Dela

Johanna Settergren

 • Förändringsledare
 • Service Manager
 • Metod och processutvecklare

Översikt

Specialiserad inom IT Service Management med tidigare erfarenhet inom bland annat Driftansvar, projektledning, teamledarskap och systemansvar inom exempelvis finans-, IT- och energibranschen. Med bred erfarenhet i kombination med universitetsstudier inom Service Management Retail samt IT Management trivs jag bäst i yrkesroller där jag får möjlighet att arbeta med förändringsledning.

Egenskaper

Mina kollegor beskriver mig som en glad person med mycket energi som effektivt utför mina arbetsuppgifter och tar ansvar för mitt resultat.

Konsultens CV

 • Mölnlycke Health Care

  2017 -

  Service Desk Manager

  Ansvarar för en gruppering om 5 personer som arbetar med 1st line support

 • Soltak AB

  2016 - 16

  Driftchef

  Soltak AB är ett nystartat bolag där jag var driftansvarig för fyra IT miljöervilka är tre kommuners olika IT miljöer samt Soltaks interna IT miljö. Jag hade även medarbetaransvar för ca 30 medarbetare inom driftsorganisationen.
  När jag påbörjade mitt uppdrag i januari saknade Soltak gemensamma processer för leverans av IT till samtliga kunder. Personal som följt med över till Soltak från respektive kommun i sourcingaffären arbetade enligt sina kommunspecifika rutiner och i sina kommunspecifika ärendehanteringssystem. Detta medförde att jag fick leda uppbyggnaden av en helt ny IT organisation med nya ITIL processer (exempelvis Change-, Incident- och Problem Management) samt införande av ett gemensamt ärendehanteringssystem.
  Rollen innefattar även operativt ansvar för personalen (ca 40 anställda och konsulter), budgetframställning, prognostisering och rapportering samt löpande avstämningsmöten med kunder gällande IT leveransen.
  För Soltaks nya IT miljö ansvarade jag även för förhandling av drift- och supportavtal och livscykelhantering av dessa.
  För att stötta IT verksamheten under arbetstoppar drev jag även projekt som exempelvis införande av fiber och nät i ny fastighet, uppsättning av accessdatabas för skolsystem samt att jag var delprojektledare för införande av nytt verksamhetssystem i tre kommuner.
  Jag resursplanerade för hela IT avdelningen och la kort- och långsiktig plan för rekrytering av anställda och konsulter.
  Nyckelord: Medarbetarsansvar, Budgetering, avtalsförhandling och livscykelhantering, driftansvar, ITIL-processer, organisationsutveckling, processutveckling, projektledning IT och verksamhet, resursplanering och rekrytering

 • Göteborg Energi

  2014 - 15

  Förvaltningsledare IT

  På Göteborg Energi anlitades jag som ansvarig för ca 30 infrastrukturella system och förvaltning av dessa utifrån ett livscykelhanteringsperspektiv. Göteborg Energi arbetar enligt förvaltningsmodellen PM3 med de budget- och förvaltningsprocesser som det innebär.
  Rollen innefattade i stora drag följande arbetsuppgifter:
  • Framtagning och uppföljning av budget och förvaltningsplan.
  • Ansvar för måluppfyllelse enligt förvaltningsplan.
  • Projektledning inom drift och infrastruktur
  • Identifiera nya behov och utvecklingsområden för de system som jag förvaltade
  • Rekrytering, arbetsledning och resursplanering av tekniker i drift och supportpersonal i Helpdesk
  • Ansvarig för Helpdesk, 2nd- samt 3rd- line och dess leverans
  • Uppföljning på leveranskvalitet i ärendehanteringen
  • Framtagning av rutiner för förstudie, test och leverans inom teamet
  • Deltog i utveckling av processer som spänner över IT avdelningen samt länkas samman med verksamhetsprocesser
  • Projektledning inom mitt systemansvar, exempelvis ledde jag uppgradering av Office från version 2010 till 2013 samt uppgradering av Java till version 8.1

  Nyckelord: Systemansvar, drift & förvaltning av system och hårdvara, ledarskap, projektledning, rekrytering, resursplanering

 • Investment Latour AB

  2013 - 14

  Service Manager outsourcing

  2013 anlitades jag på Latour industries för att utvärdera outsourcing som alternativ IT leverans till 8 bolag inom koncernen. Efter utvärdering och beslut om outsourcing utförde jg i stora drag nedan arbetsuppgifter:
  • Utveckling av debiteringsmodell/ ekonomimodell för IT tjänster
  • Framtagning av tjänstebeskrivningar för respektive IT tjänst
  • Framtagning av struktur för kommunikation inom IT-avdelningen och med kunder
  • ITIL processutveckling
  • Utvärdering av sourcingleverantörer utifrån kundens kravställning

  Nyckelord: Outsourcing, Service Manager, tjänstekatalog och tjänstebeskrivningar, ekonomi, kommunikationsmodell, ITIL

 • Volvo Car Corporation

  2012 - 13

  Delprojektledare IT

  Jag anlitades på Volvo Cars för att medverka i ett projekt som syftade till att införa agila processer för målstyrning inom bolaget. I projektet var mina primära arbetsuppgifter följande:
  • Utveckling av utbildningsmaterial
  • Ansvar för internkommunikationen i projektet
  • Delta i pilotprojekt vid implementering av SAP som verktyg för målstyrning
  • Skapa arbetsbok och utbildningsmaterial vid utveckling av agila processer för individuell målsättning
  • Skapa enkätundersökning
  • I projektet arbetade vi enligt Kanban
  Nyckelord: Agile, kanban, delprojektledare, kommunikation, administration, enkätundersökning, SAP

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Abalon, SAP, Agresso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning, SAP, Anläggnings-/Inventarieregister, Fakturering, Inköp/lager, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsutveckling, Kravmodellering, Kravanalys, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Strategisk planering, Utbildning, Workshopledning, Change Management, Förändringsledning, Processförvaltning

 • - Försäljning

  Försäljningsledning, Försäljning

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Processer och metoder allmänt, KANBAN, Scrum, ITIL

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund, Outsourcing, Det coachande ledarskapet, Operativ ledning

 • - Projektfaser

  Förstudie, Systemering/Design/Krav, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande, Drift

 • - Projektledning

  Inköp, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Contract management, Infrastruktur och logistik, Projektledning, Teknisk projektledning, Projektadministratör/assistent

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Change Management

 • - Drift/Support/Service

  Drift/Support/Service allmänt, Användarsupport

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Bank & Finans, Fastighet, Teleoperatörer, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 4 år eller mer

 • - Kommunikation & Information

  Externkommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2015 - 2016

  IT Konsult, Cervino Consulting

 • 2013 - 2015

  IT konsult, Knowit Infrastruktur

 • 2012 - 2013

  HR/IT konsult, GreenBullet

 • 2011 - 2012

  Account Manager, Meltwater

Utbildningar

 • 2013 -

  IT Management, Göteborgs universitet

 • 2008 - 11

  Service Management, Lunds Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Söderlund
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
072-200 27 21
Anna Edshage
Kundansvarig på Kvadrat Göteborg AB
070-560 55 77