Dela

Torbjörn Ryber

 • UX- och tjänstedesign
 • Verksamhetsutveckling och kravanalys
 • Testledning, strategi och utförande

Översikt

Torbjörn jobbar som UX- och tjänstedesigner inom digitala tjänster. Han har en bred bas som sträcker sig från förstudier och verksamhetsutveckling till detaljerad kravanalys, design av gränssnitt och följande användbarhetstester.

För att få till riktigt bra lösningar behövs en nära kontakt med slutanvändarna. Detta innebär en kombination av djupintervjuer, workshops och observationer. Torbjörn planerar, utför och analyserar detta arbete.

För att hjälpa alla att få en gemensam bild modellerar han visuellt exempelvis i form av kundresor och tjänstekarta. Det visuella är oerhört kraftfullt både i realtid under workshops och i informationsspridande syfte. Som komplement till bilderna skapar han detaljerade användarberättelser och dokumenterar övriga regelverk i exempelvis tabellform, tillståndsgrafer eller ren text beroende på vilken modell som är mest lämplig.

När lösningen ska fram skissar han på gränssnittet, först på papper eller whiteboard och senare i ett verktyg som Sketch eller Balsamiq beroende på vad kunderna önskar. Från skissverktyget är det sedan enkelt att göra klickbara prototyper för att visa flöden och även utvärdera med användarna så tidigt som möjligt. Designen följer företagets grafiska profil och de ramverk som finns. Inspiration till lösningar hittar Torbjörn idag på webben där det finns gott om bra exempel. Det finns så många upplevelser i världsklass att det är få som kan säga sig hitta på något nytt och unikt.

För att hela tiden stämma av att lösningen är på rätt väg, dvs löser användarens verkliga problem och gör det bra, planerar och utförs användbarhetstester från skisser fram till färdig kod. Vi gör i princip aldrig rätt från början men testerna gör att vi snabbt kan identifiera och åtgärda de allvarliga problem som identifieras.

Torbjörn har en lång bakgrund inom test där han jobbat med allt från processer, utbildning, skriva en bok, arrangera konferenser, driva nätverk och självklart handfast testledning och testutförande. Metodik och ledarskap är delar han jobbat mycket med.

Finns det då något han inte kan? Projektledning på heltid i stora projekt har han ingen stor erfarenhet av. Kodning låter han med varm hand de mer kompetenta utvecklarna eller testautomatiserarna göra. Visst kan han skriva lite SQL-frågor och starta en batch i Linux som en del av testerna men det får snarast ses som grundläggande kompetens för husbehov. Däremot så bygger ett lyckat arbete på att UX, test, krav, projektledare, slutanvändare och utvecklare har ett gott samarbete så han jobbar med fördel nära alla dessa andra duktiga personer som kan leda och utveckla!

Egenskaper

Torbjörn är en intelligent problemlösare som med fokus på kundens verkliga problem levererar med hög kvalitet och gärna det lilla extra.

Torbjörn visar ett stort och smittsamt engagemang speciellt när det blir lite utmaningar och han brinner för att hitta optimala arbetssätt till kunderna. Torbjörn är alltid väl förberedd, läser in sig på behoven - han är drivande och kan lösa de flesta situationer. Han är mycket erfaren på testområdet, tar tag i saker som inte fungerar och kommer hela tiden med nya idéer. Torbjörn är en noggrann och intelligent problemlösare med fokus på att leverera ett bra resultat.

Torbjörn är skarp, analytisk, metodisk och positivt nyfiken. Med sin unika kompetens kopplat till sin helikoptersyn får han alltid projekten att gå framgångsrikt framåt. Han kommer att leverera,
alltid med det lilla extra och med hög kvalitet. Torbjörns höga ambitionsnivå genomsyrar allt hans arbete och han gör inget halvdant. Han är ett namn i branschen och med sitt
probleminriktade arbetssätt har han större chans än andra att lösa kundens verkliga behov.

*** Denna text är mitt professionella rykte och baseras på svar från tio kunder och kollegor. Sammanställt av perfrykman.com***

Konsultens CV

 • Kommuninvest

  2017 -

  UX och test

  Torbjörn jobbar med kravanalys, tjänstekarta och gränssnittsdesign för den nya internetbanken. I projektet jobbar 8 personer enligt Scrum och med designtänkande dvs experiment och utvärderingar. Dessutom ansvarar Torbjörn för funktionella tester och användbarhetstester.

 • Inera AB

  2017 - 18

  UX-designer och testledare

  Projektets syfte är att bygga en webbaserat plattform för samordning av hjälpmedel mellan leverantörer och kunder dvs främst Landstingen. Torbjörns uppgifter är främst kravanalys och design av webbgränssnitt. Till detta kommer planering, förberedelser och utförande av tester, både funktionella och användbarhetstester.

 • Jula

  2017 - 17

  Testledare användbarhet

  Projektets uppgift var att bygga en ny e-handelslösning för jula.se. Det bedrevs enligt Scrum och bestod av ca 15 personer geografiskt spridda över Sverige. Torbjörns ansvar var att ta fram teststrategi för de funktionella testerna samt att planera och utvärdera lösningen utifrån användbarhetsperspektiv.

 • Atlas Copco

  2017 - 17

  UX design

  Projektets uppgift var att ta fram en fungerande prototyp för uppföljning av körtimmar, performance och underhåll av gruvmaskiner. Torbjörn ansvar var att hålla i workshops med beställare för att ta fram behov. Vidare arbete var att dokumentera behoven, specificera kraven och bygga klickbara prototyper för mobila enheter inklusive grafisk design för gränssnittet. Interaktionsdesign och grafisk design gjordes för Android smartphone.

 • Transportstyrelsen

  2015 - 16

  Ansvarig testmiljö, testdata

  Projektets uppgift var att migrera batchar och användargränssnitt från stordatormiljö till Windowsmiljö. Mitt ansvar var att samordna testmiljöer, testdata och innehöll även planering av hur batcharna skulle testas. Projektet bestod av drygt 100 personer och bedrevs enligt TS egen metodik.

 • Atrium Ljungberg

  2014 - 14

  Kravanalytiker, UX designer

  Projekt med uppgift att ta fram en applikation för administration av hyresavtal. Mitt ansvar var att genomföra workshops med beställarna för att skapa en gemensam och tydlig målbild. Ta fram användarresor och detaljerade krav för att dokumentera behoven, prototyper för att välja design av grafiskt gränssnitt följt av användbarhetstester för att finslipa applikationen. Projektet bedrevs enligt Scrum och bestod av 8 personer + kundens representanter på deltid.

 • Landstings IT, Örebro

  2014 - 14

  Coach för framtagning av testprocess

  Stöd till Landstingets IT-avdelning för framtagning av en testprocess för egen systemutveckling. Kartläggning och testdesign för kontaktregistret som en pilot.

 • Apotekens Service

  2013 - 14

  Testledare, testare

  Testledning, testdesign, testutförande inklusive användbarhet. Webbaserad ärendehantering för ansökningar om licensläkemedel. Tester i soapUI.

 • Apotekens Service

  2012 - 13

  Testledare

  Samordning testresurser. Dokumentation av nya testprocesser för automatisering.

 • Apotekens Service

  2012 - 13

  Projektledare

  Projekt kvalitetssäkring. Ett team ansvarar för införande av pipeline för byggprocess för att möjliggöra kontinuerlig integration. Det andra teamet ska införa och förbättra arbetsprocessen för IT-utveckling.

 • Apotekens Service

  2012 - 12

  Testledare

  Proof of Concept för automatisering av test i en ny byggmiljö med kontinuerlig integration.

 • Apotekens Service

  2011 - 12

  Testledare, kravanalytiker och scrum master

  Testledning, testdesign och testutförande. Implementation av ett webbaserat system för administration av antidoter (motgifter) för Giftinformationscentralen. Ett litet projekt med agilt arbetssätt. Arbetsuppgifterna omfattade även kravanalys, att vara Scrummaster vissa sprintar, delta i design av webbgränssnitt, huvudansvarig för migrering av data, framtagning av användardokumentation och utförande av användbarhetstester.

 • Apotekens Service

  2010 - 11

  Mentor utforskande tester

  Stöd till testavdelningen i deras förbättringsarbete främst med utforskande tester. En dag i veckan i snitt.

 • Statistiska Centralbyrån

  2010 - 11

  Scrum master

  Scrummaster, kravanalytiker och testare. System för hantering av artiklar för publicering i JOS, Journal of Official Statistics. Windows och webbmiljö.

 • Statistiska Centralbyrån

  2009 - 09

  Testledare, testdesigner, mm

  Testledare, testdesigner och testare för SIV - SCBs insamlingsverktyg i Windows och Webbmiljö. Arbetet omfattade även kravanalys och framtagning av användarhandledning.

 • Statistiska Centralbyrån

  2009 - 11

  Testledare, testdesigner, mentor

  Kravanalys, test, mentorskap, effektkartläggning och användbarhetstester för Granskningsverktyg - projekt Triton. Jobbade med införande av Effektkartor, Interaktionsdesign, grafisk design i samarbete med InUse.

 • Statistiska Centralbyrån

  2008 - 09

  Implementering testprocess

  Framtagning av en testprocess. Omfattar flödesbeskrivning, mallar, exempel och utbildning.

 • SEB

  2007 - 08

  Framtagning av testprocess

  Framtagning av testprocess i företagets satsning på Unified process. Företagsanpassning, framtagning a dokumentation och utbildningsmaterial. Utbildning för testprocess och av testanalytiker.

 • SEB

  2007 - 07

  Testledare

  Planering av stort projekt för införande av Cash Pool lösning för företag. Genomförande av proof of Concept tillsammans med en Indisk leverantör.

 • Elin Ryber

  2006 - 06

  Pappaledig

  Föräldraledig på heltid med mitt första barn. Ansvarig för mat, lek och rena kläder.

 • Handelsbanken

  2003 - 06

  Metod och utbildningsansvarig test

  Ansvarig för anpassning och utbildning i testmodellen. Framtagning och utförande av kurser i testmodellen och testdesign. Stöd till projekt och testledare i testfrågor. Support på Test Director (nuvarande Quality Center)

 • Handelsbanken

  2003 - 06

  Mentor inom test

  Löpande stöd till testledare. Ex byte av internetplattform, forndrapporter.

 • Handelsbanken

  2003 - 06

  Testledare, testdesigner

  Under denna tid utfördes en mängd kortare projekt 3-6 månader delvis parallellt. Projekten var ofta relativt små och arbetet omfattade vanligen kravanalys, testdesign, testutförande, testledning och ibland framtagning av användardokumentation och utbildning av kunder. Basel II: hantering av dåliga betalare, kreditrating, kundregister.

 • Handelsbanken

  2001 - 02

  Acceptanstestledare

  Ansvarig för samordning av testerna med extern leverantör. Ansvarig för koordinering av testerna med övriga projekt på SPP.

 • Mobile Opinion

  2000 - 00

  Testledare

  Ett företag som erbjuder opinionsundersökningar via SMS med snabba svar. Arbetet innefattade framtagning av testplan och testfall för acceptanstest samt ledning och utförande av acceptanstest.

 • Ericsson

  2000 - 01

  Testkoordinator

  Ericsson e-Business Platform Program
  Ett stort antal projekt med avsikt att ta fram standardkomponenter för e-business inom Ericsson samt att standardisera gränssnittet för Ericssons webapplikationer. Arbetet har innefattat koordinering av test mellan olika delprojekt samt framtagande av strategi och metodik för automatisering av regressionstester med hjälp av Rational Test Suite. All dokumentation på engelska.

 • Riksskatteverket

  2000 - 00

  Testkordinator

  Projekt INIT, IT-stöd för kronofogdens indrivning. Ansvarig för riktlinjer och samordning av program och integrationstest. Specifikation av testfall för systemtest. Utbildning och stöd för acceptanstest. Strategi för införande av Rational Test Studio för planering av tester samt automatisering av testfallskörning.

 • Metrix bv

  1998 - 99

  Verksamhetsutveckling och implementation

  Verksamhetskonsult och implemenatationsansvarig för Metrix systemserie för kundsupport. Kunder var Fältsupport US Filter: Nederländerna och England. Arbetsspråk engelska.

  Torbjörns ansvar var att kartlägga kundernas arbetsprocesser och konfigurera systemet så att det stödde detta. Det ingick även arbeta med processförbättring.

 • Ericsson

  1997 - 99

  Verksamhetsanalys och implementation

  Uppdragen innefattar utbildning av projektdeltagare, analys, modellering och dokumentation av affärsprocesser, anpassning av systemet, laddning av data och rapportskrivning med MS Access, SQL Plus och Chrystal Reports. Installation och konfigurering av databaser i Oracle. Test av nya releaser.

  - Globalt supportsystem för Ericsson Business Networks: Fas 1: Norden, Estland (juni-dec 1999)
  Lokalt supportcenter, Ericsson Polen (maj 1998, feb –mars 1999)
  - Kundcenter support, Ericsson Spanien (augusti – december 1997)
  - Kundcenter support, Ericsson Norge (maj-juli 1997)
  - Utbildning av Ericsson Irland

  Arbetsspråk och all dokumentation på Engelska.

 • Telia Data

  1995 - 97

  Projektledning, testledning och förvaltning

  Testledare för projekt BUS, betalningsuppsnabbning för privatpersoner som ligger efter med telefonräkning.
  Testledare för systemtest av FAKTDATA, faktureringssystem för datakomtjänster.
  Projektledare för vidareutveckling av Flexipris, prissättning av datakomtjänster. Tids och resursplanering samt testledning.
  Systemansvarig för Flexipris drift, vidareutveckling och budgetering. Kravhantering och testledning för diverse system inom Telia Billing.
  Kravspecifikation och testning av Flexipris. Prissättningssystem för internettrafik med klienter i MS Windows, databas var Oracle och server HP-UNIX.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  MS Office, Quality Center

 • - Hårdvara

  PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Innovationsledning, Omvärldsanalys, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Utbildning, Utredning

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Continuous Integration, LEAN, PENG, PPS, KANBAN, Agila metoder allmänt, ISTQB, RUP/UP, Scrum, ISTQB, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande, Systemering/Design/Krav, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Innovationsledning, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Tillgänglighet, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Mobilapplikationer, Systemförvaltning, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  CRM-system, Internet of Things, Affärssystem, Billing-system, e-handel, Finanssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Försäkring, Detaljhandel, Hälso-Sjukvård, Postorder/ e-handel, Stat/kommun/Landsting, Bank & Finans

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Coach, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Kvalitetsansvarig, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Lärare, Testare, Testledare

 • - Kommunikation & Information

  Grafisk identitet och profil, Förändringskommunikation, Engelska, Event management, Pedagogik, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2006 -

  IT-konsult, Fearless Consulting - Eget företag

 • 2001 - 2006

  Testspecialist, Handelsbanken

 • 2000 - 2001

  Testspecialist, Keep IT Simple - Eget företag

 • 1998 - 1999

  Business consultant, Metrix bv, Nederländerna

 • 1997 - 1998

  Business Consultant, LM Ericsson Data AB

 • 1995 - 1997

  IT-konsult, Telia Data AB

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Certifierad Scrum Master, Crisp, Reza Farhang

 • 2013 - 13

  Mötesledning i praktiken steg 1,2, Ordrum

 • 2012 - 12

  Rapid Test Management, Satisfice, James Bach

 • 2011 - 11

  Effektkartläggning, Stockholm

 • 2010 - 10

  Ledarskap Friluftsfrämjandet, Friluftsfrämjandet Småland

 • 2010 - 10

  Projektledning på SCB, SCB

 • 2009 - 09

  PSL - Problem Solving Leadership, Gerald Weinberg

 • 2008 - 08

  Corporate Storytelling, Erik Mattson, Ordrum

 • 2008 - 08

  Avancerad kravhantering, IT-arkitekterna

 • 2005 - 05

  Rapid Software Testing, Satisfice, James Bach

 • 2004 - 04

  ISEB Practitioner level Software Testing, Grove Consultants

 • 2003 - 03

  Kravmodellering, SHB

 • 1989 - 95

  Datateknik, LiTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60