Dela

Sofia Hedlund

 • Testledare
 • Teststrateg
 • Testcoach

Översikt

Sofia är en väldigt engagerad och dedikerad senior testledare med 15 års IT-erfarenhet från både retail- och finansbranschen. Genom åren har hon jobbat i olika roller som databasutvecklare, testare, testledare och de senare åren med strategisk testledning och test coach.

Sofia har erfarenhet från och har arbetat i alla utvecklingens faser i och med olika roller i större program och projekt men även centralt styrda roller och förvaltningssituationer med lokala- och offshoreresurser. Den bakgrunden bidrar till att Sofia har förmågan att sätta sig in och förstå olika verksamhetsområden och dess behov. Som Testledare varvar Sofia gärna testledning i mindre agila projekt eller förvaltningssituationer med större program och projekt med omfattande integrationer. Det ger en stor möjlighet att skapa nätverk, förstå leveransen och behoven men bidrar framförallt till att kunna få ut maximal effekt i förbättringsarbete inom testdisciplinen. En framgångsfaktor för att uppnå strategiska testmål i en organisation är att etablera en lyckad förändring i en situation som sedan implementeras på efterföljande situationer d.v.s. att bedriva förbättringsarbete nära leveransen.

Sofia har erfarenhet att driva och leda men också stötta situationer i en organisation att eftersträva Continuous integration för att promota snabbare feedback och ökad flexibilitet i releasetakt. För att uppnå det har Sofia tryckt på vikten av att skapa rätt förutsättningar vad gäller tekniska plattformar, testdata, ökat samarbete med slutanvändare/verksamhet/kund, tidiga integrationer genom Modularisering och mockade testmiljöer för testautomatisering, utforskande tester, utökade tester i produktion både funktionellt och icke-funktionellt, End-To-End-testprocesser ur olika perspektiv med fokus på effektmålen i integrerade systemtestmiljöer och framförallt effektiva arbetssätt.

Egenskaper

Sofia har en stark förmåga att kommunicera, är drivande men samtidigt lyhörd, prestigelös och lyckas inspirera andra testledare genom det arbete och resultat hon åstadkommer. Hon har alltid det strategiska och långsiktiga perspektivet med fokus att det ska fungera i praktiken för de som arbetar med det men att också se hur helheten ska fungera tillsammans på ett enkelt och effektivt sätt.

En referens beskriver att Sofia ser till att något händer. Att bedriva förbättringar utan en tydlig prioritet från management och utan budget är det mest avancerade ledarskap som finns och att hon lyckas. Sofia har ett kreativt strategiskt tänkande, är den som lyfter blicken och får alla att tänka testperspektiv.
Sofia är kostnadsmedveten och optimerar test inom de ramar och strategiska visioner som tas fram hos ett företag. Hon är duktig på att prioritera och tänka riskbaserad testning. Sofias filosofi är att medvetandegöra testdisciplinen och skapa förståelse för ett företags vinster att driva ett effektivt testarbete men framförallt att höja statusen på Test och de som arbetar med det.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2016 -

  Acceptanstestledare

  Uppdrag inom avdelningen Digitala Tjänster som Acceptanstestledare. Arbetar både som operativ testledare av förvaltningsreleaser och acceptanstestledare i prioriterade projekt. Uppdraget omfattar även strategiskt arbete på avdelningen primärt kring kvalitetssäkring och acceptanstest. Anordnar utbildning för avdelningens olika grupperingar relaterat till kvalitetssäkring, driver Visions- och målarbete inom området och agerar som interface gentemot AFs IT-projekt gällande kontinuerlig leverans och initiativ runt automatisering.
  Driver också, tillsammans med en Produktansvarig, införandet av agila arbetssätt och metoder på avdelningen Digitala tjänster. Införandet innebär en övergång till att arbeta med Produkter och tvärfunktionella team tillsammans med IT.

 • H&M, Sales Online & Marketing

  2015 - 16

  Test coach

  Test coach på divisionen utöver Area Test Lead-rollen. Super user-rollen övergår till Test coach då Governance centralt på H&M etablerar coachnätverk där varje division utser en coach som primärt ska stötta projekt och leverans. Som test coach är Sofia del av ett mindre coachnätverk som sätter upp strategiska ramverk för Quality Assurance kopplat till företagets långsiktiga IT-vision.

 • H&M, Sales Online & Marketing

  2013 - 14

  Test Leader

  Testledare i projekt "New CMS hm.com" som syftar till att införa ett nytt Content Management System (Adobe Experience Manager) på H&M och därmed effektivisera hur verksamheten jobbar med content på hm.com siten. Inom ramen för rollen Area Test Lead, omfattas testledning i strategiskt viktiga projekt inom divisionen. Arbetsuppgifterna i projektet omfattar teststrategi, testplanering och resurssättning men framförallt att etablera ramverk, processer och verktyg inom testområdet på en ny teknisk plattform.

 • H&M, Sales Online & Marketing

  2013 - 16

  Area Test Lead

  Area Test Lead inom serviceområdet Sales Online på divisionen Sales Online & Marketing. Sofia är del av ledningsgruppen och ansvarar för leveransområdena: Mobile & Front End, Platform site, Platform func, DevOps, CMS Adobe Experience Manager, Customer Order, Site behaviour Analysis och Merchandising online där alla områden har egna agila utvecklingsteam. Testkompetens inom dessa team omfattar Prestanda, Testautomation, A-/B-testning och manuell funktionell test. Arbetsuppgifter och ansvar i rollen som Area Test Lead omfattar bl.a.
  -Etablera, förvalta och förankra Test Roadmaps, QA visioner och QA frameworks för divisionen tillsammans med en annan områdestestledare inom Marketing.
  -Driva testarbetet framåt genom att anamma Continuous Delivery och Contiuous Integration perspektiv
  -Supportera Service Area Responsible (SAR) och IT Service Responsibles (ISR) i QA-relaterade frågor och förbättringsaktiviter
  -Stötta projektägare och personalansvariga i resurssättning, bemanning och personalrelaterade frågor.
  -Test i upphandling och avtal (QA-relaterade delar i avtal och RFP)
  -Kontakt med leverantörer avseende testrelaterade tjänster
  -Stötta Testledare i projekt och förvaltningsteam
  -Del i referensgrupper och stöttande forum samt support i testfrågor till övriga divisionen
  -Facilitera testforum
  -Ta fram förslag hur man ska bygga partnerskap med verksamheten och etablera acceptanstest i processen samt att föreslå hur man bör organisera sig inom test på verksamhetssidan
  -Ansvarig för kvalitetssäkring i projekt som ingår i Sales Online & Marketings projektportfölj
  -Granska förvaltningsplaner och stötta systemansvariga för teamen

  Super user och first line support för verktyg-, metod- och processfrågor på divisionen och samverkar i en mindre gruppering centralt på H&M för att etablera teststrategier, ramverk och stöd till alla utvecklingsdivisioner.

 • H&M, Sales & Logistics

  2010 - 12

  Test Leader

  Testledare i projekt "Global warehouse management solution" vilket syftar til att implementera en ny warehouse management-lösning som integreras med SAPs affärssystem. Projektet är del av ett större program som rankas topp-3 mest spännande och komplexa programmen i Sverige. Programmet består initialt av åtta projekt och omfattar implikationer på 70 tal kringliggande system inom H&M. Sofia är första testledaren i programmet i ett tidigt skede vilket innebär att rollen även kommer omfatta sätta ramarna för QA-arbete i stort. Arbetsuppgifter i Testledarrollen innefattar:
  -Rekrytering av testresurser in i programmet
  -Admin i verktyget Jira för ett antal projekt i designfas. Även del av en referensgrupp med uppgift att etablera processer för issue- och defekthantering (inkluderat replikering till och från HP QC krav-/testverktyg).
  -Support i uppsättningen av Change process i Jira som verktyg
  -Support till programmets Testledare i ett definiera upp QA ramverk
  -Koordinator i HP QC för programmet gentemot H&Ms centrala utvecklingssupporterande organisation
  -Tillsammans med en kravanalytiker implementera krav-/teststruktur och process i HP QC kopplat till programmets utvecklingsprocess
  -Ta fram testplan för GWMS-projektet där testresurserna utgörs av projektets medlemmar såsom verksamhetsexperter, applikationsexperter och testare.
  -Verkar tillsammans med andra testledare i programmet för att planera end-to-end-tester i konstruktionsiterationerna
  -Planera och prioritera projektets tester utifrån programmets prioriteringar av design och krav
  -Del av en pilotgrupp för att utvärdera testutbildning för H&M

  (Föräldraledig Maj 2012-Augusti 2013)

 • H&M, Sales & Marketing

  2008 - 09

  Testledare

  Testledare i ett projekt "Test Management" tillsammans med andra testledare och testare utvalda i organisationen. Projektet syftar till att inventera och ta fram Teststrategi och Testprocesser inklusive artefakter och leverabler för H&M. Efter projektets slut finns ett behov att jobba vidare med resultaten och ta fram en senare version av Teststrategin för H&M vilket Sofia slutför tillsammans med ansvarig testperson inom supportorganisationen.

 • H&M, Sales & Marketing

  2008 - 09

  Area Test Lead

  Area Test Lead inom Service Area (SA) Sales & Merchandising. Då Sofia är den första på H&M IT i den rollen finns ett önskemål att kartlägga testområdets behov, olikheter och likheter i form av standards, processer och arbetssätt. Arbetet innebär också att coacha testare och testledare inom tjänsteområdet både vad gäller projekt och förvaltning. Projekt och förvaltningsområden omfattar bl.a. Work Force Management, forecast och planning-system samt informationportaler för butik.

  (Föräldraledighet Sep 2009 - Oct 2010)

 • Nasdaq OMX AB

  2007 - 08

  Project Manager/Test Manager

  Roller som Projektledare och Testledare i ett utvecklingsprojekt inom "Tadawul New generation" program med Saudi Arabian Stock Exchange som kund. Programmet utgjordes av flera projekt där utvecklingsprojektet var den centrala delen som levererade både handelssystem och informationsspridningssystem. Sofia var ansvarig för ett snabbt expanderande testteam om ungefär 20 personer. Teamet bestod av anställda, konsulter samt off-shore-anställda hos OMX strategiska partner HCL Technology i Indien. Sofia fick ofta ta rollen som utvecklingsprojektledare och leda ett utvecklingsteam om 60 personer, då projektledaren var på den Saudiska siten. Rollen innebar många resor till Saudi-Arabien och Sofia var en av de första kvinnorna i ledande position som reste ner till Riyadh. Arbetsuppgifterna var vidare att ansvara för rekrytering av nya anställda och konsulter.
  Sofia blev också utvald att delta i OMX Mentorship Program 2006-2007.

 • Nasdaq OMX AB

  2007 - 08

  Integrationsprojektledare

  Parallellt med rollen som testledare har Sofia rollen som Integrationsprojektledare och är del av ledningsgruppen för programmet. Programmets organisation har utvecklats till att bestå av fyra strömmar med tre underleverantörer på olika siter, integrationsprojekt och en marknadsförberedande ström. Sofia ansvarar för att leda integrationerna mellan underleverantörers leveranser, leda och hantera verifiering av mjukvarureleaser i en integrerad miljö on-site i Riyadh men också att vara den huvudsakliga informationskanalen mot den Saudiska kunden.

 • OMX AB

  2006 - 07

  Test Manager

  Testledare i ett testteam om 10 personer bestående av anställda, konsulter och off-shore-konsulter. Ansvar omfattar funktionell-, system-, integrations- och acceptanstest. Integrationer består av verifiering av OMX, TATA clearing system (Indienbaserat), SMARTS (Norgebaserat) samt Tadawul delsystem (Saudi-Arabien-baserat). Den andra fasen av programmet innebär verifiering av parallella kodspår och leveranser manageras på multipla siter i Riyadh, Chennai och Stockholm.

 • OMX AB

  2004 - 06

  Test Engineer

  Testare/Testingenjör i ett funktionellt testteam. Ansvarar för att testa OMX två större handelssystem för derivat och aktiehandel. Arbetade primärt som manuell testare men även automatiserade tester i olika projekt. Hade fortsatt ansvar för att supportera XML-miljön till de tekniska skribenterna och utvecklarna.

 • OM Group AB

  2002 - 04

  Systems Developer

  Systemutvecklare i ett front end team och supporterar affärsenheten primärt med arbete i en XML-baserad miljö. Är även utlånad till testorganisationen för att testa manuell funktionell test av börssystemen.

 • OM Group AB

  2002 - 02

  Database developer

  Databasutvecklare i ett team om fyra utvecklare på affärsenheten SAXESS. Arbetar i projekt och leverar ny funktionalitet uvecklat i PL/SQL till externa börser.

 • OM Group AB

  2001 - 01

  Trainee

  Deltagare i ett introduktionsprogram/Traineeprogram på OM Group AB. Syftet med programmet var att ge en introduktion till OMs organisation och till de produkter som OM offererade. Vidare var syftet att ge deltagarna utbildning i olika finansiella instrument vilka tillämpades i OMs produktflora.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  iOS, Linux, Mac OS, HP, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, Oracle

 • - Affärssystem

  SAP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Inköp/lager, Leverantörsreskontra, SAP, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Maven, TeamCity, Tomcat, ARIS, CVS, LoadRunner, MS Office, MS Project, MS Sharepoint, MS Visual Source Safe, Selenium, Sharepoint, Visio, Atlassian Jira, Jira, Quality Center

 • - Utvecklingsspråk

  Java, Javascript, JSP, JUnit, Pascal, Rest, Ruby, SSL, Unix Shell script, Webservices, PL/SQL, SQL, XML, XSL

 • - Hårdvara

  Mac, PC, Sun

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, ERP Implementation, Innovationsledning, Projektledning, Utbildning, Utforma logistiksystem, Workshopledning, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processutveckling, Supply chain management, Processinförande, Strategisk planering

 • - Marknadsföring

  Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  HR, KANBAN, LEAN, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, Controlling and Reporting, ISTQB, PPS, Processer och metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Förstudie, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande, Implementation, Test

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Tillgänglighet, Typprov och certifiering, Validering & Test - Hårdvara, Acceptanstest, Funktionstestning, Systemtestning, Testautomatisering, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstestledning, Testledning, Testprocessutveckling

 • - Fast datakommunikation

  Unix

 • - Mobila Telesystem

  Handburna terminaler/ Mobiltelefoner

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Simulering, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, e-handel

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Detaljhandel, Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  e-learning, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Workshopledare, Delprojektledare, Förändringsledare, Kvalitetsansvarig, Testare, Testledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Kommunikationsstrategi, Mobila medier, Presentationsteknik, Sociala medier, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2016 -

  Konsult, Kvadrat AB

 • 2013 - 2016

  Area Test Lead and Test Coach, H&M IT

 • 2010 - 2012

  Test Leader, Sales & Logistics division, H&M IT

 • 2008 - 2010

  Area Test Lead, Sales & Marketing division, H&M IT

 • 2007 - 2007

  Integration Project Manager, OMX AB

 • 2007 - 2008

  Test Manager, Nasdaq OMX AB

 • 2006 - 2007

  Test Manager, OMX AB

 • 2004 - 2006

  Test Engineer, OMX AB

 • 2002 - 2002

  Database developer, OM Group AB

 • 2002 - 2004

  Systems developer, OM Group AB

 • 2001 - 2001

  Trainee, OM Group AB

 • 1999 - 2000

  Hostess, IKSU, Umeå

 • 1993 - 1997

  Vacation employment, Norrbottens läns landsting, Länsservice

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Avtal och förhandling, H&M IT

 • 2015 - 15

  PPS - Praktisk projektstyrning, H&M IT

 • 2015 - 15

  Effektiv testmetodik, Konsultbolag1

 • 2014 - 14

  Tutorial, Eurostar conference, Dublin

 • 2014 - 15

  Change mgmt,communication and stress handling, PBM Sweden AB

 • 2012 - 12

  HP Quality Center, SQS, Kista

 • 2008 - 08

  TCS Banks EClear Settle clearing and settlement, Tata Consultancies Services Banks, Chennai India

 • 2008 - 08

  Feedback, H&M IT

 • 2008 - 08

  Recruitment training, H&M IT

 • 2007 - 07

  Project Management tool Sculpture, Ambitiongroup

 • 2007 - 07

  SSTB and ISTQB certificate, KnowIT

 • 2006 - 06

  UGL – Understanding Group and Leader, Gällöfsta Läroverk, Kungsängen

 • 2006 - 07

  OMX Mentor Leadership Program, OMX AB

 • 2006 - 07

  Arabic language, Folkuniversitetet

 • 2005 - 06

  Management and Marketing, Mälardalen University, Västerås, Sweden

 • 2003 - 05

  Test Methodology and Techniques & Risk Based Testing, OMX AB

 • 2002 - 02

  XML for Systems Developer, Informator, Stockholm

 • 2001 - 01

  PL/SQL och PL/SQL i Databasen, Oracle

 • 2001 - 01

  Designer First Class, Oracle

 • 2001 - 01

  Financial Instruments, OM Group AB

 • 2000 - 00

  Computer Information Systems and Project Mgmt, Hawaii Pacific University, Honolulu Hawaii

 • 1996 - 01

  Systems Analysis, University of Umeå, Sweden

 • 1995 - 95

  Program in Natural Science, Komvux, Björknässkolan, Boden

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68