Dela

Terje Dilkestad

 • Projektutvecklare/analytiker, Managementkonsult, Mentor

Översikt

Med ca 30 års erfarenhet bl.a. som teknisk chef, projektledare , försäljningsdirektör, enhetschef, konsultchef och VD har Terje den erfarenhet som krävs för att driva projekt och program inom de flesta områden och branscher. Även interimsuppdrag inom olika verksamheter passar honom. Terje har de senaste åren fokuserat på områdena: Förändringsledning, metod- & processutveckling, verksamhetsutveckling , finansiell styrning samt projektledning.

Terje har tidigare genomfört ett antal ”turn-around”-uppdrag med ansvar för upp till 300 medarbetare i 4 olika koncernbolag med ett antal stora nationella och internationella kunder och leverantörer. I olika roller var han också ansvarig för att initiera, utveckla och driva olika projekt (bl.a. inom IT) på både nationell, nordisk och europeisk/internationell nivå.

Terje har både en djup och bred erfarenhet av att leda och styra olika organisationer, verksamheter, och projekt . Terje är en resultatinriktad person med mycket god förmåga att förstå både helheter och detaljer. Han besitter ett stort ledarskap som gör honom väl lämpad att driva projekt och program med snäva tid- och kostnadsramar.

Egenskaper

Uthållig, analytisk, logisk, holistiker, modig, ansvarstagande, positiv, lojal, uppriktig, ser möjligheter och intressanta utmaningar, där många andra ser problem, kontaktskapande, social, utåtriktad.

Konsultens CV

 • IHM Business School

  2017 -

  Lärare/utbildare/föreläsare projektteori

  Lärare/utbildare/föreläsare projektteori
  Lärare/utbildare/föreläsare projektteori, utbilda YH-studenter i projektteori, dvs den holistiska projektprocessen från idé/initiativ till överlämning/nyttorealisering i ordinarie verksamhet.

  Utbildningen är generisk och framtagen för att studenterna ska få en helhetsbild över projekts alla delar, risker/konsekvenser, mm, utifrån teori, fallbeskrivningar, fallstudier och projektarbete som inlämningsuppgift.

 • BTJ

  2017 - 17

  Projektledare IT

  Verksamhetsanalys, processkartläggning, komplettering förstudie.

 • NEWTON YH

  2017 -

  Lärare/utbildare/föreläsare projektteori

  Lärare/utbildare/föreläsare projektteori, utbilda YH-studenter i projektteori, dvs den holistiska projektprocessen från idé/initiativ till överlämning/nyttorealisering i ordinarie verksamhet.

  Utbildningen är generisk och framtagen för att studenterna ska få en helhetsbild över projekts alla delar, risker/konsekvenser, mm, utifrån teori, fallbeskrivningar, fallstudier och projektarbete som inlämningsuppgift.

 • Södertälje kommun

  2015 -

  Project Controller MAP2020

  Project Controller Projekt MAP2020: Total budget ca: 105 Mkr varav socialfondsmedel: 50 Mkr. MAP 2020 är ett arbetsmarknadsprojekt i Södertälje kommun som medfinansieras av Europeiska Socialfonden och genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Telge AB. Projektet kommer även att samarbeta med kommunens regionalfondsprojekt, Matlust, samt beviljade projekt i Botkyrka och Stockholm Stad. Beviljad projekttid är 1/9 2015 till 1/6 2019.

 • Botkyrka Kommun

  2015 - 16

  Project controller BASUN

  Botkyrka: BASUN: total budget ca: 74 Mkr varav socialfondsmedel: 49 Mkr. Projektet syftar till att sänka ungdomsarbetslösheten genom att utveckla upphandlingspolicy inklusive sociala klausuler, utveckla samverkan kring uppsökande och vägledande verksamhet samt utveckla bryggor till arbete genom samverkansavtal. Målgrupp: 16-25 år.

 • Södertälje kommun

  2015 - 16

  Project Controller MATLUST

  Project Controller Projekt MATLUST: Total budget ca: 57 Mkr varav regionalfondsmedel: 29 Mkr. Målgrupp: SME inom livsmedelsbranschen, aktörer inom sociala ekonomin, Life Science, produktions- och forsknings företag. Syfte: Hållbar tillväxt hos SME (Small & Medium sized Enterprices) inom livsmedelsnäringen, stödja framtagandet av innovativa produkter och tjänster som främjar miljö och hälsa. De företag som deltar i projektet får en unik-och kostnadsfri-möjlighet till stöttning för att stärka sin verksamhet och konkurrenskraft. Utveckla regionalt kunskapscenter för hållbara livsmedel inom Södertälje Science Park. MATLUST drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje, finansieras till häften av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF/Tillväxtverket, resten av Södertälje kommun och dess samarbetspartners.

 • Ln4 Solutions AB

  2015 -

  Partneransvarig/Business Partner Responsible

  Partneransvarig/Business Partner Responsible MAFÖ unikt, transparent projektstöd paradigmskifte projekt: förstudie, planering, genomförande nyttorealisering/effekthemtagning.

  Utvärderare av utvecklingssteg, metoder och processer för optimering av verksamhetsstöd, projektledningsstöd och stratgeier kopplade till PMO ( projektkontor som funktion till organisationer som bedriver projekt).

 • ALMA/UMA/ESF

  2012 - 14

  Finansieringsansvarig projekt UMA

  • Ansvarig för utveckling och implementering av all stödjande dokumentation avseende metod och finansiering av projektet UMA.
  • Coaching av coacher som i sin tur coachar deltagare enligt UMA-metoden.
  • Uppföljning och personalsamtal med samtliga coacher (14 st.)
  • Varit strategisk rådgivare till projektledning
  • Rapportera finansiell status till medverkande myndigheter, ESF och SCB.
  • Internrevision av projektekonom samt coachers rapportering.
  • Säkrat ekonomin i projektet med budget i balans över projektperioden.

 • Tradewell AB

  2010 - 11

  Konsult, partner

  Affärsutveckling storkunder Stockholm (topp 200) mha Tradewells mycket kraftfulla och lättanvända analysverktyg för NKI, NMI, VMI, mm.

 • ALMA/LIVSVAL

  2009 - 12

  Finansieringsansvarig, projekt Livsval

  • Managementkonsult hos ALMA/LIVSVAL med finansiellt stöd från ESF (European Social Fund) gällande projektutveckling, strategier, marknadsföring, etc. Intressenterna/”kunderna” är sociala företag, välfärdsorganisationer, brukarorganisationer, offentlig sektor och motsvarande verksamheter.
  • Framgångsrik marknadsföring av projektet LIVSVAL under 2009 (möten med ca 1000 myndighetspersoner).
  • Strukturell utveckling av ny hemsida LIVSVAL februari 2010.
  • Politisk lobbyistkampanj för ca 500 politiker i Stockholm för ett seminarium avseende socialt företagande januari-april 2010.
  • Ansvarig för all finansiell och operativ projektrapportering till ALMA/LIVSVAL för ESF.
  • Framgångsrik marknadsföring av projektet UMA (Utveckling Mot Arbete) under 2011-2012 gentemot myndigheter.
  • Ansvarig för arbetsprocesser och metodutveckling för UMA from 2012-02-01.
  • Ansvarig för all finansiell och operativ ekonomisk projektrapportering till ALMA/UMA, ESF och SCB.
  • Räddade projektekonomin för Livsval över hela projektperioden, med budget i balans.

 • MRINetwork

  2005 - 05

  Senior Partner

  Rekryterare/headhunter för MRI’s räkning i ett försök att etablera ett Stockholmskontor. Fokuserade huvudsakligen på att finna seniora ledare/chefer för rekrytering inom bank- och finanssektorn, försäkringsbranschen och IT.

 • GKN Driveline

  2004 - 04

  Projektledare

  Ansvarig projektledare för omstrukturering av produktionsenheter/resurser från 6 till 4 produktionsanläggningar inklusive flytt till nya lokaler och integration/omställning av all produktion och affärsverksamhet till kvarvarande anläggningar. Processmodelleringsmetoder: LEAN-SIX SIGMA, Toyota TPS (5QRC). Uppdrag inom ramen som anställd.

 • GKN Driveline

  2004 - 04

  Projektledare

  Ansvarig projektledare for implementation & integration av ISO 9000:2000 & ISO14001 till att vara ett helintegrerat ledningssystem i dess arkitektur och processtruktur i en helt digital miljö (helt mjukvarubaserad). Alla roller, ansvarsbeskrivningar, processer, risk- & konsekvensanalyser omarbetades och vidareutvecklades före införandet i den nya miljön. Tillämpade processmodelleringsmetoder: ISO 9000:2000, ISO14001, Q1 Ford, QS 9000 (de 2 senare för harmonisering och homologisering). Uppdrag inom ramen som anställd.

 • GKN Driveline

  2004 - 04

  Projektledare

  Ansvarig projektledare för den skandinaviska uppgraderingen, transfereringen och migrationen från 3 olika ERP-lösningar (1/land) till en gemensam ERP-lösning för GKN Driveline Scandinavien.
  Min roll var projektkoordinator/övergripande ledare, identifiering av alla processer, lokala utvecklings-/anpassningsbehov, etc. Set-up och all test/verifiering gjordes av det Europeiska SAP R3 teamet hos GKN Germany. Tillämpade projektmodelleringsverktyg och styrningsmodeller: GKN Corporate egenutvecklade modeller. Uppdrag inom ramen som anställd.

 • FMV

  2002 - 03

  Processledare

  Ansvarig processledare, processutveckling/kontinuerliga förbättringar, Processdriven organisation. Tillämpade metoder och modellverktyg: Astrakan, IRM, FMV interna. Uppdrag inom ramen som anställd.

 • Calix

  2000 - 00

  Projektledare

  Projekt Grafisk Profil: Ansvarig projektledare för utveckling och implementering av ett nytt, koncerngemensamt grafiskt profilprogram, grafisk standard, grafisk layout,"Grafisk Manual" för att tydliggöra varumärken & affärsorienterad profil samt öka insikten och kunskapen om vårt koncernerbjudande till våra kunder. Uppdrag inom ramen som anställd.

 • Exxon/Mobil

  1998 - 99

  Nordisk projektledare/utvärderare

  CRM projekt: Ansvarig projektledare CRM för Norden (länder/marknader). Analys och utvärdering av CRM SW, processer, internlogistik, potentielle affärsutvecklingsmöjligheter pga transfer till CRM. Projektet inkluderade även hemsida/intranät-analyser, transferering av arbetsmetodiker och flöden i organisationen, påverkan på konkurrensförmåga, kundservice, etc. Uppdrag inom ramen som anställd.

 • Exxon/Mobil

  1996 - 99

  Internationell projektledare

  Livscykelbaserat internationellt affärsprojekt: Internationell projektledare för ett livscykelbaserat affärsprojekt avseende leveranser av produkter för smörjning av produktionsenheter, första-fyllning nyproducerade fordon, servicefyllnad, hyllprodukter, under eget varumärke (profilering, paketering) / kundprodukter, logistik, destruktion och kvittblivning, etc. Projektet innefattade OEM, AM, recycling, etc. Tillämpade modeller och metoder: PROPS (Volvo), PCM, mm.

 • Exxon/Mobil

  1994 - 95

  Nordisk projektledare

  Projekt Sales Force Automation: Ansvarig projektledare Norden: Projektplan, förstudie, flödesanalyser, identifiering och kartläggning av struktur/arkitektur, processer, mm, projektsammanställning och implementering i Norden i samverkan med MEPTM (Mobil Europe Project Team Management) 1994-1995. Uppdrag inom ramen som anställd.

 • Exxon/Mobil

  1993 - 94

  Projektledare

  Projekt Miljöledningsprogram ISO 14001: Ansvarig projektledare för ISO 14001, från idé, kartläggning, konceptualisering, etc, till implementering. Skapa en konkurrensfördel genom ett nytt affärskoncept/komplett paketering av erbjudandet för att kapitalisera på hela livscykeln hos våra produkter, dvs allt från anskaffning, kompetens applikationsteknik, förebyggande underhåll till internlogistik hos kund, hantering, destruktion och kvittblivning av förbrukade restprodukter (extern logistik). Uppdrag inom ramen som anställd.

 • Bendix

  1986 - 89

  Projekt Affärsutveckling/konceptutveckling

  Ansvarig projektledare för utveckling av vår OEM-affär. Skapade ett nytt affärsupplägg för släpvagnstillverkare i Sverige genom att använda CAD och bärbar dator (1968-1987) för att skapa modulära bromssytemsenheter för optimal anpassning till kundernas produktion och inköpsfunktioner. Tack vare ett nytt arbetssätt (vi tog över för kunden icke värdeskapande arbetsmoment och processer) som gav stora mervärden för våra kunder fick vi ca.70% marknadsandel inom denna för oss nya marknadssektor efter 3 år, vilket i sin tur stod för 50% av den totala omsättningen i bolaget. Projektet togs sedan till vara en integrerad del av BENDIX "the PAN-European brake committy", där jag var verksam föreläsare för hur man transfererar en traditionell affär/verksamhet till nya affärsmöjligheter genom att tänka nytt och använda nya verktyg. Uppdrag inom ramen som anställd.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Business restructuring, ERP Implementation, Förändringsledning, Metodstöd, Omvärldsanalys, Strategiskt inköp, Sustainability/Hållbarhet, Affärsutveckling, Change Management, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektledning, Projektrevision, Strategisk planering, Turnaround, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Kravformulering, Inköp och förhandling, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  LEAN, Lean-baserad processmetodik, TQM, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Grupprocesser, Koncernledning, Styrelseledamot, Chefscoaching, Kansli och administrativ chef, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, VD, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande, Projektering

 • - Projektledning

  Inköp, Innovationsledning, Project auditing, Teknisk projektledning, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Change Management

 • - Tillämpningar

  CRM-system, Finanssystem, Affärssystem

 • - Branscherfarenhet

  Säkerhet, Försvar, Postorder/ e-handel, Tillverkande Industri, Stat/kommun/Landsting, Verkstad och Automotive, Fordon, Service/Tjänster

 • - Roller

  Inköpschef, Användbarhetsspecialist, Omvärldsbevakare, Team-ledare, Affärsutvecklare, Coach, Förändringsledare, Teknisk projektledare, VD, Delprojektledare, Projektadministratör

 • - Kommunikation & Information

  Sociala medier, Brand Management, Mätningar, utvärderingar, Engelska

Anställningar

 • 2006 - 2009

  Business Development Manager/Konsultchef, Segula Technologies

 • 2003 - 2005

  General Manager Scandinavia, GKN Driveline

 • 2002 - 2003

  Enhetschef/Chef inre stödtjänster, FMV

 • 1999 - 2001

  CEO/Koncernchef, Calix AB

 • 1992 - 1999

  Försäljningsdirektör, ExxonMobil

 • 1986 - 1992

  Teknisk chef, Bendix Commercial Vehicle Systems LLC

Utbildningar

 • 2014 - 15

  Mentorsutbildning ALMI, ALMI

 • 2010 - 10

  Managementkonsult Diplomerad, EXMI Danderyd

 • 2010 - 10

  Diplomerad coach, Mercuri International

 • 2003 - 03

  Högre ledarskapgrogrammet HLP, FMV

 • 1999 - 99

  Intern managementutbildning, BP/Exxon Mobil

 • 1997 - 97

  Intern managementutbildning, BP/Exxon Mobil

 • 1994 - 94

  Intern managementutbildning, Mobil Oil

 • 1993 - 93

  Intern managementutbildning, Mobil Oil

 • 1990 - 91

  Stora ledarskapsprogrammet, IFL

 • 1977 - 79

  Maskiningenjör, Arméns Tekniska Skola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025