Dela

Hoshmat Jamshidi

 • Projektledare
 • Kravställare
 • Testledare
 • Förvaltningsledare
 • Informationssäkerhet

Översikt

Hoshmat är en erfaren projektledare som har en utpräglad förmåga att styra upp projekt. Genom att skapa tydlighet, översikt och mer effektiva arbetssätt har samtliga projekt han åtagit sig levererat med starka resultat. Hoshmat har 10 års internationella erfarenhet inom IT-branschen, där hann arbetat med projektledning, teknisk projektledning, testledning, kravställning, leveransledare, förvaltningsledare och som Incidentmanager. Hoshmat har skaffat sig en mycket bred ledarkompetens. Det gör också att han känner sig hemma på alla organisationsnivåer och är skicklig på att kommunicera vart han än kommer.

Egenskaper

Kunderna uppskattar Hoshmat professionella inställning och det faktum att han på ett utomordentligt sätt lyckas följa upp planer eller mål ofta och väl. Hoshmat lyckas också kommunicera ut vilka mål som gäller och får alla med på tåget. Med stor målmedvetenhet står han också upp för vad projektet behöver där det finns förändringsmotstånd. Hoshmat har förmåga att läsa mellan raderna och tolka kundens önskemål.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedling

  2019 -

  Utvecklingsledare/Scrum Master

  Hoshmat har rollen som scrum Master för Bokade Kund Möten på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har beslutat att möten med kunder ska ske genom att kunden eller handläggaren i förväg bokar en tid. Andelen spontana mötena ska drastiskt minska både på distans och på plats hos Arbetsförmedlingen. De nya förutsättningarna ställer stora krav på både verksamhet och system.
  Systemlösningen kommer att byggas på PEGA. PEGA är en ledande leverantör av programvara för affärsprocesshantering (BPM) och hjälper företag att förändra verksamheten på smarta och nyskapande sätt.
  Som scrumMastern hjälper Hoshmat Scrumteamet att följa sina arbetsprocesser. Hoshmat är ansvarig för scrum strategi. Hoshmat hjälper produktägaren att förstå hur produktbackloggen ska skapas och
  Underhållas på bästa sätt. Hoshmat arbetar tillsammans med teamet för att
  identifiera och implementera tekniska tillvägagångssätt som gör det möjligt för teametatt färdigställa ett fungerande produktinkrement vid slutet av varje Sprint. Hoshmat har ansvar att se till att alla hinder interna och externa som ligger i teamets väg röjs undan.

 • Arbetsförmedling

  2018 - 19

  Uppdragsledare/Projektledare

  Arbetsförmedlingen har beslutat att möten med kunder ska ske genom att kunden eller handläggaren i förväg bokar en tid. Andelen spontana mötena ska drastiskt minska både på distans och på plats hos Arbetsförmedlingen. De nya förutsättningarna ställer stora krav på både verksamhet och system. Idag bokas fysiska möten hos Arbetsförmedlingen i systemet Adoxa och Personliga Webbmöten bokas i Vergic. Det finns idag inget stöd för bokade telefonmöten och schemaläggningen sker i olika system.
  Projektet Bokade Kundmöten ska genomföra nödvändiga verksamhetsförändringar för att förbereda handläggarna för de ändringar som behöver ske. Verksamhetsförändringarna drivs genom en förändringsledning inom ramen för projektet och samverkar nära med kravställarna.
  Bokade kundmöten ska också ta fram systemstöd för att kunna genomföra bokningar och integrera mot nödvändiga system för att kunna genomföra de bokade mötena.
  Som uppdragsledare var Hoshmat ansvarig för att göra en omvärldsanalys för nytt bokningssystem, förberedda inför upphandlingen för nytt bokningssystem. Kravställa nytt bokningssystem tillsammans med verksamheten samt bygga en projektgrupp för att genomföra förstudie för nytt bokningssystem.

 • Livsmedelsverket

  2018 - 18

  Informationssäkerhet

  Hoshmat arbetar med informations- och IT-säkerhetsfrågor på en strategisk och operativnivå på arbetsförmedlingen. Arbetet innefattar att utveckla processer och regelverk på området och stödja de ledande funktionerna som arbetar med IT-säkerhet. Hoshmat är ansvarig för att ta fram styrandedokument för informationsklassning, rutiner för logghantering, rutiner för behörighetsstyrning samt rutiner för systemdokumentation.

 • Formas

  2018 - 18

  Projektledare

  Projektledare för GDPR på Formas.
  Hoshmat var ansvarig för att förberedda Formas på de krav som följer med det nya förordningen.
  Hoshmat var ansvarig för:
  • Skapa medvetenhet inom organisationen, ta fram nano utbildningar inom GDPR
  • Kartlägga alla personuppgiftsbehandlingar
  • Ta fram rutiner och Information till de registrerade
  • Ta fram Rutiner för hantering av de registrerades rättigheter
  • Ta fram Informationsklassningsmodell
  • Ta fram roll beskrivning för Dataskyddsombud

 • Livsmedelsverket

  2017 -

  Projektledare

  Projektet Införandeprojekt – Dataskyddsförordningen (GDPR) syftar till att säkerställa att Livsmedelsverkets uppfyller de krav som följer av den nya förordningen.

  Hoshmat var ansvarig för :
  • Skapa medvetenhet inom organisationen, ta fram nano utbildningar inom GDPR
  • Kartlägga alla personuppgiftsbehandlingar
  • Ta fram rutiner och Information till de registrerade
  • Ta fram Rutiner för hantering av de registrerades rättigheter
  • Ta fram Informationsklassningsmodell
  • Ta fram roll beskrivning för Dataskyddsombud

 • Sörmlands Landsting

  2017 - 17

  Viceordförande i SUSSA

  Hoshmat var viceordförande i SUSSA förvaltning och utveckling. Det är samverkan mellan (landstingen i Sörmland, Blekinge, Örebro, Västerbotten och Västernorrland). SUSSA tar fram långsiktiga strategi för framtidens vård. Syftet med strategin är att bättre möta de behov som finns i vården samt säkerställa en effektiv, långsiktig och säker utveckling av vårdinformationsstödet.

 • Sörmlands Landsting

  2017 - 17

  Förvaltningsledare-IT

  Hoshmat var förvaltningsledare-IT för vård och hälsa. Inom vård och hälsa ingick 350 IT-System. Hoshmat var arbetsledare för 13 förvaltningsproduktledare som ingick i vård och hälsa.
  Hoshmat hade ansvar för Styra och leda förvaltningsarbetet för att uppnå förvaltningsplanens mål för Sörmland Landsting och följa upp och se till att förvaltning sker utifrån pm3-modellen.

 • Sörmlands Landsting

  2017 - 17

  Projektledare

  Projektledare för Sörmland Landsting och deltagare i SUSSA landsting för att ta fram strategi för avveckling och E-arkivering av journalsystemet i Sörmland och övriga SUSSA landsting. Hoshmat var ansvarig för workshop med verksamheten och IT. Hoshmat var ansvarig för rapportering tillstyrgruppen för projektet, sätter upp tidsplan, projektplan och säkerställer att rätt resurser finnsför genomförandet.

 • Swedavia

  2016 - 17

  Förvaltningsledare/Tekniskt Projektledare

  Implementering och upphandling av en systemlösning för realtidsinformation och dynamisk uppställning av kollektiva färdmedel.
  Syfte med projektet är att säkerställa smidig hantering av avgående och ankommande busstrafik som från och med 2017 kommer att angöra på samma yta och föreberedda infrastruktur inför eventuell införande av bussangöringsavgiften.

  Projektet kommer att implementera informationstavlor med realtidsinformation för de interna bussarna på flygplatsen och i förlängningen information för avgående kollektivtrafik från flygplatsen.
  På busshållplatserna finns idag displayer som kommer att inneha marknads-föringsinformation. Tanken är att dessa skärmar skall inneha realtidsinformation(15-20% av displayytan) så att resenärerna ska kunna se när nästa buss avgår och nästkommande.
  I projektet kommer även en mobilapplikation införas

 • Skolverket

  2016 - 16

  Incident manager / Problem Manager

  Som problem manager ansvarar jag för att identifiera problem utifrån analyser av incidenter samt bevakning av trender och möjliga felkällor. Jag ser till att lösta problem överförs till processen ändringshantering för implementering.
  • Övervaka processen så att den fungerar effektivt för felhantering och kontroll men även proaktivt i förebyggande syfte
  • Förenkla hanteringen genom att söka lösningar som ökar automatiseringsgraden
  • Stödja ev. förvaltningspersonals arbete
  • Lämna information till processansvariga, gruppansvariga och enhetschef inom Drift och Infrastruktur samt vid behov informera Förvaltningsledare
  • Ställa krav på problemhanteringsverktyg så att det uppfyller de behov som problemhanteringsprocessen genererar
  • Säkerställa att relevanta metoder används för felsökning
  • Säkerställa att ett problem hanteras med minsta möjliga störning för användaren

 • Swedavia

  2015 - 16

  Projektledare

  Projektledare för upphandlingen och implementation av nytt system Check-In/Boarding för Swedavia regionala flygplatser (Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Ronneby och Visby). Det är ungefär 25 personer som ingår i projektet över hela Sverige och internationella resurser utanför Sverige.
  Som projektledare är jag ansvarig för att ta fram Swedavia infrastrukturslösningar på de regionala flygplatserna och ansvarig för implementering av det nya Check-in/Boarding systemet. Ansvarig för utrullningsplan, styrgruppsmöte och kommunikationen med alla inblandade i projektet. Samt ta fram planer för överlämning till förvaltning enl. Swedavias regelverk (PM3). Jag är ansvarig för att sätta upp Release- och Incident Management processerna (ITIL) och ansvara för att lämna drift och förvaltningsdokumentation till IT och incidenthanteringsprocessen till Swedavias externa leverantörer, Cygate, CGI, Axian, TDC, CSC och Eltel.

  Teknisk miljö: Windows 2008, Win 7, MS Office
  Metodik: PPS, ITIL and PM3

  Verktyg: MS Office, MS Project, MS Visio, Jira, Confluence, Antura, IFS

 • Swedavia

  2015 - 15

  Kravställare/kravanalytiker

  Kravställare/ kravanalytiker för SBD ( self service bagdrope) inom programmet Self Service för Swedavia. Koordinering och framtagning av krav mot internationella systemaktörer och verksamheten. Jag var ansvarig för att ta fram nya krav och uppdatera befintliga krav för Self service bagdrope. Jag analyserade,önskningar, luddiga tankar till en klart formulerad beställning tillsammans med verksamheten. Jag jobbade som länken mellan IT och verksamheten.

  Verktyg: Jira, Confluence, Props, IFS

 • Swedavia

  2015 - 15

  Teknisk projektledare/ Kravställare

  Teknisk Projektledning för DCS som är nytt system Check-In/Boarding gällande Swedavias Regionala flygplatser. Koordinering av upphandlingsfrågor mot internationella systemaktörer och flygbolag. Jag ansvarade för de tekniska kontakterna med IT och resp. lev av IT tjänster. Ansvarade för att tekniska frågeställningar vidarebefordras till rätt part och löses.
  Jag ansvarade även för kravställningen för systemet.

  Teknisk miljö: Windows 2008, Win 7, MS Office
  Metodik: PPS, ITIL and PM3
  Verktyg: MS Office, MS Project, MS Visio, Antura, Jira,Props, IFS, Confluence

 • Swedavia

  2015 - 16

  Leveransledare

  Swedavia har tagit över groundhandlingen från SAS för de regionala flygplatserna (Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Ronneby och Visby). Som leveransledare har jag övergripande ansvaret för att utveckla och förvalta groundhandlingen på ett sätt som stödjer verksamhetens långsiktiga mål. Jag ställer krav på leverantörer vad gäller befintliga som nya tjänster, säkrar implementationer och förvaltar tjänster inom området som erbjuds alla användare.
  Jag bevakar och följa upp leveranser av etablerade tjänster inom groundhandling och dess servicenivåer samt bidrar i framtagande av nya tjänster.

 • SJ AB

  2013 - 14

  Projektledare och testledare

  Hotellbokningar för SJ AB var outsourcad till ISS Facility Services och SJ AB vill ha hotellbokningar tillbaka dessa pga stora kostnader och dåligt kvalité och uppföljning. Vi hade omkring 600 hotellbokningar varje dag och vi hade avtal med 170 hotell i Sverige, Norge och Danmark.
  Som Travel manager ansvarade jag för att ta fram ett systemstöd för hotellbokningarna. Jag var ansvarig för att leda en personalstyrka på fyra personer och arbetade med att ta fram gemensamma verksamhetsmål. Jag ansvarade för fakturauppföljningen på omfattande 70 miljoner kronor varje år samtidigt jag ansvarade för att ta fram ett nytt system VSV ”Vem sover var” tillsammans med utvecklare från Ferrologik. Projektet gick jättebra och idag har vi effektiviserat med 30 miljoner kronor per år. Jag ansvarade för migrering, utrullning, driftsättning och implementering, Leverantörskontakter och budget samt rapportering till styrgrupp. Jobbade enl. ITIL med Change Management, Release Management samt Incident Management.


  • Jag var projektledare för systemet
  • Skriva krav
  • Skriva testplan
  • Skriva testcase
  • Koordinera testmiljöer och testdata
  • Koordinera tester
  • Skriva testrapport
  • Organisera veckomöten för avstämning med utvecklare och IT system områdes ansvariga
  • Organisera morgonmöten för avstämning med testare

 • SJ AB

  2012 - 14

  Testledare

  Resursplaneringssystem (RPS) används för planering av personal, depå och fordon. RPS är ett realtidsbaserat system som har införts för planering av åkande personal på SJ. Här sker hela planeringsprocessen från långtidsplanering till operativ planering.
  Systemet utvecklades tillsammans med leverantören Iquest i Rumänien.
  Som testledare ansvarade jag för ett test team på 10 personer bestående av IT resurser samt förvaltnings resurser. Jag var ansvarig för att se projekten följer QA processen, denna process omfattar systemtest, integration test samt acceptanstest.
  • Ta fram testplan för ST och AT
  • Genomföra end-to-end tester av hela systemet
  • Koordinera testresurser, testmiljöer och testdata
  • Korrdinera tester
  • Ta fram testrapport för ST och AT
  • Organisera morgonmöten för avstämning med testare
  • Organisera veckomöten med utvecklare från Rumänien och Beställare från SJAB

 • SJ AB

  2007 - 12

  2-line support- Kravställare

  Supporta användarna i systemet RPS och Zpider för personalplanering, fordonsplanering och depå
  • Testa RPS och Zpider systemet vid systemtestning, integrationstestning, acceptanstestning
  • Utbilda interna och externa användarna
  • Ta fram utbildningsmaterial för personalplanering, fordonsplanering och depåplanering
  • Skriva krav
  • Skriva testfall
  • Buggrapportera

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Linux, Windows 2008 Server, Windows CE, Mac OS, Mac OS 8, Mac OS 9, Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows XP

 • - Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Fakturering, Tidrapportering, Leverantörsreskontra, Lönehantering, Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Atlassian Stash, MS Application Center, Selenium, Adobe Flash, Jenkins, MS Project, Atlassian Jira, Jira, MS Exchange, MS Explorer, MS Office

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Processutveckling, Utbildning, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsutveckling, Compliance, ERP Implementation, Medicinteknik, Omvärldsanalys, Produktledning, Programledning, Projektledning, Strategisk planering, Strategiskt inköp, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys, LOU

 • - Projektledning

  Contract management, Effekt- och nyttohemtagning, Event Management, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Infrastruktur och logistik, Kommersiell projektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning, Projektledning inom Supply Chain, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Testautomatisering, Typprov och certifiering, Validering & Test - Hårdvara, Validering & Test - Mjukvara, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Tillgänglighet

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Gateways och modem, Bredband allmänt

 • - IT-säkerhet

  Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning, Riskanalys

 • - Databaser

  Databasadministration

 • - Systemtyper

  Beslutstöd- och BI-system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Mobila telesystem, Mobilapplikationer, Nätverk och kommunikation, Stordatorsystem, Data Warehouse, Företagsväxlar(PBX), Inbyggda system, Systemintegration, Audio & Video, Systemförvaltning

 • - Branscherfarenhet

  Försvar, Försäkring, Bank & Finans, Fordon, Forskning och utveckling (FoU), Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Hälso-Sjukvård, Konsumentelektronik, Läkemedelsindustri, Medicinsk Teknik, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Passagerartransport, Resebranschen, Stat/kommun/Landsting, Transport/Spedition/Flyg

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Roller

  Inköpschef, Omvärldsbevakare, Workshopledare, Delprojektledare, Förändringsledare, Produktledare, programledare, Projektadministratör, Scrum master, Affärsutvecklare, Användbarhetsspecialist, Arkitekt, Art Director, Coach, Configuration Manager (CM), Enterprise Architecht, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Riskansvarig, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testare, Testledare, Upphandlare, Utbildningsledare, Utredare

Anställningar

 • 2014 - 2016

  Projektledare, Swedavia

 • 2013 - 2014

  Travel manager/Projektledare, SJ AB

 • 2009 - 2013

  Testledare, SJ AB

 • 2007 - 2009

  Kravställare/2-line support, SJ AB

Utbildningar

 • 2006 - 07

  Entreprenör Utbildning, Uppsala Universitet

 • 2004 - 04

  Diplom Biomedical Science, Kent university

 • 2003 - 05

  Magister examen naturvetenskap, Uppsala Universitet/Skövde Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38