Dela

Vicente Vega

 • Systemutvecklare .NET
 • Arkitekt

Översikt

Vicente är en erfaren systemutvecklare med intresse för systemens hela livscykel såsom krav, utveckling och test. Han har arbetat i olika lager från backend till frontend, ibland inom specialiserade agila team men även i mindre team med helhetsansvar. Intresset för tekniken är lika stor som viljan att förstå affärsmodell och processer som ska representeras av systemen och dess funktionalitet.
Vicente har specialiserat sig inom .NET men är van att arbeta i miljöer där även andra tekniska plattformer förekommer och integreras med.
Med lång erfarenhet av IT inom bank, finans - och försäkring har han lärt sig kulturen och att navigera den mer komplicerade ansvarsstrukturen som kan finnas i större företag.

Egenskaper

Vicente tar gärna ansvar och initiativ bortom den fördefinierade rollen när det behövs, antingen för att hantera ett specifikt problem eller göra förbättringar i arkitektur eller arbetssätt.
Vicente är en engagerad och social person som gärna jobbar i team och att kommunicera med andra.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2018 -

  Systemutvecklare/Mjukvaruarkitekt

  Januari 2018 föddes en ny sektion(Sektion API:er för ärenden och beslut) vars primära uppgift var att separera logik och gränssnitt från den gamla AIS-Å klienten. Parallellt med det skulle teamet arbeta med att tillgängliggöra information från AIS-Å som tidigare varit svårkonsumerad pga föråldrad teknik och infrastruktur mot det befintliga systemet. Detta kunde göras möjligt genom att bygga web-api som ett lager mellan databas och de olika intressenterna (och i förlängningen även AIS-Å klienten)

  Vicente var en av 4 utvecklare/mjukvaruarkitekter i teamet som arbetade tätt med varandra samt teamets utredare/kravanalytiker och produktägare.
  Vicente och teamet fick möjlighet att använda många nya tekniker samt var tidigt ute i användandet av nya plattformar inom Arbetsförmedlingen som tidigare krävde stor omställning (exempelvis integrationsplattform).

  Teamet jobbade enligt SCRUM/agilt med Jira som stöd för hantering/planering av arbetet och dokumenterade i Confluence.
  Vicente var den av teamets utvecklare som ansvarade för systemets arbete kring GDPR.

  Tekniker/Verktyg: Visual studio 2017, C#, .NET Web Api, Entity Framework, Json, Jenkins, Wdm, Automapper, Swagger, SourceTree, .NET, Jira, Confluence, BItbucket. Kibana. Jwt, T-SQL.

 • Arbetsförmedlingen

  2016 - 17

  Systemutvecklare/Mjukvaruarkitekt

  Arbetsförmedlingens informationssystem (AIS) har tusentals dagliga användare i de handläggare som stödjer de arbetssökande. Det är viktigt att den är pålitlig, följer regelverken och återspeglar de krav som ibland kan komma kan komma så högt uppifrån som regeringsnivå.
  AIS är en Windows Forms klient huvudsakligen skriven i VB.net ( .NET framework 4) med många beroenden till eller från kring-system.

  Vicente ingick i ett blandat agilt team bestående av kravanalytiker, testare, front - och backendutvecklare. Teamet hade gemensam Scrum/Kanban - tavla och dagliga stå-upp-möten. Eftersom teamet sitter tillsammans var det lätt att kommunicera mellan de olika disciplinerna för att lösa problem eller reda ut frågor oavsett från vilken ände de initierades.

  Tekniker/Verktyg: Visual studio 2015, VB.NET, Windows Forms, Webservice (asmx), T-SQL, SQL, GIT, SourceTree, .NET 4.0, C#, Service Now, Jenkins.

 • Skandia

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  Projektet gick ut på att möjliggöra för Skandias privatvårdskunder att för ett begränsat urval av besvär kunna få hjälp av en läkare via nätet utan att fysiskt behöva träffa denne(Digitala vårdgivare). Kundprocessen innefattade moment hos både Skandia och en extern partner som tillhandahåller vårdgivartjänster på nätet. Vicentes arbete bestod i att utveckla front-end delarna och att samarbeta med utvecklare för både skaderegistreringssystem och den externa partnern. Utvecklingen gjordes i en komplex miljö med många beroenden och interna ramverk.

  Tekniker: VB.net, ASP.net forms, Javascript, jQuery, CSS, Visual Studio, SCRUM, SOAP UI, TFS, Web services

 • Skandia

  2015 - 15

  Systemutvecklare/Arktitekt

  Förvaltningsgruppen inom grupp-och privatvård har länge dragits med en föråldrad och felbenägen process för att bygga och lyfta kod till testmiljöer och produktionsmiljöer. Att koden dessutom körs inom olika tekniska plattformar (.NET, Progress) gjorde att processen inte var enhetlig. Vicentes arbete bestod i att sätta upp anpassade byggen via TFS Team build och att hitta ett enhetligt sätt att lyfta koden på. För att få bättre översikt samt användarvänlighet och i framtiden även tillåta andra än utvecklare att genomföra själva lyftet användes Octopus deploy.

  Tekniker: TFS, Team Build, Powershell, Robocopy, Octopus Deploy, OpenEdge

 • Skandia

  2014 - 15

  Systemutvecklare / Arkitekt

  Som del av ett företagsomfattande uppgraderingsarbete skulle alla Biztalk 2006R2 - services avvecklas på Skandia. Vicente ingick i en liten grupp vars uppdrag var att byta ut alla Biztalk-services inom grupp- och privatvårdsområdet till WCF-services men även förbättra, förnya eller avveckla där det behövdes och var tidsmässigt möjligt. Vicente fick som del av arbetet kommunicera och synkronisera utvecklingen mot ett flertal service-konsumenter och intressenter inom andra systemområden. En av utmaningarna var att projektet löpte parallellt med ett annat vars syfte var att byta ut alla Windows 2003 servrar till senaste version vilket påverkade systemen som de nya tjänsterna var beroende av. Systemområdets grupp lyckades trots det omfattande och komplicerade arbetet uppfylla projektets mål inom tidsramarna.

  Tekniker: WCF,Visual Studio, C#, OpenEdge, Progress, TFS, Prisma, Config transforms, Windows Server 2012, IIS8, .NET 4.5

 • Skandia

  2013 - 14

  Systemutvecklare Backend

  Kundlojalitetsprogram inom Skandia som skulle möjliggöra för kunder att på olika sätt få bonuspoäng som senare kunde spenderas hos externa partners och vice versa.
  Vicente deltog i egenskap av tjänsteutvecklare i ett Scrum-team bestående av både backend- och frontendutvecklare. Eftersom systemet var helt nytt och testades av personer från beställarsidan utan teknisk kompetens var Vicente en av dem som bistod testarna med testdata samt stöd av annat slag.

  Tekniker: C#, WCF, SQL Server, Entity framework, Microsoft Unit Test, TFS, Scrum, Visual Studio

 • Föräldraledig

  2013 - 13

  -

 • Skandia

  2012 - 15

  Systemutvecklare / Arkitekt

  Del av IT-förvaltningsteam som ansvarar för system inom grupp - och privatvårdsförsäkringar med kravställare både i Sverige och Danmark. Systemen används av interna administratörer och kundansvariga men även av externa vårdgivare.
  Systemen är i grunden byggda på Progress-plattformen men använder även .NET i de övre lagren (tjänster och gränssnitt). En av utmaningarna för teamet är att koordinera krav och releaser för beställare från två olika länder mot samma kodbas. Under uppdragets period hjälpte Vicente team och beställare i övergången att börja använda TFS för sina krav istället för Quality Center.

  Tekniker: C#, ASP.net forms, Javascript, jQuery, WCF, Progress, OpenEdge ABL, TFS, Visual Studio, Quality Center.

 • SEB

  2011 - 12

  Systemansvarig

  Systemansvarig(IT maintenance responsible) för två Compliance-
  system varav ena hanterade kontroll av alla penga-transaktioner och den andra SEBs totala värdepappersinnehav. Arbetet bestod av budgetansvar, hantering av incidenter/problems och löpande kontroll av inläsnings-jobb till databasen.

  Tekniker: SQL Server

 • Föräldraledig

  2011 - 11

  -

 • Skandia

  2008 - 11

  Systemutvecklare

  Förvaltning och utveckling inom Skandiabankens värdepappersområde.
  Vicente har felsökt, designat och programmerat huvudsakligen internetbankens värdepappersfunktionalitet. Värdepapperssystemet är transaktionsintensivt och komplext med externt bassystem (Abascec) och two-phase commit mot bank-system för överföring av pengar till - och från värdepappersdepåer.
  Samarbetet mellan beställare och utvecklingsteam var sedan tidigare inte så effektivt, och av den anledningen togs en pilot till en mer agil arbetsform fram som skulle underlätta kommunikationen mellan utvecklare och beställare. Vicente var en av de frivilliga som deltog och utvärderade det nya arbetssättet tillsammans med kravanalytiker och produktutvecklare från beställarsidan.

  Tekniker: VB.net, asp.net forms, COM+, SQL server, Visual Studio, Abasec, Lastbalansering

 • Telenor

  2007 - 07

  Testare

  Skriva testfall och genomföra tester för ett nytt system som skulle användas för att hantera beställningar för bland annat nya bredbandskunder.

 • Telia Sonera International Carrier

  2007 - 07

  Systemutvecklare / Arkitekt

  Utveckling av Windows client applikation för uppföljning av projekt
  vid utbyggnad och underhåll av nät. I uppdragets första ettapp ansvarade Vicente ensam för genomförandet. I rollen ingick genomförande av förstudie, design,
  utveckling, testning och dokumentation av hela applikationen.
  Förstudiefasen innebar ett flertal intervjuer med stakeholders och
  framtida användare av applikationen

  Tekniker: Visual studio, One-Click, Sql Server, C#, Windows Client, Windows Forms

 • Sony Ericsson

  2006 - 06

  Testare

  Testning, verifiering samt uppföljning av buggar
  som hindrade marknadsintroduktion av produkterna(Smartphones) hos operatören.

 • Swedbank

  2006 - 06

  Dokumentationsstöd

  Uppdrag som genomfördes i egenskap av
  dokumentationsstöd tillsammans med en senior projektledare.
  Syftet med uppdraget var att hitta möjliga systemkonsolideringar inom ett av Swedbanks
  verksamhetsområden

 • Nätspel-bolag

  2006 - 06

  Dokumentationsstöd

  Dokumentation av XML-filer för en spelklient.

 • Krisberedskapsmyndigheten

  2006 - 06

  Testare

  Testning av mobilterminaler (RAKEL) hos Krisberedskapsmyndigheten i Stockholm
  och Sollefteå.

 • Hjärt-Lungfonden

  2004 - 06

  Systemansvarig/Administratör

  Kravstöd och statistikutdrag ur SQL-databaser

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, MS Internet Information Server, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows XP

 • - Databashanterare

  Progress, MS Access, MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  MS Sharepoint, Test Director, Windows Workflow Foundation, Adobe Photoshop, Entity Framework, MS Office, Quality Center, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, MS Visual Studio, Visual Studio .NET

 • - Utvecklingsspråk

  HTML5, Javascript, Jquery, MVC, PowerShell, ASP, CSS, HTML, SOAP, SQL, Webservices, Visual Basic, ASP.NET, C#, Visual Basic .NET, XML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Parprogrammering, PROPS, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, KANBAN, Scrum

 • - Projektfaser

  Systemering/Design/Krav

 • - Test & Verifiering

  Testutveckling

 • - Branscherfarenhet

  Teleoperatörer, Ideell organisation, Bank & Finans

 • - Utbildning

  Systemvetenskap

 • - Roller

  Arkitekt, Testare, Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2012 -

  Systemutvecklare, Skandia

 • 2012 - 2012

  Systemansvarig (IMR), SEB

 • 2008 - 2011

  Systemutvecklare, Skandia

 • 2007 - 2007

  IT-konsult, Connecta

 • 2006 - 2006

  IT-konsult, HIQ

 • 2004 - 2006

  Systemansvarig / Forskningsadministratör, Hjärt-Lungfonden

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Certified Scrum Master, Stockholm

 • 2010 - 10

  Byggautomatisering och kontinuerlig integration med TFS, Informator

 • 2009 - 09

  ITIL, Skandia

 • 2003 - 04

  Systemvetenskap, Stockholms Universitet

 • 2000 - 02

  Informatik - och systemvetenskap, Mälardalens högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38