Dela

Katarina Wall Stenberg

 • Projekt- och förändringsledare
 • IT manager
 • Process manager

Översikt

Katarina har gedigen erfarenhet av att driva verksamhetskritiska projekt som skapar stor affärsnytta.
Hon har ett stort intresse och betydande erfarenhet inom projektledning, förändringsledning, processutveckling och upphandling av system.
En genuin förståelse och engagemang för samspelet mellan verksamhet och IT har varit ett genomgående tema i varje uppdrag.

En solid teoretisk bas kombinerat med lång praktisk erfarenhet och en pragmatisk, lyhörd inställning gör att Katarina kan hitta lösningar och vägar fram även där tidigare projekt har havererat.

Egenskaper

Katarina är en senior och entusiastisk ledare med ”doer” attityd som kan sammanföra verksamhet, affär och IT på ett naturligt sätt genom att vara lyhörd, analytisk och lösningsorienterad. Hon kommunicerar tydligt och pedagogiskt och fäster stor vikt vid att alla intressenter ska förstå vart man är på väg och varför.
Hennes ledarstil är varm, förtroendefull och tydlig.

Konsultens CV

 • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

  2018 -

  IT Förändringsledare och IT Driftchef

 • 1. Polismyndigheten

  2016 - 18

  Uppdragsledare/Teamledare

  Polismyndigheten har arbetat länge för att avveckla applikationer i stordatormiljö och ersätta med moderna IT-system. Detta uppdrag gällde tre agila team som utvecklade nya stödsystem som skulle ersätta det sista och mest komplexa stordatorsystemet. När Katarina startade uppdraget hade en tidsfrist för stordatoravvecklingen just satts till 31 december 2017 och uppdraget var att se till att alla tre applikationer var i drift och att pågående ärenden från stordatorsystemet hade migrerats över på ett korrekt sätt.
  Katarina arbetade både på övergripande uppdragsnivå med tidsplanering, riskhantering, rapportering till styrgrupp och koordinering med övriga IT-team och operativt nära teamen med backlogg, sprintplanering, dagliga stå-uppmöten och retrospektiv. Teamen behövde coachning och stöttning i att förbättra sina arbetssätt och det krävdes hård prioritering för att kunna hålla tidsplanen.
  Alla tre applikationerna hade många integrationer mot både interna och externa system, och Katarina koordinerade arbetet med de berörda teamen och de andra myndigheterna. Vid driftsättning och migrering ansvarade hon för att ta fram, förankra och resurssätta ett detaljerat körschema för att hålla ihop alla aktiviteter och säkerställa kvalitet.
  Alla teamen levererade i tid, och Polismyndigheten kommer att kunna avveckla stordatorn före årsskiftet.
  De tre teamen tilldelades utmärkelsen "Årets Team 2017" av Polismyndighetens IT-avdelning för denna prestation.

 • 2. Paynova AB

  2014 - 16

  Process Manager

  Paynova levererar betalningstjänster för e-handel genom att processa kort- och direktbanksbetalningar samt fakturaköp.
  Det ställs höga krav på betaltjänstleverantörer att ha väl fungerande processer särskilt inom risk- och regelefterlevnad. Katarinas uppdrag var att kartlägga befintliga processer, lista vilka brister och glapp som fanns och ta fram en plan för att införa de nödvändiga förändringarna.
  Katarina införde processer för riskhantering, regelefterlevnad, kontinuitetshantering, ändringshantering, incidenthantering, releasehantering, produktledning, informationssäkerhet samt handlar- och konsumentsupport.

  Katarina ledde projektet vid Paynovas byte av driftleverantör och agerade sedan kontaktpunkt för uppföljning och eskalering av drifts- och förvaltningsrelaterade frågor. Katarina var Paynovas representant i samverkansforum mellan kund och leverantörer, där hon drev och eskalerade frågor kring drift, säkerhet och tillgänglighet.

  Katarina var även avdelningschef för handlarsupport, där hon satte upp processer för bättre och snabbare support, och genomförde nödvändiga anpassningar av CRM- och ärendehanteringssystem. Hon ansvarade även för kravställning och upphandling av ett nytt telefoni- och ärendehanteringsverktyg.

  Resultaten blev att Paynova kunde ge bättre service till sina handlare och deras konsumenter, att PCI DSS-granskningarna godkändes utan anmärkningar och att företaget stod rustat för att kunna växa med det nya erbjudandet och ta in större kunder och fler anställda.

  Katarinas långa erfarenhet av att kartlägga och införa processer i nära samarbete med alla delar av verksamheten var en förutsättning för att uppdraget skulle lyckas. Hennes lyhördhet och förmåga att anpassa best practices till den aktuella verksamheten utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet gjorde att införandet mottogs väl av alla intressenter.

 • 3. Paynova AB

  2014 - 16

  Regelefterlevnad och Riskkontroll

  Katarina ansvarade för regelefterlevnad gentemot PUL, Finansinspektionen och PCI-DSS, med speciell fokus på säker hantering av kortuppgifter, hantering av personuppgifter och bedrägeri och penningtvättsfrågor.
  Katarina ansvarade för att kartlägga, analysera, dokumentera och följa upp verksamhetskritiska risker genom att samarbeta med alla delar av företaget och extern compliance-funktion.
  I denna roll rapporterade Katarina direkt till Paynovas styrelse.

 • 4. Folksam Företag

  2013 - 14

  Projektledare

  Katarina ledde ett förändringsprojekt hos Folksam Företag med syfte att se över och förbättra alla verksamhetsprocesser och att i samband med de nya processerna även införa ett nytt affärssystem för hantering av företagsförsäkringar.

  Förstudien bestod av affärsanalys, processkartläggning samt kravställning (RFI o RFP) samt hela processen för upphandling inklusive dialog med olika leverantörer av affärssystem. Stor vikt lades vid att engagera alla delar av verksamheten och IT i förändringsarbetet och ta tillvara på den kompetens och erfarenhet som fanns inom organisationen.

  Resultatet blev en genomlysning av de verksamhetskritiska processerna, en ny affärsplan och en rekommendation för val av leverantör av IT-system.

 • 5. Folksam

  2012 - 13

  Process Manager

  Uppdraget började med en analys av Folksams befintliga förvaltningsstyrningsmodell och förvaltningsobjektarkitektur (en Folksamanpassning av pm3) som inte hade gett önskad affärsnytta eller effektivitet sedan införandet 5 år tidigare.

  Katarina bedömde att en viktig förutsättning för att uppdraget skulle lyckas denna gång var att projektet var förankrat och beslutat av högsta ledningen. Hon tog därför fram ett beslutsunderlag till Folksams koncernledning, och de fattade beslutet att införa förvaltningsstyrningsmodellen pm3 med en ny förvaltningsobjektarkitektur baserad på affärsförmågor.

  Förvaltningsobjektarkitekturen togs fram tillsammans med Folksams koncernarkitekter och representanter för de olika affärsområdena.

  Katarina ledde arbetet med att ta fram, förankra och införa den nya förvaltningsobjektarkitekturen inkluderande bemanning av de olika rollerna både inom IT och verksamheten. Detta innebar en stor förändring i både styrning och operativt arbete som behövde förankras och motiveras för hela koncernen. Katarina presenterade förvaltningsstyrningsmodellen, objektindelningen och det nya sättet att arbeta för alla delar inom Folksam och Folksams dotterbolag.

  I uppdraget ingick även att koordinera och stärka förvaltningsledarnas roll, vilket Katarina gjorde genom utbildningar, workshops och bildande av nätverk för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.

  Resultaten blev förbättrat samarbete mellan verksamheten och IT, tydligare styrning av förvaltningsportföljen och ett enhetligt sätt att arbeta inom hela koncernen. Förvaltningsledarna upplevde att deras kompetens och erfarenhet togs tillvara och att de fick tydlig styrning och mandat.

 • 6. Com Hem

  2011 - 12

  Projektledare

  Katarina tog över ett verksamhetskritiskt projekt som hade pågått i 6 månader. Projektet skulle säkerställa att Com Hem levde upp till de lagkrav som ställs genom distans- och hemförsäljningslagen, nämligen att efter genomförd beställning ge konsumenten en orderbekräftelse och tydlig upplysning om ångerrätt.
  Orderbekräftelserna skulle skickas med e-post, och i samband med att IT-stöd för kundkommunikation genom e-post infördes i projektet ville beställaren att även övrig kommunikation till konsumenter skulle göras om från brev till e-post.

  Utformningen av orderbekräftelserna gjordes i samarbete med produktchefer, medarbetare från kundrelationer, jurister, avdelningen för digital kommunikation och ekonomiavdelningen. Stor vikt lades vid att orderbekräftelserna skulle vara korrekta och lätta att förstå.

  IT-utvecklingen i projektet utfördes med agila metoder av två scrum-team vilket krävde noggrann koordinering och uppföljning för att alla delar skulle gå att integrera och vara kompletta.

  Katarina satte även upp leverans- och driftsavtal mellan Com Hem och en extern datadistributör, och tog även fram en förvaltningsplan för både IT och verksamheten för att säkra projektets övergång till drift.

  Ett år efter att Katarina hade tagit över projektet kunde de första orderbekräftelserna gå ut till konsumenterna. Resultaten blev färre samtal till kundtjänst, färre kompensationer samt lägre kostnader för utskick.

 • 7. Örebro Kommun

  2010 - 11

  Processledare

  Katarina ledde kartläggning och analys av verksamhetsprocesserna inom sjukvård och hemtjänst för Örebro Kommun i samband med införandet av ett nytt IT-system.
  Kartläggningen genomfördes i ett antal workshops med deltagare från den kommunala verksamheten, såsom verksamhetschefer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Katarina lade stor vikt vid att alla deltagare skulle bidra till det färdiga resultatet, och uppmuntrade diskussioner kring brister och möjliga förbättringar av processerna. Leveransen till uppdragsgivaren var väldokumenterade processer samt en analys över de viktigaste förbättringsområdena.

 • 8. SES (f.d. SES Astra, SES Sirius)

  2007 - 10

  Manager Commercial Operations

  Katarina var ansvarig för att kartlägga, analysera, förbättra och leda processerna kring försäljning (Lead to Order, Sales Planning och Sales Reporting).
  För samtliga processer tog Katarina fram en nulägesbild, gjorde gap-analys och införde förbättringar tillsammans med alla intressenter. Arbetet innebar nära samarbete med moderbolaget SES i Luxemburg, för att förbättra och effektivisera samarbetet mellan bolagen.

  Katarina ledde kravspecifikation, upphandling (RFI o RFP), konfiguration och införande av affärssystem för säljprocesserna: Ett CRM-system och ett egenutvecklat system för prognostisering och uppföljning av intäkter och kapacitet. Det nya affärssystemet ersatte ett befintligt system, och möjliggjorde bättre samarbete inom den internationella koncernen. Prognosticeringsverktyget kravställdes och togs fram med ett agilt arbetssätt.

  När SES-koncernen startade en förstudie för att införa affärssystemet SAP var Katarina ansvarig för processerna ”Sales Planning” och ”Sales Reporting”.

  Katarina ansvarade för att koordinera och prioritera resurser (satellitkapacitet och mänskliga resurser) för pågående säljprojekt genom att leda veckovisa säljmöten för alla SES Astras lokalbolag och skötte sedan rapportering och koordinering mot moderbolaget SES i Luxemburg.

  Katarina ansvarade för att driva Six Sigma/Lean-baserade förbättringsprojekt och utbildningar på SES Astra, och var därmed en del av SES-koncernens ”Operational Excellence” program.

 • 9. Flir Systems

  2007 - 07

  Projektledare

  Katarina var projektledare för ett utvecklingsprojekt av mjukvaruapplikationer till IR-kameror. Stor vikt lades vid att ta fram en stabil och skalbar arkitektur, samt att gränssnitten togs fram med fokus på användbarhet.
  Katarina kunde även bidra med sin erfarenhet och kunskap för att förbättra processen för mjukvaruutveckling och konfigurationshanteringen av företagets produkter.

 • 10. Bombardier Transportation

  2005 - 07

  Projektledare

  Katarina var projektledare för ett outsourcingprojekt för mjukvaruutveckling av ATC (Automatic Train Control) system.
  Projektet löpte över 18 månader och innefattade kravanalys, design, implementation, test, verifiering och validering och kunskapsöverföring. Det ställdes mycket höga säkerhetskrav på produkten, vilket genomsyrade hela projektets arbetssätt och uppföljning.

 • 11. Swe-Dish Satellite Systems

  2002 - 05

  Projektledare / Configuration Manager

  Swe-Dish Satellite Systems (idag uppköpt av Rockwell Collins) utvecklade och tillverkade mobil utrustning för satellitkommunikation för t.ex. TV-stationer och militären.

  När företaget växte från entreprenörsfas och fick större ordrar var det av yttersta vikt att ha konfigurationshantering på plats för att kunna säkra kompatibilitet, skalbarhet och service. Katarina var ansvarig för att införa rutiner, processer och stödsystem kring konfigurationsstyrning och ändringshantering för företagets samtliga produkter och varianter av dessa. Produkterna bestod av egenutvecklad mjukvara, egenutvecklad hårdvara samt standardkomponenter.

  Katarina ledde förstudie, kravspecifikation, upphandling och konfiguration av ett PDM system för att hantera produktdata.

  Projektledare för produktutvecklingsprojekt av satellitkommunikationsterminalen IPT Suitcase
  2.1 och 2.2, bestående av både hård- och mjukvara samt inköpta produkter.

 • 12. e2home

  2001 - 02

  Configuration Manager

  e2home var ett samarbete mellan Ericsson och Electrolux för att erbjuda en lösning för "Intelligenta hem".
  Katarina var ansvarig för att ta fram, dokumentera och införa rutiner och processer för felrapportering, ändringshantering och versionsstyrning.

 • 13. Ericsson Radio Systems

  1999 - 01

  Projektledare

  Katarina var projektledare för korta, kommersiella projekt för mobilsystem till den japanska marknaden.
  Ansvarig för projektledningen från förstudie till första kundinstallation, normalt 12 veckor.

 • 14. Ericsson Business Networks

  1995 - 99

  Testare, Utvecklare

  Outsourcinguppdrag för datakommunikationsprodukten Eripax.
  Mjukvaruutveckling, felsökning, funktionstest, kravspecifikation, systemdesign och tekniskt
  produktansvar.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Lundalogik, Lime m.fl.

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning, Säljstöd/ Marknadsföring

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe FrameMaker, ARIS, CM synergy (Continuus), CVS, Enterprise Architecht (verktyg), Lotus Notes, MS Reporting Services, MS Sharepoint, MS Visual Source Safe, Sharepoint, Subversion, Test Director, MS Office, MS Project, Visio, Atlassian Jira, Jira

 • - Standarder

  PCI DSS

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplanering, Affärsutveckling, Kravanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärs och IT strategi, Compliance, Strategisk planering, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Projektrevision, Workshopledning, Change Management, Processförvaltning, Processinförande

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Tillgänglighet, Beställarstöd, Inköp och förhandling, Internationella tekniska upphandlingar, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, Continuous Integration, KANBAN, Prosci ADKAR, TQM, Agila metoder allmänt, LEAN, Lean-baserad processmetodik, PROPS, RUP/UP, Scrum, BPM, ITIL, Lean Six Sigma, PM3, PPS, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, SAFe

 • - Ledarskap

  Rekrytering & Personalutveckling, Interimsledning, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap, OBM (organizational behavioral management, Outsourcing, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Innovationsledning, Project auditing, Projektadministratör/assistent, Effekt- och nyttohemtagning, Inköp, Kommersiell projektledning, Portföljledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Teknisk projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Kvalitetscertifiering, Configuration Management, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest, Testledning, Testprocessutveckling

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Systemtyper

  Nätverk och kommunikation, Objektorienterade system, PDM/PLM system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer, Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  Finanssystem, Affärssystem, CRM-system, e-handel, Elektronisk fakturering, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Ideell organisation, Passagerartransport, Resebranschen, Bank & Finans, Forskning och utveckling (FoU), Försäkring, Hälso-Sjukvård, Media, Postorder/ e-handel, Skola och utbildningsväsende, Tillverkare av Telekomutrustning, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Workshopledning, civ.ing

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Configuration Manager (CM), Kravanalytiker, Produktledare, Produktägare, Facilitator, Interimschef, Lärare, Riskansvarig, Upphandlare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, programledare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2014 - 2014

  Projektledare, Folksam

 • 2014 - 2016

  CIO, Paynova AB

 • 2012 - 2014

  Process Manager, Folksam

 • 2010 - 2012

  Senior konsult, TPG Objektfabriken

 • 2007 - 2010

  Manager Commercial Operations, SES Astra AB

 • 2005 - 2007

  Konsult, HiQ Stockholm

 • 2003 - 2005

  Configuration Manager, Project Manager, Swe-Dish Satellite Systems

 • 2001 - 2003

  Konsult, HiQ Stockholm

 • 1999 - 2001

  Project Manager, Ericsson Radio Systems

 • 1995 - 1999

  Konsult, Mandator

Utbildningar

 • 1989 - 95

  Civilingenjör, KTH

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25