Dela

Hans Larsson

 • Interim IT-chef
 • Sourcing-expert/Upphandling
 • Teknisk specialist

Översikt

* IT-management och sourcingexpert
* Bred och djup teknisk kompetens
* Civ-ing, computer science
* Analytisk - ser helheten

Hans har mer än 30 år i branschen och med djupa rötter inom både verksamhet såväl som teknik. Hans är en erfaren projektledare och har med sin bakgrund som utvecklare och arkitekt en mycket god förståelse för den bakomliggande tekniken.
Hans erfarenhet och kompetens spänner över strategi till teknik, förändring till förvaltning, projektledare till projektbeställare, egen drift till outsourcing, upphandling, personalansvar, budgetprocess, audits, riskanalyser, intern styrning och kontroll, arbetsrätt, arbetsmiljö och fackliga frågor.

Egenskaper

Hans erfarenhet från affärssidan hjälper honom att förstå de affärsmässiga utmaningar och möjligheter som verksamheten möter. Han har omfattande erfarenhet av processarbete, ITIL, systemförvaltning mm. Hans nyfikenhet gör att han alltid söker alternativa vägar att nå målet. Hans tekniska bakgrund hjälper honom att få respekt och bra kommunikation med tekniskt orienterade medarbetare och personer. En prestigelös hållning gör att Hans kan få bra social och konstruktiv kontakt med chefer såväl som medarbetare.

Konsultens CV

 • Kriminalvården

  2016 -

  Teknisk projektledare

  Hans arbetar nu som teknisk projektledare för ett projekt som avser att upphandla och införa ett nytt system för elektronisk övervakning av intagna medelst fotboja. Hans ansvarar för alla tekniska samordningsaspekter av projektet vilket inkluderar kravställning, upphandlingsfrågor och samordning med IT-infrastruktur. Projektet är mycket viktigt för Kriminalvården eftersom avtal för nuvarande system håller på att gå ut och skulle Kriminalvården under en tid stå utan systemstöd så skulle detta få mycket allvarliga följder för verksamheten och rättsäkerheten.

 • Kriminalvården

  2016 - 16

  Förvaltningsledare

  Hans ansvarade för att starta upp ett helt nytt och tekniskt komplext förvaltningsobjekt på IT-avdelningen i samband med att Kriminalvården införde pm3. Hans kartlade behoven, beskrev objektet, förankrade och startade upp objektverksamheten. Han genomförde sedan en överlämning till en nyanställd resurs.

  Resultat:
  En fungerande förvaltnings för det nya objektet och en tydlig överlämning till en fast resurs.

 • Edsbyn Senab

  2015 - 15

  Analys - hopslagning av IT-miljöer

  Koncernen, som består av två huvudbolag, behöver hjälp med att jämka ihop sina IT-miljöer. När användarna numera arbetar allt tätare inom koncernen så har de två helt olika IT-miljöerna blivit ett allt större problem.
  Hans har i uppdrag att föreslå hur detta arbete kan och bör starta upp.

  Resultat:
  Ett förslag är lämnat till koncernledningen för beslut. Densamma har nu även beslutat att gå vidare enligt Hans förslag.

 • Gavlegårdarna

  2014 - 15

  t.f. chef för IT och kommunikation

  Ett kommunalt bostadsbolag behövde hjälp med att ordna upp processer och prioriteringar för den avdelning som ansvarar för IT och kommunikation. Dessutom skulle huvudkontoret flytta till nya moderna aktivitetsbaserade lokaler där en helt ny IT-lösning behövdes för IT-arbetsplatserna för att möjliggöra ledningens mål och visioner för arbetssättet i de nya lokalerna. Hans var projektledare för införande av denna nya IT-lösning. Hans uppgifter i övrigt består av, förutom daglig arbetsledning, att införa en systemförvaltningsmodell baserad på pm3, ta fram en IT-strategi, översyn av samtliga avtal som enheten ansvarar för samt ansvara för projekten för ny externwebb (EPI-server) och ny internwebb (SharePoint.) Allt detta är en förutsättning för att den kommande flytten till nya lokaler skall kunna planeras och bli så bra som möjligt. Hans genomförde också en första förstudie för ett aktivitets- och databaserat verksamhetsstöd för företaget.

  Resultat:
  En mycket lyckad flytt till de nya aktivitetsbaserade lokalerna där den nya tekniken mycket väl möter verksamhetens behov.
  En fungerande systemförvaltning.
  En väl fungerade personalenhet.

 • Göteborgs universitet

  2012 - 12

  IT-chef

  För att få en ökad tydlighet över leveransens kvalitet och att tillse att resurserna prioriterades på rätt saker så togs det fram mätetal, riktvärden samt rapporterings- och uppföljningsrutiner samt tillhörande processer för all ärendehantering. Hans ansvarade för alla aspekter av införandet.

  Resultat:
  Ökad klarhet för supportorganisationen.

 • Göteborgs universitet

  2012 - 12

  IT-chef

  Efter att en tidigare utskriftsupphandling hade avbrutits p.g.a. leveransproblem hos upphandlad leverantör så blev Hans inblandad i ett nytt projekt för upphandling av skrivartjänster för studenter. Hans var medlem i styrgruppen såväl som ansvarig för att lösningen fungerade som avsett i den befintliga tekniska infrastrukturen.

  Resultat:
  Med ett mer rimligt projectscope och mer förankring i verksamheten så blev resultatet en väl fungerande utskriftsmiljö.

 • Göteborgs universitet

  2012 - 13

  IT-chef

  Planering, projektering och upphandling inför införande av ett nytt ärendehanteringssystem. När det befintliga ärendehanteringssystemet behövde uppgraderas så beslutade Hans att det behövde ersättas med ett mer ändamåls- och tidsenligt system. För att undvika att hamna i ett snävt urval av lösningar via ramavtal så startade Hans ett stort arbete med kravställning för ett system som även skulle kunna användas utanför IT-organisationen. Efter det så vidtog en mycket noggrant planerad upphandling som till sist mynnade ut i en mycket bra och modern produkt som väl passade in på behovsbilden.

  Resultat:
  Ett nytt och funktionellt ärendehanteringssystem som även kan användas av servicefunktioner utanför IT.

 • Göteborgs universitet

  2012 - 13

  IT-chef

  Utrullning av en standard managerad datorarbetsplats (PC och Mac) - i enlighet med en för projektet framtagen IT-strategi - för 2 500 användare i en organisation som är van vid en decentraliserad datorarbetsplatssupport. Hans drev och var ansvarig för alla aspekter av projektet inklusive teknik, linjebudget, organisationsförändring, bemanning, anpassning av supportprocesser, projektägarskap och var även ansvarig gentemot övriga systemägare för att minska påverkan på övriga kritiska projekt.

  Resultat:
  Den första riktigt stora managerade klientmiljön på något av de större universiteten i Sverige.

 • Göteborgs universitet

  2012 - 12

  IT-chef

  För att få en större exakthet i prissättningen av de levererade tjänsterna så behövde det införas ett tidrapporteringssystem för alla medarbetare. Olika kategorier definierades, metoder och rutiner för hantering och uppföljning togs fram. Hela upplägget samordnades med de redan använda supportprocesserna. Hans ansvarade för alla aspekter av detta arbete och inte minst nödvändiga beslut och förankring i organisationen.

  Resultat:
  Möjligt att kunna prissätta tjänster med riktiga data som underlag. Möjligt att löpande följa upp tjänster ur både ekonomisk och kvalitetsmässigt synvinkel.

 • Göteborgs universitet

  2012 - 12

  IT-chef

  För att möta behov av enklare samarbetsytor från olika projekt och verksamheten så ansvarar Hans för att en tjänst för detta sätts upp, supportas, driftas och görs tillgänglig för avrop. Tjänsten, som baseras på SharePoint, är tillgänglig både för internt bruk men även för samarbete med externa parter.

  Resultat:
  En mycket populär och uppskattad tjänst för enkla samarbetsytor.

 • Göteborgs universitet

  2011 - 12

  IT-chef

  I samband med en omorganisation som berörde systemförvaltningen så satte Hans upp en helt ny funktion för systemförvaltning med ett nytt och mer tydligt mandat. Arbetet innefattade rekrytering, utbildning, arbetsformer och beslutsstrukturer samt framtagande av nya SLA. Systemförvaltningsområdena innefattade allt från IT-arbetsplats till nätinfrastruktur.

  Resultat:
  En ny och bättre fungerande systemförvaltningsorganisation.

 • Göteborgs universitet

  2011 - 12

  IT-chef

  För att klara den nya tidens integrationsbehov för en stor flora av verksamhetskritiska applikationer så behövde det sättas upp en helt ny integrationsmiljö, ICC (Integration Competency Center), med teknik, processer, rutiner och rätt bemanning samtidigt som den befintliga miljön driftades och stegvis fasades ut. Hans drev och var ansvarig för alla aspekter av projektet inklusive teknik, linjebudget, bemanning, supportprocesser, projektägarskap och var även ansvarig gentemot övriga systemägare för att minska påverkan på övriga kritiska projekt.

  Resultat:
  Ett ICC i full drift, bemannat och finansierat. Alla kringliggande rutiner och processer klara och förankring med stakeholders klar.

 • Göteborgs universitet

  2010 - 10

  IT-chef

  Deltagande i upphandling av datorer med tillhörande tjänster för hela organisationen. Hans var delaktig i såväl kravställandet som utvärderingen av detta avtal som omfattade inköp, leasing samt tillhörande tjänster. Hans ansvarade även för att tjänsterna samordnades med supportprocesserna.

  Resultat:
  Ett organisationsgemensamt avtal där all nödvändig hårdvara, med tillhörande tjänster, kan lätt upphandlas.

 • Göteborgs universitet

  2009 - 09

  IT-chef

  För att få ner mängden lokala servers så ansvarade Hans för ett infrastrukturprojekt som berörde hela organisationen. Alla lokala applikationer gicks igenom, många avvecklas och andra flyttades till en ny infrastruktur. Totalt så var det närmare 300 olika infrastruktursystem och applikationer som berördes.

  Resultat:
  En drastisk minskning i antalet lokala servers.

 • Göteborgs universitet

  2009 - 10

  IT-chef

  Konsolidering av datahallar och serverrum. Vid ingången till 2009 så hade Göteborgs universitet inte mindre än 46 identifierade datahallar och serverrum. I och med detta projekt så konsoliderades detta till 15 olika lokaler varav 2 strategiska datahallar, 5 lokala datorhallar och 7 mindre serverrum för forskarnära verksamhet. Den totala ytan gick från 1130 m2 ner till 750 m2. Hans var ansvarig för projektet genomförande såväl som att se till att den dagliga driften inte påverkade verksamheten negativt.

  Resultat:
  Ett klart minskat antal datahallar och serverrum samt frigjorda ytor för forskarnära verksamhet.

 • Göteborgs universitet

  2009 - 09

  IT-chef

  Universitetet hade, trots en ny central IT-organisation, inte vare sig en gemensam Service Desk eller ett gemensamt ärendehanteringssystem.
  Hans satte upp och drev två projekt för att förbättra denna situation, Det första satte upp ett nytt ärendehanteringssystem för alla användare och alla IT-tekniker. Det andra satte upp en ny Service Desk som kunde ta emot och lösa ärenden för hela universitetet. Projekten omfattade alla aspekter av en Service Desk; systemstöd, bemanning, kunskapsöverföring, rutiner, processer (ITIL), organisation, fackliga frågor och information till verksamheten.

  Resultat:
  Hela den nya IT-organisationen använder samma ärendehanteringssystem och har en gemensam Service Desk som stödjer hela universitetet. Ca 110 IT-tekniker och ca 5000 användare.

 • Göteborgs universitet

  2008 - 09

  IT-chef

  För att få en säkrare och bättre leverans av underliggande infrastrukturtjänster så samlade Hans alla tekniker som arbetade med servers och nätverk i samma organisatoriska enhet. Efter diskussioner med berörda enheter så resulterade detta i att större delen av universitetets serverdrift och all, med några få undantag, nätverksdrift samlades i den nya universitetsgemensamma IT-organisationen.

  Resultat:
  En enhetlighet i drift support och inte minst högre säkerhet för leveransen av server och nätverkstjänster.

 • Göteborgs universitet

  2008 - 10

  IT-chef

  Implementation av ITIL (Incident, Change och Problem). Den samlade IT-organisationen vid Göteborgs universitet hade enbart delvis använt ITIL och då bara på ett begränsat sätt. Hans ansvarade för att föra in ITIL (Incident, Change och Problem) i hela organisationen (ca 100 personer) inklusive koppling till den gamla IT-organisationens ärendehanteringssystem som nu började användas av hela IT-organisationen. Utöver detta så var Hans ansvarig för uppsättning av beredskapsfunktion med automatiska övervakningslarm med åtgärd 24/7.

  Resultat:
  Ett gemensamt processtänk för hela organisationen.
  En väl fungerande beredskapsfunktion som kan lösa incidenter på icke kontorstid.

 • Göteborgs universitet

  2008 - 09

  IT-chef

  2008 så bildade Göteborgs universitet en gemensam IT-organisation för all drift och support. Hans ansvarade för att samla och leda all personal som blev organiserade i denna nya centrala funktion. Detta innefattade allt från personalsamordning, uppsättande av nya gemensamma rutiner, gemensam drift, support och utvecklingsorganisation, en ny och samordnad tjänsteprismodell till en samlad finansieringsmodell och tillhörande budgetprocess för alla inkommande delar där omslutningen var mer än 140 MSEK.

  Resultat:
  En ny organisation med allt som det innebär för att den skall fungera på en daglig basis.

 • HP EMEA

  2007 - 07

  Sourcing expert - applikationsservers

  Hans upprättade support- och rapporteringsprocesser samt faktureringsrutiner för applikationsservers för en stor kund till HP. Detta innebar täta kontakter med leveransorganisationen och kundens representanter. Hans ansvarade också för att samordna detta arbete med funktionen för governance för kundkontot.

  Resultat:
  Användbara processer för support och rapporteringar och en lättskött faktureringsmodell för HP och kunden.

 • HP EMEA

  2007 - 07

  Teknisk projektledare - support

  Teknisk projektledare för ett kundprojekt där HP hade stora problem med leveransen av support och drift samt inte minst oenighet över tolkningen av kontraktet. Hans gick igenom hela leveransen, processerna runt den, övervakningssystemet, rapporteringsprocessen och hur IT-support fungerade samt hur upptider och incidenter rapporterades. Hans säkerställde att alla dessa processer och komponenter uppfyllde kontraktet och att samsyn nåddes med kunden i dessa avseenden.

  Resultat:
  En avvärjd kontraktskris.

 • HP EMEA

  2006 - 07

  Projektledare - kontraktstvist

  En kontraktstvist hade uppstått mellan och två kunder rörande stödet för middleware/integration. Som projektledare arbetade Hans med att säkra leveranskapacitet och sätta upp supportprocesser för de nya tjänsterna. I detta så ingick allt från att se till att support- och driftspersonal fick relevant utbildning till föra kontraktsdiskussioner med kunderna.

  Resultat:
  En ny och fungerande leveranskapacitet för de berörda tjänsterna. Både kund och kontoansvariga mycket nöjda med resultatet.

 • HP EMEA

  2005 - 06

  Teknisk projektledare - split av bolag

  Teknisk projektledare och för ett stort projekt där en kund till HP delade upp företaget i två delar och den totala IT-miljön skulle delas eller dupliceras. Dessutom startade projektet direkt efter det att hela IT-miljön hade outsourcats till HP. Med en total användarbas på ca 6000 personer och många affärskritiska applikationer så kunde ett misslyckat projekt innebära mycket stora konsekvenser för de båda företagen. Hans ansvar innefattade allt från infrastruktur till supportprocesser samt inte minst planeringen av den slutgiltiga delningen av nätverksstrukturen. Hans gjorde personligen designen för kundens nya multizons DMZ enligt kundens kravställning.

  Resultat:
  Det nya bolaget kunde, från dag 1, fungera oberoende av sitt gamla moderbolag.

 • HP EMEA

  2004 - 05

  Projektledare - reporting

  Hans var ansvarig för ett projekt att upprätta rapporteringsprocesser samt faktureringsrutiner för hela leveransen för en stor kund till HP. Detta innebar, i praktiken, att från ingenting se till att HP kunde fakturera kunden enligt kontrakt, i tid och att kunden förstod och accepterade underlaget. Projektet innefattade även allokering och utbildning av resurser.

  Resultat:
  En fungerande modell för rapportering enligt SLA och en användbar rutin för fakturering överlämnad till driftsorganisationen.

 • HP EMEA

  2004 - 04

  Projektledare

  En känd flygplanstillverkare behövde hjälp av HP för att samordna sina integrationssystem med den nya IT-leverans som HP gjorde för koncernen. Som projektledare implementerade Hans en samordning av processer och verktyg vilket gjorde att både kundens och HP:s driftsprocesser kunde fungera och samverka på rätt sätt.

 • HP EMEA

  2003 - 04

  Projektledare

  När HP EMEA, för en stor kund, tog över ett sourcing -kontrakt från en annan leverantör så blev Hans projektledare för planering av överflyttning av verksamhet. Hans planerade och initierade hela projektet vilket var klart komplext eftersom det skulle genomföras utan att kundens verksamhet skulle påverkas. Leveransen var för ett flertal länder utanför Sverige vilket gjorde att samordning över olika leveransorganisationer var mycket viktig.

 • HP Sweden – Managed Services

  2002 - 03

  Teknisk projektledare

  När HP tog över drift och support för en stor kund så hade problem uppstått med hantering av kundens utvecklingsmiljö. Som teknisk projektledare så genomförde Hans en GAP-analys av de miljöer som inte täcktes av avtalet och sammanställde rekommendationer för det fortsatta arbetet inom ramen för kontraktsförvaltningen.

 • HP Sweden – Managed Services

  2002 - 02

  Transitionsprojektansvarig

  Hans var support- och affärsansvarig samt projektledaransvarig för hela projektet för HP:s övertagande av helpdesk och on-site support från EHPT och tre Ericsson bolag i Göteborg. Totalt rörde det sig om ca 40 personer som bytte arbetsgivare vilket var en betydande förändring för de berörda bolagen och det ställdes höga förväntningar som Hans var ansvarig för att uppfylla vilket också så skedde.

  Resultat:
  En smidig övergång till en ny arbetsgivare och integrering in i en ny organisation för alla berörda. En säkrad fortsatt leverans till kund.

 • EHPT

  2001 - 01

  IT-chef / Projektledare

  I början av 2001 så beslutades det att EHPT skulle outsourca viss verksamhet. Hans blev då ansvarig för projektet att, i alla aspekter, outsourca EHPT:s helpdesk till en extern part. Detta innefattade omdisponering av personal, SLA, avtal och uppföljning.

  Resultat:
  En extern Helpdesk igång. Nya uppgifter för berörd intern personal.

 • EHPT

  1999 - 00

  Driftschef IT / Projektledare

  Precis efter millenniumskiftet 2000 så skulle EHPT i Göteborg flytta ca 800 anställda från två olika lokaliteter i Mölndal till ett helt nybyggt kontor i Norra Gårda, Göteborg. Hans hade projektansvar för hela projektet att flytta hela IT-miljön
  Efter noggrann planering så skedde flytten skedde under fredag till söndag med flytt av den totala IT-miljön och med full drift igång igen på måndag morgon. Hans ansvarade för alla aspekter av flytten, IT, logistik, personal, datasäkerhet etc.

 • EHPT

  1999 - 00

  Driftschef IT

  När EHPT:s IT-organisation mognade så var tiden inne för att införa en företagsgemensamt Service Desk och ett gemensamt ärendehanteringssystem. Som ansvarig för den största enheten inom IT-organisationen så hade Hans ett stort ansvar i projektet, i synnerhet eftersom Hans då också var t.f. chef för denna nya Service Desk.

  Resultat:
  En gemensam Service Desk funktion och ett ärendehanteringssystem infört för hela IT-organisationen.

 • EHPT

  1998 - 99

  Driftschef IT

  Hans ansvarade för design och skapande av ett stor (ca 350 m2) helt ny datahall i det nya kontor som EHPT i Göteborg skulle flytta in i början av 2000. Till detta så skapades även en öppen yta med datorer för produktteständamål med ett innovativt system för anslutning och deployment av utrustning.

  Resultat:
  En väl fungerande datahall i full drift och en mycket uppskattad yta för produktteständamål.

 • EHPT

  1997 - 97

  Driftschef IT

  Då EHPT:s lokaler i Mölndal inte räckte till för företagets kraftiga expansion så flyttades 300 anställda till en annan lokalitet i Mölndal. Flytten skedde under lördag till söndag med flytt av den totala IT-miljön och full drift igång igen på måndag morgon. Även här så ansvarade Hans för alla aspekter av flytten, IT, logistik, personal, datasäkerhet etc.

  Resultat:
  En lyckad flytt med minimal påverkan på verksamheten.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  PocketPC, VMS, Android, Dos, Palm OS, Windows CE, Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Mac OS7, Solaris, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  Oracle

 • - Affärssystem

  Agresso, Hogia, Palasso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Anläggnings-/Inventarieregister, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Clearcase, FrontPage, iMindMap, SharePoint 2013, Adobe Photoshop, MS Exchange, MS Explorer, MS Sharepoint, Netscape, Sharepoint, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  Fortran 77, Javascript, Perl, Unix Shell script, ADA, C, C++, Pascal

 • - Hårdvara

  VAX, Mac, Sun, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Compliance, Metodstöd, Order- och leveransflöden, Projektrevision, Utbildning, Verksamhetsmodellering, Affärsutveckling, Kravmodellering, Verksamhetsarkitektur, Kravanalys, Make /& Buy Analyser, Processinförande, Processutveckling, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Strategisk planering

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsplanering, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Profilering & positionering, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Försäljning, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Miljö- och sociala krav, Inköp och förhandling, Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, PENG, PPS, Controlling and Reporting, LEAN, PM3, ITIL

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Beteendevetenskap, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Fackförhandlingar, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Drift, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssystem, Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning

 • - Trådlös datakommunikation

  NFC, Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, TCP/IP, Unix, WAN

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Installation/underhåll, Nätverksadministration, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  ADSL, Routrar, Bredband allmänt, Gateways och modem

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys, IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Inbyggda system, Ledningssystem, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, Systemarkitektur - systemnivå, Trådlösa system, Audio & Video, Operativsystem och drivrutiner, Systemförvaltning, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, GIS, Instant Messaging, Dataspel/ Internetspel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Säkerhet, Försvar, Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Kravanalytiker, Utredare, Lösningsarkitekt, Organisations-och Processkonsult, Systemförvaltare, Driftstekniker, Interimschef

 • - Kommunikation & Information

  Animering, CSR, Grafisk identitet och profil, Kommunikationspolicy, Kommunikationsstrategi, Presentationsteknik, Sociala medier, Förändringskommunikation, Kommunikationsplanering, Kriskommunikation, Internkommunikation, Intranät

Anställningar

 • 2013 -

  IT Management konsult, Utveckling med IT

 • 2008 - 2013

  IT-chef, Göteborgs universitet

 • 2003 - 2007

  Lösningsarkitekt, avtal och lösningsexpert, HP

 • 2002 - 2003

  Chef för Managed Services i Göteborg, HP

 • 2000 - 2002

  IT-chef, EHPT

 • 1997 - 2000

  Driftschef IT, EHPT

 • 1995 - 1997

  Ansvarig för utvecklingsmiljö, EHPT

 • 1986 - 1994

  Programmerare/systemadministratör, Saab Dynamics

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Prince2, Project Management, AXELOS

 • 2015 - 15

  ITIL Foundation, AXELOS

 • 2012 - 12

  Leda effektiva möten, Lorensbergsgruppen

 • 2011 - 11

  Konflikthantering, Göteborgs universitet

 • 2010 - 10

  Chefsprogrammet, Göteborgs universitet

 • 2010 - 10

  Ekonomispelet, Göteborgs universitet

 • 2007 - 07

  Contract Management and Principles, The George Washington University

 • 2004 - 04

  Managing Projects, The George Washington University

 • 2002 - 03

  Personligt Ledarskap, PMI / Ericsson university

 • 2000 - 01

  Leadership Program, EHPT Certificate

 • 1981 - 86

  Civilingenjör, Chalmers

 • 1973 - 78

  Fyraårig teknisk linje, Polhemsgymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77