Dela

Magnus Eriksson

 • Projektledare, processledare, inspiratör

Översikt

Med sin breda bakgrund och erfarenhet av att ha arbetat inom högskolan, bank och politiken inspirerar Magnus Eriksson idag andra. Med strukturerade workshops och coachande samtal hjälper han sina kunder att identifiera sina mål och göra en plan för att nå önskat läge. ?

Magnus har stor erfarenhet av att jobba med externfinansierade utvecklingsprojekt. I flertalet projekt har han varit projektledare eller koordinator och den som hållit samman ett flertal olika aktörer och ofta har han haft ansvar för rapportering till finansiärer.

Egenskaper

Magnus är en prestigelös och strukturerad person som tycker om att planera, genomföra och följa upp projekt och aktiviteter. Planering och uppföljning är A och O för att kunna utveckla en verksamhet och därmed se resultat.

En stor passion för Magnus Eriksson är att inspirera andra att förverkliga sina drömmar. Detta gör han med hjälp av inspirationsföreläsningar, coachande samtal och strukturerade processer för att på så sätt hjälpa varje individ eller organisation att hitta och sen nå sina mål.

Konsultens CV

 • RISE Interactive Institute

  2017 -

  Processledare

  I uppdraget för RISE Interactive institute, Studio C i Norrköping, kommer Magnus att bistå kunden i kontakt med små och medelstora företag i Östergötland. Syftet med projektet är att fler småföretag ska se nyttan av att samarbeta med forskarna på institutet för att visualisera produkter och processer. I uppdraget ingår at ta fram ett presentationsmaterial samt att genomföra ett antal företagsbesök för att presentera RISE och möjligheterna till samverkan.

 • Länsstyrelsen i Östergötland

  2017 -

  Workshopledare

  Processledning av workshop där experter inom solel och kommunikatörer identifierar ett antal branscher där solel eller solvärme är särskilt lämpliga och av stor nytta för företagen. Resultatet av workshopen sammanställs i en rapporten med rekommendationer och statistik för utvalda branscher.

 • Katrineholms kommun

  2017 -

  Processledare

  Magnus Eriksson genomför en kartläggning av tillväxtfrämjande aktörer i Västra Sörmland inom ramen för projektet Tillväxtsamverkan Västra Sörmland. I uppdraget ingår att kartlägga befintliga aktörer samt att göra en analys och ta fram förslag på hur aktörerna kan samverka för att tydligare nå målgrupperna näringslivet, arbetssökande och nyföretagare)

 • Centerpartiet i Norrköping

  2017 - 17

  Moderator

  Magnus Eriksson modererade ett panelsamtal mellan fyra kommunalråd i Norrköpings kommun samband med Centerpartiets årsmöte. Samtalet fokuserade på hur det är att leda kommunen i en konstellation som samarbetar över blockgränserna i den sk Kvartetten (S, C, L, KD)

 • Stories & Brands Kommunikationsbyrå

  2016 - 17

  Processledare & skribent

  Magnus Eriksson medverkade som processledare i en workshop för att utveckla projektidén till en ESF-ansökan inom programområde 1 (Kompetensförsörjning). I uppdraget ingick att dokumentera resultatet av workshopen till projektägarens arbetsgrupp.

 • Dog & People

  2016 - 16

  Konceptutveckling

  Magnus Eriksson har till Dog & People genomfört en konkurrens och målgruppsanalys inom segmentet narkotikasök med hund.Utifrån resultatet av analysen har Magnus tillsammans med kunden tvecklat ett koncept för att marknadsföra tjänstehundar inom narkotikasök mot offentlig sektor och privata företag.

 • NyföretagarCentrum Västra Sörmland

  2016 - 16

  Processledare

  Magnus Eriksson agerade processledare i utformningen av en ansökan till Leader Södermanland. I sin roll har Magnus ansvarat för processledning på arbetsmöten och skrivit ihop underlag till ansökan och kopplat dessa till leaderområdets strategi kring entreprenörskap och företagande.

 • Tillväxten Sörmland ek Förening

  2016 - 16

  Projektledare event

  Magnus Eriksson var projektledare för en tillgänglighetsanpassad konferens för Projekt Tillväxten. Projektets syfte har varit att skapa ett tillsammansföretagande för personer med neuoropsykiatriska sjukdomar. Målgruppen för konferensen av personer som själva har diagnos eller personer som jobbar med personer med diagnos vilket ställde stora krav på tillgänglighetsanpassning av arrangemanget.

 • Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland

  2015 - 15

  Processledare

  Magnus Eriksson agerade processledare i en workshop i strategisk planering för studieförbundets medlemsorganisationer. Syftet med workshopen var att bryta ner en nationell överenskommelse till regional nivå. Resultatet av processen blev underlaget för verksamhetsplaneringen för 2016 och 2017.

 • Leader Sörmlandskusten

  2015 - 15

  Projektledare

  Magnus Eriksson ansvarade för framtagandet av en kommunikationsplan för den nybildade föreningen Leader Sörmlandskusten som administrerar EU-medel för landsbygdsutveckling.

 • Coompanion Sörmland

  2015 - 17

  Verksamhetsutvecklare/rådgivare

  Magnus Erikssons uppdrag har varit att under 2, 5 år vara med och bygga upp verksamheten i den om startade föreningen Coompanion Sörmland. I uppdraget har ingått att löpande föra en dialog med föreningens medlemsorganisationer samt att ge företagsrådgivning inom kooperativt och socialt företagande. Magnus Eriksson har även haft ansvarar för löpande projektadministration och utvärdering av projekt.

 • Hela Sverige ska leva

  2015 - 15

  Processledare

  Uppdraget som Magnus Eriksson hade för organisationen gick ut på att leda ett antal workshops inom konceptet Landsbygd 2.0 som HSSL har utvecklat. Processernas syfte var att öka ungdomars delaktighet i utvecklingen av den byggd som de bor i.

 • Linneuniversitetet

  2015 - 15

  Projektledare event

  Projektledning av mässan IECBiT 2015 i Växjö. IEC är ett icke vinstdrivande kluster med medlemmar från näringslivet, akademin och offentlig sektor. I uppdraget har Magnus Eriksson ansvarat för allt praktisk arbete kring mässan såsom utställare, förtäring, lokaler och teknik. Under själva mässan agerade Magnus även moderator på det talartorg som fanns på mässområdet.

 • Centerpartiets Riksorganisation

  2012 - 14

  Organisationsutvecklare

  I uppdraget arbetade Magnus Eriksson med organisationsutveckling på lokal och regional nivå i 72 kommuner i Västsverige. I uppdraget ingick även metodutveckling för medlemsrekrytering och samtal med väljare inför valet 2014.

 • Ung Företagsamhet Göteborgsregionen

  2010 - 12

  Projektledare

  Magnus Eriksson var delprojektledare i ett Interregprojekt med målet att vidareutveckla konceptet UF-företagande för att det skulle passa yrkeslärare. Magnus var delprojektledare i Göteborgsregionen och hade övergripande kommunikationsansvar för hela projektet.

 • Swedbank AB

  2008 - 10

  Företagsrådgivare

  Magnus Eriksson var kundansvarig företagsrådgivare inom segmentet företag 1-10 anställda på ett kontors i Göteborgsregionen. I uppdraget arbetade med han med bankens vardagstjänster för företag, finansiering och försäkringsprodukter för företaget och ägaren (pension, sjukförsäkring, olycksfall etc).

 • Ung Företagsamhet Skaraborg

  2004 - 08

  Regionchef

  Magnus Eriksson ansvarade i rollen som regionchef för det operativa arbetet på Ung Företagsamhet i Skaraborg. I uppdraget ingick att säkra organisationens finansiering, leda personalen på kontoret samt driva föreningen framåt i samarbete med den ideella styrelsen.

 • Högskolan i Skövde - Externa kontakter

  2002 - 04

  Projektledare

  I rollen som projektledare ansvarade Magnus Eriksson för projektadministration i ett flertal av enhetens externt finansierade projekt. Han ansvarade själv för ett flertal mindre förstudier. Tillsammans med enhetschefen arbetade han löpande med försäljning av uppdragsutbildningar. I uppdraget representerade Magnus högskolan i en rad olika aktiviteter inom Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsprogram.

 • Studentkåren i Skövde

  2001 - 02

  Ansvarig näringslivsfrågor

  Som helitdsarvoderad ledamot i studentkårens styrelse ansvarade Magnus Eriksson för kårens arbetsmarknadskontakter. I uppdraget ingick att arrangera en arbetsmarknadsdag med 70-talet utställande arbetsgivare. Han representerade studentkåren i högskolans styrelse och deltog antivit i studentkårernas arbete inom det Västsvenska universitetssamarbetet (VUS). I rollen som ledamot i kårstyrelsen hade Magnus arbetsgivaransvar för fem (5) anställda.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Innovationsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Förändringsledning, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektledning, Strategisk planering, Tillväxtstrategi, Utbildning, Utredning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsplanering, Marknadsundersökning, Employer Branding, Kundupplevelse, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Försäljning, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljningsledning, Säljsupport

 • - Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Interimsledning, Affärscoachning, Kansli och administrativ chef, Ledarskap allmänt, Mentor, Mentorskap, Organisationskultur och värdegrund, Styrelseledamot, Kurs- och seminarieledare, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Införande och överlämning, Projektering, Drift, Förstudie

 • - Projektledning

  Innovationsledning, Event Management, Inköp, Kommersiell projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Skola och utbildningsväsende, Bank & Finans, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Stat/kommun/Landsting, Ideell organisation

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Workshopledning

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Omvärldsbevakare, Projektadministratör, Utbildningsledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Kriskommunikation, Redaktionell kommunikation, Engelska, Event management, Grafisk identitet och profil, Internkommunikation, Kampanjer, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Lobbying, Marknadskommunikation, Medierelationer, Pedagogik, Presentationsteknik, Samhällskommunikation, Sociala medier, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2015 -

  Projektledare/assistent, En kreativ byrå i Nrkp AB

 • 2014 - 2014

  Evenemangssamordnare, Nyköpings kommun

 • 2012 - 2014

  Organisationsutvecklare, Centerpartiets Riksorganisation

 • 2010 - 2012

  Projektledare, Ung Företagsamhet Göteborgsregionen

 • 2008 - 2010

  Företagsrådgivare, Swedbank

 • 2004 - 2008

  Regionchef, Ung Företagsamhet Skaraborg

 • 2002 - 2004

  Projektledare/assistent, Högskolan i Skövde

 • 2001 - 2002

  Ordförande arbetsmarknadsutskottet, Studentkåren i Skövde

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Diplomerad Mötesledare, Gr8 Meetings

 • 2015 - 15

  Processledarutbildning, INDEA

 • 2007 - 07

  Coaching Practitioner, Coach2Coach

 • 2004 - 04

  Kontraktsrätt och associationsrätt, Högskolan i Skövde

 • 2003 - 03

  Projektadministratör, Företagsuniversitetet

 • 2003 - 03

  Projektledning med inriktning projektpedagogik, Högskolan i Skövde

 • 2003 - 03

  Arbetsrätt, Högskolan i Skövde

 • 1997 - 01

  Europaekonomprogrammet, Högskolan i Skövde

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Sara Kallblad
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
072-717 9757
Camilla Collins
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0702-791369
Christian Berger
Kundansvarig på Kvadrat Linköping AB
0708770409