Dela

Robert Zetterqvist

 • Systemutvecklare / System developer
 • Fullstackutvecklare / Full-stack developer
 • Javautvecklare / Java developer
 • System developer
 • Full-stack developer
 • Java developer

Översikt

Robert har deltagit i utveckling och förvaltning som backend- eller fullstack-utvecklare i projekt baserade på Java EE och Open Source-teknologi. Robert är van att sätta upp byggsystem och CI-pipelines med automatiserade deploy och testning i olika lager och mot olika typer av gränssnitt. Allt från enhetstest i backend och frontendkod till komponentvisa integrationstester, test mot REST API och end to end tester mot webbgränssnitt.

Robert is a back-end or full-stack developer with experience using a wide range of Java and related technologies. Robert is used to working in small teams that set up the their own tooling for CI build management and testing. Robert is familiar with automated testing in all levels of the service stack.

Egenskaper

Robert är självgående och initiativtagande. Robert har ett särskilt intresse för kvalitetsfrågor och ser automatiserad testning, testdriven utveckling, continuous integration, automatiserad deploy och kodgranskning som en självklarhet och som något roligt i rollen som utvecklare. Ämnen som teknisk skuld och förvaltningsbar kod är ständigt aktuella.

Som person är Robert engagerad i sitt arbete och letar hela tiden efter saker att förbättra. Robert är prestigelös och lär sig gärna ny teknik och arbetssätt. Robert tycker att diskussion och kunskapsöverföring är nyckeln till en god leverans och bra stämning i teamet.

Robert is self-driven and motivated. Robert takes a special interest in quality and is used to working with automated testing and code review. Technical debt and quality is always addressed. As a person Robert is always looking to find things to improve, may it be testing strategy, code quality or tooling. Robert is prestige less and enjoys learning new frameworks and tools. Robert thinks discussion and a learning attitude is key to a highly performing team and a great delivery.

Konsultens CV

 • Peas and Understanding

  2016 -

  Backendutvecklare / Back-end developer

  I detta uppdrag ville kunden bygga en helt ny version av sin mjukvara med en modern teknikbas. Robert var med och testade fram grundläggande arkitektur och sedan i genomförandet av en cloudbaserad eventdriven microtjänstmiljö. Fokus låg i att bygga ett system där användardata var lätt sökbart och tjänstens beteende konfigurerbart. Tjänsterna packeterades med docker för att underlätta hantering i utveckling och test.

  Robert has a back-end developer role in this assignment. The customer had a legacy software for cooperative photo production that they wanted to reinvent in the cloud using a modern technology stack. Robert helped plan, develop and test the basic technical concepts and then proceeded building the new solution as a part of a team of developers. The application is a cloud based, event-driven micro-services solution with advanced searching and filtering capabilities using Elasticsearch. The service was packaged using docker to ease development and testing.

  Tekniker: Java 8, Spring Boot, Elasticsearch, RxJava, RabbitMQ, REST, Postgres, Selenium, Serenity, Ansible, Docker, Git, Maven, Linux, OSX

 • Arbetsförmedlingen

  2015 - 16

  Fullstackutvecklare / Full-stack developer

  Statsbidragsansökan
  Robert deltog som utvecklare i projektet med att utveckla en ny tjänst för ansökan om statsbidrag från landets arbetslöshetskassor vid utbetalning av arbetslöshetsersättning. Robert tog en senior utvecklarroll genom att börja som ensam utvecklare och sätta upp hela projektet från grunden. Utöver att knyta ihop ramverken i backend samt frontend och sätta den initiala arkitekturen så integrerades projektet med befintlig infrastruktur för CI och deployment på myndigheten.
  Under projektet byggdes integrationer både mot interna och externa tjänster. Robert utvecklade och implementerade en strategi för god täckning av automattester i applikationens alla lager. Java och JavaScript-kod unit-testades och applikationen integrations och end to end-testades med automatiserad deploy i dockermiljö.

  Robert participated as a full-stack developer in the development of a new service to handle requests funds for unions unemployment insurance funds. Robert had a senior role as he started out alone and set up the project from the start as well as making technology and architectural decisions. The project was integrated with the local CI and deployment infrastructure. The project included building a JEE backend with Angular.js frontend. All code, java and javascript alike, had automated testing with code coverage as well as automated end-to-end tests.

  Tekniker: Java EE, Hibernate, EJB, WebServices, SOAP, JUnit, Git, Maven, Oracle, WildFly/JBoss, Jenkins, Linux, ReQtest, Puppet, Karma, Jasmine, Bootstrap, AngularJS, Protractor, Arquillian, H2, JaCoCo, Cobertura, DeltaSpike JPA, Bower, NPM, Node, Liquibase, Docker, CSS, HTML5, RESTAssured, Postgres, JWT, TDD, Hamcrest, Scrum, iText

 • TeliaSonera

  2015 - 15

  Backendutvecklare / Back-end developer

  Plattformsuppgradering
  Robert deltog som utvecklare i projektet med att migrera och modernisera en av TeliaSoneras befintliga telekomtjänster. Källkodshanteringen migrerades från CVS till Git. Byggsystemet migrerades från Ant till Maven. Delade ramverk byttes ut till modernare versioner, EJB2 beans migrerades till EJB3 och applikationsplattformen migrerades från SunAS och Java 6 tilll JBoss 6.4 samt Java 8.

  Robert participated as a back-end developer to migrate and modernize the code base for one of TeliaSoneras existing services. Source code management was migrated from CVS to GIT. Build tooling was moved from Ant to Maven and application frameworks like EJB2 was migrated to EJB3 and the application server was moved from SunAS to JBoss 6.4.

  Tekniker: Java EE, Hibernate, EJB, JMS, RMI-IIOP, JUnit, CVS, Git, Ant, Maven, MySQL, SunAS, JBoss, Jenkins, Gerrit, Linux, JIRA, Scrum

 • TeliaSonera

  2015 - 15

  Fullstackutvecklare / Full-stack developer

  Backend för mobil selfservice
  Robert deltog som fullstackutvecklare och förvaltade funktioner i befintligt backend system för TeliaSoneras mobila selfservice tjänst. Systemets administrativa frontend var implementerad i Ruby on Rails och XML-data levererades till klienterna via en Java EE applikation.

  Robert had a full-stack developer role and helped manage an existing back end-system for TeliaSoneras mobile self-service. The systems admin UI was implemented in Ruby on Rails and XML data was delivered to the clients through a Java EE application.

  Tekniker: Java EE, Hibernate, EJB, RESTEasy, Ruby on Rails, JUnit, Cucumber, Git, Maven, Oracle, JBoss, Jenkins, Linux, JIRA, HTML5, CSS

 • Phonera

  2014 - 15

  Backendutvecklare / Back-end developer

  VPBX-lösning för företag
  Robert deltog som backendutvecklare för en virtuell molnväxellösning (VPBX) och byggde en REST-baserad mediator för integrationen mot en BroadWorks nätplatform. Mot mediatorn kördes IOS- och Android-baserade klienter där slutanvändaren kan beställa fler tjänster och konfigurera sin växel själv.
  Koden granskades med Gerrit och alla CI-byggen körde automatisk deploy och integrationstester med Cucumber och RestAssured.

  Robert participated as a back-end developer in building a virtual private branch exchange (VPBX) self-service. Robert worked on building a mediating systems for the integration to the BroadWorks service-platform. Using the mediators API, IOS- and Android-based clients could order and provision their exchanges solutions by themselves.

  Tekniker: Java EE, Hibernate, EJB, RESTEasy, RESTAssured, JUnit, Cucumber, Git, Maven, MySQL, WildFly/JBoss, Jenkins, Gerrit, Linux, JIRA, Broadsoft BroadWorks, Flyway, TDD, BDD, Hamcrest, Scrum

 • TeliaSonera

  2014 - 14

  Fullstackutvecklare / Full-stack developer

  Produktkiosk med touchdisplay
  Robert deltog som fullstackutvecklare för en produktkiosk för TeliaSoneras butiker. I kiosken kan kunderna bläddra bland Telias erbjudanden och kombinera egna paket med telefon, surfplatta och abonnemang samt se detaljerad prisinformation. Kioskerna byggdes på open source portalplattformen Liferay med en single page frontend i Angular.js med touchdisplay. Produkten integrerade mot underliggande system för att presentera produkt och prisinformation.

  Robert participated as a full-stack developer and helped build a product kiosk for TeliaSonera brick and mortar stores. The kiosk had an Angular.js webapp and a Liferay based back-end with integrations to product and price services to let customers browse products and pair them up with cell phone plans.

  Tekniker: Liferay CMS, Java EE, Hibernate, Spring, JSP, JSTL, AngularJS, SPA, JUnit, EasyMock, Git, Maven, PostgreSQL, Tomcat, Jenkins, Linux, JIRA, Google Analytics, HTML5, CSS, SASS, Scrum

 • TeliaSonera

  2013 - 14

  Fullstackutvecklare / Full-stack developer

  Kollaborativt säljverktyg för surfplatta
  Robert deltog som fullstackutvecklare för detta butiksdatasystem för TeliaSoneras butiker. I projektet byggdes ett säljverktyg för surfplattor. Systemet gör bemanningen av butikspersonal mer flexibel och skapar en kollaborativ säljupplevelse där säljaren och kund gemensamt går igenom säljprocessen på en surfplatta. Produkten integrerade mot underliggande system för att presentera produkt och prisinformation samt för att kunna slutföra köp och beställningar.

  Robert participated as a full-stack developer and helped build a collaborative sales system using tablets for use in TeliaSonera brick and mortar stores.

  Tekniker: Liferay CMS, Java EE, Hibernate, Spring, JSP, JSTL, JQuery, AngularJS, Selenium, JUnit, EasyMock, Git, Maven, PostgreSQL, Tomcat, Jenkins, Linux, JIRA, Google Analytics, HTML5, CSS, SCSS, Scrum

 • Dewire Consultants

  2013 - 13

  Fullstackutvecklare / Full-stack developer

  Företagswebb
  Robert deltog som fullstackutvecklare och byggde en responsiv företagswebb baserad på Liferay CMS. Siten hade integrationer mot tjänster som Facebook, Twitter, LinkedIn, Pardot, Jobvite, Google Maps och Google Analytics. På siten fanns funktioner som publicering av artiklar, whitepapers, platsannonser och blog.

  Robert participated as a full-stack developer to build a company website using the Liferay CMS.

  Tekniker: Liferay CMS, Java EE, JSP, JSTL, JQuery, JUnit, EasyMock, Git, Maven, MySQL, Tomcat, Jenkins, Linux, JIRA, Google Analytics, HTML5, CSS, SCSS

 • LO

  2012 - 13

  BI-utvecklare / BI developer

  Rapportverktyg för fackliga förbund
  Robert deltog som utvecklare och hjälpte ett flertal LO-anslutna fackliga organisationer att utveckla ett BI-stöd för verksamhetsuppföljning på open source BI-plattformen Pentaho. Robert utvecklare rapporter i SQL och OLAP kubscheman för analys.

  Robert developed reports for a number of workers unions using the Pentaho BI platform.

  Tekniker: Pentaho BI, MySQL Workbench, MySQL, OLAP, Linux, CVS, JIRA

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Android, iOS, VmWare ESXi, Apache HTTP Server, Linux, Mac OS, Mac OS X, Red Hat, Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows XP

 • - Databashanterare

  mySQL, Oracle, Postgresql

 • - Verktyg & Middleware

  Ant, Axis 2, CORBA, Netbeans, Netscape, Node.js, Spring, Spring Webservice, Subversion, Xcode, Apache Jakarta/Tomcat, Arquillian, Atlassian Jira, Cucumber, CVS, Docker, Gerrit, JDBC, Jira, JMS, Liferay, MS Office, MySQL Workbench, Pentaho, Protractor, SoapUI, Tomcat, Wildfly, Eclipse, Git, Hibernate, J2EE, JBoss, Jenkins, Maven, Selenium

 • - Utvecklingsspråk

  Android, IntelliJ, Matlab, Perl, PHP, Ruby, Spring, VHDL, Visual Basic, XML, XSD, C, C++, HTML, HTML5, J2SE, Javascript, Jquery, JSP, MVC, SOAP, SQL, SSL, Unix Shell script, Webservices, AngularJS, EJB, Java, JUnit, Rest, Servlets

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  WCAG 2.0

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Leverantörsanalys

 • - Metoder & Processer

  ITIL, KANBAN, Continious Delivery, Parprogrammering, Scrum, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continuous Integration, TDD - Test Driven Development

 • - Ledarskap

  Mentor

 • - Projektfaser

  Implementation, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Testprocessutveckling, Testautomatisering, Testutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Unix, Datakommunikation allmänt, Ethernet, LAN, TCP/IP, WAN

 • - Drift/Support/Service

  Nätverksadministration, Användarsupport, Datadrift/övervakning, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Accessnät och linjeanalys, SIP, Tripple Play, Bredband allmänt, Routrar

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Kryptering

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing, Postgresql, Prestandaoptimering

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Windowsapplikationer, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Nätverk och kommunikation, Systemförvaltning, Systemintegration, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system

 • - Tillämpningar

  Instant Messaging, Butiksdatasystem, GIS, OSS (Operational Support Systems)

 • - Branscherfarenhet

  Konsumentelektronik, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Matematik, civ.ing

 • - Roller

  Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2016 -

  Systemutvecklare, Kvadrat

 • 2015 - 2016

  Systemutvecklare, R2M

 • 2013 - 2015

  Systemutvecklare, Dewire Consultants

 • 2012 - 2013

  BI developer, BizOne

 • 2007 - 2013

  Support engineer, Xpeedio Support Solutions

Utbildningar

 • 2007 - 13

  Civilingenjör Datateknik, Kungliga Tekniska Högskolan

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Magnus J Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0709 - 38 31 38