Dela

Sanna Davidsson

 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Processledare

Översikt

Sanna har mer än 10 års erfarenhet av projekt- och uppdragsledning i rollen som projektledare, uppdragsledare, förstudieledare, verksamhetsutvecklare och processledare. Sanna har arbetat mycket med verksamhetsfrågor och varit bryggan mellan IT-projekt och verksamhet. Sanna har drivit införandeprojekt med fokus på förändringsledning, utbildning och information.

Egenskaper

Sanna är strukturerad, målinriktad och har stor drivkraft. Hon är även lösningsorienterad och initiativrik och hon gillar utmaningar och att engagera och motivera människor samt se dem växa i sin roll. Sanna trivs allra bäst när hon har mycket att göra.

Som ledare tror Sanna på ett coachande och kommunikativt ledarskap för att skapa bra samarbete med andra, bygga relationer och engagera projektmedarbetare.

Konsultens CV

 • Regionen Jönköping

  2018 -

  Programledare (Byggprogrammet)

  UPPDRAG: Syftet med uppdraget är bland annat att säkerställa och hålla ihop IT-centrums leveranser förknippade med IT-centrums ansvarsområden för ny- och ombyggnationer på Regionen. I uppdraget ingår även att säkerställa att erfarenheter tas tillvara mellan de olika byggprojekten och agera som en kontaktpunkt för Regionsfastigheter och andra gemensamma intressenter.

  ROLL: I rollen som programledare för Byggprogrammet ansvarar Sanna för att hålla ihop och säkerställa IT-centrums leveranser för de fyra större byggprojekten; Ryhov D1/D2, Eksjö hus 37, Värnamo OP/IVA hus 20 och Råslätt Vårdcentrum. I detta arbete ingår bland annat att synka leveranser, krav och behov från olika verksamheter samt resurser för de olika byggprojekten. Sanna ansvarar även för att ta fram process och arbetssätt för hur säkerställa IT:s leveranser i kommande ny- och ombyggnationer samt att öka samarbete och förståelse mellan IT-centrum, Regionsfastigheter och andra gemensamma intressenter.

 • Regionen Jönköping

  2017 -

  Projektledare (Värnamo OP/IVA)

  UPPDRAG: Syftet med uppdraget är att säkerställa och ansvara för de leveranser förknippade med IT-centrums ansvarsområden för ny- och ombyggnationen på Värnamo sjukhus.

  ROLL: I rollen som projektledare för ny- och ombyggnationen på Värnamo sjukhus är Sanna ansvarig för att hålla ihop och säkerställa IT-centrums leveranser. Sanna ansvarar för att de olika IT-systemen, nätverk, telefoni, Ascom larm och anrop, arbetsplatser med mera är på plats inför överlämning av nya lokaler och verksamhetsstart. Sanna ansvarar även för att uppnå ökat samarbete och förståelse mellan IT-centrum, Regionsfastigheter, Medicinsk Teknik och de olika verksamheterna.

  PROJEKTSTORLEK: 12-15 personer
  METOD/TEKNIK: Agilt,LEAN, Kanban, Projektstegen

 • Regionen Jönköping

  2017 - 18

  Projektledare (Ascom larm och anrop)

  UPPDRAG: Syftet med uppdraget var att införa och projektera för IT-centrums tjänst Ascom larm och anrop dvs. akutlarm och patientlarm, så kallad tyst vårdmiljö.

  ROLL: Sanna var ansvarig för att införa och projektera för tjänsten Ascom larm och anrop efter verksamhetens behov och krav. I detta arbete ingick även förvaltning, support och paketering av tjänst men även att ta fram standarder och riktlinjer.. Vid ett införande hade Sanna nära dialog med flera intressenter så som patientnära verksamheter, leverantör av systemlösning, elprojektörer och olika ny- och ombyggnationsprojekt på Regionen.

  Sanna ansvarade även för att skapa och bygg upp ett team för införande och förvaltning av tjänsten, där hon tillsammans med teamet bland annat tog fram gemensamma rutiner och arbetssätt.

  PROJEKTSTORLEK: 6 personer
  METOD/TEKNIK: Agilt, LEAN, Kanban, Projektstegen

 • Jönköping Energi

  2016 - 17

  Processledare (Kundservice)

  UPPDRAG: Syftet med uppdraget var att göra en processkartläggning och analysering över hur kundservice och reception arbetar på Jönköping Energi.

  ROLL: Sanna var ansvarig för att genomföra processkartläggningen och analysen. Detta innebar att genomföra djupintervjuer med medarbetarna på kundservice och reception för att bland annat kartlägga hur kundservice och reception arbetar, identifiera vad som tar tid samt vilka utmaningar som fanns på kundservice och reception. I detta arbete ingick även att sammanställa och analysera vad som framkommit på intervjuerna samt komma med förbättringsåtgärder.

 • Jönköping Energi

  2016 - 17

  Projektledare (Västra fördelningen)

  UPPDRAG: Jönköping Energi äger en fastighet på väster i centrala Jönköping. Byggnaden är i stora delar tom och ej utnyttjad. Projektet ska ta ställning till vad som ska ske med byggnaden.

  ROLL: Sanna är ansvarig för att utreda och komma med förslag på olika utvecklingsområden för byggnaden. Detta innebär bland annat att identifiera behoven, vad innebär de olika utvecklingsmöjligheterna och ta fram budgetunderlag.

 • Jönköping Energi

  2016 - 17

  Projektledare (Låssystem)

  UPPDRAG: Jönköping Energi har besluta att byta ut sina nuvarande låssystem (passersystem och nycklar) och projektets mål är att utreda och komma med förslag på vilket eller vilka låssystem som bäst motsvarar koncernens behov. I uppdraget igår även att ta fram en investeringsbudget för de olika förslagen samt ett förslag till införande.

  ROLL: Sanna är ansvarig för att utreda och komma med förslag på olika låssystem som motsvarar koncerns behov. Detta innebär att bland annat att identifiera behoven, göra marknadsanalys, budgetunderlag, förslag till en förvaltningsorganisation samt förslag till en genomförandeplan.

 • Jordbruksverket

  2013 - 16

  Processledare/Verksamhetsutvecklare

  Som processledare och verksamhetsutvecklare arbetar Sanna med uppdrag och projekt inom jordbrukarstödsprocessen. Det innebär bland annat att leda förstudie och uppdrag, workshops och ta fram verksamhetsprocesser för att säkerställa alla delar i processen. Arbetet genomförs i nära samarbete med verksamheten på länsstyrelserna och Jordbruksverket samt olika IT-projekt.
  METOD/TEKNIK: Kanban, LEAN,

 • Jordbruksverket

  2012 - 14

  Projektledare (Förändringsledning)

  UPPDRAG: Projekt Förändrings mål var att förbereda, informera och utbilda de olika målgrupperna i den nya jordbrukspolitiken och de nya IT-systemen.

  ROLL: Sanna var ansvarig för utbildningen av de nya IT-systemen, nya regler och nya arbetssätt. Detta innebar att Sanna tog fram utbildningsstrategier, utbildningsplaner och ansvarade för rekrytering av lärare samt ge lärarna rätt förutsättningar, stöttning och hjälp.
  Sanna blev inom kort även biträdande projektledare med fokus på interna projektfrågor och ansvarade för att leda och styra projektgruppen, uppföljning och rekrytering. Mycket kontakt med olika IT-projekt och verksamheten för att säkerställa att målgrupperna fick den information och utbildning de behövde.
  PROJEKTSTORLEK: 25 personer
  METOD/TEKNIK: Agilt, LEAN, Kanban

 • Domstolsverket

  2011 - 12

  Programkoordinator (RIF)

  UPPDRAG: Syftet med program RIF (Rättsväsendets informationsförsörjning) var att strukturera domstolarnas information för att möjliggöra informationsförsörjningen mellan berörda myndigheter såsom Åklagarkammaren, Polismyndigheten och Kriminalvårdsstyrelsen.

  ROLL: Sanna var med i programledningen för RIF och i denna roll fick Sanna delta i olika uppdrag som programledningen ansvarade för, bland annat ta fram olika underlag för beslut, koordinera konsulter, stötta och hjälpa projektledare med uppföljning och framtagning av planer.

 • Domstolsverket

  2009 - 10

  Produktspecialist

  Som produktspecialist arbetade Sanna med ta fram utbildningsstrategier (både lärarledda och e-learningbaserade), utbildningsplaner och utbildnings- och informationsanalyser för verksamhetsstödet Vera. Syftet med arbetet var bland annat ta fram en utbildningsmetodik som var anpassningsbar för olika IT-system och verksamhetsprocesser.
  Som produktspecialist arbetade Sanna även med att ta fram arbetsprocesser och verksamhetsmodellering för att analysera nuläge och planera för nyläge. Detta gjordes på uppdrag från olika domstolar.

 • Domstolsverket

  2006 - 09

  Delprojektledare (EMR)

  UPPDRAG: Projektet syftade till att införa modern rättssalsteknik på alla allmänna domstolar i Sverige. Detta innebar bland annat att alla rättssalar skulle utrustas med videokamera, projektorer, projektordukar, objektkameror och pekskärmar.

  ROLL: Sanna var delprojektledare för utbildning för den nya rättssalstekniken. Sanna fick ta fram utbildningsstrategier, utbildningsplaner och ansvarade för rekrytering av lärare samt ge lärarna rätt förutsättningar, stöttning och hjälp. I arbetet ingick även kvalitetssäkring utbildningsmaterial, informationsmaterial och genomföra vissa utbildningar och ge domstolarna support och hjälp efter genomförda utbildningar.
  I uppdraget ingick även att informera och förbereda Sveriges domstolar för den nya förändringen.
  I slutfasen av projektet fick Sanna även hjälpa till med projektadministration och olika informationsinsatser så som nyhetsbrev och uppdatera information på webben.
  När projektet var avslutat fick Sanna i uppdrag att driva förvaltningsprocessen i ordinarie verksamhet på Domstolsverket.
  PROJEKTSTORLEK: 25 personer

 • Domstolsverket

  2005 - 06

  Supporthandläggare

  UPPDRAG: Supporthandläggare för verksamhetsstödet Vera
  ROLL: Sanna var supporthandläggare och i denna roll fick hon hjälpa medarbetarna inom Sveriges domstolar i verksamhetsstödet Vera. I denna roll fick Sanna även arbeta fram rutiner och arbetssätt för verksamhetssupporten.

 • Förvaltningsrätten

  2003 - 05

  Administratör

  Som domstolssekreterare/administratör administrerade Sanna överklagningsärenden från registrering av ärende tills de vunnit laga kraft. Detta innebar att hantera flera olika ärenden och arbetsuppgifter parallellt. I arbetsuppgifterna ingick mycket kontakt med andra domstolar, myndigheter och externa parter så som advokater.

  Sanna var även webbredaktör för intern- och externwebben som hanterades i EPI Server. I arbetsuppgifterna för administration ingick även att vara driftansvarig och allmän datasupport samt hantering av enklare ekonomiska rutiner i Agresso.

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso, Palasso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Tidrapportering, Projektredovisning/Projektstyrning

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Photoshop, Clearcase, Enterprise Architecht (verktyg), Episerver, Jira, Lotus Notes, MS Sharepoint, Sharepoint, MS Project, Visio, MS Office

 • - Hårdvara

  PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Medicinteknik, Order- och leveransflöden, Verksamhetsstyrning, Begreppsmodellering, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Programledning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Workshopledning, Change Management, Förändringsledning, Kravanalys, Processinförande, Processutveckling, Strategisk planering, Utbildning, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Digitalisering, Marknadsanalys, Målgruppsanalys

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - Metoder & Processer

  ITIL, LEAN, Agila metoder allmänt, KANBAN, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Operativ ledning, Kurs- och seminarieledare, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Drift, Implementation, Systemering/Design/Krav, Test, Förstudie, Utveckling/Genomförande, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Agile project systems, Inköp, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektadministratör/assistent, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Dokumentation, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest

 • - Drift/Support/Service

  Installation/underhåll, Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Tillämpningar

  e-handel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Byggindustri, Fastighet, Hälso-Sjukvård, Medicinsk Teknik, Postorder/ e-handel, Hotell , Restaurang och Mötesindustri, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  e-learning, Workshopledning, Annan högskoleutbildning 3 år, Högskoleingenjör

 • - Roller

  Kravanalytiker, Huvudprojektledare, Utredare, Delprojektledare, Lärare, Projektadministratör, Team-ledare, Utbildningsledare

 • - Kommunikation & Information

  Kampanjer, Engelska, Intranät, Externkommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Pedagogik, Presentationsteknik, Sociala medier, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2012 - 2016

  Verksamhetsutvecklare/Processledare, Jordbruksverket

 • 2005 - 2012

  Produktspecialist, Domstolsverket

 • 2003 - 2005

  Domstolssekreterare/administratör, Förvaltningsrätten i Jönköping

Utbildningar

 • 2013 - 13

  Praktisk pedagogik, presentationsteknik och effektiva möten, Ulf Nytell

 • 2013 - 13

  Workshopledning, Indea

 • 2010 - 10

  Verksamhetsmodellering med Enterprise Architect, Astrakan

 • 2009 - 09

  Verksamhetsmodellering, Astrakan

 • 2007 - 07

  Praktisk Projektledning, Astrakan

 • 2007 - 07

  Konsultativt förhållningssätt, Percy Thunberg

 • 2006 - 06

  Projektledarskap, ProjektStyrning AB

 • 2000 - 03

  Högskoleingenjör datateknik med inriktning mot information- och medieteknik., Jönköpings Tekniska högskola

 • 1997 - 00

  Naturvetenskaplig linje med inriktning på kemi, Erik Dahlbergsgymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779