Dela

Pål Söderby

 • Projekt- och förändringsledare
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

Pål är seniorkonsult med 20 års erfarenhet av projekt- och förändringsledning. Uppdragen innefattar verksamhetsutveckling, implementering och integration av IT-baserade verksamhetsstöd och effektivisering av verksamhetsprocesser. Pål har stort kunnande i att driva och koordinera projekt under hela processen, från konceptframtagande via utveckling och test till implementering och uppföljande analys. Påls roll har varit att samordna aktiviteter i gränslandet mellan verksamheten och IT genom att styra och leda tvärfunktionella projektgrupper, inkluderande leverantörssidan. Större projekt har även inneburit ansvar för förändringsledning samt planering och genomförande av utbildningsaktiviteter. Utöver en gedigen praktisk erfarenhet är Pål certifierad projektledare (PMP®, och förändringsledare (ADKAR® Prosci).

Egenskaper

Pål är en affärsorienterad och prestigelös konsult med mycket hög leveranssäkerhet. Han erbjuder ett engagerat och stöttande ledarskap med god struktur och en tydlig målbild. Pål uppfattas som trovärdig och har lätt att samarbeta med andra oavsett nivå i organisationen och i internationell miljö. Pål är trygg och eftertänksam och en kreativ problemlösare med fokus på resultat.

Konsultens CV

 • Extenda Retail

  2018 - 18

  Utredning och kravanalys

  Uppdraget innefattar utredning och kravanalys för ny gemensam CRM-lösning vid samgåendet mellan Extenda och Visma Retail. I kravanalysen ingår även verktyg Marketing Automation och Business Intelligence. Avslutande leverans innefattar förslag på implementationsscenarion med tidsåtgång och kostnader. Projektet samordnas med ett parallellt pågående uppdrag kring en gemensam ERP-lösning och stor vikt läggs vid samordning av lösningsarkitektur och val av teknisk plattform.

  Utfall och metod:
  • Ett förslag med fyra CRM och Marketing Automation förslag presenterades
  • Ledningen fattade beslut om framtida lösning baserat på utredningen
  • Metod: Workshop, PMP

 • Mylan

  2018 - 18

  Integration och uppgradering

  Integration av ett webbaserat verktyg för prissättning vid anbudslämnande till TLV för offentlig upphandling av läkemedel. Internt tjänar det även som ett gemensamt datalager för logistik angående beställningsvolymer och med ekonomi angående försäljningsprognoser. Projektet innebar även flytt av applikationsserver och utveckling av ny funktionalitet.

  Utfall och metod:
  • Ett konsoliderat datalager för hela affärsverksamheten, logistik och
  ekonomi för produkter, priser, vunna anbud, försäljningsdata samt ett prognosverktyg
  • Dokumenterad processbeskrivning över import och systemflöden av data avseende
  källa, format, frekvens och ansvariga
  • Inventering och kravanalys med sammanställning över kommande utvecklingsbehov
  • Metod: PMP, Workshop, Agil, ITIL

 • Mylan

  2017 - 17

  Projekt- och förändringsledare

  Uppdraget innebar att etablera ny IT-miljö och integrera förvärvat företags medarbetare. Detta innefattade kravanalys angående applikationsstöd och åtkomst till gemensamma servrar. En ny image installerades på samtligas PC, Smartphones och iPads. Vidare flyttades lokal filserver och mailserver till en gemensam servicepark i Tyskland. På det nya kontoret installerades nätverk och en ny telefonväxel. Förändringsarbete och utbildning av slutanvändarna med hjälp av informationsmöten, utbildningsmaterial samt kommunikation om tidsplaner och slutanvändarnas eget ansvar i processen.

  Utfall:
  • Samtliga på företaget arbetar i samma IT-miljö
  • Migration av samtliga slutanvändares IT-utrustning och flytt av fil- och mailserver
  genomfördes under totalt åtta dygn
  • Migrationen av PC avklarades på mindre än en dag för 97% av slutanvändarna
  • Supportärenden kanaliseras via global IT service center
  • Kostnadsbesparing genom avveckling av lokala servrar

  Metod: PMP, Workshop, ADKAR, informationsmöten, skriftlig kommunikation

 • Mylan

  2016 - 16

  Integration av verksamhetsstöd

  Uppdragets syfte var att säkerställa fortsatt verksamhetsstöd för de tillkommande anställda vid integrationen av förvärvade bolag. Applikationer migrerades och nya serviceavtal tecknades.
  Uppdraget var en samordnande projektledarroll för Norden som länk mellan respektive nordisk landschef och ett globalt integrationskontor. I rollen ingick även att leda och stötta delprojektledarna i de övriga nordiska länderna.

  Utfall och metod:
  • Samtliga 66 applikationer och serviceavtal ersattes under utsatt avtalstid
  • Alla användare arbetar i samma IT-miljö och i gemensamma applikationer
  • Kostnadsbesparing genom effektivisering samt avveckling av licensavtal och obsoleta servrar
  • Metod: PMP, Workshop, Informationsmöten, Agil

 • Mylan

  2015 - 15

  Projektledarstöd och processkonsult

  Vid integrationen av Abbott och Agila i Mylan identifierades 11 synergiprojekt. Uppdraget innebar att stötta projektledare och sponsorer i arbetet med att realisera dessa affärsmöjligheter eller effektiviseringar.
  Projekt utgjorde sedan underlag vid skapandet av en ny affärsmodell och de nya organisationerna i Norden där rollen var att facilitera processen.


  Utfall och metod:
  • Sedan januari 2016 opererar Mylan genom fyra autonoma landsbolag i Norden samt specifika nordiska stödfunktioner i Stockholm.
  • Genom att kombinera och utnyttja kompetens och resurser från de olika bolagens verksamheter genererades nya affärsmöjligheter som skapade en tillväxt på mer än 10 % under 2016.
  • Metod: PMP, Workshop

 • MSD

  2013 - 13

  CRM Lead

  Applikationsägare och förvaltningsledare av en integrerad CRM, BI och MDM-lösning. Ansvar för den dagliga driften, uppgraderingar och supporten av till slutanvändarna med felsökning och rapportering av incidenter till IT. Parallellt genomförs systemutveckling i samverkan med verksamheten.

 • MSD

  2012 - 13

  Migration av CRM-plattform

  Ansvar för att leda en tvärfunktionell projektgrupp i syfte att ta fram och säkerställde funktionalitet för nya affärsprocesser. Kravspecifikationer dokumenterades och kommunicerade till IT för systemkonfigurering. Samordning av arbetet mellan olika utvecklingsteamen och externa leverantörer. Fokus på funktionalitet, migration av data från befintligt CRM och externa datakällor samt validering av business setup.
  I uppdraget ingick även att utrusta och utbilda 130 personer med iPads i syfte att introducerade e-detailing med Closed Loop Marketing (CLM).

  Utfall och metod:
  • Migrationen genomförd under utsatt tid
  • CLM introducerad
  • Metod: PMP, Agil, Workshop

 • MSD

  2011 - 12

  Optimering av kundinformation

  En strategi och processer skapades för bättre kommunikation och beslutsfattande kring kunddata. Effektivisering genomfördes i hanteringen kring inhämtande, lagring, analys, beslutsfattande och värdering. Nya möjligheter skapades för segmentering och targeting av kunddata och en exempelkampanj genomfördes med hjälp av riktad CRM.

  Utfall och metod:
  • Data Governance och Stewardship implementerades
  • Ökad effektivitet och datakvalitet
  • Metod: Lean Six Sigma, Kaizen, Workshop

 • MSD

  2010 - 10

  Integration vid samgående med Schering Plough

  En gemensam CRM-strategi skapades för de båda bolagen och baserat på behoven utvärderades bästa CRM-lösning. Krav identifierades och business setup skapades för den nya organisationen. Data migrerades från externt CRM. Utbildningen av 150 nya användare och stöttning av utbildare och förändringsagenter.

  Utfall och metod:
  • Gemensamt CRM implementerat inom utsatt tid
  • Samtliga nya medarbetare utbildade
  • Metod: PMP, Workshop, Utbildning

 • MSD

  2009 - 10

  Implementering av Master Datalager (MDM)

  Baserat på strikt Data Governance and Stewardship systematiserades, strukturerades och harmoniserades all data i enlighet med centrala riktlinjer. Syftet var att etablerade en ”Golden Record” för att skapa möjligheten att föda andra system. Ansvar för dialogen med externa leverantörer för att samordnade importrutiner av kund- och försäljningsdata. Funktionalitetstest genomfördes för import från interna databaser och externa källor samt export till BI-system.

 • MSD

  2009 - 09

  Utveckling av Business Intelligence (BI) lösning

  En integrerad CRM och BI lösning skapades för att ta fram gemensamma KPIer. Tillsammans med IT skapades rapporter, dashboards och grafik för verksamhetens uppföljning av nyckeltal och generering av prognoser. Nya processer för segmentering och targeting utvecklades och en automatisk generering och distribution av nyckelrapporter.

 • MSD

  2009 - 09

  Pilotstudie (Proof of Concept)

  En pilot med 150 användare genomfördes för att testa introduktionen av Account Management bearbetning och den nya matrisorganisationen. Avslutningsvis genomfördes en gap-analys i syfte att ge förslag till förbättringsåtgärder. Inför PoC skapades utbildningsmaterial och utbildning skedde av kommande utbildare. I detta ingick även att identifiera och stötta förändringsagenter.

  Metod: Workshop, Agil

 • MSD

  2008 - 08

  Konceptutveckling av nytt CRM-system

  Nya koncept togs fram i samarbete med en tvärfunktionell projektgrupp med representanter från sälj, marknad, medicinska, compliance och IT. Nya affärsprocesser identifierades och verksamhetens behov dokumenterades i kravspecifikationer. Dessa kommunicerades till IT för utveckling och systemkonfigurering. Samordning av arbetet mellan olika utvecklingsteam fram till prototyp. Data migrerades och integrerades från tidigare CRM-system och externa datakällor. UAT (User Acceptance Testing) genomfördes för transaktionstester och import från externa leverantörer.

 • Merck Sharpe & Dohme

  2007 - 07

  Marknadschef, Digital kommunikation

  Ansvar för att bygga upp och leda en avdelning vars uppdrag var att öka on-line dialogen med kunderna. Uppdraget innebar att introducera och driva utvecklingen av användandet av Internet i företagets externa kommunikation som en del i flerkanalsmarknadsföringen (MCC). Detta skedde genom etablering av Internetportalen univadis®, hemsidor, nyhetsbrev, e-detailing, e-shop etcetera. Stötta lanseringen av Internetportalen univadis® i övriga Europa, Mellanöstern och Afrika av Internetportalen univadis® som idag globalt har ca 3 miljoner registrerade läkare.

  Sälj- och marknadsavdelningarna utbildades och stöttades i utnyttjandet av digitala media. Kunskapsöverföringen säkerställdes genom att dela erfarenheter och att skapa gemensamma projekt.

  Ansvarade även för personal- och verksamhetsbudgetar samt för att coacha och utveckla avdelningen.

 • Merck Sharpe & Dohme

  2004 - 06

  Teamledare - marknadsanalys

  Ta fram KPIer för analys av kundbeteende och uppföljning av e-initiativ

  Pål ansvarade för ett europeiskt team med ansvar för analys av webb-trafik. Syftet var att öka förståelsen för kundernas beteende on-line och för företagets investeringar i digitala media. Pål ledde även byggandet av en länk mellan företagets CRM-system och webb-statistiken.

 • Merck Sharpe & Dohme

  2004 - 04

  Re-branding av Internetportal

  I samarbete med Interbrand® genomfördes namnbyte av Internetportalen Min Yahoo! för läkare till univadis®. Samtidigt genomfördes en re-desing i syfte att öka användarvänligheten av portalen och möjligheten till personalisering.

 • Merck Sharpe & Dohme

  2001 - 07

  Marknadsråd för strategi och mål

  Nordisk representant i europeiskt marknadsteam för e-initiativ. Uppdraget innebar att arbeta med strategier och mål för digitala initiativ för MSD Europa. Ansvarade samtidigt för ett motsvarande nordiska marknadsråd i syfte att säkerställa kunskapsöverföringen inom organisationen och att dela erfarenheter genom att skapa gemensamma digitala projekt.
  Ledde dessutom ett europeiskt team med ansvar för analys av webb-trafik. Syftet var att ta fram KPIer för analys av kundbeteende och uppföljning av e-initiativ. Fokus var att öka förståelsen för kundernas beteende on-line och för företagets investeringar i digitala media.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Siebel

 • - Modulkunskap affärssystem

  Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, Affärsplanering, Business restructuring, Information Management, Kravanalys, Kravmodellering, Medicinteknik, Utbildning, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Change Management, Compliance, Förvärvsintegration, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Programledning, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsundersökning, Employer Branding, Marknadsanalys, Varumärke/branding, Digitalisering, Kundupplevelse, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Marknadsstöd, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems

 • - Upphandling

  Kravformulering, Beställarstöd

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, Lean Six Sigma, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Mentorskap, Rekrytering & Personalutveckling, Affärscoachning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Agile project systems, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Project auditing, Projektadministratör/assistent, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstestledning, Acceptanstest

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Data Warehouse, Webb- och Internetbaserade system, Beslutstöd- och BI-system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system

 • - Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Läkemedelsindustri

 • - Utbildning

  e-learning, Workshopledning, Annan högskoleutbildning 3 år, civ.ek

 • - Roller

  Kommunikationscoach, Coach, Interimschef, Kommunikationsrådgivare, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Testare, Testledare, Utbildningsledare, Utredare, Affärsutvecklare, Facilitator, Förändringsledare, Kravanalytiker, Produktledare, Produktägare, programledare, Projektadministratör, Projektledning digitala medier, Systemförvaltare, Team-ledare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Brand Management, Internkommunikation, Engelska, Kampanjer, Marknadskommunikation, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2008 - 2013

  Sr. Project Lead CRM, MSD

 • 2000 - 2007

  Marketing Manager, Digital Communication, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

 • 1995 - 1999

  Manager Sales Force Effectiveness, Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

 • 1990 - 1995

  Nordisk produktchef, G D Searle AB

 • 1987 - 1989

  Läkemedelskonsulent, GD Searle AB

 • 1986 - 1987

  Projektmedarbetare, Alfa-Laval Food and Dairy International

 • 1980 - 1981

  Ämneslärare, Karl-Johan skolan i Karlsborg

Utbildningar

 • 2018 - 18

  ADKAR Prosci Change Management, Proacteur

 • 2018 - 18

  SAFe, KnowIT

 • 2015 - 15

  ITIL-Foundation, Learning Tree International

 • 2014 - 14

  PMP-certifierad, Project Management Institute

 • 2010 - 11

  Six Sigma, APM/Global Health

 • 1983 - 86

  Civilekonom, Lunds universitet

 • 1981 - 85

  Biologlinjen, Lunds universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07