Dela

Anne Snis

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

Anne är projektledare och utredare med omfattande vana av att arbeta med strategiska frågor, förstudier samt kravanalys av komplexa system. Hennes styrka är framför allt förändringsledning i stora organisationer, ofta i projekt på nationell nivå samt etablering av samverkan mellan organisationer.

Egenskaper

Anne har en god helhetssyn och skapar snabbt en strukturerad överblick över komplexa situationer och verksamheter. Hon har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift och är en strukturerad mötesledare. Annes genuina intresse och hennes förmåga att sätta sig in i stora och mindre sakfrågor skapar ett gott samarbetsklimat och en kreativ och resultatfokuserad stämning i hennes arbetsgrupper.

Konsultens CV

 • Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting

  2014 -

  Projektledare, verksamhetsutveckling

  Anne driver ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet ingår i Sjukskrivningsmiljarden och ska utveckla ett eller flera beslutsstödssystem som ger en prognos för sjukskrivningslängd och sannolikhet för återgång i arbete (Return To Work, RTW). Beslutsstödssystemen ska också rekommendera de insatser som med störst sannolikhet kan öka ett positivt utfall. Sådana beslutsstöd kan utgöra ett värdefullt verktyg för flera olika aktörer, så som exempelvis intygsskrivande läkare, handläggare på Försäkringskassan och patienten/kunden. I projektet finns många intressenter och Anne arbetar mycket med samverkan och förändringsledning.
  I projektet ingår bl.a. att utreda och dokumentera sjukskrivningsprocessen och aktörernas arbetssätt i denna. Sjukskrivningsprocessen beskrivs utifrån ett patient/kund-perspektiv och omfattar därför en beskrivning av många aktörer, bl.a. arbetsgivare, företagshälsovård, landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

 • Inera AB

  2012 - 12

  Tjänsteansvarig

  Anne var tjänsteansvarig för e-hälsotjänsten Vårdens intyg, som inkluderar tjänsterna Läkarintyg och Födelseanmälan. I tjänsteansvaret ingick kravinsamling och kravanalys för vidareutveckling och förvaltning av tjänsterna, stöd vid integration av tjänsterna i landstingens vårdsystem samt införandestöd vid landstingens införanden av tjänsterna. I ansvaret ingick också planering, budget och uppföljning samt kontakter med landstingens kontaktpersoner och myndigheter.

 • Sveriges Kommuner och Landsting

  2010 - 11

  Utredare, organisationutveckling

  Anne ledde en arbetsgrupp som utredde och utarbetade en gemensam handlingsplan för donationsfrämjande arbete inom vårdgivarorganisationen. Ett viktigt resultat av arbetet blev en ökad strategisk och operativ samverkan mellan Rättsmedicinalverket, Rikspolisstyrelsen och landstingen för att tidigt identifiera möjliga vävnadsdonatorer. Detta har lett till en ökad tillgång av hjärtklaffar, hornhinnor och hud för donation.

 • Sveriges Kommuner och Landsting

  2007 - 08

  Utredare

  Anne genomförde en nulägesbeskrivning av teknisk plattform, säkerhetslösningar och kostnader för de Nationella Kvalitetsregistren. Resultatet användes som ett underlag för utarbetande av en strategisk utvecklingsplan för Kvalitetsregistren.

 • Sveriges Kommuner och Landsting

  2007 - 10

  Projektledare, verksamhetsutveckling

  Anne var projekt- och förändringsledare för Vävnadsprojektet, ett landstingsgemensamt projekt med syfte att införa gemensamma verksamhetsregler baserade på lag och föreskrifter om hantering av vävnader inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen utarbetade föreskrifterna i nära samverkan med projektet i syfte att säkerställa verksamheternas förståelse för regelverket. I projektet ingick att stödja landstingens införande av verksamhetsreglerna. Projektet utarbetade också en nationellt gemensam terminologi samt stöd för ledningssystem för kvalitet inklusive gemensamma verksamhetsregler och rutiner. I projektet ingick också förstudie, kravanalys och -dokumentation av gemensamt, nationellt IT-stöd för vävnader och celler.
  Anne ansvarade i projektets slutskede för att utarbeta ett förslag till nationell organisation för fortsatt samordning. Nationella rådet för vävnader och celler etablerades 2011. I projektet deltog samtliga landsting och representanter från Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket.

 • Ericsson Radio Systems AB

  2006 - 07

  Projektledare

  Anne ansvarade för ”Demands and requirements”-delen i ett stort outsourcingprojekt rörande IT-tjänster. Outsourcingen av IT-tjänsterna omfattade 50 000 anställda. Uppdraget innebar att planera och leda arbetet med att samla in krav och önskemål på IT-tjänsterna från ett stort antal kompetensgrupper, med internationell spridning . Anne var även ansvarig för strategin för och planeringen av utvärderingen av möjliga leverantörer.

 • Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting

  2005 - 06

  Organisationsutvecklare

  Anne utredde förutsättningarna för ett KI-SLL gemensamt centrum för hälsoinformatik. Anne föreslog uppgift, samverkansformer och organisation för centrumet. Förslaget bifölls av Ledningsgruppen KI-SLL och KI’s forskningsstyrelse och som ett resultat av utredningen inrättades Centrum för hälsoinformatik vid Karolinska Institutet.

  Anne arbetade därefter den första etableringen av centrumet. Mer specifikt innebar detta att upprätta en verksamhetsplan, att genomföra aktiviteter i kommunikationsplanen, att medverka vid etablering av ett regionalt nätverk och vid rekrytering av en professor till centrumet.

 • Landstingsförbundet

  2003 - 05

  Projektledare, verksamhetsutveckling

  Anne var projektledare för Landstingens biobanksprojekt, ett samverkansprojekt mellan alla landsting. I projektet ingick att utforma verksamhetsregler för sjukvårdens personal för att hantera biobankslagens krav på information och samtycke, och att stödja landstingens införande av verksamhetsreglerna bl.a. genom att ta fram utbildningsmaterial till personal samt informationsmaterial till patienter och allmänhet, att utarbeta en kvalitetshandbok för biobanker, att i samråd med forskare och Socialstyrelsen utarbeta verksamhetsregler för utlämnande av biobanksprov och att specificera terminologi för biobanker.
  Anne lyckades med en stor utmaning i projektet; att etablera samverkan mellan landstingen, med landets högskolor och med berörda myndigheter som Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket.
  Avslutningsvis utarbetade Anne ett förslag på en organisation för fortsatt utveckling inom biobanksområdet. Nationella biobanksrådet etablerades 2005 och är fortfarande aktivt, se www.biobanksverige.se.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Processinförande, Utbildning, Verksamhetsarkitektur, Metodstöd, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Projektrevision, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Upphandling

  Kravformulering, Beställarstöd, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, LEAN, PM3, RUP/UP, Scrum, PPS, Processer och metoder allmänt, PROPS

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Mentorskap, Rekrytering & Personalutveckling, Mentor

 • - Projektfaser

  Implementation, Införande och överlämning, Test, Förstudie, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Administrativ huvudprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Change Management, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, GSM, Mobilsystem allmänt

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Tillverkande Industri, Elektronikindustri, Läkemedelsindustri, Medicinsk Teknik, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Teleoperatörer, Tillverkare av Telekomutrustning, Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Kravanalytiker, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, Utredare, Workshopledare, Huvudprojektledare

Anställningar

 • 2014 -

  Seniorkonsult, projektledare, Kvadrat Management AB

 • 2005 - 2013

  Seniorkonsult, projektledare, Grandezza Konsult AB

 • 2003 - 2005

  Projektledare, Stockholms Läns Landsting

 • 2002 - 2003

  Seniorkonsult, projektledare, Consort Management AB

 • 1998 - 2002

  Seniorkonsult, projektledare, Enea Realtime AB

 • 1989 - 1993

  Systems Engineer, projektledare och linjechef, Ericsson Radio Access

 • 1986 - 1989

  Systems Engineer Orbit Control, Swedish Space Corperation (Rymdbolaget)

Utbildningar

 • 2002 - 03

  Folkhälsovetenskap, Karolinska institutet

 • 2002 - 02

  Farmakologi, Karolinska institutet

 • 1989 -

  Vidareutbildning genom projekt- och ledarskapsutbildningar, kurser i företagsanalys samt teknik- och kvalitetskurser., Ericsson Radio Systems AB mfl.

 • 1981 - 85

  Civilingenjör, Uppsala universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07