Dela

Jennifer Svanström

 • Kravanalytiker
 • Verksamhetsarkitekt

Översikt

Jennifer är en driven och engagerad seniorkonsult inom området kravanalys, gärna i kombination med verksamhetsutveckling.

Jennifer har mer än 10års erfarenhet av att arbeta teambaserat och agilt i såväl små som stora och komplexa utvecklingsprojekt. Som kravanalytiker kan hon vant växla mellan traditionella användningsfall likväl som användarberättelser. Hon har en gedigen verktygslåda för att tillsammans med kunden samla in, analysera och definiera intressenters olika behov.
Jennifer ser sig som den givna länken mellan verksamhet och IT och trivs bäst i att befinna sig i det ”gränslandet”. I arbetet med krav arbetar hon ofta på en så detaljerad nivå som möjligt, detta medför att hon i ett tidigt stadium kan verifiera eventuella kravluckor eller diskrepans i kravmassan.

För åtta år sedan certifierade sig Jennifer som systemanalytiker vid Linköpings universitet. Sedan dess har hon arbetat upp en bred kompetens som både kravställare, kravsamordnare och kravanalytiker. Sedan tre år tillbaka är hon dessutom certifierad verksamhetsarkitekt, en kombination som möjliggör att Jennifer kan koppla samman systembehovet med verksamhetsbehovet och på så sätt maximera verksamhetsnyttan för kunden.

Egenskaper

Som person är Jennifer strukturerad, lyhörd och nyfiken, att få svar på frågan vad och varför är nyckelord i hennes arbete, något som gör henne till en utmärkt workshopledare och facilitator. Jennifer tar sig an sina arbetsuppgifter på ett metodiskt och lugnt arbetssätt och drar sig inte för att utreda komplexa kravsamband. I sitt samarbete med verksamhetsrepresentanter verifierar hon alltid att rätt krav kommer fram i rätt tid. Allt arbete sammanställs och stäms av med deltagarna, gärna i form av regelbundna demonstrationer eller kravgranskningar för att säkerställa kvalitén i materialet.

Även om Jennifer brinner för processer och metoder så är det i samarbetet med andra som förändring bäst kan komma till skott. Jennifer tilltalas av det teambaserade arbetssättet eftersom hon tycker att det kombinerar individens kompetens med gruppens styrka. Jennifer har lång erfarenhet som både kravanalytiker, workshopledare och teamledare. Hon finner tillfredsställelse i att hjälpa andra att växa i sina roller och ta sig an nya utmaningar. Hennes prestigelösa personlighet i kombination med ett stort sinne för humor gör henne till en uppskattad medarbetare.

Konsultens CV

 • Arbetsförmedlingen

  2014 - 16

  Kravanalytiker, teamledare, projektledare

  Jennifer har arbetat som kravanalytiker i projektet Mina meddelanden. Projektet ansvarade för att ta fram en tjänst som innebär att Arbetsförmedlingens verksamhetssystem kan skicka alla sina e-brev, e-post och SMS till medborgarnas Mina meddelanden brevlåda som tillhandahålls av Skatteverkets.
  Jennifer har varit kravledare och kravanalytiker och ansvarat för insamling av krav via möten och workshops. Krav har dokumenterats i form av användningsfall och user stories. Jennifer har även genomfört visst modelleringsarbete. Krav dokumenteras i ReqTest. Jennifer har också tagit fram nödvändiga SLAer för tjänsten.

  Sedan sommaren 2015 har Jennifer varit tillförordnad teamledare för utvecklingsteam Medborgarplatsen, ett team som arbetar AGIL enligt SCRUM. Där ansvarar hon för den dagliga planeringen, beställningar av it miljöer, releaseplanering, sprintplanering, retrospektiv samt teamaktiviteter och teamutveckling. Detta har kombinerats med rollen som projektledare IT för ECSN, ett utvecklingsprojekt som genom skapandet av en ny mindre applikation (EINA) möjliggörför informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och CSN.

  Nätverksträffar: Under sin tid hos Arbetsförmedlingen har Jennifer varit en aktiv del av kravnätverket, Jennifer har t.ex. samordnat nätverksträff och erfarenhetsutbyte mellan Skatteverkets nätverk för kravanalytiker med Arbetsförmedlingens kravnätverk.
  Jennifer har även haft en nätverksföreläsning som berörde ämnet agilt arbetssätt kontra behovet av god dokumentation och hade namnet ”Agil kravhantering, lättrörlig eller rätt rörig”. Föreläsningen fick stor uppskattning av deltagarna.

  ReqTest, Antura, ServiceNow, IRMA, PM3, Scrum

 • Skatteverket

  2012 - 14

  Kravanalytiker

  Jennifer arbetade som kravanalytiker i TINA projektet (Taxering i ny applikation). Projektet arbetade med vidareutveckling av ny funktionalitet för handläggning av taxering för alla privatpersoner och bolag. Detta ställde stora krav på hantering av komplexa verksamhetsregler och lagkrav. Jennifer ansvarade för insamling av krav via möten och workshops, dokumentation av krav i användningsfall samt modelleringsarbete. Arbetet skedde enligt PEJL, RUP. Teamet arbetade agilt enligt Scrum. Jennifer dokumenterade kraven (i Clear Case) och gjorde modeller och diagram (i Rose), visualisering (via Axure) av sprintens arbetsresultat visades upp under sprintdemos där teamet visade de nya lösningarna i form av prototyper så att återkoppling kunde komma direkt från verksamhetens kravställare.

 • SEB Group IT

  2010 - 12

  Kravanalytiker

  Projekt 1: Kravanalytiker: SEB vidareutvecklade delar av sitt befintliga ekonomiska factoringsystem genom integration till ett nytt avtalssystem. Det nya systemet som beställdes från en leverantör i England kundanpassades för att möjliggöra en lösning för SEBs företagskunder i Sverige, Danmark och de baltiska länderna. Lösningen tog hänsyn till en komplex affärslogik som behövde hantera samtliga länders verksamhetsregler kring avtalshanteringen i samband med faktureringstjänsten. Jennifer ansvarade för att varje Gap som identifierats i analys matchades mot ett krav som dokumenterades som användningsfall och utvecklades av leverantören i England. Jennifer ansvarade också för att skriva processbaserade Use Cases, och att mappa dem mot befintliga verksamhetsprocesser. Utöver detta genomför Jennifer också Use Case points beräkning (software sizing and measurement) för projektet som ett led i SEBs kvalitetsarbete inom IT utvecklingen. Verktyg: Requisit Pro, Visio, Enterprise Architect, JIRA. RUP, teamet arbetade agilt enligt Kanban.

  Projekt 2: Kravanalytiker. SEB Group IT, hade flertalet pågående projekt inom FX trade (valutahandel). Här behöver man säkerställa projekten med en mycket erfaren kravanalytiker. Jennifer arbetade inom FX plattform 2.0. med kravfångst. Arbetet dokumenterades som användningsfall och user stories.

  Metodstöd: Utöver arbetet som kravanalytiker inom de olika projekten arbetade Jennifer även med att omstrukturera och implementera ett nytt arbetssätt för kravhantering inom Group IT. Jennifer arbetade med att effektivisera och förtydliga arbetsprocessen inom kravområdet med mål att leverera en tydlig och effektiv kravprocess med allt från olika faser till rollbeskrivningar, mallar och checklistor. Arbetet täcker även mindre delar av testområdet. Verktyg/Metoder. RUP,,ITIL V3, SCRUM, Visio, Enterpirse Architect, JIRA.

 • Stockholms stad, stadsledningskontoret

  2010 - 10

  Managementkonsult, styrgruppsledamot

  Stockholms Stad genomförde Sveriges största offentliga outsourcingaffär, GS-IT. En transiton för 48 000 anställda, på 2000 olika verksamhetsställen. Jennifer representerar Stadsledningskontoret på Stockholm Stad som styrgruppsledamot i transitonsprojekten för Stadens skolor.
  I uppdraget ingick avstämning mot varje enhet som var ett eget projekt (med egen projektledare) att godkänna de faser (grindar) med innehåll av leveranser för respektive enhet. Jennifer hade regelbundet avstämningar med respektive projektledare för att fastställa innehåll i leverans av såväl hårdvara som mjukvara, kravspecifikationer, installation och underhåll genomfördes enligt plan för respektive enhet.

 • Skatteverket

  2009 - 10

  Kravanalytiker

  Jennifer var resurskonsult i ett projekt som arbetar med att ta fram ett nytt IT-stöd för Kronofogdens nya summariska process, systemet ska hålla ordning på mål och ärenden från inkomna ansökningar om betalningsförelägganden.
  Jennifer har i sin roll som kravanalytiker ansvar för att samla in, analysera och dokumentera verksamhetens krav. Jennifer ansvarade för modelleringen av användningsfallen dvs. definiera vilka aktörer och användningsfall som finns och dess samband. Teknik/verktyg: Skatteverket följer KUR som är en modifierad version av RUP (IBM Rational Unified Processing). Teamet arbetade enligt Scrum och dokumentationen utfördes till stor del i Word och lagras i IBM Rational ClearCase. Modeller i Rose.

 • AstraZeneca AB

  2008 - 09

  Projektledare/Kravanalytiker

  Jennifer arbetade som projektledare för GWAM/AMS outsourcing projekt. Uppdrag: Förvaltning, ledning och planering av driften för AstraZenecas globala web access management system, AMS & GWAM (Intranät & extranät).
  I rollen som kravanalytiker för genomgång, omstrukturering av systemkraven inför flytt till ny förvaltningsorganisation. Kravgenomgångar med ny personal samt avstämning av befintliga krav med kunden.
  Utöver uppdraget som projektledare ingick även att genomföra en kunskapsöverföring till IBMs offshore konsulter, som övertog förvaltningen av GWAM & AMS.
  Jennifer hade budget och resursansvar för hela uppdraget som erhöll högsta betyg av kunden i kundnöjdhetsenkäten. Verktyg: Clarity och Zero Chaos.

 • UC Upplysningscentralen

  2008 - 08

  Kravanalytiker

  UC genomförde Konsumentlyftet, ett projekt där bland annat Min UC, en webb applikation för privatpersoner arbetades fram och utökades med förbättrade och nya tjänster. Jennifer arbetade i en förstudie med specificering och sammansättning av krav och intressenter samt validering av projektdokument. Syftet var att hjälpa projektledaren att komma igång med uppdraget.

 • Skatteverket

  2007 - 08

  Förvaltningsansvarig

  Som förvaltningsansvarig för INIT (Kronofogdens indrivningssystem) arbetade Jennifer fram en förvaltningsplan på tre år och en detaljerad inför varje år där även bemanning och uppföljning för helpdesk specialistgruppen ingick. Jennifer hade eget ansvar för budget och resurser. Jennifer hade personalansvar för 12 personer i teamet varav 4 var konsulter och 8 anställda. Jennifer ansvarade för b.la kompetensutveckling, utvecklingssamtal och bemanning. I uppdraget ingick även att implementera ITIL. Teknik/Verktyg: Clarity, Clear Quest, Clear Case, Agresso, Lotus Notes, ITIL V3, RUP(KUR).

 • Skatteverket

  2006 - 06

  Verksamhetsspecialist, kravställare

  Jennifer arbetade som verksamhetsspecialist på riksnivå för Kronofogden vid Skatteverkets huvudkontor. I arbetsuppgifterna ingick att ställa krav vid nyutveckling av nya system. Att uppdatera arbetsrutiner och uppdatera gemensamma riktlinjer på intranätet. Jennifer skrev också acceptanstestfall till kommande releaser av nyutveckling samt genomförde acceptanstester. Jennifer ansvarade också för att skriva releasenotes och användarinformation inför varje ny release på intranätet, liksom att uppdatera handläggarmanualer och utbildningsmaterial. Verktyg: Clear Case, Clear Trust, Clarity, Lotus Notes, RUP/KUR.

 • Kronofogdemyndigheten

  2003 - 04

  Delprojektledare, kravställare

  Jennifer arbetade som kravställare och delprojektledare för ett projekt som hade till uppdrag att ta fram ett nytt system för uppföljning av klagomålshantering. I projektet genomförde man först en nulägesanalys som användes som grund till framtagande av nya krav för funktionen klagomålshantering. Kraven dokumenterades i användningsfall.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  ARIS, Clearcase, ClearQuest, Enterprise Architecht (verktyg), Lotus Notes, MS Office, QlikView, Quality Center, Rational Rose, Visio

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Förändringsledning, Metodstöd, Omvärldsanalys, Processinförande, Processutveckling, Projektrevision, Begreppsmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Projektledning, Utbildning, Utredning, Verksamhetsstyrning, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Kravanalys

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, KANBAN, LEAN, Lean Six Sigma, PEJL, PM3, PPS, Agila metoder allmänt, ITIL, RUP/UP, Scrum

 • - Ledarskap

  Kansli och administrativ chef, Koncernledning, Mentor, Mentorskap, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Test, Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Agile project systems, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Quality center

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys, Sårbarhetsanalys/sårbarhetsscanning

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Lärare, Team-ledare, Workshopledare, Systemanalytiker, Kravanalytiker

 • - Kommunikation & Information

  Medierelationer, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial, Engelska

Anställningar

 • 2016 -

  konsult, Kvadrat

 • 2008 - 2016

  Seniorkonsult, Capgemini Sverige AB

 • 2006 - 2008

  Förvaltningsansvarig, Skatteverket huvudkontoret IT

 • 2005 - 2006

  Verksamhetsspecialist, Skatteverket huvudkontoret IT

 • 2000 - 2005

  Kronoinspektör & teamledare, Kronofogdemyndigheten, Indrivningsenheten

 • 1998 - 2000

  Handläggare, Kronofogdemyndigheten, Betalningsförelägganden

Utbildningar

 • 2015 - 15

  Diplomerad verksamhetsarkitekt, Astrakan

 • 2014 - 14

  Målanalys och verksamhetsstyrning, Astrakan

 • 2013 - 13

  Informationsmodellering med Astrakanmetoden, Astrakan

 • 2012 - 12

  Verksamhetsutveckling med processer, Astrsksn

 • 2010 - 10

  Verksamhetsregler i praktiken, Astrakan

 • 2010 - 10

  Tillgänglighet på webben, Funka nu

 • 2009 - 09

  Workshopledning & facilitering, Capgemini

 • 2008 - 08

  Effektiv kravhantering, Informator

 • 2008 - 08

  Technology consulting workshop, Capgemini Frankrike

 • 2008 - 08

  REQB, Linköpings universitet

 • 2007 - 07

  Rational ClearQuest Administration, Skatteverket

 • 2007 - 07

  ITIL V-3 Foundation, Hewlett-Packard, Frösundavik

 • 2007 - 07

  PEJL Projektstyrningsmodell, Skatteverket

 • 2006 - 06

  Skriva handböcker och manualer, Språkkonsulterna

 • 2006 - 06

  Acceptanstest, Skatteverket

 • 2006 - 06

  Klarspråk på nätet, Språkkonsulterna

 • 2004 - 04

  UGL Grundutbildning grupp & ledarskap, Kalmar, Kronofogden

 • 2000 - 02

  Kronoinspektörsutbildningen, Uppsala universitet

 • 1998 - 98

  Franska, Universitetet i Caen, frankrike

 • 1996 - 98

  Ekonomiskt program, Berghs individuella, Stockholm

 • 1994 - 96

  3årig samhällsvetenskapligt linje, Komvux, Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25