Dela

Klas Reinholdson

 • Enterprise- och verksamhetsarkitekt
 • Strategi , lösning och transformation

Översikt

Klas har mer än 20 års erfarenhet inom IT, verksamhets- och affärsutveckling i olika linjeroller och som konsult både inom offentlig och privat sektor.

Klas kombinerar teknisk kunskap och djup insikt om IT-lösningar med lång erfarenhet av ledarskap, verksamhetsstrategi och förändringsinitiativ. En röd tråd och drivkraft i Klas yrkesliv har alltid varit att medverka i utveckling av olika verksamheter.

I rollen som arkitekt arbetar Klas såväl på det strategiska övergripande planet som med olika typer av lösningsarkitekturer alltid med verksamhets perspektiv och nytta i fokus. Arbetar gärna i rollen som team- och projektledare för olika typer av ansvarsuppdrag med arkitekturinslag.

Klas ser ofta en pedagogisk dimension i sina uppdrag och har ett stort intresse för presentationer, seminarieledning, facilitering av workshoppar och utbildningsinsatser.

Egenskaper

På det personliga planet är Klas en engagerad och drivande person med god analytisk förmåga där strukturerat tänkande och helhetssyn är viktiga begrepp, gärna med ett inslag av humor.

Är hellre ledare, inspiratör och coach än chef om han får välja.

Konsultens CV

 • Västra Götalandsregionen

  2016 -

  IT-arkitekt

  Arkitekturstöd för ledningsstöd IT, strategi och EA teamet vid koncernkontoret VGR. Facilitering och workshopledning. EA stöd och kvalitetssäkring i framtagandet av handlingsplaner kopplade till strategiarbetet.

 • Skatteverket

  2015 - 15

  Huvudarkitekt och uppdragsledare

  Utveckling av Skatteverkets arkitekturledning
  Huvudkonsult i ett team med tre konsulter med uppdrag att ge stöd för utveckling av skatteverkets centrala funktion för arkitekturstyrning. Uppdraget innefattade rådgivning, coaching, utbildning, ledarskapsutveckling och förändringsledning för Skatteverkets chefsarkitekt och arkitekturledningsgrupp.

 • Mölnlycke Health Care

  2014 -

  Enterprise- och lösningsarkitekt

  Arkitekturstöd i flera projekt och initiativ:

  Framtagande av informationsmodell för materialmaster i SAP.

  Kvalitetssäkring och arkitekturstöd (process och informationsmodellering) i samband med införande it stöd för PIM (Product Information Management).

  Processutveckling och facillitering av workshoppar inom Supply Chain- och tillverkningsprocesser inför etablerande av ny produktionsenhet i Tjeckien baserat på branchramverket Supply Chain Operating Model - SCOR.

  Processutveckling inom kvalitetsstyrning, avvikelsehantering inför införande av Non Conformity Handling System - NCHS

  Kravanalys, lösningsarkitektur, utvärdering och upphandling av molnbaserade IT-tjänster till stöd för Mölnlyckes processer för svar på anbudsförfrågningar (Tenders)

  Lösningsarkitektur och upphandling av molnbaserade IT-tjänster till stöd för regulatoriska krav för produktinformation (UDI, GS1, GDSN)

  Förstudie för uppgradering av systemstöd för hantering av medicinska bevis knutna till Mölnlyckes produkter och tjänster.

  Övrig rådgivning inom arkitekturområdet

 • Volvo Car Corporation

  2014 - 15

  Projektledare och huvudarkitekt

  Projektledare i en teamleverans med uppdrag att utreda VCC CRM-plattform ur ett tekniskt perspektiv inför framtida behov. Uppdraget omfattade framtagande av en nulägesbeskrivning och analys av brister samt genomförande av ett antal olika testscenarion för att mäta plattformens prestanda och kapacitetstak inför kommande utrullningar på nya marknader. Framtagande av rekommendationer och roadmap för åtgärder både på kort och lång sikt.

 • Västra Götalandsregionen

  2014 - 14

  Granskare och utredare

  Del i ett externt konsultteam med uppgift att för regionledningen granska regionens webbportal för inköpshantering. Uppdraget levererade en övergripande beskrivning av portalens brister, klargörande av de strategiska handlingsalternativen samt rekommendation avseende vägen framåt.

 • Mölnlycke Health Care

  2014 - 14

  Rådgivare och utbildare

  Expertstöd, rådgivning och utbildningsinsatser
  Rådgivning för MHC arkitekturfunktion. Medverkan i MHC:s arkitekturstyrning samt stöd i konkreta arkitekturinsatser i pågående utvecklingsprojekt. Utbildare och senare ansvarig för planering och genomförande inklusive examination för MHC:s interna lösningsarkitektprogram.

 • Transportstyrelsen

  2013 - 15

  Verksamhetsarkitekt och uppdragsledare

  Expertstöd, etablering av verksamhetsarkitektur
  Längre uppdrag för Väg- och järnvägsavdelningen med ansvar för att leda arbetet med att ta fram en stadsplan för vägtrafikområdets genom att beskriva och analysera nuläge, ta fram målbild och genomförandeplan för verksamhets processer, information och IT-stöd. Uppdraget genomfördes i nära samverkan och med stöd av ett stort antal representanter från verksamhet och IT. Ett viktigt inslag i uppdraget var att etablera metoder, arbetssätt och förståelse för arkitekturdriven verksamhetsutveckling. Under uppdraget genomfördes ett antal aktiviteter för kunskapsöverföring och förankring på olika nivåer inom Väg- och järnvägsavdelningen och övriga Transportstyrelsen.

 • SDC - Skogsnäringens IT-företag

  2013 - 13

  Granskare

  Granskning av arkitekturplan som del i programmet förbättrat informationsutbyte inom skogsbranschen på uppdrag av SDC styrgrupp.
  Utredningen syftade till att utvärdera kvalitet och omfattning i programmets leverabler var tillräckliga för att utgöra ett underlag till beslut i SDCs styrelse om fortsatt arbete.
  Resultatet av granskningen innefattade även en åtgärds- och handlingsplan för fortsatt arbete .

 • Volvofinans Bank AB

  2012 - 13

  Projektledare och huvudarkitekt

  Förstudie standard banklösning.
  Förstudie för att införa en ny standard banklösning. Uppdraget innefattade att genomförandet av en RFI-process och urval av lämpliga kandidatsystem
  Uppdraget genomfördes som en teamleverans där Klas hade rollen som projektledare och lead architect

 • Volvofinans Bank AB

  2012 - 12

  Utredare

  Konsolidering av e-arkiv samt rådgivning i arkitekturfrågor.
  Konsolidering av e-arkiv samt rådgivning i arkitekurfrågor. I detta uppdrag ingår att genomföra analys av verksamhetens arkiveringsbehov. Ta fram krav och underlag för upphandling för arkiveringslösning samt att ansvara för genomförandet av upphandlingsprocessen för VFB räkning.

 • Volvofinans Bank AB

  2012 - 12

  Projektledare och huvudarkitekt

  Kartläggning och analys av infrastruktur och integrationer.
  Kartläggning av infrastruktur och integrationer. Volvofinans (VFB) hade ett behov av att skapa en helta¨ckande bild av den befintliga IT-infrastrukturen och de befintliga interna och externa systemintegrationerna. Uppdraget syftade till att skapa en grund för att kunna vidta åtgärder för skapa en mer ändamålsenlig och mindre komplex IT-infrastruktur.
  I uppdraget ingick att leverera nulägesbeskrivning, analys och rekommendationer för det fortsatta arbetet med att förbättra Volvofinans IT-landskap med avseende på teknisk infrastruktur och systemintegration.
  Klas hade rollen som projektledare och arkitekturansvarig i detta uppdrag som var ett ansvarsuppdrag och teamleverans.

 • Volvofinans Bank AB

  2012 - 12

  Projektledare och huvudarkitekt

  Volvofinans Bank Ab (VFB) hade startat arbetet med att ta fram en ny affärsstrategi som ett led i att stärka marknadspositionen för företaget. Som en del av att detta arbete var VFB i behov av 5-års plan och strategi för IT. Projektets mål var att leverera en IT-plan inklusive vision / målbild för IT-verksamheten, transformationskarta, nyttohemtagningskalkyl samt riskanalys. Projektgruppen genomförde 8 workshops med CIO och nyckelintressenter i VFB med fokus på att ta fram en målbild för applikationsportföljen, arkitektur för information och infrastruktur samt genomförandeplaner och kostnader och risker. Klas hade rollen projektledare, facilitator vid workshops och ansvarade för metod och övergripande arkitektur.
  Verktyg och metoder: WARP, TOGAF / IAF, workshops, intervjuer

 • Volvofinans Bank AB

  2011 - 12

  Projektledare och huvudarkitekt

  Analys av befinligt IT-landskap.
  Syftet med uppdraget var att förse Volvofinans ledning med ett relevant underlag för att kunna fatta beslut om vilka förändringar, i IT-verksamheten och berörda IT-system som, är nödvändiga eller önskvärda att genomföra i enlighet med bolagets framtida utveckling och behov.
  Uppdraget omfattade framtagande av en nulägesbeskrivning av systemlandskapet, dess användande och kostnadsbild. En övergripande analys genomfördes där det nuvarande IT-landskapet värderades med avseende på ändamålsenlighet, effektivitet, möjligheter och risk. Slutligen togs övergripande rekommendationer på kort och lång sikt fram för åtgärdande av identifierade brister och hantering av risker. I detta uppdrag hade Klas rollen som projektledare och huvudarkitekt

 • Rikspolisstyrelsen

  2011 - 12

  Projektledare och verksamhetsarkitekt

  Verksamhetskrav för nya polisiära IT-tjänster
  Projektledare och verksamhetsarkitekt för delprojektet krav och verksamhetsarkitektur. Projektet syftade till att säkerställa att verksamhetens behov och prioriteringar blev styrande vid kravställan för nya IT-tjänster inom ett antal viktiga områden för svensk Polis. Genomförande omfattade ett antal workshops och kravanalys med verksamhetsspecialister inom olika områden exempelvis hantering av vapeninformation och tillvägagångssätt vid brott (Modus Operandi) . Arbetet omfattade beskrivning av nuvarande och önskade framtida verksamhetsprocesser, framtagande av informationsmodell samt funktionell högnivådesign för tänkta informationstjänster.

 • Rikspolisstyrelsen

  2011 - 11

  Projektledare och huvudarkitekt

  Hantering av äldre lokala IT-system
  Rikspolisstyrelsen stod inför ett behov av att hantera kvarvarande äldre system inom verksamheten. System byggde på en föråldrad systemarkitektur vilken i flera fall inte var supporterad av leverantörer. Kvarvarande lösningar måste även säkras inför införandet av en ny klientplattform.
  Förstudien hade som uppgift att ta fram nödvändigt beslutsunderlag inklusive lösningsförslag och plan för hantering av respektive kvarvarande tvåskiktssystem. För varje system uppskattades kostnader samt en plan togs fram omfattande rekommendation för avveckling, migrering ersättning eller outsourcing fram. Klas hade rollen som projektledare och arkitekt i detta projek

 • Rikspolisstyrelsen

  2011 - 11

  Projektledare och huvudarkitekt

  Förstudie - Konsolidering och avveckling av centrala system.
  Rikspolisstyrelsen stod inför ett mycket stort och akut behovet av att ersätta samtliga applikationer som hade beroenden till Polisens stordatormiljö.
  Förstudien Konsolidering och Avveckling av Centrala system - KACS utredde förutsättningarna för och tog fram förslag till hur avveckling av den nuvarande stordatormiljön kunde genomföras. Beslutsunderlag togs fran inkluderande lösningsförslag, genomförandeplan och nyttohemtagningskalkyl.
  I detta uppdrag var Klas projektledare för teamet som genomförde förstudien.

 • Länsstyrelsen Västra Götalands Län

  2010 - 10

  Verksamhetskonsult

  Länsstyrelsernas IT-enhet stod inför ett arbete att konsolidera och införa en mer strukturerat och effektivt arbetsätt för utveckling och förvaltning av landets länsstyrelsers behov av IT-stöd.
  Som ett led i detta behövde Länsstyrelsernas IT-enhet identifiera, fastsälla och dokumentera de framtida IT- och verksamhetsprocesserna.
  Det fanns inom Länsstyrelserna ingen enhetlig och fastställd standard och metod för processdokumentation.
  Målet med uppdraget var att skapa förutsättningar för att införa och använda en enhetligt och kvalitativt god standard för beskrivning av Länsstyrelsernas IT- och verksamhetsprocesser.
  Uppdraget levererade förslag till standard för beskrivning av IT- och verksamhetsprocesser innefattande metod för processutveckling. Samt en införandeplan för att etablera framtagen standard samt rekommendation för förvaltning av framtagen standard.

 • HSB Göteborg

  2010 - 10

  Konsult

  Översyn och analys av verksamhetens systemlandskap och informationshantering.

 • Göteborg Energi AB

  2010 - 10

  Informationsarkitekt och workshopledare

  Framtagning av informationsmodell för IT-supportprocessen i syfte att kravställa IT-stöd

 • Göteborg Energi AB

  2010 - 10

  Verksamhetskonsult och utredare

  Göteborg Energi stod inför ett arbete att förbättra IT-stödet för koncernens inköpsprocesser. Det fanns ett önskemål från verksamheten att införa fler funktioner för inköp i det befintliga affärssystemet.
  Med utgångspunkt från inköpsprocessen, tillgängliga systemalternativ samt önskemål och behov från verksamheten önskade Göteborg Energi utreda förutsättningar för bästa val av framtida IT-stöd för inköpsprocessen.
  Målet med utredningen var att ta fram underlag och vägledning för beslut av systemval för olika delar i inköpsprocessen genom att säkerställa verksamhetens behov, definiera krav på verksamhetsarkitektur och IT-stöd samt att utvärdera tillgängliga systemalternativ.
  Uppdraget genomfördes med hjälp av workshops, interjuver med representanter från verksamheten och berörda systemleverantörer.
  Det innefattade aktiviteter som informationsmodellering, granskning av processer, inventering av befintligt systemlandskap, utvärdering av standardpaket och framtagande av målarkitektur.
  Uppdraget levererade följande resultat:

  Förslag till tänkt framtida applikations- och informationsarkitektur för inköpsprocessen
  Bedömning och slutsats av funktioner och informationsstrukturer för berörda system
  Konsekvensbeskrivning vid val av olika systemalternativ
  Rekommendation för systemval

 • Ringhals AB

  2010 - 10

  Verksamhetskonsult

  Kvalitetsstyrning, hantering av myndighetskrav.
  Översyn av verksamhetsprocesser, organisation och ansvarsområden för hantering av regulatoriska krav för kraftproduktion. Genomfördes som en serie workshops med verksamhetsrepresentanter med efterföljande analys och framtagande av rekommendationer för förändring av arbetssätt och organisation.

 • Göteborgs Universitet

  2010 - 10

  Verksamhetskonsult

  Modellering och analys av organisationsstruktur.
  Seminarieledning, modellering och analys av Göteborgs universitets organisationsstruktur och angränsande områden. Uppdraget resulterade i framtagandet av förslag till en övergripande struktur för universitetets organisation, definitioner av viktiga organisatoriska begrepp och dess förekomster samt rekommendationer för fortsatt arbete.

 • Volvofinans Bank AB

  2009 - 09

  Verksamhetskonsult och utredare

  Utredning av förutsättningar för förbättrad hantering av utdatamaterial såsom tryckt och digitalt marknadsmaterial, fakturor, kontoutdrag mm. I uppdraget ingick att beskriva nuläge, analysera förutsättningar för förbättring och effektivisering, framtagande av handlingsplan, riskanalys, nyttovärdering samt kostnadsuppskattning.

 • Dataföreningen Kompetens AB

  2008 - 10

  Föreläsare och kursutvecklare

  Föreläsning, handledning, examination och kursutveckling på utbildningen till Certifierad Verksamhetsarkitekt. Föreläser bland annat om arkitekturens koppling till
  Verksamhetsstrategi, affärsutveckling och affärs- och verksamhetsmodeller, informationsmodellering och processutveckling.

 • Elanders Sverige AB

  2007 - 08

  Programarkitekt

  Affärssystemsinförande. Strategi och arkitektur för införande. Leverantörsutvärdering. Kvalitetssäkring av design och konfiguration. Masterdatastrategi för införandet

 • Elanders AB

  2007 - 08

  IS/IT arkitekt på koncernnivå

  Koncernövergripande arkitekturarbete. Framtagande av strategi, riktlinjer och ramverk för koncernens IS/IT arkitektur. Process och informationsmodellering för framtida verksamhetsprocesser. Utvärdering och införande av nytt verksamhetssystem för koncernen.

 • Stena Line

  2005 - 06

  Projektledare

  Utveckling och införande av förbättrade processer och IT-stöd för marknadsföring. Projektledare och ansvarig för att ta fram och etablera nya och förbättrade arbetssätt för marknadsföringsprocesser och samverkan mellan marknadsavdelning, reklambyrå och mediaproducenter.

 • SAAB Automobile AB

  2000 - 03

  Kundansvarig och projektledare

  Kundansvarig och projektledare för flera projekt för utveckling av verksamheten inom marknad och eftermarknad. Som exempel kan nämnas digitalisering och automatisering för hantering av mediaproduktion. I uppdragen ingick att ta fram nya verksamhetsprocesser och arbetssätt och rutiner, övertagande av personal, samverkan med externa intressenter, utbildning och etablerande av nytt IT-stöd.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Dynamics AX, SAP

 • - Verktyg & Middleware

  Enterprise Architecht (verktyg), QualiWare, Visio

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Compliance, Medicinteknik, Programledning, Strategiskt inköp, Sustainability/Hållbarhet, Tillväxtstrategi, Affärsplanering, Change Management, ERP Implementation, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Produktledning, Projektrevision, Supply chain management, Utforma logistiksystem, Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Information Management, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Omvärldsanalys, Processutveckling, Projektledning, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Utbildning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsundersökning, Målgruppsanalys, Employer Branding, Kundupplevelse, Marknadsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Varumärke/branding, Digitalisering

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  CRM Project systems, Val av utvecklings- och produktionsmiljö, Teknikutredning, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, LOU, Beställarstöd, Kravformulering, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  PPS, RUP/UP, Agila metoder allmänt, LEAN, PM3, BPM, Business valuation, PENG, Prince2, Processer och metoder allmänt, PROPS, TOGAF, BPMN

 • - Ledarskap

  Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Ledarskap allmänt, Outsourcing, Rekrytering & Personalutveckling, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Implementation, Införande och överlämning, Projektering, Systemering/Design/Krav, Förstudie

 • - Projektledning

  Inköp, Project auditing, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, Säkerhetsarkitekturer, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, e-handel, SOA

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Energi, Fordon, Media, Medicinsk Teknik, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting, Verkstad och Automotive

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 2 år, Workshopledning

 • - Roller

  Förändringsledare, Teknisk projektledare, Interimschef, Produktledare, Produktägare, Upphandlare, Coach, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Lösningsarkitekt, Omvärldsbevakare, Utredare, Affärsutvecklare, Arkitekt, Delprojektledare, Enterprise Architecht, Facilitator, Lärare, Organisations-och Processkonsult, Utbildningsledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Engelska, Grafisk identitet och profil, Marknadskommunikation, Brand Management, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2011 - 2016

  Managing Consultant - Enterprise Architect, Capgemini Sverige AB

 • 2008 - 2011

  Konsult i egen verksamhet, KR Utvecklingskonsult

 • 2007 - 2008

  IS/IT arkitekt på koncernnivå, Elanders

 • 2003 - 2007

  Affärsutvecklare och konsult, Elanders Infologistics väst AB

 • 1998 - 1999

  Projektledare och webbutvecklare, KåPe Communication

 • 1995 - 1997

  IT-ansvarig, Göteborgs universitet, Konsthögskolan Valand

Utbildningar

 • 1984 - 86

  Väg och Vatten, Chalmers Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77