Dela

Åsa Thorsell Löndahl

 • Kravledare/Kravanalytiker
 • Testledare
 • Workshopsledare/Delprojektledare
 • Förvaltningsledare/Systemspecialist

Översikt

Åsa har lång erfarenhet av olika roller inom systemutveckling och systeminförande både utifrån ett verksamhets- och tekniskt perspektiv. Med sig har hon gedigen erfarenhet av att både genomföra och leda arbete inom både kravhantering och test. Åsa är stark på att röra sig mellan helikopterperspektiv och detaljer, där kunden hela tiden är i fokus. För Åsa är det viktigt att digitala verktyg anpassas till verksamhetens behov och förutsättningar. Om behov finns är Åsa är duktig på att anpassa metoder, teknik och arbetssätt utefter förutsättning. Hon använder sig gärna av bilder, modeller, mockups och prototyper i sitt arbete.

Egenskaper

Åsa är en glädjespridare och en lagspelare, oavsett om hon är den som leder laget eller ingår i det. Hon drivs av sin nyfikenhet och är mycket engagerad och dedikerad sin uppgift. Struktur och ordning är andra nyckelord som beskriver Åsa. Att säkerställa att kvalitet i både projekt och produkt hålls så enkel och ”ren” som möjligt för att minimera felkällor har visat sig vara lite av ett signum.

Konsultens CV

 • H&M

  2019 -

  CC

  Stötta kompetenscenter...

 • H&M

  2019 -

  Krav release av Onlineplattformen

  Kravhanterare för Infrastruktur och Operations i Onlineplattformens releaser.

 • H&M

  2018 - 18

  Krav utredning och justering ärendenhantering Club

  Ärendehanteringen fungerade inte optimalt, många ärenden hamnade i fel flöde. Utredning genomfördes för att analysera hur ärendehanteringen fungerade och vad som kunde göras för snabb och effektiv åtgärd, både i systemet, olika ärendeflöden, arbetsprocesser både på IT och hos kundtjänst. Samt beställning och genomförande av åtgärder enligt analysreslutatet.

 • H&M

  2018 - 19

  Krav upphandling ers analog telefoni med digital

  Globalt upphandlingsprojekt för Kundtjänst med RFI- och RFP-förfrågning. Upphandlingen ersätter flera leverantörer med analog telefonilösning med PRIer till en digital SIP-leverantör för flexbilitet, framtidssäkring och förvaltningsbarhet.

 • H&M

  2018 - 18

  Kravanalytiker IO Online och TMall, Brand i China

  COS in i ny marknad, Kina med lokal leverantör som ansvarar för online site och TMall. I projektet arbetade Åsa med krav inom Infrastruktur och operation dvs. systemspecifika krav, icke-funktionella krav, informationsklassning, avtal och avtalsdiskussioner med leverantör.

 • LSH och SHMM

  2017 - 17

  Krav- och projektledare upphandling IT-drift

  Två myndigheter med museiverksamhet som slogs ihop 2017-12-31. Startade och drev uppstart av arbete att ta fram Kravspecifikation för upphandling av ny leverantör för IT-drift under våren 2018. I arbetet togs en övergripande plan fram för det arbete som återstod för att genomföra upphandlingen.
  Metod: Workshops, analys, kravframtagning i mindre grupper och löpande avstämningar
  Teknik: Spintr, Mail, Word, LucidChart och Powerpoint

 • Riksbyggen

  2017 - 17

  Krav- och Delprojektledare systemavveckling

  Krav och Projektledare för projektet "Avveckling, arkivering, åtkomst och avtal". Projektet hanterade system som skulle avvecklas i samband med att ett större plattformsbyte implementerades. Det rörde sig om ca 20 system i varierande storlek, allt från en hel Stordatormiljö, BI-system med datalager till små egenutvecklade funktioner. Avveckling skulle genomföras kontrollerat och data skulle arkiveras med hänsyn till på lag- och verksamhetsbehov. Åtkomst till arkiverad data skulle framtidssäkras, avtal omförhandlas eller avslutas. Nytt system för arkivlösning skulle upphandlas och implementeras.
  Metod: Möten och Workshops i både större och mindre grupper. Intervjuer med både öppna och slutna frågor. Bilder för förklaring och gemensam bild, Användningsfallsmodeller, förhandlingar, löpande avstämning med ansvarig chef, m.m.
  Teknik: Framework, Cognos, mfl. mail, Jira, Lync, Word, Excel, LucidChart och Powerpoint

 • Kvadrat Stockholm AB

  2017 - 17

  Bid Manager

  Löpande hantering av kammarkollegiets avropsförfrågningar.
  Hålla ordning på datum, rapportering och svar enligt LOU. Hitta rätt person till uppdraget och svara på förfrågningar.

 • Riksbyggen

  2016 - 16

  Kravledare migrering

  Ett större agilt projekt för plattformsbyte, där delprojektet som team migrering ingick i hanterade design och lösning av ny systemlösning, bestående av standardsystem. I Migreringsteamet arbetade Åsa främst med tekniska krav kring migrering, konfigurering, anpassning och nyutveckling av framtida och anpassning av kvarvarande system.
  Metod: Intervjuer med både öppna och stängda frågor, workshop om verksamhetsprocesser, migreringstabeller, databas- och informationsmodeller, Epics, user stories.
  Teknik: Projectplace, Jira, Mail, Excel, LucidChart, Powerpoint, Word

 • Förenade Liv

  2015 - 16

  Testledare anpassning till Solvens 2

  Åsa var testande testledare i agilt projekt för att uppfylla Solvens 2 krav i verksamhetens system, både webbapplikation för kunder att rapportera via och i grundsystemet för försäkringar. Ledde även projektets delar i Releaseprocess och ansvarade för överlämning till förvaltning. Vid behov ansvarade Åsa även för hela verksamhetens Releaseprocess.
  Metod: Testfall, Bilder, Excellistor, workshops
  Teknik: Skype, ReQtest, Mail, Excel, Word, Powerpoint, TFS

 • Sveaskog AB

  2014 - 15

  Förvaltningsetablera nytt BI-system

  Åsa hade i uppdrag att avveckla tidigare BI-lösning samt en nyckelroll i etableringen av förvaltningens process för ny BI-lösning, Hypergene. Lösningen innefattade datalager, dashboards och rapporter för ekonomi- och verksamhetsuppföljning. Mycket av arbetet genomfördes via Workshops, Åsa planerade och ledde bl.a. en större workshop där samtliga roller som varit involverade i projektarbetet träffades och överlämnade gemensamt till förvaltning.
  Metod: Workshops, Analys, processmodell, Flödesdiagram
  Teknik: Lync, Jira, Mail, Excel, Powerpoint, Visio, EA, Sharepoint

 • Sveaskog AB

  2013 - 15

  Systemspecialist i Förvaltning

  Åsa hade rollen som systemspecialist för systemen för Koncernkonsolidering, Cognos Controller och Virkesadministration, Vacs. Det ingick att reda ut processen och miljöerna för utvecklings-, acceptanstest- och produktionsmiljöerna. Även varit drivande i utredning kring prestandaproblem. Uppdraget omfattade också att hantera historiskt data och framtidssäkra åtkomst.
  Metod: Årsvis planering och genomförande av förvaltningsarbete enligt godkänd budget, med löpande avstämning av förvaltningsaktiviteter.
  Metod: Workshops, möten, Analys, PM3
  Teknik: Lync, Jira, OneNote, Word, Mail, Visio, EA, Sharepoint

 • Sveaskog AB

  2013 - 15

  Förvaltning av BI-system

  Åsa har arbetat för en beställarorganisation med Cognos och SQL datalager, i roller motsvarande förvaltningsledare, systemexpert, verksamhets- och processutvecklare. Hon har drivit förvaltningsarbete löpande genom hela processen; från verksamhetens behov, krav som beställningsunderlag till leverantören, diskussion kring lösningsförslag, prioritering och avstämning av pågående arbete samt mottagande och acceptans av beställd leverans.
  Teknik: Löpande kontakt med källsystemens förvaltningar för att säkerställa att systemintegrationer och förändringar sker kontrollerat. Årsvis planering av förvaltningsarbete enligt godkänd budget, med löpande avstämning av arbete och vissa aktiviter i egna projekt.
  Metod: PM3, workshops, förhandlingar, möten
  Teknik: Lync, Jira, Excel, OneNote, Word, Mail, Visio, EA, Sharepoint

 • Svenska Kennelklubben

  2012 - 12

  Kravledare Begreppsmodellering Proof of Concept

  Åsa hade i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för begreppsmodellering på övergripande nivå. För strategisk rådgivning, coachning och utbildning av IT avdelning.
  Metod: Workshops, begreppsmodell, begreppslista, flödesschema
  Teknik: Mail, Word, Excel, iMindMap

 • Riksdagsförvaltningen

  2012 - 12

  Krav Behovsanalys inom funktion för säkerhet

  Åsas roll som kravanalytiker var att göra en snabb behovsanalys för bättre funktionalitet gällande funktion för säkerhet. Slutresultatet av behovsanalysen inkluderade ett förslag till lösning.
  Metod: Observation, intervju med både öppna och stängda frågor, bilder.
  Teknik: MindManager, Photoshop, Word, Visio

 • Riksdagsförvaltningen

  2012 - 12

  Krav Kvalitetssäkra upphandlingsunderlag

  Åsa hade som kravanalytiker i uppgift att genomföra granskning av upphandlingsunderlag för ny webbplats.
  Metod: Nyttjade tekniken inom xBTM, för att tydligt förklara vilka aktiviteter som genomförts.
  Teknik: MindManager, Word, Visio, riksdagen.se och mediahanteringssystem.

 • Riksdagsförvaltningen

  2011 - 12

  Test Kvalitetssäkra iPhone- och iPad-applikation

  Åsas uppgift var att planera och genomföra tester i ett agilt projekt, för Riksdagsförvaltningens egenutvecklade iPhone- och iPad-applikation i intern AppStore.
  Metod: Utforskande acceptanstest, xBTM
  Teknik: ReQtest, MindManager, Riksdagens.se och mediehanterings-system.

 • Riksdagsförvaltningen

  2011 - 12

  Krav Förstudie ny hantering av dokumentflöde

  Det agila projektet ingick i ett större program för att byta ut gammal teknik. Projektet ansvarade för förstudie, prototyputveckling för dokumentflödet och produktion i SharePoint 2010 och Word 2010, för olika typer av utskottsdokument i beslutsprocessen. Åsa hade rollen som kravledare och kravanalytiker. Hon ansvarade för kraven och drev utöver det tillgänglighetsfrågan tillsammans med en UX-designer för prototyp för att ha som underlag i dialog med verksamheten.
  Metod: Workshop, intervjuer, observationer, personas, användartstest på mockups (även körbara), Användningsfall, User stories, flödeschema, tillståndsdiagram, checklistor, bilder, mockups, nu- och nylägesanalys, process- och informationsmodeller.
  Teknik: Mail, Lync, Quality Center, Balsamiq, MindManager, Word, Visio, EA, Axure

 • Riksdagsförvaltningen

  2011 - 11

  Acceptanstestledare Webb-TV på ny webbplats

  Ett agilt projektet för att skapa en ny webbplats (Episerver, Flowplayer, Flash, Mediehanteringssystem) för riksdagen. Åsa var testledare för delprojektet Webb-TV. I arbetet ingick även att detaljera och dokumentera krav som saknades eller behövde detaljeras, för efterfrågad funktionalitet. Tester genomfördes på Systemintegrations- och acceptanstest nivå. Streamade pågående och arkiverad TV-produktion på webbplatsen. Hon var även testkoordinator för de prestandatest som genomfördes av extern leverantör och tog fram underlag för informationsflödet på webbplatsen.
  Webbplatsens betaversion vann Bästa myndighetssajt 2011.
  Metod: Testsessioner, Lasttest, Prestandatest, Testfall, checklistor, bilder
  Teknik: ReQtest, MindManager, Gimp, Sametime, Visio, Lync.

 • Riksdagsförvaltningen

  2010 - 11

  Krav & test Nytt stöd för dokumentflöde

  Åsa var kravanalytiker och testare i ett agilt projekt, med uppgift att bygga ett nytt webbaserat system för hantering av EU-dokument enligt nya EU-direktiv för subsidaritetsprövning. Tester genomförde Åsa på nivåerna, Systemintegration och Acceptans.
  Metod: Scrum, Workshops, mockuper, användbarhetstest, prestandatest, utforskande test, user stories, flödesschema, tillståndsdiagram.
  Teknik: ReQtest, Balsamique, Word, Source Safe

 • Riksdagsförvaltningen

  2010 - 11

  Testledare Upphandlat mediehanteringssystem

  Åsa var Testledare för ett upphandlat mediehanteringssystem som används för inspelning av Tv-produktion, indexering, arkivering, redigering och uppspelning av riksdagens egna tv-sändningar. Systemet bestod av Viz Ardome, Viz Dart, Viz Mobilize, Viz Stenoplayer, VVE, SolR, Final Cut Pro, EasyCut, Flash, Kammarstöd, Tester genomfördes på Integrations-, system- och acceptanstestnivå.
  Åsa deltog aktivt vid migreringsarbete av befintligt videoarkiv.
  Metod: Acceptans-, System-, Last-, Prestanda-, Penetrationstest, m.m. Majoriteten av testerna genomfördes i testsessioner som till största del kommunicerades via Lync då deltagare fanns på annan plats.
  Teknik: Lync, Mail, Egenutvecklat system i Lotus Notes för krav, teststatus och felrapporter, MindManager, MS Office, Visio, Bug Track.

 • Riksdagsförvaltningen

  2010 - 10

  Testledare Upphandlat Gruppbokningssystem

  Åsa var testledare i ett projekt som syftade till införande av ett upphandlat gruppbokningssystem, SoftAdmin som stöd för anmälan, besöks- och resursplanering och hantering av besöksgrupper som besöker riksdagen. Åsa ansvarade för Systemintegrations- och acceptanstest.
  Metod: Workshops, möten, analys, Testsessioner där testare och utvecklare satt tillsammans, bland annat genomfördes scenariotest över större delar av flödet i programvaran.
  Teknik: ReQtest, MS Office, systemloggar

 • Riksdagsförvaltningen

  2008 - 12

  Kvalitetsförbättring inom Kravhantering och Test

  I Krav- och Testgrupp har Åsa arbetat löpande med omvärldsbevakning, kvalitetsansvarig för uppgraderingar och patchar av standardplattformen, processutveckling, verksamhetsutveckling, kvalitetshöjande åtgärder inom krav och test för hela verksamheten samt kontinuerlig utveckling av krav- och testprocessen. Åsa var initialt ansvarig för införandet av kravprocessen i verksamheten.

 • Riksdagsförvaltningen

  2001 - 06

  Driftansvarig

  Åsa arbetade på teknikenheten som Serviceingenjör. Hon var driftansvarig för Riksdagens interaktiva videoarkiv för den egna TV-produktionen och Kammarstödet i beslutsprocessen.
  I uppgifterna ingick även produktion av TV-sändningar samt offentlig upphandling av teknik, installation, felsökning och service av samtlig konferensteknik mm.

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  Axure, Biztalk, Rational Rose, Selenium, Team Foundation Server, Enterprise Architecht (verktyg), Lotus Notes, Modelleringsverktyg, Office 365, Quality Center, Visio, Adobe Photoshop, Atlassian Jira, iMindMap, Jira, MS Office, ReQtest

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Change Management, GDPR, Begreppsmodellering, Metodstöd, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Projektledning, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Kravanalys, Kravmodellering, Processutveckling, Verksamhetsanalys, Workshopledning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Leverantörsanalys, Inköp och förhandling, Kravformulering, LOU

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, ITIL, KANBAN, LEAN, PM3, DSDM, ISTQB, Processer och metoder allmänt, REQB, Scrum

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Quality center, Systemtestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Strategisk testledning, Testledning, Testprocessutveckling

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Audio & Video, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Realtidssystem, Stordatorsystem, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Systemförvaltning, Systemintegration

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Fastighet, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Configuration Manager (CM), Delprojektledare, Scrum master, Systemanalytiker, Teknisk projektledare, Testare, Utredare, Facilitator, Kravanalytiker, Systemförvaltare, Testledare, Upphandlare, Workshopledare

Anställningar

 • 2012 - 2016

  Konsult Krav och Test, Konsultbolag1

 • 2001 - 2012

  Serviceingenjör, Kravhantering och Test, Riksdagsförvaltningen

 • 1993 - 2002

  Kontorist, Industrifacket

 • 1987 - 1987

  Barnskötare inom hemtjänsten, Socialtjänsten i Stockholm

 • 1987 - 1993

  Kontorist, Beklädnadsarbetarnas förbund

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Grafisk facilitering, Kvadrat

 • 2016 - 16

  Effektiv säkerhet, Konsultbolag1

 • 2015 - 15

  Agil Test, Konsultbolag1

 • 2014 - 14

  Hypergene Bas, Hypergene

 • 2012 - 12

  Kravledning - i projekt och förvaltning, Konsultbolag1

 • 2012 - 12

  Workshopledning, Konsultbolag1

 • 2011 - 11

  ISTQB, Konsultbolag1

 • 2009 - 09

  REQB, Konsultbolag1

 • 2009 - 09

  Requirement Engineering, Kungliga Tekniska högskolan

 • 1998 - 01

  Högskoleingenjör Elektro med inriktning Informations- och medieteknik, Kungliga Tekniska högskolan

 • 1997 - 98

  Tekniskt basår, Kungliga Tekniska högskolan

 • 1985 - 87

  Vårdlinjen Barnskötare, Röllingbyskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38