Dela

Elisabet Sofianidou

 • Interim ledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare

Översikt

Elisabet har under senaste 12 åren arbetat som försäljningschef, projektchef och leveranschef inom ett tillverkande, internationellt industriföretag med hela leveranskedjan in house. Elisabet har sin kompetens inom personalledning, verksamhetsutveckling och projektledning och har lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete på framförallt operativ nivå. Elisabet är van vid att leda projektteam i enlighet med metodiker som grundar sig på internationella standarder såsom tex PMP.

Hennes ambition är att agera interim ledare där målet med uppdraget tex är effektivisering av organisation och eller processer eller för att täcka upp vid frånvaro av ordinarie ledare/projektledare.

Elisabet är certifierad styrelseledamot genom Styrelseakademien.

Egenskaper

Elisabet är en utåtriktad, strukturerad, affärsmässig och prestigelös person med starkt fokus på måluppfyllelse. Hon strävar alltid efter optimerade processer och arbetssätt för att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten och därmed också kundnyttan.

Som verksamhetsledare tror hon på ett coachande ledarskap med mål att bygga en affärsmässig, professionell verksamhet där medarbetarna vill utveckla sig själva och verksamheten. Detta skapar hon genom rätt person på rätt plats, tydlig målbild, konstruktiv feedback och ett närvarande ledarskap.

Som projektledare skapar hon engagerade team där målet är tydligt, alla förstår sin roll och sitt ansvar och säkerställer måluppfyllelse regelbundet. Elisabet har alltid som delmål att varje individ ska ha lärt sig något nytt, värdefullt och bestående för verksamheten efter uppdragets slut.

Elisabet beskrivs av kollegor som en prestigelös och driven lagspelare som med unik personlighet sprider energi och glädje.

Konsultens CV

 • Husqvarna Group AB

  2016 -

  Senior Project Manager

  Leder i detta uppdrag produktutvecklingsprojekt från kundspecifikation till färdig levererad produkt till kund. Projektledarrollen kännetecknas av brett ansvar över alla företagets levererande funktioner såsom marknad, utveckling (mek, el, mjukvara), industri design, sourcing, compliance, logistik och produktion.

 • GE Power Sweden AB

  2015 - 16

  Head of Delivery

  Elisabet arbetade som ledare för avdelning med leverans- och eftermarknadsansvar för projekt- och produktleveranser globalt. Ordervolym på ca 100 Mkr/år. I uppdraget ingick att stärka/tydliggöra leveransprocesser och erfarenhetsåterföring för att förbättra kostnadseffektivitet, kvalitet och kundvärde i leveranserna. Ansvaret spände över alla involverade funktioner såsom anbud, konstruktion, produkt, inköp, produktion och logistik. Under Elisabets tid vidareutvecklades också avdelningens Servicedeskfunktion till mer strukturerade hanteringsrutiner för att säkerställa snabbare svar till kund samt för att öka spårbarheten i de olika ingående delarna. Elisabet drev egna kundprojekt vid sidan av sitt ledningsansvar. Hade i rollen budget- och resultatansvar. KUNDNYTTA - Hela affärsenheten fick härigenom väldokumenterade rutiner som underlättade allas arbete och ökade effektiviteten och kvaliteten genom hela leveranskedjan från anbud till överlämning inklusive garantitid.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2014 - 15

  Project Manager

  Elisabet arbetade som projektledare för ett projekt i Saudi Arabien inom divisionen för nyförsäljning av luftreningsanläggningar till kunder internationellt. Leveransen kännetecknades av avancerad teknik och komplext kommersiellt kontrakt. Elisabet var ansvarig för den svenska leveransomfattningen med kontraktsvärde på 80 MSEK (totalt 160 MSEK). Var ledare för ett team på 10 personer inom olika discipliner såsom inköp, konstruktion, logistik, planering och ekonomi. Fick härigenom god förståelse för hur man organiserar stora projekt och vilka arbetsredskap och discipliner som krävs för att uppnå projektens mål. KUNDNYTTA: Genom Elisabets målfokus, strukturerade arbetssätt, tydliga kommunikation och förmåga att snabbt få överblick över alla delar levererades kontraktsdelarna i tid och enligt budget.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2013 - 14

  Team leader global system upgrade SAP/R3

  Elisabet arbetade som Team leader för ett globalt team på 11 medarbetare med uppgradering av Alstom Power Swedens affärssystem där hennes roll var att säkerställa rätt affärsprocesser i SAP vad gäller försäljnings- och projekthanteringsmodulen. Fick genom detta uppdrag insikt i utmaningarna med att driva komplexa IT projekt och redskap för att arbeta effektivt med IT förändringsarbete. KUNDNYTTA: Kom in i ett skede då projektet hade många utmaningar som tex låg motivation bland personalen, bristande styrning, kommunikation och planering men lyckades genom sin erfarenhet av projektledning att säkerställa måluppfyllelse i enlighet med tidplanen.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2012 - 13

  General Manager Project Execution

  Elisabet arbetade som ledare för projektavdelning. Leveranserna utgjordes av styrsystem och nyckelfärdiga anläggningsprojekt till kunder inom kraftgenerering och industriella applikationer med volym mellan 1- 25 MSEK. I ansvaret ingick att stödja projektledarna med att uppnå projektens mål, att kartlägga och vidareutveckla interna leveransrutiner för att effektivisera arbetet, minska risktagande och säkra kvaliteten i alla leveransled. Elisabet var medlem i Project Office Sverige inom vilket projektprocessen dokumenterades i verksamhetsledningssystemet och där förbättringsarbete drevs inom Alstom Power Sweden. Elisabet agerade själv projektledare för vissa leveranser. Hade i rollen budget- och resultatansvar. KUNDNYTTA: I rollen som ledare coachades projektledarna till att arbeta i enlighet med gällande rutiner, uppmuntrades till att arbeta med riskhantering och prognostisering samt stöttades vid utmaningar i leveransen. I rollen som projektledare säkerställde hon en god och öppen dialog med kund och projektteam, att leveranserna gjordes i tid och enligt budget samt kundnöjdhet vid överlämnande till kund.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2008 - 12

  General Manager Tendering and Projects

  Elisabet arbetade som ledare för nystartad anbudsavdelning och ansvarig för att anbud arbetades fram i enlighet med nya interna processer och levererades till kund i tid. Verksamheten präglades av komplexa kontrakt kommersiellt och tekniskt och med volymer på 5-50 MSEK. Fick härigenom god förståelse för utmaningarna i att genomföra förbättringsarbete, vikten av god struktur och tydliga rutiner, fungerande dokumentationsflöden, bra kommunikation och regelbunden uppföljning. Hade i rollen budget- och resultatansvar. From 2010 ansvarade hon också för projektavdelningen inom divisionen. KUNDNYTTA: Resultatet blev tydligare och mer standardiserade anbud, ökat antal producerade anbud, lägre risktagande, lägre anbudskostnader och en god spårbarhet i arbetet.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2004 - 08

  General Manager Sales Upgrades

  Elisabet ansvarade för nystartad försäljningsavdelning för att täcka nytt produktsegment. Fick härigenom praktisk erfarenhet av försäljning av kvalificerade produkter, tjänster och nyckelfärdiga systemlösningar, upprättande av juridiskt komplexa kontraktsformer och erfarenhet av förhandling med både svenska och utländska kunder. Elisabet arbetade vid sidan av sin chefstjänst som anbudsledare för vissa offerter. Hade i rollen budget- och resultatansvar. KUNDNYTTA: Under Elisabets tid som försäljningschef skrevs kontrakt på en order på totalt 60 MSEK till portugisiska Edp, vilket var den dittills största order som divisionen lyckats vinna. Genom ett strukturerat teamwork med målfokus, öppen dialog och regelbunden uppföljning lyckades Elisabet skapa ett engagerat team som jobbade för varandra. Genom detta försäljningsarbete som varade i 18 månader fick alla som var delaktiga en mycket god kunskap om försäljning och anbudsförfarande av denna dignitet och i denna bransch. En solid kompetenshöjning av personalen och all time high orderingång var resultatet av arbetet.

 • ABB Environmental Systems AB

  1998 - 00

  Project Department Controller

  Elisabet ansvarade för ekonomisk uppföljning, analys, rapportering och upprättande av framtida prognoser för leveransprojekten. Projekten kännetecknades av komplexa kontrakt, komplex teknik, internationella regelverk och avancerad projektredovisning.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Compliance, ERP Implementation, Strategisk planering, Turnaround, Utredning, Verksamhetsanalys, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Verksamhetsstyrning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Strategisk affärsplanering, Marknadsundersökning

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Anbudsförfarande, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport

 • - Metoder & Processer

  Controlling and Reporting, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Chefscoaching, Styrelseledamot, Affärscoachning, Det coachande ledarskapet, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Contract management, Kommersiell projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation, Kvalitetssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Service/Tjänster, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Inköpschef, Produktledare, programledare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Riskansvarig, Teknisk projektledare, Coach, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2015 -

  Head of Delivery, GE Power Sweden AB

 • 2014 - 2015

  Project Manager, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2013 - 2014

  Team leader global system upgrade SAP/R3, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2012 - 2013

  General Manager Project Execution, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2008 - 2012

  General Manager Tendering and Projects, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2004 - 2008

  General Manager Sales Upgrades, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2000 - 2004

  Sales Manager Fabric Filters/Spare Parts, ALSTOM Power Sweden AB

 • 1998 - 2000

  Project department controller, ABB Environmental systems

 • 1994 - 1998

  Miljödivisionen, Redovisningsassistent/controller, ABB Fläkt Industri AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Arbetsrätt, Teknikföretagen

 • 2013 - 13

  Good competition practice, Alstom Power Sweden AB

 • 2010 - 11

  Individuell coaching i grupp, ICG

 • 2010 - 10

  Att leda i förändring, Alstom Power Sweden AB

 • 2009 - 09

  Performance Management, Alstom Power Sweden AB

 • 2009 - 09

  Situational Leadership, Alstom Power Sweden AB

 • 2007 - 07

  Global Service Exellence, Alstom Power Sweden AB

 • 1994 - 16

  e-learning och diverse, Alstom Power Sweden AB

 • 1989 - 93

  Internationella Ekonomlinjen, Linneuniversitetet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Alexander Odegran
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0733842564