Dela

Riku Kotiranta

 • Systemutvecklare

Översikt

Riku har drygt 15 års erfarenhet som utvecklare för Windows-plattformen, främst i .NET och C#, men har även bred teknisk kunskap och har arbetat med en mängd olika tekniker, språk och plattformar. Han arbetar gärna i team med sina kunder och gillar utmanande frågeställningar.

Egenskaper

Som person är Riku utåtriktad, pålitlig, rak, noggrann och ansvarstagande. Han är praktiskt och analytiskt lagd och är känd som en effektiv problemlösare.

En av Rikus främsta egenskaper är att han på kort tid effektivt tillägnar sig och använder sig av nya och befintliga tekniker – en förmåga som uppskattats av uppdragsgivare och kollegor. Han trivs bäst i miljöer med kollegor och kunder med vitt skilda kompetenser, och hans förmåga att kommunicera med personer från olika discipliner och att pedagogiskt beskriva förutsättningar och uppgifter har varit värdefull för många projekt.

Riku har vidare ett stort intresse för argentinsk tango, och håller dessutom undervisning i den dansskola han grundat i Göteborg.

Konsultens CV

 • Företag processindustrin

  2016 -

  Mjukvaruarkitekt/Systemutvecklare

  Uppdraget består i att utforma arkitekturen för ett system för produktionsstyrning, samt att leverera moduler till systemet. Bland utmaningarna ingår kommunikation mellan olika siter, molnlösningar, samt integration av dataföden från olika existerande system.

  Tekniker/kompetenser: Systemdesign, kravställning, .NET, C#, OWIN, Web API, REST, virtualisering.

 • Communication solutions provider

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Hos kunden genomfördes vidare- och nyutveckling av ett webbaserat verktyg för presentation och analys av data insamlad från andra system i produktfamiljen. Stort fokus låg på integration med befintliga system, samt synkronisering av data med dessa.

  Tekniker/kompetenser: .NET, C#, ASP.NET MVC, Web API, REST, OData, IoC/Unity, SQL, EF6, HTML/CSS/JavaScript/jQuery, Windows services, Jira, Git

 • Benify AB

  2015 - 16

  Systemutvecklare

  Uppdraget bestod i att utgöra del i en grupp som utvecklade en ny webbaserad tjänst. Alla delar av systemet ingick: från backend till frontend. Eftersom uppdraget inleddes samtidigt som projektet, ingick dessutom design- och arkitekturfrågor.

  I gruppen tog Riku stort ansvar och delade med sig av kunskap och idéer som var värdefulla för gruppen och som förde utvecklingen framåt. Under uppdragets gång tog han också på sig att sätta sig in i nya och nödvändiga, men för gruppen tidigare okända, tekniker och system och lyckades introducera och integrera dessa med resten av systemet.

  Tekniker/kompetenser: .NET, C#, ASP.NET MVC, Web API, REST, WCF, IoC, SQL, EF6, HTML/CSS/JavaScript, Autorest, SAML, SSEK, BankID

 • SSPA Sweden AB

  2014 -

  Systemutvecklare

  Uppdraget bestod i utveckling av nytt system för automatisk inspelning, och hantering, av flerkanals HD-video från laboratorieförsök. Vidare skulle rapporter med video för externt bruk kunna tillverkas och paketeras.

  Riku utvecklade applikationer för videoinspelning, videokomprimering, kamerastyrning, administration av videolagring samt presentation. I arbetet ingick vidare design, att finna rätt tekniker för utförandet, samt utveckling av komponenter för specialiserad hårdvara. Företaget använder nu applikationerna för all videohantering och arbetet med video har effektiviserats åtskilligt. Efter införandet kan nu video levereras till kund efter mycket kort tid; en tidsbesparing på flera dagar.

  Tekniker/kompetenser: .NET, C#, C++/CLI, C++, XAML, WPF, MVVM, SQL, mingw, h.264, Intel QSV, HTML/CSS/JavaScript

 • Chalmers tekniska högskola AB

  2013 -

  Projektledare, systemutvecklare

  Kompetenscentret SAFER på Chalmers genomför ett stort europeiskt forskningsprojekt om trafiksäkerhet. Uppdraget bestod i att leverera ett övervakningssystem för de mobila datainsamlingssystem som projektet upphandlat.

  För projektledning och design anlitades Riku, som i samarbete med underleverantör utvecklade och sjösatte en den webbaserade övervakningstjänsten. Uppdraget innebar täta kontakter med IT-organisation hos partners, förhandling med leverantör av insamlingssystem, kravspecifikation, samt implementation.

  Under projektfasen övervakas alla insamlingssystem under ett och ett halvt år. Genom det utvecklade systemet spåras alla enheter och insamlad data. En robust kvalitetssäkring uppnås genom spårbarhet genom systemet och analys av data.

  Tekniker/kompetenser: .NET, C#, ASP.NET, MVC, Web API 2, EF, SQL Server, Visual Studio

 • SSPA Sweden AB

  2013 - 14

  Systemutvecklare

  Projektet syftade till att utveckla en datalogger för användning på fartyg och i så kallade fullskaleförsök, med realtidspresentation av data, samt verktyg för dataanalys.

  Riku hade ansvar för kravinsamling, systemdesign och utveckling av datainsamlingssystemets komponenter. Bland kraven återfanns önskemål om stor flexibilitet och möjligheter till modularitet; att ha möjlighet att använda många olika datakällor. Automatiserad dataöverföring och behandling samt visualisering av insamlad data i realtid var andra viktiga identifierade krav.

  Det lyckade projektet gav kunden tillgång till ett helt nytt verktyg för genomförande av datainsamlingsprojekt. Systemets flexibilitet och ingående hjälpmedel har underlättat genomförandet av ett flertal projekt.

  Tekniker/kompetenser: .NET, C#, C++/CLI, XAML, WPF, EF, SQL, MVVM, MongoDB, Redis, Visual Studio, Windows, Linux

 • Livsmedelsgrossist

  2013 -

  Systemutvecklare

  Uppdragsgivaren som är livsmedelsgrossist hade tidigare en specialutvecklad webbsajt med hantering av produkter, information till kunder samt bild- och receptbank. När den föråldrade teknologin slutligen omöjliggjorde vidare utveckling och underhåll, skulle ett nytt system utvecklas.

  För arbetet anlitades Riku som fick till uppdrag att utveckla det nya systemet på en välkänd plattform, och att migrera befintlig information. Drupal valdes som plattform, till vilken ny grafisk mall och nya moduler utvecklades.

  Uppdragsgivaren använder återigen sitt webbverktyg dagligen, och kan enkelt publicera nyheter, kampanjer, nya produktblad och recept. Förändringar, tillägg och systemuppdateringar kan enkelt utföras tack vare den valda plattformens flexibilitet. I framtiden kan dessutom andra utvecklare som känner till Drupal enkelt använda systemet.

  Tekniker/kompetenser: PHP, HTML/CSS, JavaScript/jQuery, Bootstrap, less, Drupal, Apache

 • Teknikföretag

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Projektet bestod i att utveckla en sammanhållen webbplattform för projektsajter med liknande innehåll och grafisk profil. Kunden hade redan en extern webbsajt byggd på Drupal-plattformen och önskade därför att de nya projektsajterna skulle byggas på samma plattform.

  För uppdraget anlitades Riku, som tog fram stommen till projektsajter som enkelt skulle kunna återanvändas och publiceras.

  Ett flertal projekt använde under projekttiden webbsajter som baserades på de utvecklade mallarna och modulerna.

  Tekniker/kompetenser: PHP, HTML/CSS, JavaScript, Drupal

 • FLOWTECH International AB

  2010 - 14

  Systemutvecklare

  Uppdraget innebar att för kundens räkning utveckla en modul för visualisering av simuleringsresultat. Kunden utvecklar världsledande mjukvara för CFD-beräkningar för fartygshydrodynamik.

  Rikus roll i uppdraget var att från grunden designa, utveckla och integrera den önskade visualiseringsmodulen.

  En utmaning var att finna lämpliga metoder och verktyg för utvecklingen av mjukvaran som används både på Windows- och Linuxplattformen. Resultaten presenteras bland annat i form av videoanimationer med 3D-visualisering av modellerade fartygsskrov. Kundens mjukvara som tidigare saknade verktyg för visualisering fick ett värdefullt tillskott med den nya modulen.

  Tekniker/kompetenser: C/C++, HTML/CSS, Boost, VTK, CMake, Visual Studio, gcc, mingw, Windows, Linux, 32/64-bit

 • Chalmers tekniska högskola AB

  2008 - 09

  Teknisk projektledare

  Forskningsprojektet om aktiva säkerhetssystem i fordon som genomfördes på kompetenscentret SAFER vid Chalmers tekniska högskola involverade tjugotalet partners i Europa. Projektet syftade till att studera och utvärdera säkerhetssystem med hjälp av datainsamling och dataanalys.

  I projektet arbetade Riku som delprojektledare för Chalmers räkning, med ansvar för det delprojekt som hade till uppgift att tillhandahålla teknisk plattform för hela forskningsstudien. Planering, uppföljning och kontakter med många internationella parter ingick i de dagliga uppgifterna.

  Med hjälp av den projekt- och tidplan Riku tog fram kunde projektet tidigt uppmärksamma kritiska tidpunkter och behov av extra resurser. Genom att tydligt undersöka och klargöra förväntningar från olika delar av projektet, kunde han tidigt förmedla förståelse för arbetet och nå viktiga överenskommelser.

  Tekniker/kompetenser: Kravinsamling, kravspecifikation, planering och projektledning.

 • SSPA Sweden AB

  1999 - 07

  Systemutvecklare

  I uppdaget för kunden som är ett konsultföretag inom den maritima sektorn ingick systemutveckling, projektledning och systemadministration.

  I arbetsuppgifterna ingick att utveckla hjälpmedel för internt bruk och för externa kunder, samt att leda relaterade projekt. Bland genomförda projekt finns bland annat planerings- och uppföljningssystem för försöksanläggningar, portering/integrering av olika system och plattformar, komponenter till fartygssimulatorer och till bryggsystem för fartyg. Support till andra utvecklare på företaget och systemadministration var andra arbetsuppgifter. Utvecklingsarbetet utfördes huvudsakligen för .NET-plattformen.

  Riku utvecklade flera viktiga stödsystem som har använts i dagligt bruk i över tio år. För utvecklingsteamet införde Riku också källkodshantering, samt införde riktlinjer för utvecklingsmetoder.

  Tekniker/kompetenser: .NET, C#, C, C++, C++/CLI, Fortran, Visual Studio, SQL Server, CVS/SVN, Windows, Linux

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, MS Internet Information Server, Windows 2008 Server, Windows 7

 • - Databashanterare

  SQLite, MS SQL-server, SQL server

 • - Verktyg & Middleware

  CVS, ReSharper, Windows Communication Foundation, Atlassian Jira, Atlassian Stash, Entity Framework, Git, Jira, MVC.net, Subversion, TeamCity, Windows Presentation Foundation, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  Fortran 77, Javascript, PHP, SOAP, XSL, C, C++, HTML, HTML5, Matlab, Python, Rest, SQL, Unix Shell script, Webservices, XML, XSD, ASP.NET, CSS, C#

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, TDD - Test Driven Development, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Scrum

 • - Projektfaser

  Förstudie, Test, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Teknisk projektledning

 • - Fast datakommunikation

  Datakommunikation allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Kryptering

 • - Databaser

  MongoDB, Databaser allmänt, Databaskonstruktion

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Forskning och utveckling (FoU), Skola och utbildningsväsende

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år

 • - Roller

  Arkitekt, Databasadministratör, Lösningsarkitekt, Testare, Delprojektledare, Teknisk projektledare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Presentationsteknik

Anställningar

 • 2009 -

  Systemutvecklare , konsult, Riku Kotiranta

 • 2008 - 2009

  Teknisk projektledare, Chalmers tekniska högskola AB

 • 1998 - 2007

  Systemutvecklare, SSPA Sweden AB

Utbildningar

 • 1997 - 99

  Elektroteknik, Chalmers tekniska högskola

 • 1992 - 95

  Fristående kurser, Göteborgs Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77