Dela

Jonas Lindberg

 • Interims management
 • IT-governance konsult
 • Program- och projektledare

Översikt

Jonas har arbetat inom IS/IT i över 20 år inom ett stort antal olika branscher, nationella och internationella, små och stora på olika befattningar och oftast inom ledande positioner och uppdrag, exv. som CIO/IT-chef.
Jonas har lång erfarenhet allt från IT-governance, styrning och ledning, förändringsledning, verksamhets-, processutveckling, försäljning, marknadsföring, strategiarbete och till kulturbyggande och inte minst ledarskap.

Det han tycker är roligt och drivs av är att skapa bra relationer och arbeta med människor. Människor som vill utveckla och göra något riktigt bra tillsammans. Inom IT-management och IT-governance arbetet har Jonas ofta fått möjligheten att arbeta med alla nivåer inom bolag för att exv. kartlägga och analysera verksamheter och arbetssätt som i slutänden exv. leder till lösningar som skapar hållbar effektivitet.

Det som Jonas också ser som energigivande och utvecklande är att få arbeta med strategiskt arbete och förverkliga dessa i samarbete med affären/verksamheten som helhet.
Han är van projekt- och förändringsledare med lång erfarenhet av ledningsarbete, processutveckling, -ledning och samordning. Jonas har erfarenhet från både personal- och budgetansvar och är van att arbeta enligt modeller och tekniker men har alltid ett grundläggande pragmatiskt förhållningssätt. En blandning mellan struktur och kultur - något som ger effekt i vardagen.

Jonas har alltid haft en god förmåga att överblicka helheten och det har varit en styrka i min yrkesroll. Han har lång erfarenhet som ledare i olika uppdrag och bolag och kombinerar det med god koordinerings förmåga, hög social kompetens och personligt engagemang.

Jonas är genuint intresserad av det han gör och har en nyfikenhet som medför att han gärna lär sig nya saker hela tiden. Mycket handlar om kommunikation, ledarskap och relationer, och i det området finns det så mycket att lära sig.

Egenskaper

Jonas har en exceptionell förmåga att skapa ett holistiskt perspektiv över komplexa situationer.
Han har en fantastisk förmåga att lära känna människor vilket skapar både förtroende och tillit. Det är mer än troligen hans genuina intresse av människor och ledarskap. Tack vare detta är Jonas ofta tillfrågad både föreläsare men också personlig mentor/coach samt referens till människor han träffat i affärslivet.

I och med Jonas erfarenhet och kunskap inom ISIT's helhet (IT-infrastruktur, utveckling, informationsarkitektur, it- och informationssäkerhet, processer och modellering, affärsmannaskap, styrning och ledning och strategiutveckling) är han en tillgång till verksamheter i en komplex verklighet.
Det finns ett par ledord i Jonas arbete - ordning och reda, samarbete, integritet och glädje.
"Det är viktigt att ha roligt på jobbet - tillsammans - då kommer man lyckas med det omöjliga"

Konsultens CV

 • Mölnlycke Healthcare

  2016 -

  Global IT Director Project Management Office

  Mölnlycke Healthcare hade ett behov av interims lösning för deras chefsposition för deras globala IT PMO. (Utgångspunkten var att detta skulle vara under en 3 månaders period men har förlängts och är nu uppe i ett år)

  Jonas är ansvarig för "Global IT PMO" vilket som funktion är ansvarig för samtliga globala initiativ med väsentlig IT komponent. Ansvaret innefattar helhetsansvar för leveransen av IT-projekt, "procurement"/inköp, avtalshantering, leverantörsförhandlingar, introduktionsprogram, stakeholder mgmt, projektmodell mm. Jonas är ansvarig för samtliga inhyrda konsulter (tillsättning, uppföljning och "off-boardning" etc.) samt dess utfall och budget i projekten.
  Jonas var del i IT-ledningen med Jonas är också medlem i MHC's "PMO CoE (Centre of Excellence) för att säkerställa "cross functional deliver excellence".
  Affären är global och omfattar sålunda kontakter på en global marknad.

  Jonas var som IT PMO Director ansvarig för IT delen i MHC's största satsning i deras historia genom en uppstart i MHC's nya fabrik i Tjeckien.

 • Soltak AB

  2015 - 16

  Programledare, strategiutvecklare

  Syftet för bolaget är att samordna och effektivisera produktionen av stödtjänster och sålunda skapa en centraliserad funktion med skalfördelar. Syftet med SOLTAK AB är att ge ägarkommunerna långsiktiga skalfördelar genom att dela på utvecklings- och driftskostnader, organisera arbetet på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt och göra rollerna och uppdrag mer attraktiva för personalen.

  Jonas var ansvarig för att planera, styra och etablera bolagets infrastruktur och tekniska leverans med hjälp av de olika projekten för att möjliggöra produktionssättning av personal/lönesystem samt ekonomisystem. Konsultinköp, upphandling och strategisk IT-styrning samt förändringsledning. Processutveckling och verksamhetsstyrning. Del av ledningsgrupp.
  Rapporterande till VD och kommunal styrgrupp. Ansvarig för ca 10 projektledare och dess resultat samt budgetuppföljning.

 • Göteborg Energi DinEl AB

  2012 - 15

  CIO/ISIT- chef

  CIO/ISIT-chef för befintlig avdelning på 8 personer. Outsourcad SAP lösning med ca 200 användare med hög automatisering och intensiv meddelandehantering och kundinteraktion. Budgetansvar ca 50 miljoner med personalansvar. Outsourcing samt leverantörsutveckling, upphandlingar, förhandlingar, projektstyrning etc.
  Bolaget omsatte ca 4 miljarder SEK.
  Programansvarig och strategiskt ansvarig för total förändring av IT-landskapet av samtliga komponenter. 3 generationers uppgradering av SAP samt byte av både infrastruktur och databas. (linux och HANA) Ansvarig för utveckling av företagets kundportal.

  Programmet erhöll ”SAP Quality Awards” i Norden och de baltiska länderna samt var finalist till ”Årets projekt” på CIO Awards 2015
  Hög samverkan med både verksamhetschefer och koncernens CIO-office.

 • Bokia AB

  2012 - 12

  Verksamhtes analytiker och ledarcoach

  Rådgivare till CEO och CFO inför kommande sammangående med Akademibokhandeln. Projektledare för sammanslagning av affärssystem.

 • Green Cargo

  2012 - 12

  Affärsanalytiker, strategi konsult

  Bolagets affärsledning såg behovet av att göra en ”IT-strategisk förflyttning”.
  En mängd utmaningar låg framför bolaget och därför genomförde Jonas en utredning, analys och rekommendation på olika förändringsinitiativ som presenterades för affärsledningen.

  Arbetet genomfördes genom intervjuer, workshops och granskning av befintlig situation. Uppdraget resulterade i både strukturella och kulturella förändringsförslag. Området är ledarskap, styrprinciper, IT-management, förändringsledning, verksamhetsledning, processutveckling.

 • Göteborg Energi

  2011 - 12

  Managementkonsult, IT Management & Governance

  ”pm3” - En utveckling av den övergripande IT-styrningen där förvaltningsledning/-styrning är en betydande del.
  Syftet med uppdraget var att öka GE's organisatoriska förmåga till affärsmässig förvaltning genom att förklara, skapa förståelse, skapa förankring i VARFÖR, VAD och HUR modeller och processer samt rutiner skall användas och tolkas.
  Grundläggande syftet var att ”göra ett omtag” och se till att samtliga involverade får rätt utbildning i styrmodellens användande baserat på sin roll och funktion.

  Processer tydliggjordes och operativa rutiner, mallar och checklistor konsoliderades och kommuniceras/distribueras för att skapa ETT GE sätt att arbeta med förvaltning och styrning.
  Det blev tydligare VAD och HUR respektive process och roll kopplades till varandra.
  Utmaningen var att GE’s verksamheter skulle få tydliga förvaltningsuppdrag som stöd till de mål och intentioner som fanns/finns i verksamhetsplaner och IS/IT-strategi.

 • En "kommun i väst"

  2011 - 11

  Mgmtkonsult i arbetsmetoder & styrmodell

  Kommunens fullmäktige och ledning ville öka tydligheten i vad som skulle vara nästa steg för att möjliggöra en outsourcing av del av verksamheten. Utredningen visade samordningsutmaningar samt behov av utvecklad styrmodell och ledarskapsutvecklingsbehov.

  Den kommunala kontexten utmanas i både strukturella såsom kulturella utmaningar, som många andra bolag, vilket utmanade både ett mottagande och implementerande perspektiv. Jonas har en sällsynt förmåga att kombinera dessa utmaningar.

 • ”MOÄ kommuner”

  2010 - 11

  Managementkonsult, huvudprojektledare, IT-mgmt

  IT-enheten hade under det gångna året drabbades av ett antal större allvarliga incidenter vilket skapat ohållbara situationer och föranledde en IT revision. Revisionen pekade på bristande styrning, ledning och kontroll samt uppföljning.

  Jonas utmaning och uppdrag var att analysera situationen, kontrollera bakomliggande orsaker och ta fram en handlingsplan för att skapa en hållbar och stabil utveckling. Handlingsplanen presenterades för både politiker som tjänstemannaorganisation och godtogs till fullo. Detta innebar omfattande verksamhetsutveckling och förändringsledning både i kommunernas förvaltningar som i IT-enheten. Detta innefattade styrmodeller och principer såsom ekonomiska styrmodeller, IS/IT utvecklingsmodeller och förvaltningsmodeller. Det innefattade även organisations- och ledarskapsutveckling kopplat både till politisk nivå såväl som tjänstemannaorganisationen.

 • LKAB

  2010 - 10

  IT-management och Risk och säkerhet

  LKAB har under 2006 – 2008 arbetat målmedvetet med att analysera
  säkerhetsrelaterade förbättringsområden inom ramen för ordinarie intern styrning och kontroll. Informationssäkerhetsområdet hade nyligen utvärderats och ett antal förbättringsprojekt har föreslagits av en extern rådgivare. LKAB önskade en oberoende och förnyad genomlysning av nuvarande läge på befintligt säkerhetsledningssystem samt tillhörande säkerhetsåtgärder vilket anförtroddes Jonas.
  Vidare önskade LKAB att tidigare presenterad handlingsplan och föreslagna projekt genomlyses för att belysa dess relevans samt eventuellt föreslå ett/flera alternativa tillvägagångssätt för att införa en effektiv och anpassad säkerhetsstyrning inom koncernen.

 • Actea Consulting AB

  2008 - 10

  Affärsområdeschef, Managementkonsult

  Jonas var ansvarig för att utveckla affären inom privat och offentlig marknad för ett utvecklingsbolag som blivit DI-gasell 3 år i rad.
  Han var del av ledningsgrupp och utvecklade bolaget från ca 30 till 85 anställda med bibehållen lönsamhet. Han har arbetat med både intern utveckling och extern marknadsföring och försäljning.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Förvärvsintegration, Innovationsledning, Omvärldsanalys, Produktledning, Supply chain management, Tillväxtstrategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Affärsutveckling, Arkitekturramverk, Begreppsmodellering, Business restructuring, GDPR, Information Management, Inköp, Metodstöd, Projektrevision, Strategiskt inköp, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Change Management, Compliance, ERP Implementation, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Förändringsledning, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsstöd, Kundupplevelse, Strategisk affärsplanering

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Säljsupport, Avtal och Förhandling, Försäljning, Försäljningsledning

 • - IT-strategi

  Teknikutredning, CRM Project systems, IT-arkitektur - företagsnivå

 • - Upphandling

  Internationella tekniska upphandlingar, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, Resurs i upphandlingsprocess, Beställarstöd, Inköp och förhandling

 • - Metoder & Processer

  Lean-baserad processmetodik, REQB, Scrum, Agila metoder allmänt, BPMN, KANBAN, LEAN, PPS, TQM, ITIL, PM3, Prince2, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, PROPS

 • - Ledarskap

  Outsourcing, Affärscoachning, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Koncernledning, Mentor, Mentorskap, Styrelseledamot, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Test, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Projektering

 • - Projektledning

  Agile project systems, Administrativ huvudprojektledning, Portföljledning, Teknisk projektledning, Projektledning

 • - IT-säkerhet

  IT-revisor, IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Hälso-Sjukvård, Läkemedelsindustri, Stat/kommun/Landsting, Verkstad och Automotive, Energi

 • - Utbildning

  Workshopledning, Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Arkitekt, Databasadministratör, Driftstekniker, Enterprise Architecht, Projektadministratör, Scrum master, Systemanalytiker, Systemförvaltare, Testare, Testledare, Upphandlare, Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Teknisk projektledare, Utredare, Delprojektledare, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, programledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska

Anställningar

 • 2013 -

  Managementkonsult, interims management CIO/IT-chef, BoJones AB

 • 2008 - 2013

  Affärsområdeschef & mgmt konsult, Actea Consulting AB

 • 1997 - 2008

  ISIT management konsult, IT-governance, Mandator Sverige AB

 • 1995 - 1997

  IT-samordnare, Meda Sverige AB

Utbildningar

 • 1992 - 95

  Systemvetarlinjen, Göteborgs Universitet

 • 1991 - 92

  Signalgruppchef, F4 Östersund

 • 1990 - 91

  Ekonomisk kompletterings kurs, Göteborg

 • 1987 - 88

  Senior year, Madera Highschoo, California USA

 • 1985 - 90

  4-årig tekniskt gymnasium, Polhemsgymnasiet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77