Dela

Pernilla Knutsson

 • Testare
 • Testledare

Översikt

Pernilla är en noggrann och strukturerad testare med både djup och bred kunskap inom test. Hon arbetar metodiskt och är resultatinriktad. Pernilla trivs bäst som testare eller testledare i team med agila utvecklingsprocesser. Hon kan snabbt analysera vad som behövs testas samt i vilken omfattning utifrån design- och kravspecifikationer.

Egenskaper

Pernillas erfarenhet av att arbeta i internationella miljöer har givit henne en bred social kompetens. Hon är utåtriktad och arbetar lika bra i grupp som självständigt. Pernillas analytiska förmåga ger henne snabb förståelse för nya system och arbetssätt.

Konsultens CV

 • SEB

  2017 -

  Test Analyst

  Uppdrag: Test Analyst i MiFID II programmet. MiFID II är ett EU-direktiv som reglerar värdepappershandel inom EU/EEA. I Pernillas arbetsuppgifter ingår att utföra systemtest, intergrationstester samt omfattande flödestester i bankens handels- och avvecklingssystem för värdepapper. Syftet med projektet är att säkerställa att korrekt information om värdepappersaffärer skickas till bankens Datawarehouse. Allt testarbete sker i nära samarbete med testare ifrån bankens inkanaler samt utvecklare ifrån bankens Datawarehouse.
  Tekniker/Verktyg: HP ALM, JIRA, Confluence, SCRUM, Mainframe, SQL, XML Spy, DB2, TFS

 • Nordax Finans AB

  2016 - 16

  Agil Testledare

  Uppdrag: Testledare i ett projekt som skapade en internet site för bankens sparkunder. Pernilla ansvarade för ett team på 4 testare. Det genomfördes kontinuerligt integrationstester mot befintligt legacy system tillsammans med acceptans testare ifrån verksamheten. Alla testfall exekverades på olika devicer (mobiler och tablets), browsers och operativsystem. Siten byggdes med responsiv webdesign och automatisering av testfall påbörjades i Selenium. Tekniker/Verktyg: Test Managment: Kanoah, SQLserver, SoapUI, Jira, Confluence, Scrum, EntraCard

 • NCC

  2016 - 16

  Test Strateg

  Uppdrag: Test strateg i ett projekt som drevs av Carsmart och NCC tillsammans för att utveckla ett nytt system för fordons- och maskinparkshantering. Pernillas roll i projektet var att ge input inom testområdet och lägga upp en strategi för hur NCC bäst testade systemet under utvecklingsfasen.
  Tekniker: JIRA, Confluence

 • NCC

  2016 - 16

  Testledare

  Uppdrag: Testledare i ett projekt som säkerställde att NCCs inköpta HR system, TMS (Talent Managment System), fungerade enligt krav efter en uppgradering av plattformen Landmark som stödjer TMS. Uppdraget innebar regressiontesting av utvalda funktioner och processer, verifiering av fixade defekter samt viss flödestestning. Koordinering av tester genomfördes med dagliga SCRUM inspirerade morgonmöten där både testare, representanter från verksamheten och IT deltog. Projektet inkluderade testledning av 6 testare på heltid. Pernilla ansvarade också för att kontinuerligt rapportera till styrgruppen.
  Tekniker: TMS, TFS, Soap UI

 • NCC

  2016 - 16

  Testledare

  Uppdrag: Pernilla koordinerade och genomförde tester av Synergi mobile application, detta är en app som möjliggör rapportering av incidenter och olyckor på arbetsplatser. Appen stöds av plattformarna iOS och Android.Testarbetet innebar daglig kontakt med acceptanstestare ifrån verksamheten ute på arbetsplatser.
  Tekniker: Synergi Mobile App, Synergi Web app, Sharepoint Online

 • NCC

  2016 - 16

  Testledare

  Uppdrag: Testledare i ett projekt som syftade till att upgradera NCCs Inköpsportal att inkludera alla nordiska länders inköpsprocess. Planeringen av testerna skedde nära utvecklings teamet som arbetade i 4 veckors sprintar enligt SCRUM. Projektet hade totalt 5 sprintar och under varje sprint planerades testerna utifrån befintliga business use case, varje test case täckte relevanta krav från verksamheten.
  Testerna utfördes av testare ifrån verksamheten och genomfördes 2 heldagar efter varje sprint. Pernilla ansvarade för planering och koordination av testerna, dokumentation av resultat, testrapporter samt defekthantering. Omfattande E2E tester (flödestester) utfördes tillsammans med integrations ansvarig.
  Tekniker/Verktyg: NCC Inköpsportalen, Scrum

 • NCC

  2015 - 16

  Testledare

  Uppdrag: En av två testledare i projektet Stella som syftade till att säkerställa NCCs nya organisations struktur i NCCs HR system. Systemtester, E2E tester samt acceptanstester genomfördes, projektet krävde mycket koordinering av testmiljöer, testdata samt testresurser. Under hela test perioden användes mycket produktionslik testdata eftersom testerna syftade till verifiera den nya organisationsstrukturen och inte systemfunktioner.
  Tekniker: TMS, Sharepoint Online

 • NCC

  2015 - 15

  Teststrateg

  Uppdrag: Pernilla arbetade som test strateg i ett projekt som implementerade systemet cr360, ett system som följer upp miljödata och möjliggör rapportering av koldioxidutsläpp.Pernilla ansvarade för att granska cr360 skapade testfallsbas för NCCs beställda konfiguration och utförde tillsammans med cr 360 en utvärdering av systemet gentemot kraven.
  Tekniker: JIRA, cr360

 • NCC

  2015 - 15

  Testledare

  Uppdrag: Testledare i ett projekt som implementerade Synergi, ett system inom hälsa och säkerhet utvecklat av Det Norske Veritas. Systemet används inom NCCs affärsområden i Norden samt Tyskland, Ryssland, Estland och Lettland. Pernilla skapade teststrategi och testplan för projektet och ansvarade för att löpande underhålla dessa mot kravbasen. Hon definierade defekt hanterings processen och skapade testscript för projektets olika testfaser, systemtest, integrationstest och acceptanstest test. Hon managerade dagligen de olika ländernas testare via skype möten.
  Tekniker: JIRA, Synergi Life, BizTalk, Sharepoint

 • Redmind

  2015 - 15

  Senior Testare

  Uppdrag: Redmind utvecklar internt en produktsvit för att automatisera web-tester på alla mobila och stationära miljöer parallellt. Till sviten hör även ett antal produkter för att visualisera testresultat över sina målmiljöer och plattformar. Plattformar som stöds idag är Windows, Linux, OSX, Android och iOS. Pernilla arbetade som senior testare i projektet. Arbetet innebar krav granskning, skapa testfall för automatisering samt felrapportering. Projektet genomfördes med Agil utvecklingsprocess. Utvecklingen utfördes internt på Redmind av ett utvecklingsteam på totalt 7 utvecklare och 3 testare. Produktsviten används idag bland annat av Aftonbladet, Viktklubb och Allt Om Stockholm.
  Tekniker: Trello, Eclipse, ReQtest, Selenium Webdriver, ReqTest

 • Worldline

  2014 - 15

  Testare

  Uppdrag: Testare av ett internt system som registrerade inkommande bankfiler. Hon ansvarade för testplan, genomförande av testning, felrapportering och resultatrapportering. Projektet genomfördes med Agil utvecklingsprocess där tonvikten var på Scrum och Kanban. Testningen var både manuell och automatiserad, i den automatiserade delen ansvarade Pernilla för att förvalta samt skapa nya automatiserade testfall i SoapUI.
  Pernilla var också mycket i aktiv i den agila transformeringen Digital River genomförde. Denna innebar bl a noggrann kravanalys tillsammans med produktägare och ansvarig utvecklare för att definiera testbara acceptanskriterier för varje krav.
  Tekniker: SoapUI, QC, Zephyr, Jira, Linux, DB2, ActiveMQ, Confluence

 • Worldline

  2013 - 14

  Testansvarig

  Uppdrag: Pernilla var Testansvarig i Projektet Merchant Monitoring som utvecklade ett system för att övervaka handlarnas verksamhetsförändringar. Målet var att snabbt kunna se och agera vid riskförändringar. Pernilla utvärderade också test verktyget Zephyr för JIRA under projektet. Hon använde Zephyr för att dokumentera testfall, skapa testcykler och skapa testfall direkt länkade till krav i Jira. Detta blev mycket framgångsrikt och Zephyr ersatte senare HP Quality Center på företaget.
  Tekniker: QC, Zephyr, Jira, Linux, DB2, Confluence

 • Worldline

  2013 - 13

  System- och Acceptanstestare

  System- och Acceptanstestare
  Uppdrag: Projektet Anti Money Laundry utvecklade ett system som analyserade komplicerade samband mellan olika valutor och betalningsmetoder för att utreda om pengatvätt genomfördes. Pernilla granskade krav och skapade testscenarier från kravbasen.
  Hon var med i hela testflödet från testplanering och genomförande av tester till felrapportering och resultatrapportering. Pernilla genomförde systemtester samt acceptanstester med stort fokus på effektiva regressionstester. Testningen genomfördes med både positiva och negativa testfall för att maximera effektiviteten.
  Tekniker: QC, Jira, Linux, DB2, Confluence, HP QC, Scrum

 • Worldline

  2012 - 13

  Förvaltningstestare

  Uppdrag: FAS-systemet genomförde avstämningar för hela DRWP där alla konton stämdes av och kontrollerades. Pernilla arbetade som förvaltningstestare med helheten från krav granskning och testplanering via testmiljöansvar och testexekvering till felrapportering och resultatrapportering. Arbetet genomfördes på en Linuxplattform med en DB2 databas i botten.
  Stort fokus fanns på effektiv förvaltningstest där väl strukturerade regressionstester och snabb exekvering av testfall var av största vikt. I arbetet sattes stort fokus vid att både skapa nya effektiva testfall samt att förvalta de äldre testfallen utan att dessa förlorade testvärde.
  Tekniker: QC, Jira, Linux, DB2, Confluence, HP QC

 • ComHem AB

  2011 - 12

  Kravställare, Billing Specialist

  Uppdrag: Pernilla arbetade som Billing Specialist på ekonomiavdelningen. Hon arbetade främst med kravställning mot IT och hade multipla roller med varierande ansvar i olika projekt. Hon förberedde kravbilder, beställde systemförändringar, deltog i testplanering och acceptancetestning.
  Tekniker: PPS, ITIL, Scrum, QlikView, Jira, QC

 • Ventelo Sverige AB (AllTele)

  2008 - 11

  SQL Operator

  Uppdrag: Ansvarade för att köra Billing procedurer i SQL server samt skapa och sammanställa rapporter i SQL.
  Tekniker: SQL Server, NipSoft Billing System, Scrum

 • Verizon Sweden AB

  2001 - 08

  Senior Billing Analyst

  Uppdrag: Senior Billing Analytiker i ett team som ansvarade för faktureringen av data- och telefonitjänster av kunder i UK.
  Tekniker: Arbor BP, SingleView, Remedy, Access, Siebel

 • SITA

  2000 - 01

  Billing Analyst

  Uppdrag: Pernilla arbetade som business analyst i ett större migreringsprojekt mellan två billing system.
  Tekniker: Arbor BP, SQL, UNIX

 • Axxon Telecom B.V, Rotterdam

  2000 - 00

  Billing Administrator

  Uppdrag: Pernilla ansvarade för fakturering av teletjänster i billingsystemet EHPT Progressor.
  Tekniker: EHPT Progressor, Unix, SQLserver

Kompetensområden

 • - Test & Verifiering

  Testutveckling, Strategisk testledning, Testautomatisering, Acceptanstestledning, Integrationstest, Quality center, Systemtestning, Testledning, Acceptanstest, Funktionstestning, Testprocessutveckling

 • - Roller

  Testare, Testledare

Anställningar

 • 2018 -

  Senior Consultant, Kvadrat

 • 2016 - 2018

  Senior Consultant, Pernilla Knutsson Testkonsult AB

 • 2015 - 2015

  Senior Test Consultant, Redmind

 • 2015 - 2016

  Testledare, NCC

 • 2012 - 2015

  Testare, Digital River World Payments

 • 2011 - 2012

  Kravställare, Billing Specialist, ComHem

 • 2008 - 2011

  SQL Administratör, Ventelo Sverige AB/ All Tele

 • 2001 - 2008

  Billing Analyst, Verizon Sweden AB

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Essential Software Test Design, Torbjörn Ryber

 • 2012 - 12

  ISTQB Certifiering, Redmind AB

 • 2012 - 12

  Linux Grundkurs, Init

 • 2009 - 09

  Data och Systemvetenskap, Stockholms Universitet

 • 2008 - 08

  Microsoft SQL Server 2005, Cornerstone

 • 1997 - 97

  Företagsekonomi, Stockholms Universitet

 • 1994 - 94

  Koreanska språkstudier, University of Leiden

 • 1994 - 95

  Koreanska språkstudier, Korea University

 • 1991 - 97

  Master of East Asian Studies, Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anders Eriksson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0733-58 36 50
Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25