Dela

Linus Holmlund

 • Systemutvecklare, IT-arkitekt

Översikt

Linus är en erfaren systemutvecklare och arkitekt med bred kompetens inom utvecklingsarbetets många olika delar. Linus är van att ta en ledande roll i utvecklingsprojekt och att omsätta verksamhetens behov och krav till säkra lösningar som både är lätta att använda och underhålla.

Egenskaper

Linus är en eftertänksam och inlyssnande pragmatiker och har fungerat både som stöd och mentor för såväl nya som seniora projektmedlemmar kopplat till sin yrkeserfarenhet och pedagogiska förmåga. Han trivs när han får ta ett helhetsansvar och med en naturlig fallenhet för att hitta effektiva lösningar hamnar han ofta i rollen som lead developer eller utvecklingsansvarig.

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2017 -

  Lösningsarkitekt

  Lösningsarkitekt primärt inom Förvaltningsobjekt Webb och dokument. Arbete bland annat med införande av ny plattform för säker dokumenthantering och nytt intranät i SharePoint 2016.

 • Statistiska Centralbyrån

  2016 - 17

  Systemutvecklare

  Tog fram central säkerhetslösning för SCBs olika e-tjänster. Autenticering av användare i DMZ, bland annat med e-legitimation, tvåfaktorsautenticering med engångslösenord via SMS-tjänst och med certifikat.

  C#, ASP.NET Web API, REST, CQRS, DDD, TDD, Entity Framework Code First, BIG-IP, Certifikat, E-legitimation, SAML, IdP

 • Kvadrat

  2016 - 16

  Lösningsarkitekt

  Framtagande av grundläggande arkitektur och prototyp av en app för att hantera högkostnadsskydd. Prototypen användes för att visualisera löningskonceptet för beställaren.

  Balsamiq Mockups

 • Comprima Software

  2016 - 16

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Design och implementation av en lösning på problem med utskrifter i Comprimas webbapplikation i IE. Utskrifterna hanteras nu av en lokal WPF-klient som anropas av webbapplikationen via ett applikationsspecifikt protokoll som registreras på klientdatorn.

  C#, ASP.NET, WPF

 • Comprima Software

  2015 - 15

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Kravställan och implementation av funktionalitet för att tillmötesgå patientdatalagen hos landstingskunder. Detta arbete inkluderar integration mot spärrtjänst och nationell HSA-katalog. Informationen från spärrtjänsten används för att styra vilken vårdgivare och vilka vårdenheter som användaren kan se i systemet.

  C#, WCF, Certifikat, ASP.NET 4.5, CSS, JavaScript

 • Comprima Software

  2015 - 15

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Slutgiltig utfasning av äldre version av dokumentarkiv. Förenkling och generalisering av datastrukturer i databaslager, dataaccesslager, affärslogiklager samt i de olika klienterna. Vidareutveckling av funktioner i Webb-, WinForms- och WPF-klienter.

  C#, ASP.NET 4.5, Entity Framework 6, POCO, Code First, Code First Migrations, WCF, WPF, PostSharp, LINQ

 • Comprima Software

  2014 - 14

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Utveckling av WinForms-klient som visualiserar bilder och metadata vid batch-registrering av journalhandlingar för landstingskunder. I flödet används försättsblad med barkoder som OCR-tolkas av skannern och klienten använder detta data för att minska mängden manuellt arbete och öka patientsäkerheten.

  C#, .NET 4.5, Windows Forms, Telerik WinForms, DjVu

 • Comprima Software

  2014 - 14

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  För att nå ett helt digitalt flöde av bygglovsärenden hos många kommunkunder, utvecklas en integration som låter handläggarna hantera inkomna ritningar och handlingar i bildvisare med ritningshantering. Arkivering sker från ärendehanteringssystemet direkt in i dokumentarkivet så snart ärendet avslutas.

  C#, .NET 4.5, XBAP, WCF, WPF

 • Comprima Software

  2013 - 13

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Utveckling av ett antal MEF-plugins för integration mot med olika kunders befolkningsregister via till exempel web services, WCF eller av kunden tillhandahållna dller.

  C#, .NET 4.5, MEF, WCF, Certifikat

 • Comprima Software

  2013 - 13

  Lösningsarkitekt

  Design av SSO (Single sign-on) för dokumentarkivet med SAML Web SSO 2.0 Redirect, samt integration mot kundens IdP (Identity provider).

  SAML2, SAML Web SSO 2.0 Redirect, ASP.NET HttpModule, Identity Provider, Component Space

 • Comprima Software

  2013 - 13

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  För att möjliggöra en helt digital hantering av bygglovsärenden och att låta användaren mäta och skissa på digitala ritningar oavsett vilket system handlingarna ligger i, utvecklas en helt ny viewer med ett flertal verktyg för att hantera ritningar i en mängd olika format, alltifrån vanliga rasterformat som tif och jpeg till vektorbaserade format som pdf och dwg.

  Viewern ska kunna användas integrerad i webbapplikationer och byggs därför som en Xaml Browser Application (XBAP), vilket innebär att det är en WPF-applikation som körs inbäddad i en webbläsare. Kravställan och arkitektur tas fram, varefter resursbrist gör att utvecklingsarbetet inledningsvis sker tillsammans med inhyrda konsulter.

  I viewern kan användaren bland annat skissa med olika ritverktyg, mäta olika geometriska figurer i ritningarna och skriva ut ritningarna skalenligt på papper så att det går att mäta med linjal direkt på pappret. Användaren kan även infoga stämplar, såsom ankomststämpel och beslutsstämpel.

  En WCF-tjänst för att hantera användarlicenser i viewern utvecklas och driftsätts samtidigt som viewern exponeras som en ClickOnce-applikation, vilket möjliggör automatisk uppdatering av viewern hos samtliga användare.

  C#, XBAP, WPF, ImageGear .NET, WCF, ClickOnce, Prism, Unity Application Block

 • Comprima Software

  2012 - 12

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Utveckling av en ny WPF-klient för att hantera samtliga delar i dokumentarkivet. Det omfattar bland annat skanning och registrering av dokument, administration av organisationsstruktur och användare, sökning och modifiering av befintliga dokument i arkivet samt hantering av inkomna dokumentbeställningar via en OData-tjänst.

  Med tanke på den stora mängd kunder som ska använda klienten, med vitt skilda behov och önskemål, byggs den i WPF med MEF som en central del för att styra vilken funktionalitet som ska laddas i klienten.

  C#, .NET 4.5, WPF, MEF, Prism, Unity Application Block, WCF, Web API, OData, ImageGear, PostSharp, VintaSoft WPF Twain

 • Comprima Software

  2011 - 11

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Utveckling av en ny webbapplikation i ASP.NET för att ersätta en äldre version som använde ISAPI och C++. Några av målen var att snabba upp utvecklingstakten och öka möjligheten att tillgodose kundernas önskemål om ny funktionalitet. Fokus låg på enklare driftsättningar och en förmåga att hantera ett stort antal kunder med vitt skilda önskemål i samma produkt. Lika viktigt var att klara den höga belastningen hos landstingskunderna och att ge användaren ett tydligare grafiskt gränssnitt genom att visualisera organisationen i en trädstruktur.

  Användarna loggar in i webben, oftast automatiskt via uthopp från olika journalsystem eller ärendehanteringssystem. Andra möjliga vägar in i klienten omfattar Forms-inloggning och integrerad Windows-autentisering.

  Funktionaliteten i klienten omfattar bland annat olika varianter av dokumentgranskning, utskrifter, e-post och beställning av digitalisering av pappersdokument.
  Olika kunder kräver olika funktionalitet och utseende i webben vilket styrs via konfiguration.

  C#, ASP.NET 4.5, WebForms, Telerik, JQuery, JavaScript, CSS, WCF, Web API, OData, PostSharp, IIS 6, IIS 7

 • Comprima Software

  2009 - 10

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Utveckling av dokumentarkiv med helt ny arkitektur för att successivt ersätta en äldre version. Då alla delar inte kan fasas ut på en gång ställs väldigt speciella krav på den nya arkitekturen för att tillgodose den äldre versionens krav på exklusiv åtkomst till databasen.

  I första etappen utvecklas en WCF-tjänst i ASP.NET. Tjänsten jobbar med datastrukturer som tillåter ett flexibelt uppbyggt arkiv där användaren kan ställa godtyckliga och dynamiska sökningar utifrån olika sökbegrepp som kopplas till dokumenten i arkivet.

  För att möjliggöra en enkel integration med andra back-end system finns, förutom tjänsten för dokumentarkivets egna klienter, ett par tjänster som tillåter sökning såväl som arkivering av dokument via ett dynamiskt xml-gränssnitt som styrs av xml-scheman.

  C#, ASP.NET 4.5, WCF, PostSharp, LINQKit, Entity Framework, Selftracking Entities, T-SQL, Triggers, Stored Procedures, XSD, XML

 • Comprima Software

  2008 - 08

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  För internt bruk tas en WPF-klient fram som integreras mot FogBugz, det ärendehanteringssystem som används på utvecklingsavdelningen. Tack vare denna integration kan organisationen dra nytta av den tidrapportering som redan sker i FogBugz för att få ut tidrapporter för de anställda och fakturaunderlag mot kunderna.

  C#, .NET 4.5, WPF, FogBugz API

 • Comprima Software

  2008 - 08

  Lösningsarkitekt och systemutvecklare

  Utveckling av ett webbaserat system för att effektivisera manuell registrering av metadata till stora mängder skannade dokument av typen ritningar och ärendehandlingar. Systemet används fortfarande hos servicebyrån som jobbar med ett stort antal kunder.

  C#, ASP.NET, Telerik, WinForms, LINQ To SQL, T-SQL, Stored Procedures

 • Vägverket

  2006 - 07

  Mjukvaruarkitekt och systemutvecklare

  Utveckling av system för kuvertering av körkort, samt integration i arbetsflödet för körkort.

  C#, MSMQ, WCF

 • Statistiska Centralbyrån

  2006 - 06

  Systemutvecklare

  Justering av statistiska beräkningar i rAps, ett verktyg för regionalplanering.

 • Sectra

  2005 - 05

  Systemutvecklare

  Utveckling av en WebService hostad i IIS som anropar legacy-serverkod via COM-anrop.

 • Atlas Copco Rock Drills

  2005 - 07

  Systemutvecklare

  Vidareutveckling av Tunnel Manager (planeringsverktyg för tunneldrivning) och ORE Manager (dagbrott). Avancerad visualiseringsteknik och 3D-kartor. Integration mot borriggar.

  C++, C#, VB, COM-teknik, T-SQL

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  MS SQL-server

 • - Verktyg & Middleware

  Git, ReSharper, Team Foundation Server, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, Entity Framework, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  AngularJS, C++, CSS, HTML, HTML5, XSD, ASP.NET, C#, MS .NET, SQL

 • - Metoder & Processer

  TDD - Test Driven Development, Continious Delivery, Continuous Integration, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Databaskonstruktion, Datalager, Datamodellering

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå, Systemarkitektur - systemnivå, Systemintegration, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Hälso-Sjukvård, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Produktägare, Scrum master, Team-ledare, Teknisk projektledare, Lösningsarkitekt, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2008 - 2016

  Utvecklingschef, Comprima Software AB

 • 2005 - 2007

  IT-konsult, Sogeti Sverige AB

 • 1998 - 2005

  Utvecklare, Digital Management Solutions AB

Utbildningar

 • 2016 - 17

  Certifierad IT-arkitekt Master, Dataföreningen Kompetens

 • 1997 - 02

  Datavetenskapligt program, Uppsala Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60