och eldshow - en mycket bejublad del av Julrundan.

 • Öppna seminarier & föreläsningar

  2008 -

  Föreläsare / Utbildare

  Genomfört ett större antal öppna seminarier och föreläsningar kring ledarskap, kreativitet, teamkänsla, delaktighet, samarbete, bemötande, förändringsledning, mm - se vidare på www.nykraft.nu för aktuella föreläsningar.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Omvärldsanalys, Processutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys, Affärsutveckling, Förändringsledning, Innovationsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Utbildning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Självinsikt o medvetna val modellen

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Psykologi

 • - Projektledning

  Infrastruktur och logistik, Event Management, Innovationsledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Tillämpningar

  e-handel

 • - Utbildning

  civ.ek, civ.ing, Fysik, Matematik

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Kommunikationscoach, Kommunikationsstrateg, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Utbildningsledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Marknadskommunikation, Samhällskommunikation, CSR, Event management, Kommunikationsplanering, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsstrategi, Kriskommunikation, Pedagogik, Presentationsteknik, Sociala medier, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2010 - 2011

  Näringslivsutvecklare, Lomma kommun

 • 2010 -

  Director, BNI

 • 2009 -

  Utbildare, Insiktsfullt Ledarskap

 • 2008 -

  Designer, loveisa

 • 2008 -

  VD, Nykraft AB

 • 2004 - 2005

  Produktionskoordinator, Tetra Pak Business Support AB

 • 2004 - 2004

  Projektanställd, Tetra Pak Dairy and Beverage Systems AB

 • 2003 - 2004

  Projektanställd, Tetra Pak Plant Engineering AB

 • 2003 - 2003

  Projektanställd, Tetra Pak Processing Systems AB

 • 2002 - 2002

  Projektanställd, Tetra Pak Processing Systems AB

 • 1997 -

  Kapten, Försvarsmakten, Göta Luftvärnskår, Lv6

 • 1994 - 1997

  Löjtnant, Försvarsmakten, Skånska Luftvärnskåren, Lv4

 • 1994 - 1995

  Fänrik, Försvarsmakten, Göta Luftvärnskår, Lv6

 • 1989 - 2003

  Affärsbiträde, AG’s Favör Marknad AB

Utbildningar

 • 2011 - 11

  Hypnos & Hypnoterapi, NGH/SAHH

 • 2010 - 11

  Affärsutvecklingsprogram, Skåneakademier

 • 2000 - 03

  Civilekonomsutbildning, Lunds universitet, Ekonomihögskolan

 • 1997 - 03

  Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola

 • 1996 - 96

  Krigshögskolans reservofficerskurs, Krigshögskola, Norrtälje

 • 1995 - 97

  Fil. kand. i matematik och fysik, Lunds universitet

 • 1993 - 94

  Reservofficersutbildning, Officershögskola, Göteborg/Norrtälje

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025

Whitepapers

Referenscase