Dela

Mathias Lingåker

 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • Internrevisor

Översikt

Mathias har arbetat med verksamhetsutveckling i roller som projektledare, verksamhetsutvecklare, kravställare, utredare och processtekniker. Han har lång erfarenhet av att tillämpa standardiserade metoder för projekt- och verksamhetsstyrning och att leda projekt med agila arbetssätt. Mathias trivs i roller där han kan arbeta nära verksamheten.

Egenskaper

Som person är han social, kommunikativ, nyfiken, pragmatisk och gillar att driva på för att leverera. Hans hemmabana är verksamheter med teknikintensiva erbjudanden som service, media och Telecom. Frågorna som han driver är ofta verksamhetskritiska, omfattar många delar av företaget och har hög synlighet.
Mathias är även en omtyckt lärare och workshophållare inom utvecklingsmetodik, verksamhetsmodellering och kvalitetssäkring.

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2017 -

  Verksamhetsutvecklare

  Mathias jobbar på fordonsinformationsavdelningen som verksamhetsutvecklare.
  Han ingår i 2 stora implementeringsprojekt, att införa ett nytt format på registreringsskyltar samt införandet av ett nytt EU-anpassat besiktningsdirektiv.
  Framförallt tillför Mathias sin kompetens som processutvecklare, analytiker och lobbyist.
  Att analysera metadata för att förstå konsekvenserna för den ordinarie linjeverksamheten hör till Mathias uppdrag, men även att stötta kravanalytikerna i sitt arbete inför IT-utvecklarnas systemkonfiguration. Han utför även arbete i den ordinarie linjeverksamheten genom bland annat begrepsmodellering i Enterprise Architect.

  Metoder: Agilt arbete, LEAN, Workshops, Enterprise Architect- Begreppsmodellering och Processmodellering, Kravfångst & Kravhantering, Verksamhetsanalys, Excel, PowerPoint, Sharepoint.

 • Kvadrat Borlänge

  2017 - 17

  Delprojektledare

  Mathias var en del i uppstarten av ett nytt Kvadratkontor i Borlänge.
  Bland annat deltog mathias i rekrytering men även i iordningställande av de nya lokalerna i Teknikdalen i Borlänge.

 • Mellansvenska Fönster/ BFA Bygg AB

  2015 - 16

  Säljare/ projektledare

  Sälja byggvaror och byggtjänster. Haft fullt ansvar för verksamhetens budget med bland annat offerter till både privatpersoner och kommuner.
  Agerat projektledare vi installation av fönster och dörrar. Har även praktiskt deltagit i installationer. Effektiviserat flöden och affärsmodellen. Marknadsföring genom bland annat administration av företagets hemsida och Facebooksida.

  Metoder och verktyg: LEAN, Strategi, Excel, Word, Wordpress, 5S

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2015 - 16

  Verksamhetsutvecklare

  Visuell arbetsmiljöinventering

  På uppdrag från HR skapade jag en arbetsmiljöinventering i SharePoint. HR stod för frågorna och jag för formuläret. Genom att använda olika accesser i SharePoint kan man styra vem som ser vad av den sekretessbelagda informationen. Genom filtrering kan man visuellt få fram grafer och information rörande tex organisation och yta.

  Metoder och verktyg: LEAN, Workshops, SharePoint, Säkerhetsanalys, Kravanalys

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2015 - 15

  Coach - Chefsstöd

  Uppdraget var att hjälpa en avdelnings ledning med förståelse för den organisatoriska uppbyggnaden. Detta för att ge dem möjlighet att prioritera sin verksamhet i förhållande till övriga organisationen.

  Metoder: Djupintervjuer, pedagogik, LEAN

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2015 - 16

  Utbildare

  Sharepoint

  Uppdraget innebar att utbilda valda delar av Ericssons organisation i Kumla och Kista i SharePoint. Tillsammans med Göran Husman på Humandata skapades två utbildningar, en grund- och en fortsättningskurs.
  Grundkurs för visuella användare och en fortsättningskurs för personer som driver en egen SharePoint-sida.
  Dessa utbildningar har Mathias sedan hållit för ett hundratal medarbetare.

  Metoder och verktyg: Pedagogik, LEAN, SharePoint

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2014 - 15

  Utbildningssamordnare

  LEAN Book Integration Program

  Uppdraget var att skapa förutsättningar att genomföra en certifieringsprocess för LEAN inom PIM RBS Global genom att läsa Niklas Modigs bok ”Detta är LEAN”, för att sedan i grupp diskutera och svara på frågor. Ca 1500 personer på 4 olika siter i 2 olika världsdelar ingick i certifieringen.
  Tillsammans med en kollega skapades en survey i SharePoint där svaren sedan blir filtrerbara och analyserbara efter migrering till Excel.
  Uppdraget innefattade även att säkerställa den tekniska utrustningen och lokaler.
  LEAN-certifieringen av samtlig personal lyckades.

  Metoder och verktyg: LEAN, Strategi, Workshops, SharePoint, Säkerhetsanalys, Kravanalys

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2014 - 14

  Projektledare

  Vendor Credentials

  Syftet med uppdraget var att skapa förutsättningar för en säker nedladdning av säkerhetsnycklar till Ericssons digitala produkter vid produktion och reparation. Testobjekt var anläggningen i Kumla och där ansvarade Mathias för implementeringen. Kravställningen kom från Ericsson Network Security och projektmålet var att klara en av dem uppsatt audit.
  Säkerheten gällde både den fysiska säkerheten med bland annat skalskydd, men även flera tekniska delar som VPN-tunnlar och utrustningssäkring.

  Projektet passerade auditen. De processer och arbetssätt som togs fram implementerades i Ericssons globala tillverkningsprocess.

  Metoder: PROPS, LEAN, Strategi

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2014 - 16

  Utbildare

  Verksamhetssystem och processkunskap

  Utbildningen innefattade att öka kunskapen av ett verksamhetssystem och hur man hittar och använder sig av informationen. Att förstå och kunna identifiera skillnaden mellan en process och ett arbetssätt var en grundpelare i utbildningen.

  Metoder och verktyg: Pedagogik, Strategi, LEAN, SharePoint

 • Ericsson AB

  2013 - 16

  Internrevisor/Revisionsledare ISO9001

  Uppdraget är att delta och leda internrevisioner enligt kvalitetsstandarden ISO9001. Arbetets bedrivs i det man kallar ”new school”. Detta innebär att man arbetar MED processägaren genom att tillsammans analysera verksamheten och hitta bästa möjliga lösning vid eventuella avsteg.

  Metoder och verktyg: LEAN, Workshops, kravanalys, Strategi, ISO9001, 5S

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2013 - 16

  Verksamhetsutvecklare

  Skapande av en utbildningskatalog.
  Genom att tydliggöra kravställningen för kompetens inom Ericssons basstationtillverkning, säkerställa att rätt person med rätt kompetens inbjuds att deltaga i Ericssons utbildningar vid prototypverksamheten i Kumla. Genom att dokumentera kompetenser och krav i SharePoint, skapas en visuell kravbild vilket minimerar risken att fel kompetens överförs och att kvalitén säkerställs.
  Då Ericsson är en global verksamhet har syftet varit att synka samtliga produktionssiter globalt inom mobilbastillverkning.
  Genom att styra accesser på individnivå i SharePoint ökar visualiseringen och kvalitén.

  Metoder och verktyg: LEAN, SharePoint, Workshops, kravanalys, Säkerhetsanalys, Strategi

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2011 - 16

  Delprojektledare

  Kompetensöverföring TPI

  Uppdraget bestod i att samordna och kvalitetssäkra kompetensöverföring vid flytt av prototyper (Transfer Product Introduction, TPI) från Kumla till volymtillverkande siter globalt. Tillverkningssiter var både i Ericssons regi och legotillverkning. Detta innebar planering, kravanalys, dokumentering, kalkylering och genomförande.

  Metoder: PROPS, LEAN, Kravanalys

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2011 - 16

  Delprojektledare

  Kompetenssäkring NPI

  New Product Introduction (NPI) är projekt inom Ericsson för framtagande av nya produkter. Uppdraget bestod i att tillsammans med projektdeltagarna skapa utbildningsdokumentation samt genomföra kompetensöverföring från NPI-projektet till linjeverksamheten.

  Metoder: PROPS, LEAN, Strategi, Kravanalys

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2011 - 16

  Utbildningssamordnare

  Ansvarat för utbildningssamordningen vid anläggningen i Kumla, både för AEV och AET. Uppdraget innebar att hjälpa anställda och chefer att anskaffa och samordna utbildningar inom ramen för verksamheten. Att dokumentera genomförda utbildningar och säkerställa att certifieringar genomförs med brukligt intervall. Omfattande kontakter med utbildningsföretag för kravställning och upphandling.

  Metoder: LEAN, Benchmarking, Kravanalys

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2011 - 16

  Verksamhetsguide

  Uppdraget var att Guida besökare genom hela verksamheten vid anläggningen i Kumla. Vid en guidning berättade man hur organisationen är uppbyggd, Ericssons produktpakets uppbyggnad och funktion samt en rundtur med tillhörande guidning i produktionen.
  Målgrupper var kunder, leverantörer, legotillverkare, interna kunder, skolklasser m.fl. Guidningarna genomfördes på svenska och engelska. Storleken på grupperna var allt från enstaka individer till ett 30-tal deltagare.

  Metoder: Social kompetens, LEAN, Pedagogik, 5S

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2011 - 16

  Ansvarig för utbildningslokaler och utrustning

  Uppdraget var att ansvara för att utbildningslokalerna vid anläggningen i Kumla höll en hög standard och att de var flexibla både fysiskt och tekniskt.

  Teknisk utrustning: Datorer, nätverk, Videokonferens, Lync, Förbättringsarbete, 5S

 • Ericsson AB PIM RBS Global

  2011 - 16

  Verksamhetsutvecklare

  Skapande av en Produktutbildningskatalog.
  Kopplad till ovan nämnda utbildningskatalog, skapades en plattform för dokumentering av utbildningar. Genom att visuellt dokumentera och standardisera utbildningsdokumentationen kunde man säkerställa kvalitén på utbildningarna. Då utbildningarna dokumenterades i SharePoint har de anställda konstant tillgång till utbildningsmaterialet. I SharePoint styr man accesser och kan på så sätt skydda sekretessbelagda dokument.

  Metoder och verktyg: LEAN, SharePoint, Workshops, Strategi, Kravanalys, Säkerhetsanalys

 • Ericsson AB

  2008 - 10

  Processtekniker

  Kretskortstillverkning


  Som processtekniker ansvarade Mathias för den tekniska processen vid prototyptillverkningen av kretskort. Man agerar även mentor för både arbetsledning och anställda gällande de tekniska förutsättningarna och dess funktion.

  Metoder: Pedagogik, Processer, Arbetssätt, Ledning, förbättringsarbete, 5S

 • Ericsson AB

  2007 - 11

  Prototypoperatör

  Ytmontering

  Uppdraget innebar att realisera byggandet av nya produkter. Genom att använda sig av moderna maskiner skapa tekniska förutsättningar för att köra 0-serier av kretskort

  Metoder: Processer, Arbetssätt, Dokumentation, 5S

 • Ericsson AB

  2001 - 06

  Operatör

  Ytmontering

  Volymtillverkning av kretskort till mobilbasar. Tillverkningen sker i moderna ytmontagemaskiner och arbetet innebar körning och felavhjälpning av dessa.

  Metoder: Processer, Arbetssätt, 5S

 • IF Metall

  2001 - 11

  Skyddsombud och vice huvudskyddsombud

  Traditionella roller inom området. Innefattar förhandlingar, rehabsamtal, skyddsronder.

 • Ericsson AB

  2000 - 01

  Testare

  Test och felavhjälpning vid nyproduktion av mobilbasstationer.

  Metoder: Processer, Arbetssätt, Testmjukvara

 • Ericsson Mobile Communications AB

  1999 - 00

  Processtekniker

  Prototyptillverkning av mobiltelefoner

  Som processtekniker vid prototyptillverkningen ansvarade Mathias för den tekniska processen vid prototyptillverkningen av mobiltelefoner. Man ansvarar för att processen och arbetssätten fungerar och dokumenteras. Även felavhjälpning i testutrustning. Mathias agerade även mentor för både arbetsledning och anställda gällande de tekniska förutsättningarna och dess funktion.

  Metoder: Processer, Arbetssätt, Felsökning

 • Ericsson Mobile Communications AB

  1998 - 99

  Processtekniker

  Mobiltelefontillverkning

  Som processtekniker ansvarade jag för den tekniska processen vid
  volymtillverkningen av mobiltelefoner. Som processtekniker agerar man
  mentor för både arbetsledning och operatörer gällande de tekniska
  förutsättningarna och den tekniska processen.

  Metoder: Processer, Arbetssätt, Dokumentation, Felsökning

 • Ericsson Mobile Communications AB

  1996 - 98

  Felsökare

  Arbetet innebar felsökning och reparation av nyproducerade mobiltelefoner.

  Metoder: Felsökning, Arbetssätt, Processer

 • Varierande

  1990 - 96

  Roller och tjänster i början på min karriär

  Felsökare av trådlösa telefoner och telefonsvarare, Tekniker vid nyproduktion av kretskort till X2000, budbilschaufför, bilrekonditionerare, vårdbiträde vid hem för autistiska, teknisk support via telefon, butiksbiträde på lampbutik, Telereparatör inom försvaret (A9)

Kompetensområden

 • - Verktyg & Middleware

  MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsutveckling, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Omvärldsanalys, Order- och leveransflöden, Programledning, Projektrevision, Utredning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Begreppsmodellering, Kravanalys, Kravmodellering, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Utbildning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Workshopledning, GDPR, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Profilering & positionering, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Försäljning, Försäljningsledning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  Teknikutredning

 • - Upphandling

  Kravformulering, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  Lean-baserad processmetodik, Processer och metoder allmänt, Scrum, Agila metoder allmänt, ITIL, Processkartläggning, PROPS, LEAN

 • - Ledarskap

  Chefscoaching, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap, Fackförhandlingar

 • - Projektfaser

  Produktionsinförande, Projektering, Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Agile project systems, Innovationsledning, Kommersiell projektledning, Projektadministratör/assistent, Administrativ huvudprojektledning, Projektledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumenthantering, Kvalitetsledning, Dokumentation, Kvalitetscertifiering, Kvalitetssystem

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, WLAN

 • - Fast datakommunikation

  LAN

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Installation/underhåll, Nätverksadministration

 • - Mobila Telesystem

  Basstation, GSM, Handburna terminaler/ Mobiltelefoner, LTE, WCDMA (3G), Mobilsystem allmänt

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys

 • - Systemtyper

  Mobilapplikationer, Ledningssystem

 • - Tillämpningar

  Ledningssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Fastighet, Forskning och utveckling (FoU), Skola och utbildningsväsende, Byggindustri, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Service/Tjänster, Elektronikindustri, Fordon, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Workshopledning

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Huvudprojektledare, Projektadministratör, Testare, Utredare, Kravanalytiker, Teknisk projektledare, Workshopledare, Delprojektledare, Lärare, Utbildningsledare

 • - Kommunikation & Information

  Engelska, Förändringskommunikation, Kommunikationsstrategi, Presentationsteknik, Sociala medier, Videoredigering, Externkommunikation, Intranät, Kampanjer, Pedagogik, Samhällskommunikation, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2015 - 2016

  Säljare/projektledare,, Mellansvenska Fönster/BFA Bygg AB

 • 2015 - 2015

  Snickare, BFA Bygg AB

 • 2013 - 2016

  Verksamhetsutvecklare, Ericsson AB

 • 2011 - 2016

  Utbildningssamordnare, Ericsson AB

 • 2008 - 2010

  Processtekniker ytmontering, Ericsson AB

 • 2007 - 2008

  Prototypoperatör ytmontering, Ericsson AB

 • 2001 - 2006

  Operatör Ytmontering, Ericsson AB

 • 2000 - 2001

  Testare, Ericsson AB

 • 1998 - 2000

  Processtekniker, Ericsson Mobile Communications AB

 • 1996 - 1998

  Felsökare, Ericsson Mobile Communications AB

 • 1996 - 1996

  Felsökare, Teli Service AB

 • 1995 - 1996

  Budbilsförare, Charterbuss

 • 1994 - 1995

  Rekonditionerare, Varströms Bil

 • 1993 - 1993

  Vaktmästare, Curt Nilsson Fastigheter

 • 1991 - 1992

  Telereparatör, Försvarsmakten A9

 • 1990 - 1991

  Teletekniker, Teli Service AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Enterprise Architect, Biner AB Stockholm

 • 2016 - 16

  ITIL Foundation, Bita Stockholm

 • 2014 - 14

  LEAN book integration program, Certifiering LEAN Basic exam, Niklas Modig

 • 2013 - 13

  Sharepoint grund, Lexicon

 • 2013 - 13

  Sharepoint fortsättning, Lexicon

 • 2013 - 13

  ISO9000 i praktiken, Sandholm Associates, Stockholm

 • 2013 - 13

  Internrevisor ISO9001, Canea, Kista

 • 2013 - 13

  Excel 2010 fortsättning, Lexicon

 • 2012 - 12

  Projektledare ePROPS, Semcom

 • 1995 - 96

  Högfrekvens inom mobiltelefoni, Örebro

 • 1988 - 90

  Teletekniker, Kristinehamn

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60