Dela

Håkan Alvgren

 • Projektledare
 • Utredningar och förstudier
 • Upphandling & inköp
 • Interimschef

Översikt

Som konsult har Håkan mestadels arbetat med projektledning och utredningar inom produkt-, affärs- och verksamhetsutveckling. Dessutom har han stor erfarenhet att driva upphandlingar av såväl tjänster som produkter.

Håkan är en mycket erfaren ledare som har arbetat mer än 25 år som chef i linjeorganisationer eller som program- och projektledare.

Han har varit verksam i allt från nystartade verksamheter till större multinationella företag och har genom åren upparbetat en gedigen erfarenhet av att arbeta på lednings- och styrgruppsnivå.

Egenskaper

Håkans styrka är att han kombinerar affärsmässighet med teknisk kunskap vilket gör att han fungerar mycket bra i roller och situationer där det krävs en länk mellan verksamhet och IT eller som ledare för utveckling och IT i företag där IT är verksamhetskritiskt. I projekt som Håkan driver undviks oftast det glapp och de konflikter som inte sällan kan uppstå mellan verksamhet och IT.

Håkan är analytisk, strukturerad och resultatinriktad. Han arbetar lika gärna med övergripande strategiska frågor som med mer detaljerade frågor och kombinerar helikoptersyn med god kontroll på detaljer.

Han är utåtriktad och öppen och uppfattas som trevlig och lätt att samarbeta med. Håkans ledarskap präglas av delegering kombinerat med tydligt ställda förväntningar och uppföljning. Hans erfarenhet av internationellt arbete har också gett vana av att hantera olika personligheter och kulturer.

Konsultens CV

 • Linkon

  2015 - 16

  Projektledning - Business Intelligence

  Vidareutveckling av Linkons BI-miljö. Arbetet omfattade alla delar från databas-design till framtagning av rapporter. Mycket av arbetet berörde rapportering till Linkons kunder.

 • Travellink

  2015 - 15

  Produktchef

  Inhyrd produktchef/produktägare för privatresetjänsten under ordinarie produktchefs frånvaro

 • Linkon

  2014 - 14

  Förstudieledare

  Förstudie avseende processer och regelverk för säkrare hantering av biljettämnen för utrikes tågbiljetter.

 • Arlanda Express

  2014 - 15

  Projektledning - Mobilapp

  Kravdefinition, upphandling, införande och lansering av en app för försäljning av resor samt en app för kontroll av biljetter.

 • Arlanda Express

  2014 - 14

  Projektledning - Intranät

  Kravdefinition, design, upphandling och införande av ett nytt intranät. En utma-ning var att utforma intranätet så att det är lättanvänt även för den personal som arbetar ombord på tågen.

 • Linkon

  2013 - 14

  Projektledning - Business Intelligence

  Utveckling av en BI-lösning för Linkons marknadsavdelning. Projektet omfattade kravanalys, utveckling av ett datalager med tillhörande kuber samt framtagande av rapporter för såväl internt som externt bruk.

 • Travellink

  2013 - 13

  Projektledning - Införande white label

  Ansvarig för anpassning och införande av dynamisk paketering, som en white label lösning, hos flygbolagen Aer Lingus och Wizz Air i nio Europeiska länder. Utmaningarna var många, bland annat att etablera kundtjänst på åtta olika språk, att uppfylla respektive lands lagar samt att införskaffa nödvändiga myndighetstillstånd.

 • Arlanda Express

  2013 - 13

  Projektledning - Distribution

  Utveckling och införande av SMS som ny distributionsform för biljetter. Utmaningen var främst att hitta en lösning som möjliggjorde effektiv visering ombord på tågen.

 • Swedavia

  2012 - 13

  Förstudieledare - Verksamhetsförbättring

  Förstudie avseende förbättrad tjänst för bussremote, dvs när flygplan ej kan parkeras vid gate och passagerare måste transporteras till och från terminal med buss.

 • OKQ8

  2012 - 12

  Förstudieledare - Verksamhetsstyrning

  Utarbetade, tillsammans med kollegor, ett ramverk för OKQ8s externa webb. Ramverkets syfte är att utgöra ett styrdokument för den framtida webbens utformning, utnyttjande och förvaltning.

 • Taxi Stockholm

  2012 - 12

  Strategiarbete IT

  Utarbetade, tillsammans med kollegor och i nära samarbete med kunden, en ny IT-strategi för Taxi Stockholm. Arbetet genomfördes genom intervjuer, workshops och granskning av dokumentation. Resultatet överlämnandes till styrelse och VD för Taxi Stockholm.

 • Arlanda Express

  2011 - 12

  Förstudieledare - Distribution

  Förstudie avseende strategi, arkitektur och affärskrav för införandet av mobilbiljetter som ett alternativ till dagens kortbaserade e-biljett.

 • Linkon

  2011 - 11

  Avtalsarbete

  Stöd till Linkon vid framtagandet av ett nytt ramavtal med deras största kund avseende de tjänster och produkter som levereras.

 • Linkon och SJ

  2011 - 11

  Projektledare - Webbförsäljning

  Projektledare och kravställare vid vidareutveckling av hotell- och bilbokning för SJs egna försäljningskanaler och då i första hand webb.

 • Linkon och SJ

  2008 - 10

  Projektledare

  Specificerade verksamhetskrav samt krav på processer och organisation för införandet av flygbokning i SJs olika försäljningskanaler. Var sedan huvudprojektledare för utveckling, införande samt etablering av organisation.

  Utvärderade om kundtjänst för flyg skulle etableras i egen regi eller hos en extern partner. Upphandlade sedan denna tjänst.

 • Scandinavian Airlines

  2008 - 08

  Projektledning och upphandling

  Projektledare för upphandling och införande av ett nytt system för uppföljning av flygincidenter.

 • Inatur Nordic AS

  2008 - 08

  Strategiarbete

  Reviderade koncept/affärsmodell för Inatur Nordic, en Internettjänst för marknadsföring, försäljning och bokning av produkter inom naturturism. Sammanställde sedan förändrade krav på organisation, processer och teknologi.

 • Scandinavian Airlines

  2007 - 08

  Förstudieledare - CRM-system

  Genomförde en större förstudie avseende kommersiella och tekniska möjligheter att relatera kundernas poängintjäning på SAS EuroBonus till biljettens pris. Resultatet av förstudien blev att det av kommersiella skäl inte var genomförbart.

 • Scandinavian Airlines

  2007 - 08

  Projektledare - Internetbokning

  Projektledare samt ansvarig för sammanställning av verksamhetskrav vid utveckling av nya boknings-sajter för flyg och hotell där betalning görs med EuroBonus-poäng.

 • AFA Försäkring

  2007 - 07

  Projektanalys

  Granskade ett större utvecklingsprojekt med avseende på styrning, organisation och kommunikation.

 • Taxi Stockholm

  2007 - 07

  Upphandling

  Upphandlade säkerhetskameror till taxibilar samt införskaffade nödvändiga myndighetstillstånd för användandet.

 • Taxi Stockholm

  2007 - 07

  Projektledare - Teknisk plattform

  Projektledare för specifikation, upphandling och införande en ny teknikplattform för det trafikledningssystem genom vilket mer än 80 % av alla körningar bokas.

 • Linkon

  2007 - 07

  Förstudieledare - Distribution

  Förstudie avseende kommersiella och tekniska möjligheter att distribuera andra produkter än markbundna transporter via SJ:s distributionssystem Petra.

 • Opodo Ltd

  2006 - 07

  Förstudieledare

  Genomförde flera uppdrag åt en av Europas största Internet-resebyråer, Opodo:

  * Förstudie avseende start av en Internet-resebyrå i Indien samt analys av den utveckling som krävdes utgående från den Indiska marknadens krav.

  * Förstudie och kravspecifikation för Opodo i Tyskland avseende byte av IT-plattform. Analyserade även de ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ett eventuellt byte skulle få.

 • Travellink

  2001 - 06

  Utvecklingschef och CTO

  Ansvarade för produktutveckling och IT samt kommersiella relationer med leverantörer av innehåll och teknologi. Personalansvar för nio personer samt medlem i Travellinks ledningsgrupp.

  Exempel på framgångsrikt genomförda uppgifter:

  * Innovativ produktutveckling i kombination med ett agilt arbetssätt bidrog till att Travellink under perioden utvecklades till en av Nordens största webb-resebyråer med en omsättning på närmare en miljard kronor.

  * Drev ett projekt som produktifierade Travellinks paketeringslösning för flyg och hotell. Utarbetade förslag till affärsmodell samt tecknade samarbetsavtalet med en större partner. Tjänsten används idag av flera Europeiska flygbolag.

  * Programledare då webb-resebyrån Opodo Germany etablerade en ny tjänst för företagskunder. Programmet omfattade framtagande av affärsmodell och budget, anpassning till den tyska marknadens krav, etablering av organisation för försäljning, kundtjänst och back-office samt kompetensöverföring.

 • Scandinavian Airlines

  2000 - 01

  Project Director Travellink

  Utlånad från SAS för att som programledare starta Internet-resebyrån Travellink (ägare var SAS, Amadeus och Tele2). Rapporterade till Travellinks styrelse.

  Programmet omfattade bland annat ägar- och leverantörsavtal, branding, produkt- och tjänstedefinition, verksamhetsprocesser, utveckling samt rekrytering för att etablera organisationen. Då mycket av verksamheten var outsourcad genomfördes även flera större upphandlingar av t.ex. systemutveckling, IT-drift samt kundtjänst.

  På mindre än nio månader etablerades Europas första Internet-baserade affärsre-sebyrå och efter ytterligare tre månader lanserades en tjänst för privatpersoner.

 • Scandinavian Airlines

  1996 - 00

  Utvecklingschef marknads- och försäljningsdivision

  Ansvarade för utveckling av IT-baserade produkter och tjänster inom områden som försäljning och distribution, bokning, biljettering och betalning, call center, webbtjänster samt lojalitetssystem för såväl privatpersoner som företag.

  Hade ansvar för divisionens utvecklingsbudget (~250 MSEK) vilket bland annat innebar sammanställning, värdering och prioritering av utvecklingsönskemål.

  SAS representant i den styrgrupp som koordinerade IT-frågor samt initierade gemensamma projekt inom flygbolagsalliansen Star Alliance.

  Exempel på framgångsrikt genomförda uppgifter:

  * Etablerade en utvecklingsavdelning inom marknads- och försäljningsdivisionen med ca 25 anställda i Stockholm och Köpenhamn (projektledare samt verksamhets- och IT-arkitekter).
  * Genom att förändra organisationen, ändra processer såväl internt som hos underleverantörer samt genom att minska beroendet av nyckelpersoner uppnåddes målet att årligen fördubbla utvecklingstakten fyra år i rad.
  * Införde, som processägare för utveckling, en standardiserad process, baserad på delar av RUP, i beställarledet. Resultatet blev bl.a. högre kvalité på de underlag som låg till grund för beslut om start av olika projekt.
  * Tog initiativ till SAS första Internetsajt för bokning (TravelPass) samt deltog aktivt i flera andra stora utvecklingsprojekt som t.ex. analyssystem för riktad marknadsföring, införande av ett system för konkurrent- och marknadsanalys samt betallösningen SAS Corporate Card.
  * Deltog i den arbetsgrupp som tog fram förslag till koncept, organisation och finansieringsbehov inför SAS beslut att starta Internet-resebyrån Travellink.

 • SMART AB (nu Amadeus Scandinavia)

  1991 - 95

  IT-chef

  Ansvarade för IT-strategier och arkitektur. Medlem i SMARTs koncernledning.

  Drev IT- och produktfrågor mot Amadeus för att säkerställa att de produkter som utvecklades uppfyllde den skandinaviska marknadens krav på funktionalitet, teknologi och kostnader.

  Exempel på framgångsrikt genomförda uppgifter:

  * Genomförde flera stora upphandlingar av t.ex. utvecklingsprojekt, PC-ramavtal för resebyråer, biljettskrivare till resebyråer samt serviceavtal för biljettskrivare.
  * Deltog vid flera tillfällen i större försäljningsprojekt.
  * Förstudie avseende ny tekniks konsekvenser för resebyråer. Resultatet av denna blev att SMART, tillsammans med en teknologipartner, startade ett bo-lag som erbjöd IT-support till resebyråer.
  * Ansvarade för upphandling och leverantörsförhandlingar då SMART outsourcade drift av IT-system och nätverk.

 • SMART AB (nu Amadeus Scandinavia)

  1987 - 91

  Systemutvecklingschef

  Ansvarig för systemutveckling och tekniska plattformar. Etablerade en intern utvecklingsavdelning med ca 20 projektledare, arkitekter och systemutvecklare.

  Representerade SMART i olika forum inom det projekt som skapade Amadeus. Ansvarade för att funktionalitet och teknologi uppfyllde skandinaviska krav.

  Programledare då en ny generation IT-lösningar togs fram för skandinaviska resebyråer. Programmet omfattade bland annat förhandlingar med branschorganisationer och leverantörer, utveckling av IT-system och införande på resebyråer. Ett resultat av programmet var en kraftig ökning av antalet anslutna resebyråer och bokningssystem vilket resulterade i kraftigt ökad omsättning på kort tid.

  SMARTs tekniska representant då flygbolagens gemensamma avräkningsorganisation, BSP, etablerades i Skandinavien.

  Fungerade som tekniskt säljstöd i samband med försäljning av distributionslösningar till olika reseproducenter.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Organisationsutveckling, Produktledning, Workshopledning, Affärsutveckling, Förändringsledning, Projektrevision, Strategisk planering, Verksamhetsarkitektur, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning, Utredning

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, RUP/UP, Scrum

 • - Ledarskap

  Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Förstudie

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Kommersiell projektledning

 • - Databaser

  Postgresql, Databaser allmänt, Datalager, Datawarehousing

 • - Tillämpningar

  CRM-system, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Resebranschen

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Enterprise Architecht, Organisations-och Processkonsult, Workshopledare, Förändringsledare, Produktägare, Huvudprojektledare, Interimschef, Projektledning digitala medier, Upphandlare, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Mobila medier

Anställningar

 • 2006 - 2013

  Managementkonsult, IT Ledarna

 • 2002 - 2006

  Utvecklingschef och CTO, Travellink

 • 2000 - 2001

  Project Director, SAS Scandinavian Airlines

 • 1996 - 2000

  Utvecklingschef marknads- och försäljningsdivision, SAS Scandinavian Airlines

 • 1991 - 1995

  IT-chef, Amadeus Scandinavia

 • 1987 - 1991

  Systemutvecklingschef, Amadeus Scandinavia

 • 1984 - 1987

  Konsult, Logica Svenska AB

 • 1979 - 1984

  Systemutvecklare, Ångpanneföreningen

Utbildningar

 • 2000 - 00

  Managing technology based companies, IFL

 • 1996 - 96

  Experienced leader program, SAS internutbildning

 • 1991 - 91

  Leadership College, SAS internutbildning

 • 1975 - 79

  Civilingenjör, Luleå Tekniska Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Malin Rällsjö
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-660 97 87
Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363