Dela

Elisabet Sofianidou

 • Verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare
 • Senior projektledare

Översikt

Elisabet har 14 års erfarenhet från ledarroller inom försäljning, anbud, projekt, produktutveckling och IT från internationella industriföretag med hela leveranskedjan in house. Elisabet har sina styrkor inom projektledning av affärskritiska förändringsprojekt som tex innebär effektivisering av operativa eller strategiska processer eller projekt med mål att skapa långsiktig och hållbar tillväxt. Elisabet är van vid att leda projektteam i enlighet med metodiker som grundar sig på internationella standarder såsom tex PMP och är certifierad förändringsledare genom PROSCI.

Hennes ambition är att ta sig an ledaruppdrag där uppdraget innehåller agila arbetsmetoder och där målet med uppdraget tex är digitalisering av hela eller delar av verksamheten.

Elisabet är certifierad styrelseledamot genom Styrelseakademien.

Egenskaper

Elisabet är en utåtriktad, strukturerad, affärsmässig och prestigelös person med starkt fokus på måluppfyllelse. Hon strävar alltid efter att utveckla och optimera arbetssätt för att effektivisera och höja kvaliteten i verksamheten och därmed också kundnyttan.

Som projektledare och verksamhetsutvecklare skapar hon engagerade team där målet är tydligt, alla förstår sin roll och sitt ansvar och säkerställer måluppfyllelse regelbundet. Hon har en stark förmåga att skapa en arbetsmiljö hos teamet som kännetecknas av vilja att leverera, samarbeta och hjälpas åt över funktionsgränser för att nå målet.

Elisabet beskrivs av kollegor och kunder som en prestigelös och driven lagspelare som med unik personlighet sprider energi och glädje.

Konsultens CV

 • ALMI Jönköping

  2018 -

  Projektledare

  Arbetar som projektledare för projekt INKOMST 4.0 som är ett initiativ från ALMI Jönköping med mål att hjälpa underleverantörsföretag att digitalisera sina administrativa processer för att öka lönsamhet och konkurrenskraft. Digitala lösningar för maskinuppkoppling och analys, kvalitetsövervakning och analys och sammankoppling av affärssystem mellan kund och leverantör för effektivt informationsutbyte ingår i projektet

 • Kvadrat Holding AB

  2018 -

  Senior projektledare

  Elisabet agerar i detta uppdrag projektledare för vidareutveckling av nytt affärssystem för hela Kvadratkoncernen. Affärssystemet vidareutvecklas genom agil metodik med kravinsamling (backlog), user stories, sprintar och test inom områdena försäljning, rekrytering, events och marknadsföring. Vi kommer också att implementera en webbaserad lösning för mobilanvändning.

 • Fortnox AB

  2018 - 18

  Projektledare

  Projektledare för GDPR implementering.
  Agerade i detta uppdrag projektledarstöd för att nå i mål med GDPR implementering för verksamheten inom fastställd tidsram. KUNDNYTTA: Vi lyckades säkerställa implementering av kritiska delar av GDPR i verksamheten enligt lagkrav senast den 25/5 samt skapa förståelse för och implementering av ändrat arbetssätt/rutiner för alla medarbetare vad avser hantering av personuppgifter inom Fortnox AB.

 • Husqvarna Group AB

  2016 - 18

  Senior Project Manager

  Ledde i detta uppdrag 2 produktutvecklingsprojekt från kundspecifikation till färdig levererad produkt till kund. Projektledarrollen kännetecknades av brett ansvar över alla företagets levererande funktioner såsom marknad, utveckling (mek, el, mjukvara), industridesign, sourcing, compliance, logistik och produktion. KUNDNYTTA: Projektens mål var att lansera nya produktsortiment av batteridrivna produkter till kunder globalt och som skulle lanseras i April 2018 resp Juli 2019. Det första projektet avslutades i tid, under budget och med rätt kvalitet. PROJEKTSTORLEK: 18 resp 20 personer METOD/TEKNIK: Projektledning enligt PPM metodik

 • GE Power Sweden AB

  2015 - 16

  Head of Delivery

  Elisabet arbetade som ledare för avdelning med leverans- och eftermarknadsansvar för projekt- och produktleveranser globalt. Ordervolym på ca 100 Mkr/år. I uppdraget ingick att stärka/tydliggöra leveransprocesser och erfarenhetsåterföring för att förbättra kostnadseffektivitet, kvalitet och kundvärde i leveranserna. Ansvaret spände över alla involverade funktioner såsom anbud, konstruktion, produkt, inköp, produktion och logistik. Under Elisabets tid vidareutvecklades också avdelningens Servicedeskfunktion till mer strukturerade hanteringsrutiner för att säkerställa snabbare svar till kund samt för att öka spårbarheten i de olika ingående delarna. Elisabet drev egna kundprojekt vid sidan av sitt ledningsansvar. Hade i rollen budget- och resultatansvar. KUNDNYTTA - Hela affärsenheten fick härigenom väldokumenterade rutiner som underlättade allas arbete och ökade effektiviteten och kvaliteten genom hela leveranskedjan från anbud till överlämning inklusive garantitid.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2014 - 15

  Project Manager

  Elisabet arbetade som projektledare för ett projekt i Saudi Arabien inom divisionen för nyförsäljning av luftreningsanläggningar till kunder internationellt. Leveransen kännetecknades av avancerad teknik och komplext kommersiellt kontrakt. Elisabet var ansvarig för den svenska leveransomfattningen med kontraktsvärde på 80 MSEK (totalt 160 MSEK). Var ledare för ett team på 10 personer inom olika discipliner såsom inköp, konstruktion, logistik, planering och ekonomi. Fick härigenom god förståelse för hur man organiserar stora projekt och vilka arbetsredskap och discipliner som krävs för att uppnå projektens mål. KUNDNYTTA: Genom Elisabets målfokus, strukturerade arbetssätt, tydliga kommunikation och förmåga att snabbt få överblick över alla delar levererades kontraktsdelarna i tid och enligt budget.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2013 - 14

  Team leader global system upgrade SAP/R3

  Elisabet arbetade som Team leader för ett globalt team på 11 medarbetare med uppgradering av Alstom Power Swedens affärssystem där hennes roll var att säkerställa rätt affärsprocesser i SAP vad gäller försäljnings- och projekthanteringsmodulen. Fick genom detta uppdrag insikt i utmaningarna med att driva komplexa IT projekt och redskap för att arbeta effektivt med IT förändringsarbete. KUNDNYTTA: Kom in i ett skede då projektet hade många utmaningar som tex låg motivation bland personalen, bristande styrning, kommunikation och planering men lyckades genom sin erfarenhet av projektledning att säkerställa måluppfyllelse i enlighet med tidplanen.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2012 - 13

  General Manager Project Execution

  Elisabet arbetade som ledare för projektavdelning. Leveranserna utgjordes av styrsystem och nyckelfärdiga anläggningsprojekt till kunder inom kraftgenerering och industriella applikationer med volym mellan 1- 25 MSEK. I ansvaret ingick att stödja projektledarna med att uppnå projektens mål, att kartlägga och vidareutveckla interna leveransrutiner för att effektivisera arbetet, minska risktagande och säkra kvaliteten i alla leveransled. Elisabet var medlem i Project Office Sverige inom vilket projektprocessen dokumenterades i verksamhetsledningssystemet och där förbättringsarbete drevs inom Alstom Power Sweden. Elisabet agerade själv projektledare för vissa leveranser. Hade i rollen budget- och resultatansvar. KUNDNYTTA: I rollen som ledare coachades projektledarna till att arbeta i enlighet med gällande rutiner, uppmuntrades till att arbeta med riskhantering och prognostisering samt stöttades vid utmaningar i leveransen. I rollen som projektledare säkerställde hon en god och öppen dialog med kund och projektteam, att leveranserna gjordes i tid och enligt budget samt kundnöjdhet vid överlämnande till kund.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2008 - 12

  General Manager Tendering and Projects

  Elisabet arbetade som ledare för nystartad anbudsavdelning och ansvarig för att anbud arbetades fram i enlighet med nya interna processer och levererades till kund i tid. Verksamheten präglades av komplexa kontrakt kommersiellt och tekniskt och med volymer på 5-50 MSEK. Fick härigenom god förståelse för utmaningarna i att genomföra förbättringsarbete, vikten av god struktur och tydliga rutiner, fungerande dokumentationsflöden, bra kommunikation och regelbunden uppföljning. Hade i rollen budget- och resultatansvar. From 2010 ansvarade hon också för projektavdelningen inom divisionen. KUNDNYTTA: Resultatet blev tydligare och mer standardiserade anbud, ökat antal producerade anbud, lägre risktagande, lägre anbudskostnader och en god spårbarhet i arbetet.

 • ALSTOM Power Sweden AB

  2004 - 08

  General Manager Sales Upgrades

  Elisabet ansvarade för nystartad försäljningsavdelning för att täcka nytt produktsegment. Fick härigenom praktisk erfarenhet av försäljning av kvalificerade produkter, tjänster och nyckelfärdiga systemlösningar, upprättande av juridiskt komplexa kontraktsformer och erfarenhet av förhandling med både svenska och utländska kunder. Elisabet arbetade vid sidan av sin chefstjänst som anbudsledare för vissa offerter. Hade i rollen budget- och resultatansvar. KUNDNYTTA: Under Elisabets tid som försäljningschef skrevs kontrakt på en order på totalt 60 MSEK till portugisiska Edp, vilket var den dittills största order som divisionen lyckats vinna. Genom ett strukturerat teamwork med målfokus, öppen dialog och regelbunden uppföljning lyckades Elisabet skapa ett engagerat team som jobbade för varandra. Genom detta försäljningsarbete som varade i 18 månader fick alla som var delaktiga en mycket god kunskap om försäljning och anbudsförfarande av denna dignitet och i denna bransch. En solid kompetenshöjning av personalen och all time high orderingång var resultatet av arbetet.

 • ABB Environmental Systems AB

  1998 - 00

  Project Department Controller

  Elisabet ansvarade för ekonomisk uppföljning, analys, rapportering och upprättande av framtida prognoser för leveransprojekten. Projekten kännetecknades av komplexa kontrakt, komplex teknik, internationella regelverk och avancerad projektredovisning.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  ERP Implementation, GDPR, Programledning, Strategisk planering, Utredning, Verksamhetsanalys, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Verksamhetsstyrning, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsutveckling allmänt, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Marknadsundersökning, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Anbudsförfarande, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Processkartläggning, Controlling and Reporting, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Interimsledning, Styrelseledamot, Affärscoachning, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Mentor, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling, Ledarskap allmänt, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Test, Förstudie, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande, Implementation

 • - Projektledning

  Inköp, Contract management, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation, Kvalitetssystem

 • - Branscherfarenhet

  Konsumentelektronik, Forskning och utveckling (FoU), Service/Tjänster, Elektronikindustri, Energi, Tillverkande Industri

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Inköpschef, Produktledare, programledare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, Projektadministratör, Riskansvarig, Teknisk projektledare, Coach, Huvudprojektledare

 • - Kommunikation & Information

  Presentationsteknik, Engelska

Anställningar

 • 2015 - 2016

  Head of Delivery, GE Power Sweden AB

 • 2014 - 2015

  Project Manager, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2013 - 2014

  Team leader global system upgrade SAP/R3, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2012 - 2013

  General Manager Project Execution, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2008 - 2012

  General Manager Tendering and Projects, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2004 - 2008

  General Manager Sales Upgrades, ALSTOM Power Sweden AB

 • 2000 - 2004

  Sales Manager Fabric Filters/Spare Parts, ALSTOM Power Sweden AB

 • 1998 - 2000

  Project department controller, ABB Environmental systems

 • 1994 - 1998

  Miljödivisionen, Redovisningsassistent/controller, ABB Fläkt Industri AB

Utbildningar

 • 2018 - 18

  PROSCI Change Management Certification, PROSCI

 • 2016 - 16

  Arbetsrätt, Teknikföretagen

 • 2013 - 13

  Good competition practice, Alstom Power Sweden AB

 • 2010 - 11

  Individuell coaching i grupp, ICG

 • 2010 - 10

  Att leda i förändring, Alstom Power Sweden AB

 • 2009 - 09

  Performance Management, Alstom Power Sweden AB

 • 2009 - 09

  Situational Leadership, Alstom Power Sweden AB

 • 2007 - 07

  Global Service Exellence, Alstom Power Sweden AB

 • 1994 - 16

  e-learning och diverse, Alstom Power Sweden AB

 • 1989 - 93

  Internationella Ekonomlinjen, Linneuniversitetet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779