Dela

John Haagen

 • CI, CD&D, DevOps
 • System Architect
 • Test Automation

Översikt

Med mångårig erfarenhet från ledande roller inom agil systemutveckling driver John utvecklingsarbete med kombination av snabb ledtid och god kvalitet.

Johns breda tekniska kompetens och goda kommunikativa förmåga bidrar till att skapa effektiva lösningar och arbetsprocesser som uppskattas av både användare och uppdragsgivare.

John brinner för ständiga förbättringar och är en positiv kraft beträffande processutveckling, automation och implementering av verktyg som bidrar till ökad effektivitet och bättre beslutsunderlag.

John har arbetat som utvecklare, teamledare, projektledare, testledare och produktägare. Han har arbetat med systemdesign, mjukvaruutveckling och hårdvaruutveckling, men även med försäljning och marknadsföring och som utbildare.

Egenskaper

John är mycket uppskattad i de projekt han deltar i. Han är en erfaren projektledare som entusiasmerar sina kollegor och själv bidrar med ett mycket stort tekniskt kunnande och helhetsperspektiv.

John är certifierad förändringsledare i Lean Six Sigma och har arbetat mycket med att införa agila tankesätt, arbetsmetoder och verktyg.

Konsultens CV

 • Lindex AB

  2018 -

  Lead for Methodology, Test & QA

  Lead for Methodology, Test & QA
  Coachning av team och individer inom agil utveckling. Kvalitetssäkring av produkt utvecklingsprocess. Testautomation och visualisering av kvalitetsdata.

  Medtod/Teknik: CI, Jira, Java, C/C++, C#, .Net, Visual Studio. POS (Point of Sales). Implementering av fiskala krav från flera länder i Europa.

 • KGH Customs Software AB

  2016 - 18

  DevOps/Release Manager

  Beskrivning:
  Som DevOps/Release Manager ansvarade John för att implementera processer och verktyg som stöd för agil utveckling, kvalitetssäkring och releasehantering för en affärskritidk SaaS-lösning avseende tull- och logistikhantering. Under uppdragets gång utökades rollen till att även omfatta ansvar för test och QA.

  Roll: DevOps/Release Manager, Agil Coach/Mentor, Systemarkitekt

  Metodik/teknik:
  Agil process enligt Scrum. SaaS-lösning baserad på C#/.Net. TFS för backlog/sprintplanering, bygg- och testautomation (CI). Octopus användes för automatiserad deploy till testmiljöer och produktion. Datainsamling och visualisering med Datadog.
  John anpassade processer och verktyg till ”one track” med releasetåg och kontinuerliga releaser till produktionsmiljö både före och efter kommersiell driftsättning. Befintliga tester kompletterades med automatiserade prestanda- och stabilitetstester.

  Nytta/resultat:
  John etablerade strategier och tydliga processer för kvalitetssäkring och releasehantering.
  Progress och status för utveckling, test och produktion visualiserades tydligt med ökad transparens och gemensamt ansvarstagande.
  Med god kontroll på kvalitet och prestanda kunde lösningen tas i produktion med kommersiella kunderna enligt plan. Fortsatt utveckling med kontinuerliga releaser kunde ske med utan kundpåverkan.

 • Ericsson AB

  2013 - 16

  Product Owner, Deployment Pipeline

  Beskrivning: John ansvarade för att ta fram en övergripande plan och att realisera Continuous Delivery & Deployment i stor skala för internationella kunder till Ericssons produkter inom Packet Core.
  Roll: Strategiskt och operativt ansvarig för etablering av Deployment Pipeline för PDU Packet Cores produkter, Scrum Product Owner, Teamleader

  Metod/teknik: I samarbete med strategiska kunder analyserades behov & krav utifrån värdeflödet från produktledning via utveckling, test, produktrelease, distribution till kund (operatör) och slutanvändare.
  Baserat på principerna för Lean Startup utvecklades succesivt systemkomponenter som kontinuerligt togs i drift och utvärderades.
  Agil utveckling med Scrum och kontinuerlig automatisk deploy till produktion.
  John deltog även i kravställning samt utvärdering av nästa generations PLM-system för Ericsson.

  Nytta/resultat: En nulägesanalys och en tydlig vision togs fram och kommunicerades som ett led i det interna och externa förändringsarbetet. En automatiserad lösning utvecklades stegvis där man med mätningar tydligt påvisade på konkreta förbättringsresultat.
  Påtagligt resultat för kunder blev att ledtiden för att driftsätta en ny mjukvaruversion minskades från veckor till minuter.

 • Ericsson AB

  2009 - 16

  Product Owner, Continuous Integartion Portal

  Beskrivning:
  Som initiativtagare och produktägare drev John utvecklingen med en tydlig produktvision anpassade till verksamhetens behov och krav vilket förmedlades till utvecklarna i teamet/teamen i form av en levande backlog och tydliga mål.

  Roll: Agil coach. Scrum Product Owner. Handledare (exjobb)

  Metod/teknik:
  Lean & Agile mjukvaruutveckling enligt Scrum. Webbaserat verktyg för datainsamling, aggregering av data och visualisering baserat på Drupal (PHP), MySQL, RabbitMQ, Elastic Search. För backlog och sprintplanering användes Redmine och senare Jira.
  Det dagliga utvecklingsarbetet kombinerades med en kontinuerlig strävan att förfina det agila arbetssättet i teamen samt utvärdering av verktyg och processer.

  Nytta/resultat:
  Tack vare nyttan för användare och organisation spreds lösningen till flera produkter och gav stöd åt 2000+ användare för visualisering av data från mer än 100.000 byggen och tester dagligen. På grund av lösningens affärsnytta är den klassad som verksamhetskritiskt.

 • Ericsson AB

  2007 - 09

  Continuous Integration, Common Packet Gateway

  Uppdraget omfattade att ta fram och implementera en strategi för kontinuerlig kvalitetssäkring för en ny mjukvaruprodukt med höga krav på kort ledtid till marknaden och kraftig stegring av antalet utvecklare från 0 till 100+.

  Med utgångspunkt i Martin Fowlers definition av Continuous Integration utvecklades effektiva processer samt en fullt automatiserad bygg- och testkedja, effektiva stödverktyg för utvecklarna samt en web-baserad portal för visualisering av all information såsom byggresultat, testresultat och övriga kvalitetsmätningar. Denna lösning har sedan utvecklats vidare som stöd till flera verksamheter.

  Nyckelord: Continuous Integration, CI, Automation, Drupal, PHP, SQL, C/C++, Linux

 • Ericsson AB

  2006 - 07

  Teststrategiansvarig

  Beskrivning:
  John ansvarade för planering av test för en helt ny routerbaserad produkt för tjänster i bredbandsnät som utvecklades i samarbete med kund.

  Roll: Som testansvarig utarbetade John strategier för hur produktkvalitet skulle kunna säkerställas i kombination med föränderliga krav.

  Metod/teknik:
  Traditionell vattenfallsmetodik ersattes med agil metodik som kontinuerligt uvecklades vidare. Iterativ featuretillväxt baserat på feedback från kund och slutanvändare. Automatiserade byggen och tester. Virtuella maskiner i Linux användes för att skala upp testning. Baserat på kontinuerlig feedback från kund levererade projektet varje månad en ny version av produkten som sedan testades i skarp produktion med utvalda slutanvändare

  Nytta/resultat:
  Genom att erbjuda en virtuell miljö för utveckling och test kunde budgeten begränsas leveransproblem undvikas.
  Tack vare den tidiga agila metodiken kunde projektet snabbt svänga om baserat på nya marknadskrav. Kunden var extremt nöjd med samarbetsformen.

 • Ericsson AB

  2004 - 05

  Design Test Support

  Teknisk support av lösningar för designtest av mjukvara. Införande av verktyg för statisk kodanalys (Coverity Prevent). Initiativtagare och utvecklare av applikation i Windows för snabbare (5x) mjukvarutestning genom manipulation av systemklocktid.

  Nyckelord: Windows, C++, Statisk kodanalys, Design Test

 • Ericsson AB

  2002 - 05

  Delprojektledare

  Beskrivning:
  Drev och koordinerade diverse utvecklingsprojekt inom telekom samt bedrev innovationsverksamhet.

  Roll: Projektledare, Utvecklare, Innovatör

  Metod/teknik: Testautomation, Kvalitetssäkring

  Nytta/resultat:
  Införande av verktyg för statisk kodanalys (Coverity Prevent).
  Utveckling av testverktyg som minskade testtiden med 80%.
  Innovation med globalt patent inom telekom.

 • Ericsson Business Innovation AB

  1999 - 02

  Produktledare, Telematik

  Produktledning för lösningar inom telematik för ett in-house groddföretag. Internationell marknadsföring, främst mot bilindustrin. Projektledning av mjukvaruprojekt för fjärradministration av telematikenheter. Standardiseringsarbete inom javabaserad serviceplattform (OSGi).

  Nyckelord: Telematik, OSGi, Java

 • Ingenjörs- och Sjöbefälsskolan, Institutionen för elektroteknik

  1997 - 98

  Lärare i programmeringsteknik

  Arbete parallellt med studier.
  Kursansvarig och examinator för kurs i C++-programmering för studenter på Maskin- och Elektroingenjörsprogrammet.

 • Chalmers Tekniska Högskola

  1996 - 98

  Kursassistent

  Arbete parallellt med studier.
  Kursassistent på flera kurser på Institutionen för Datorteknik.

 • Miroi Utbildning AB

  1994 - 95

  Lärare, Kursutvecklare, Coach

  Uppdraget omfattade planering och genomförande av flera arbetsmarknadsutbildningar för kompetenshöjning av ingenjörer. John genomförde kurser i operativsystem (UNIX / Windows), nätverksteknik (TCP/IP, Ethernet) och programmering i C och C++, Shell-programmering. Många av eleverna fick anställning efter utbildningen.

  Nyckelord: TCP/IP, Linux, UNIX, C/C++, Shellscript

 • Lexicon AB

  1993 - 94

  Lärare i UNIX och skalprogrammering

  Genomförande av flertalet kurser i UNIX och skalprogrammering för nybörjare och avancerade användare.

 • Konsulthuset MMI AB

  1992 - 93

  Försäljning och teknisk support

  Försäljning och teknisk support av utvecklingsmiljö för grafiska användargränssnitt i X Window (UNIX).

  Nyckelord: UNIX, C/C++, X Window

 • Waves AB

  1990 - 91

  Teknisk säljare, radiolänksystem

  Marknadsföring och försäljning av radiolänksystem för distribution av kabel-TV. Marknadsföringen var riktad mot kunder i Sverige och utlandet. Teknisk projektering samt utbildning av driftspersonal.

 • Kabelvision AB

  1989 - 90

  Assistent till teknisk chef

  Som assistent till den tekniska chefen omfattade arbetet teknisk projektering av kabel-TV-system, utvärdering av leverantörer och tekniskt materiel samt entreprenadupphandling. Uppdraget omfattade även utbildning av teknisk personal.

 • Process och Utveckling AB

  1987 - 89

  Hårdvarudesigner

  Utveckling av 8-bitar endatorkort med mät- och styrfunktioner för placering i explosionsfarlig miljö (EX). Produkten godkändes av SP och installerades hos kunder i Sverige och England.

 • AVAB Elektronik AB

  1985 - 88

  Installatör & Servicetekniker

  Installation och service av ljudsystem och datoriserade ljusanläggningar på teatrar, hotell och i offentliga lokaler i Sverige och övriga Europa.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Mac OS, Mac OS X, Red Hat, Linux

 • - Databashanterare

  mySQL

 • - Modulkunskap affärssystem

  Redovisning

 • - Verktyg & Middleware

  RabbitMQ, Atlassian Jira, Clearcase, ClearQuest, Eclipse, Gerrit, Git, Jira, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  C, C++, HTML, Javascript, PHP, Python, Rest, SQL, Unix Shell script

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Change Management, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Kravanalys, Processutveckling, Produktledning, Projektledning, Utredning, Workshopledning, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Marknadsstöd

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  PROPS, Parprogrammering, KANBAN, LEAN, Lean Six Sigma, Lean-baserad processmetodik, TDD - Test Driven Development, XP (Extreme Programming), Agila metoder allmänt, Continious Delivery, Continuous Integration, Processer och metoder allmänt, Scrum

 • - Ledarskap

  Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Mentor

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Hansoft, Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Configuration Management

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Testutveckling, Validering & Test - Hårdvara, Integrationstest, Strategisk testledning, Testautomatisering, Testprocessutveckling, Validering & Test - Mjukvara

 • - Elektronikkonstruktion

  Analog konstruktion, Digital konstruktion, Elektronikkonstruktion allmänt

 • - Trådlös datakommunikation

  WLAN

 • - Fast datakommunikation

  ATM, Ethernet, LAN, Datakommunikation allmänt, TCP/IP, Unix

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Routrar

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Objektorienterade system, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Nätverk och kommunikation, Operativsystem och drivrutiner, Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system

 • - Branscherfarenhet

  Elektronikindustri, Fordon, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Designer, Utvecklare/Programmerare, Arkitekt, Lärare, Team-ledare, Teknisk projektledare, Testledare, Utbildningsledare, Utredare, Produktledare, Systemingenjör

 • - Kommunikation & Information

  Grafisk identitet och profil, Engelska, Pedagogik, Presentationsteknik, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2006 -

  System Designer / Product Owner, Ericsson AB

 • 2002 - 2006

  Projektledare, Ericsson Microwave AB

 • 1999 - 2002

  Produktägare, Ericsson Business Innovation AB

 • 1996 - 1998

  Kursassistent / Lärare, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1994 - 1998

  Utbildningskonsult, Zirconium AB (eget företag)

 • 1993 - 1994

  Tekniskt säljstöd, Konsulthuset AB

 • 1990 - 1991

  Försäljning / Marknadsföring, Waves AB

 • 1989 - 1990

  Assistent till teknisk chef, Kabelvision AB

 • 1987 - 1989

  Konsult inom hårdvarudesign, QUAC HB (eget företag)

 • 1985 - 1988

  Installatör & utvecklingsingenjör, AVAB Elektronik AB

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Lean Six Sigma Yellow Belt, Ericsson Academy

 • 2012 - 12

  Scrum Product Owner, Informator

 • 2008 - 08

  TTCN-3, Ericsson

 • 2002 - 02

  Ledarskapsutbildning, Qtvå

 • 2002 - 02

  Projektledning, Wenell

 • 1995 - 99

  Datortekniklinjen, 180p, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1993 - 93

  Programmeringsteknik & Operativsystem, Konsulthuset AB

 • 1981 - 85

  4-årig Teleteknisk linje, Polhemsgymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77