Dela

Pär Wiberg

 • Business Expert (Logistics, E-Commerce, Retail)
 • Application Expert (WMS, ERP)
 • Project Manager

Översikt

Under de senaste 20 åren har Pär arbetat inom IT och logistik och ofta med kombinationen av dessa. Hans kunskaper i både logistik och IT har gett honom en stor fördel när man ställer krav på funktionalitet i ERP- och Warehouse Management System (WMS). Pär har erfarenhet av de flesta delar i genomförandet av WMS såsom utveckling, design, funktions- / tekniska specifikationer, testning och utbildning men också att göra analyser på befintliga WMS. Pär är van vid att arbeta i internationella organisationer och har arbetat en hel del utomlands.

Exempel på roller/inriktningar där Pär kan spela en nyckelroll:

Interimschef: När det behövs en tillförordnad chef som under en tid kan hålla igång och utveckla ett team medan rekrytering pågår. Tack vare sin långa erfarenhet har Pär en mycket kort startsträcka.

Business Expert: Med sin långa bakgrund inom logistik från såväl ett verksamhets- som ett IT-perspektiv så kan Pär vara behjälplig med analys och styrning i uppsättning och förändring av både lagerprocesser och lagerlayouter.

Applikationsexpert: Pär har jobbat med flertalet WMS och därigenom lärt sig möjligheter och begränsningar i olika system. Att han själv designat och programmerat WMS-funktioner ger också en bra förståelse för vad som är mer eller mindre komplext att ändra eller uppdatera i ett system om så skulle behövas.

Kravställare: Tack vare både teknisk och verksamhetsmässig erfarenhet inom affärs- och lagerhanteringssystem så är Pär till stor nytta när det gäller att ta fram och förstå verksamhetsmässiga krav inom ERP och WMS.

Projektledning: Pär har under de senaste 20 åren deltagit och drivit projekt av olika slag både inom IT och logistik. Han har också ansvarat för att ta fram projektmodeller för ett par av de organisationer han varit del av.

Egenskaper

Som person är jag positiv och tycker om att jobba tillsammans med andra människor samtidigt som jag gärna jobbar självständigt vid behov. Jag har en god förmåga att se detaljer men även hur dessa påverkar helheten. Jag tycker om att ha mycket på gång samtidigt och ger mig gärna på nya utmaningar.

Konsultens CV

 • H&M

  2016 -

  Application Expert

  Beskrivning: Pär ansvarade från H&M IT för Online Outbound i design- och kravarbete i samband med utbyggnad av det fysiska lagret samt byte till nytt WMS för H&Ms nordiska Online-lager.

  Roll: Som AE deltog Pär aktivt i att tillsammans med verksamheten och i diskussioner med WMS-leverantör ta fram bästa möjliga lösning för att er-sätta befintligt, egenutvecklat WMS och samtidigt skapa en mer enhetlig lagerlösning både verksamhets- och IT-mässigt som kunde användas för både Retail och OnLine. Rollen innebar kontakter inom alla inblandade pro-cesser både i verksamheten men även i projektet där Pär tog stor del i såväl krav och design som test, utbildning och slutligen implementation och aktiv driftsupport.

  Nytta/Resultat: Med erfarenhet från systemleverantör-, verksamhet- och IT-sidan i den här typen av projekt har Pär skapat en brygga mellan alla invol-verade parter i projektet. Pär har också varit en viktig länk mellan slut-användare och ledning tack vare sin personlighet som uppskattas i alla orga-nisatoriska nivåer.

 • Logent AB

  2015 - 16

  Solution Design Manager

  Beskrivning: Som SDM ansvarade Pär för att ta fram bästa lösningen i de case som affärsutvecklarna jobbar med.

  Roll: Rollen som SDM innefattade att föreslå lämplig lagerlayout, beskriva tänkta processer och föreslå eventuell automation på lager eller i produk-tion. Detta för att sedan ta fram en kostnadsbas till affärsutvecklarna så att de kan offerera kund.

  Metod/teknik: Med hjälp av ett framtaget ”Solution Design Dokument” fick man genom att ange vissa parametrar fram grunden till ett affärsförslag med beräknad marginal och grunder för bl a yt-, resurs-, automations- och hårdvarubehov.

  Nytta/Resultat: Som resultat av Pärs insats har ett par fall lett till att man kunnat gå vidare i processen hos ett antal stora case däribland ett är en av de viktigaste affärerna för Logent AB.

 • Logent Consulting AB

  2015 - 15

  Projektledare

  Beskrivning: Projektledare i samband med att Volvo Cars (VCC) ökade takten i produktionen och gick upp från 2- till 3-skift för att hjälpa till att möta detta på Logents emballageterminal.

  Roll: Översyn av produktionen och dess processer tillsammans med prissättningen.

  Metod/teknik: Mycket hand¬lade här om att analysera och räkna på hur man kunde bli mer produktiv med hjälp av befintlig automation och eventuellt behov av ytterligare eller ändrad automation.

  Nytta/resultat: Projektet löpte på enligt plan och var i mål på utsatt tid.

 • Consortio Fashion Group AB

  2014 - 15

  tf Logistikchef

  Beskrivning: Under tiden när CFGs Supply Chain Manager skulle vara föräldraledig behövde de någon som ansvarade för logistikavdelning och lager. Som Logent-konsult gick Pär då in som tf logistikchef.

  Roll: Ansvarig för genomförandet av ett antal, av Logent, identifierade för-bättringspunkter på lagren. Uppdraget innefattade även att agera mentor åt den nyligen tillsatte lagerchefen. Tidigt i uppdraget gick Pär in och analyserade det nyligen implementerade WMS och genomförde i djupt samarbete med WMS-leverantören en hel del parameterändringar och modifieringar för bl a ökad vagns- och plockoptimering samt förbättrad hantering av flö-dena mellan lagren. Pär hjälpte till att ta fram budgeten för logistikavdelningen samt genomförde upphandlingar av truckar och en mottagningscon-veyor.

  Metod/teknik: Vi använde Logents SKR-metod (Situation, Komplikation, Resolution) för att kartlägga vilka problemområden som fanns och hur dessa borde åtgärdas.

  Nytta/Resultat: Vi lyckades genomföra merparten av de identifierade för-bättringspunkterna med fokus på de som genererade störst besparing. Vi fick också upp effektivitet och nytta med WMS tack vare, framförallt, kor-rekt vagns- och plockoptimering.

 • Logent Consulting AB

  2014 - 14

  Projektledare

  Beskrivning: Logent drog in ett antal stora affärer i Göteborgsområdet. För att lyckas med genomförandet av dessa behövdes en projektledare.

  Roll: Projektledare för de projekt som pågick i Göteborgsregionen. Det mest omfattande handlade det om att starta upp en emballageterminal för VCC i Göteborg.

  Nytta/resultat: Trots kraftigt kortad implementeringstid och betydligt utökat scope gick produktionen igång enligt plan och utan större problem. Mycket tack vare att man hade styr på vad som behövde göras, när och av vem för att komma i mål i tid.

 • Gina Tricot AB

  2010 - 13

  Logistikchef

  Beskrivning: Med anledning av att Gina Tricot växt och växte i den utsträck-ning man gjorde så blev logistiken så pass viktig att man bestämde sig för att anställa en logistikchef och man tillfrågade Pär om rollen.

  Roll: I rollen som logistikchef på GT genomförde Pär upphandlingar på såväl inkommande- som avgående transporter till både butiker och webkunder. Han ansvarade också för kontakten med den 3PL-leverantör som drev GTs lager. Dessutom ingick även framtagning av strategier och verksamhetsmål, KPI-uppföljning, upphandling av logistiktjänster. Pär ansvarade också för upphandling och implementation av nytt WMS på både retaillagret och weblagret. Detta innefattade en aktiv del i workshops med WMS-leverantör, framtagning av specifikationer samt i testarbetet.

  Nytta/resultat: Till följd av det arbete som Pär gjorde införde man bl a tids-styrda leveranser till alla Gina Tricots butiker med en tidstyrning på klockslag +/- 30 minuter. Tack vare införandet av nytt WMS integrerat med det ERP som användes på Gina Tricot hade samma saldo på Gina och 3PL-leverantören och det var inte längre problem i integrationen mellan Ginas och 3PL-leverantörens WMS.

 • iStone Vantage AB

  2009 - 10

  Affärskonsult

  Beskrivning: Som första företag någonsin startade iStone extern konsulting på IBS system. För att lösa detta plockade man in de bästa och lämpligaste konsulterna från IBS. Här var Pär del av resan från början där mycket hand-lade om hur man skulle jobba med kunder och givetvis mycket diskussioner med IBS om vad man fick göra och inte i deras applikation.

  Roll: I rollen som affärskonsult på iStone Vantage ingick framtagande av arbetssätt för att kunna jobba med kunder som körde IBS affärssystem. Pär hade dessutom ansvar för att ta fram en agil projektmodell som man kunde jobba efter i de projekt som man genomförde.

  Nytta/resultat: Tack vare bl a sin tid på NWG och då varande kund till IBS bidrog Pär i stor utsträckning till hur man som kund ser på IBS och deras produkter och det faktum att det dittills inte funnits någon alternativ kon-sultleverantör om man körde IBS produkter. Pär lade också grunden till mycket av det arbetssätt som man sen använde på iStone Vantage.

 • New Wave Group AB

  2007 - 09

  IT-projektledare

  Beskrivning: Ansvarig för utrullningsprojekt då man på NWG bestämt att alla större bolag i koncernen skulle ha IBS ERP.

  Roll: Pär hade bl a hand om ett projekt för Texet som i Europa hade ett lager i Belgien och säljkontor i förutom Belgien även Tyskland, Frankrike och Spa-nien som alla skulle försörjas av lagret i Belgien. Här ingick uppsättning av ERP med landsuppsättningar för respektive land tillsammans med WMS i Belgien och koppling till Centiro för kollispårning och kollietiketter.
  I rollen ingick även support av IBS ERP/WMS i koncernen samt huvudkontak-ten med IBS.

 • IBS

  1998 - 07

  IT-konsult

  Pär började som trainee för att gå vidare som systemutvecklare, applika-tionskonsult, programmeringsledare och verksamhetskonsult.

  Efter att ha varit delaktig i ett WMS-projekt på Nintendo i Tyskland under våren 2000 kom fokus att hamna på WMS under tiden på IBS.
  Exempel/axplock på projekt:

  Distanshandelsvertikal/Cellbes: Ansvar för lagerfunktionerna och framta-gande av specifikationer för dessa i samband med att man tog fram en di-stanshandelsvertikal tillsammans med Cellbes. Pär deltog aktivt i driftsätt-ning av systemet på Cellbes och gick senare in i rollen som kundansvarig för Cellbes när projektet gick över till förvaltning.

  Corporate Express: Ansvar för att ta fram en lösning innefattande ”postor-derplock” på Corporate Express baserat på den truckterminalsfunktion som fanns i IBS WMS. Här togs lösningen fram i diskussion med kund varpå fram-tagande av funktions- och tekniska specifikationer följde och slutligen ut-bildning av super users i den färdiga lösningen. Lösningen blev oerhört bra och infördes till del i en senare release av standardsystemet.

  Royal Scandinavia: IBS Danmark och IBS Sverige körde ett samprojekt för att lägga RSC’s lager i Sverige. Det gjordes en pilotinstallation av IBS WMS med R/F-hantering (Radio Frequency; truckterminalhantering online). Här ingick ansvar för implementation av systemet på lagret i Malmö vilket innefattade kravsammanställning, specning, utveckling, testning, utbildning samt drift-startssupport. Eftersom det var första R/F-installationen ingick en hel del diskussioner med IBS R&D vilket ledde till att man genomförde en del upp-dateringar i funktionaliteten som gjorde det till en stabil och bra modul.

  Armatec: Efter att 1999 deltagit i utvecklingen av en integration mot Astro kom uppgraderingsprojektet några år senare att handla om att modifiera IBS WMS med RF-hantering för att matcha det man hade behov av från Astro. Här ingick ansvar för hela lagerprojektet från processkartläggning och specning till programmering, testning, slutanvändarutbildning och drift-startssupport på plats.

  Övrigt: Under perioder var Pär utlånad som WMS-expert till IBS Norge. Han tog fram lösning för godsmottagning och inventering i butik för Ö&B samt var delaktig i integration till Astro för Ö&B’s moderbolag Runsven.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  OS/400, Windows 2000, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP

 • - Databashanterare

  FileMakerPro, MS Access, DB2/400, Oracle

 • - Affärssystem

  IFS, IBS

 • - Modulkunskap affärssystem

  Inköp/lager, Order/Distribution

 • - Verktyg & Middleware

  MS Office, QlikView, Visio

 • - Utvecklingsspråk

  CL, RPG, SQL

 • - Hårdvara

  IBM AS/400

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Förändringsledning, Programledning, Affärsutveckling, Organisationsutveckling, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsanalys, ERP Implementation, Supply chain management, Order- och leveransflöden, Utforma logistiksystem

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, LEAN, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Fackförhandlingar, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Outsourcing

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Projektering, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Infrastruktur och logistik, Projektledning, Projektledning inom Supply Chain, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Systemtestning, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Databaser

  Databasadministration, Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Systemförvaltning, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, e-handel, Lagerhanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Transport/Spedition/Flyg, Verkstad och Automotive, Detaljhandel, Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, Annan högskoleutbildning 4 år eller mer, Fil.mag

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Interimschef, programledare, Testledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Lösningsarkitekt, Organisations-och Processkonsult, Testare, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  Mätningar, utvärderingar, Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2016

  Solution Design Manager, Logent AB

 • 2014 - 2015

  Senior logistikkonsult, Logent Consulting AB

 • 2010 - 2013

  Logistikchef, Gina Tricot AB

 • 2009 - 2010

  Affärskonsult, iStone Vantage AB

 • 2007 - 2009

  IT-projektledare, New Wave Group AB

 • 1999 - 2001

  IT-konsult (IT Berater), IBS GmbH

 • 1998 - 2007

  IT-konsult, IBS Sverige AB

Utbildningar

 • 1997 - 97

  Tysk språk och kultur, Goethe Institut, Göttingen, Tyskland

 • 1994 - 98

  Dataekonomiutbildningen, Högskolan i Borås

 • 1987 - 88

  High School, Stevens High School, Rapid City, SD, USA

 • 1985 - 89

  Ekonomlinjen, Burgårdens Gymnasium, Göteborg

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77