Dela

Fredrik von Homeyer

 • Förändrings- & projektledare
 • Affärsjurist
 • Upphandlingsexpert

Översikt

Erfaren ledare som är van att skapa nytt, förbättra verksamheter & organisationer, och att leda då svåra beslut skall fattas och genomföras. Certifierad förändringsledare och erfaren projektledare och har lett många förändringsprojekt, svåra omställningar, nedläggning av verksamhet, samt även implementerat nya IT-system och tillhörande organisationsarbete för att få system och verksamhet att fungera väl ihop.

Specialist inom affärsjuridik och förhandlingar och även inom upphandling, såväl privat som offentligt (lagen om offentlig upphandling.)

Jag är en strategisk och verkställande ledare och motiveras av att förändra och skapa möjligheter för att utveckla verksamheter, organisationer och människor. En styrka jag har är att förstå och lyckas föra samman olika behov och viljor i gemensam riktning - och "komma i mål." God vana att förmå människor och förändringar att fungera!

Är jurist och har erfarenhet av privata och offentliga organisationer i vilka jag har varit ledare för små specialistgrupper men även stora personalgrupper. Inspireras av att leda i både motgång och i medgång, och uppskattar en roll som kan omfatta både strategiska och operationella inslag.

Har lång och gedigen erfarenhet av PUL, har haft rollen som PUL-ombud för Chalmers tekniska högskola, och är numera uppdaterad gällande GDPR. Har bl a haft föredrag för kunder tillsammans med en kollega, i syfte att visa hur man kan bedriva strukturerat arbete i linje med GDPR.

Egenskaper

Som person är jag strategisk, strukturerad, tydlig, kreativ, problemlösare och har en stark diplomatisk ådra kombinerat med god förhandlingsvana och konflikthantering. Är bra på att balansera å ena sidan diplomati & förankring, å andra sidan ändå se till att vi uppnår resultat.

Min personlighet baseras på ärlighet, entusiasm, bra laganda, humor och eget starkt driv.

Konsultens CV

 • Stena Stål AB

  2017 - 18

  Huvudprojektledare

  Fredrik var ansvarig för ett projekt som innebar att avveckla och stänga en fabrik i Värmland och flytta med så många av de befintliga kunderna till en dansk samarbetspartner.

  Som huvudprojektledare drev Fredrik delprojekt med några nyckelpersoner hos kunden som delprojektledare. Ansvaret för Fredrik var att synkronisera avveckling av inköp, lager, produktion, kunder, personal etc succesivt i den befintliga fabriken, samtidigt som dessa delar byggdes upp i den danska produktionsanläggningen.

  Projektet innebar bl a att förhandla och teckna ett samarbetsavtal med det danska företaget, ha aktiviteter för att får med så många kunder och därmed produktion som möjligt, samt hantera personal, avveckling av fabrik samt även försäljning av samtliga maskiner och inventarier.

 • RISE (fd: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

  2016 - 18

  Förändringsledare

  Inom koncernen RISE leder Fredrik ett strategiskt och operativt förändringsarbete som omfattar implementering av LOU samt samordning av inköp inom hela koncernen.

  I ansvaret ligger främst att Fredrik utbildar (inom LOU) ca 20 AB inom RISE, vilket omfattar högsta ledning, forskare, administratörer och i princip alla yrkesgrupper inom koncernen.

  Fredrik ansvarar även för att skapa och starta en koncerngemensam inköpsorganisation, strategisk implementering av inköpspolicy samt tydligare styrning och kontroll av upphandlingar införs.

 • Stena Stål AB

  2016 - 17

  Förändringsledare

  Fredrik leder "Processtyrt arbetssätt" vilket syftar till viss omorganisation men framförallt att införa ett arbetssätt i vilket processerna står i fokus.
  Förändringsarbetet är såväl strategiskt som operativt och organisationsförändringarna genomförs i samarbete med HR-chefen.

  Resultat:
  Tillsammans med HR har Fredrik lyckats kartlägga och analysera de huvudprocesser som är viktiga för kunden samt skapat olika roller och ansvar i respektive process. Arbetet har drivits i flera olika projektgrupper som Fredrik har ansvarat för. Ledningen och HR har varit involverade i förändringsarbetet som ytterst syftar till bättre kvalitet och resultat genom bl a ökad förståelse och ansvar för de olika processerna.

 • Stena Stål AB

  2015 - 16

  Projektledare & Förändringsledare

  Efter implementeringen av affärssystemet Dynamics AX uppstod vissa utmaningar och även ett antal krav på förändringar och förbättringar inom bolaget och organisationens arbetssätt. Fredrik anlitades för att leda och genomföra arbetet som delvis innehöll att tekniskt analysera och därefter förbättra prestandan, men även att se över arbetssätt, ledning och organisation.

  Resultat:
  Projektet lyckades etablera ett stabilt AX samt även förändra de viktigaste arbetssätten/processerna så att verksamheten i stor utsträckning kan arbeta som det var avsett. Kunden fick bl a kontroll över lager, leveranser, ekonomi, nyckeltal och kunde förbättra resultatet samt minimera kundförlusterna.

  Fredriks roll var projektledare men även förändringsledare (Change Manager) då det fanns stort fokus på arbetssätt m m

 • Mölnlycke Health Care

  2015 - 15

  Sourcingexpert & förhandlingsledare

  Uppdragsgivaren upphandlar IT-tjänster för koncernen och Fredrik är ansvarig som sourcingexpert och affärsjurist. Dessutom leder han förhandlingarna, håller samman affärsuppgörelsen i sin helhet och granskar/styr avtalet.
  Affären är internationell och berör vitala delar av verksamheten.

 • Chalmers tekniska högskola

  2015 - 16

  Upphandlingsspecialist & ledare

  Chalmers skall upphandla forskningsutrustning som ligger i absolut framkant vad gäller teknik & funktion. Delar i upphandlingen finns ej att köpa "från hyllan", utan skall skapas unikt i upphandlingen. Affären är internationell, långsiktigt och innefattar stor och intressant komplexitet.

  I egenskap av Affärsjurist och Upphandlingsspecialist leder Fredrik upphandlingen.

 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

  2015 - 15

  Projektledare

  I samarbete med SPs inköpschefer leder Fredrik ett projekt som omfattar översyn av inköpsarbetet och tillhörande processer för SPs huvudkontor och ca 10 dotterbolag.

  Arbetet bedrivs mestadels i form av workshop och omfattar inköpsorganisation, kategoristyrning, spendanalyser & tillhörande verktyg, leverantörsutveckling, hur hantera ramavtals- respektive objektsupphandlingar.
  Även översyn av mallar, system och besparingspotentialer är i fokus.

 • Stampen AB

  2012 - 15

  Strategisk Inköpschef

  Fredrik är ansvarig för samordning av koncernens strategiska inköpsområden, leder och styr upphandlingar, ansvarar för förhandlingar, avtal och tvister samt hanterar affärsrelationer med strategiska partners. Dessutom i egenskap av Affärsjurist, är han även inblandad i andra affärer och samarbeten med sin juridiska kompetens.

  Stampen (ca 40 bolag och 4 500 anställda), vill tillvarata fördelen av att vara storskalig i olika affärssammanhang. Rollen som ”Strategisk Inköpschef” var ny när Fredrik rekryterades 2012 och han har skapat och byggt upp koncernens inköpsarbete genom egen utformning av densamma. Fokus har varit att ur ett strategiskt perspektiv skapa det bästa affärsmässiga utfallet med de mest väsentliga leverantörerna.

  Den interna utmaningen är att samla de gemensamma behoven, överenskomma om upphandlingarnas innehåll och krav samt de facto genomföra desamma för hela koncernen. Dessutom se till att implementera nya koncernavtal så att de blir en realitet. Den externa utmaningen består i att tillsammans med de strategiskt utvalda leverantörerna utveckla den gemensamma affären att bli någonting utöver endast en relation bestående av ”köp & sälj”.

  Resultat: Fredrik skapade och styrde upphandlingsarbetet via en matrisorganisation i vilka samtliga 40 bolag kunde vara delaktiga. Precision vad gäller att förstå och uppfylla verksamhetens behov förbättrades avsevärt med nya inköpsprocesser, mallar, system och inte minst kommunikation med verksamheten. Stora ekonomiska besparingar genomfördes och en övergripande kontroll över inköp åstadkoms.

  Fredrik är även ansvarig för koncernens försäkringar och delvis lokalfrågor på övergripande nivå samt koncernens miljöarbete. (Stampen är ISO 14001 certifierade).

 • Chalmers tekniska högskola

  2008 - 12

  Avdelningschef

  Fredrik var ansvarig för en konkurrensutsatt resultatenhet: 4 underställda chefer, 120 medarbetare, 11 olika verksamheter.

  Avdelningen tillhandahåller tjänster för Chalmers forskning och undervisning. Verksamheten är konkurrensutsatt eftersom det står kärnverksamheten fritt att välja externa leverantörer.

  Fredrik tillträde efter att de två högsta cheferna lämnade sina roller på kort varsel. Under ca ett år skapade han en ny ledningsgrupp och byggde upp kompetensen inom densamma avseende ekonomi, juridik (viss arbetsrätt och affärsjuridik m m) samt utformade nya administrativa rutiner och arbetssätt. Dessutom fokuserade han på att förbättra det förhållningssätt som rådde på avdelningen till att bli än mer prestationsinriktat med kunden i fokus.

  Resultat: Fredrik efterlämnade ett resultat som bestod av en avdelning med bra leveranskvalitet, god ekonomi, väl fungerande rutiner, och inte minst en ”arbetsmoral” på mycket god nivå.

 • Chalmers tekniska högskola

  2005 - 08

  Inköpschef

  Fredrik var ansvarig för upphandling- och inköpsverksamheten och hade fortsatt rollen som Chalmers affärsjurist under denna perioden.

  Under ca 3,5 år ledde Fredrik en specialistgrupp som ansvarade för alla typer av upphandlingar samt vissa övriga affärsavtal etc. Utmaningen bestod först i att rekrytera rätt personer, skapa ett team och därefter ständigt utveckla processer och kommunicera med all verksamhet vid Chalmers. Fick god träning i att leda en liten specialistgrupp och att profilera densamma inom Chalmers.

  Resultat: Stora ekonomiska besparingar inom såväl traditionella områden som forskningsområden. Förbättrade affärsvillkor i forma av längre garantitider, ökade rättigheter vad gäller reklamationer etc, vilket är väsentligt i forskningssammanhang.

 • Chalmers tekniska högskola

  2000 - 05

  Affärsjurist

  I Fredriks singelroll var han ansvarig för Chalmers affärsjuridiska frågor, vilka ofta var av internationell karaktär.

  Utöver sedvanliga affärsförhandlingar och avtal, hanterade Fredrik även samarbetsavtal och tuffa tvister som uppstod emellanåt. I dessa situationer var utmaningen ofta tudelad: Förutom att hantera och vinna över motparten var det utmanande att skapa samsyn mellan Chalmers starka och kompetenta forskare (ofta med olika nationaliteter och från olika kulturer), vilka naturligtvis fokuserade mer på forskning & vetenskap än affärsjuridik.

  Resultat: Fredrik skapade nya processer, mallar men framförallt ett skarpt affärsmässigt förhållningssätt gentemot leverantörskollektivet, vilka tidigare enbart hade mött forskningsintresserade personer utan större fokus på "affären." Stora ekonomiska besparingar och även förbättring av rättigheter & skyldigheter i affären - till Chalmers fördel. Dessutom fick Fredrik stor vana att förhandla och hantera avtal på engelska.

 • Chalmers tekniska högskola

  1998 - 00

  Upphandlingskonsult

  Fredrik rekryterades till Chalmers eftersom han hade kompetens rörande LOU (Lagen om offentlig upphandling.) Han blev ansvarig för upphandlingsjuridiken samt genomförande av upphandlingar.

  Han var en av de drivande i att starta upphandlingsenheten genom att rekrytera ny personal, skapa metoder och modeller samt IT-verktyg. Fredrik ansvarade för all utbildning inom affärsjuridik, förhandlingsteknik, avtalsskapande och avtalsgranskande samt kunskap om LOU.

 • Olympia Capital AB

  1997 - 98

  Bolagsjurist

  I finansbolaget var Fredrik ansvarig för området affärsjuridik. Han genomförde bl a ca 30 processer i domstol rörande kommersiella mål, företagstvister och konkursförfaranden. Han ansvarade även för övriga ärenden som tvist- och förlikningsförhandlingar , obeståndsfrågor m m.

 • Adekvat Juridik HB

  1994 - 97

  Jurist, egenföretagare

  En juristkollega och Fredrik startade en juristbyrå parallellt med juridikstudierna. Fredrik bistod mindre företag rörande avtal, förhandlingar, tvister, bokföring, bokslut m m.

 • Svensk Sudanska Föreningen

  1987 - 90

  Projektchef

  Under 3 år var Fredrik projektchef i Saharaöken i Sudan för ett biståndsprojekt.

  Han ansvarade för all verksamhet som bl a bestod av att starta trädplantering i 5 st byar, gräva 25 m till grundvattnet, installera solpumpar och bevattna träden. Med extra vatten kunde även frukt och grönsaker odlas i viss mån.

  Ledarskapet utfördes i ett sammanhang där alla talar arabiska och är muslimer. Fredrik kunde efter 6 månader utföra alla möten och arbeten utan tolk, då han lärde sig arabiska. Under perioden lärde Fredrik hantera sitt ledarskap i väldigt många olika skepnader.

  Utöver trädplanteringen så uppförde projektet en skola och även en kvinnoklinik .

 • HB Candela Jahn International

  1986 - 87

  Försäljare

  Fredrik var med att bygga upp en produktion (inklusive design) av furulampor, och ansvarade för försäljning till butiker i södra och västra delen av Norge.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Business restructuring, Metodstöd, Omvärldsanalys, Processinförande, Projektrevision, Utredning, Verksamhetsmodellering, Compliance, Kravanalys, Kravmodellering, Make /& Buy Analyser, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Affärsutveckling, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processutveckling, Projektledning, Strategisk planering, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Miljö- och sociala krav, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU, Offertutvärdering, Tillgänglighet

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Scrum, TQM, LEAN, Processer och metoder allmänt, PROPS, PPS

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Psykologi, Rekrytering & Personalutveckling, Fackförhandlingar, Organisationskultur och värdegrund, Affärscoachning, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Drift, Test, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektadministratör/assistent, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Kommersiell projektledning, Projektledning inom Supply Chain

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Tillämpningar

  Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Medlemsorganisationer & Fackförbund, Fastighet, Bank & Finans, Försäkring, Service/Tjänster, Media, Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Säkerhet

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Kvalitetsansvarig, Lärare, Omvärldsbevakare, Affärsutvecklare, Coach, Delprojektledare, Kravanalytiker, Utredare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, Team-ledare, Upphandlare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Utbildningsmaterial, Pedagogik, Presentationsteknik, Upphandling av kommunikationstjänster

Anställningar

 • 2015 -

  Konsult, Kvadrat AB, Göteborg

 • 2012 -

  Strategisk Inköpschef, Stampen AB

 • 2008 - 2012

  Avdelningschef, Chalmers tekniska högskola

 • 2005 - 2008

  Inköpschef, Chalmers tekniska högskola

 • 2000 - 2005

  Affärsjurist, Chalmers tekniska högskola

 • 1998 - 2000

  Upphandlingskonsult, Chalmers tekniska högskola

 • 1997 - 1998

  Bolagsjurist, Olympia Capital AB

 • 1994 - 1997

  Jurist, Egenföretagare

 • 1987 - 1990

  Projektchef, Svensk Sudanska Föreningen

 • 1986 - 1987

  Försäljare, HB Candela Jahn International

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Förändringsledare (Certifierad), PROSCI, Stockholm

 • 2011 - 11

  UGL: Utveckling av Grupp och Ledare, Ljungbergsgården

 • 2009 - 09

  Coachande ledarskap, Chalmers tekniska högskola

 • 2005 - 08

  Framtida ledare, Svenska universitets- och högskoleförbundet

 • 1998 - 98

  Biståndsarbetarutbildning, Sandö U-Centrum

 • 1992 - 97

  Juristlinjen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

 • 1983 - 86

  3-årig ekonomisk utbildning, Marks gymnasieskola

 • 1982 - 83

  High School, Lake Wales High School, Florida

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77