Dela

Jonas Schlyter

 • Verksamhets-/Organisationsutvecklare
 • Förändringsledare
 • IT-strateg

Översikt

Jonas är en mycket erfaren managementkonsult och expert i frågor som rör ledningssystem och styrmodeller, process, och organisationsutveckling samt förändringsledning. Han har särskilt fokuserat på utveckling och styrning av IT-verksamheter och de utmaningar som följer av digitaliseringstrenden, inte minst för hur man ska koppla ihop verksamheter och affärsbehov med IT-organisationer och de möjligheter som IT kan erbjuda.

Jonas har förmågan att snabbt sätta sig in i nya områden och hantera komplexa frågeställningar som kombinerar strategi och ledning, IT, resurser och kompetens, processer och organisation samt kultur och förändringsledning. Erfarenhet och förmåga gör att Jonas kan agera i olika situationer och ta roller såsom verksamhetsutvecklare, rådgivare, projekt-/programledare och förändringsledare. Jonas är också internationellt certifierad som förändringsledare och programledare.

Under perioden 2008-2010 ingick Jonas, parallellt med rollen som konsult, i ledningsgruppen för affärsenheten ”Business Technology Alignment” (BTA) med ett särskilt ansvar för enhetens tjänster kopplat till process- och organisationsutveckling inklusive portföljstyrning. Under perioden 2010-2012 lämnade Jonas tillfälligt konsultrollen för att dels ingå i Capgeminis svenska säljledning och arbeta med att utveckla säljorganisationen, dels ansvara för BPM-erbjudandet (Business Process Management) på den Nordiska marknaden.

Jonas har de senaste 15 åren utfört uppdrag i ledande roller inom främst offentlig sektor i organisationer såsom Skatteverket, Transportstyrelsen, Stockholms stad, Lernia, Luftfartsverket, Lantmäteriet, Rikspolisstyrelsen, FOI, Posten och Apoteket. Jonas har även mångårig erfarenhet av privata företag i olika branscher såsom Folksam, Folkuniversitetet, SAS, BGC, Swedbank, Group 4 Securicor, Pharmacia, Astra Zeneca och Ericsson

Övergripande kompetensprofil:
• Process-, verksamhets- och organisationsutveckling
• Utveckling av IT-organisationer, förvaltningsstyrning/PM3 och ITIL
• Program- och portföljstyrning (projekt alternativt tjänster/produkter)
• Organisationskultur och förändringsledning
• Styrmodeller och affärsmodellering)

Följ Jonas via Twitter på @JonasSchlyter eller ta del av hans reflektioner och åsikter på https://se.linkedin.com/in/jonasschlyter alternativt http://www.scoop.it/u/jonas-schlyter inom IT Governance och Digital Management.

Jonas har genomfört drygt 60 uppdrag och projekt varav ett urval presenteras nedan.

Egenskaper

Jonas kan som person beskrivas som energisk och resultatorienterad, lätt att samarbeta med och som alltid ser till att stämningen i teamet är den bästa samt utmanar gärna omgivningen med nya idéer och angreppsätt. Han har förmåga att skapa struktur, se helheten, sälja in idéer och hitta angreppssätt/lösningar som intressenter kan enas kring.

Konsultens CV

 • Trafikverket

  2017 -

  PMO - styrning och kvalitetssäkring

  Förändringsprojekt inom Asset Management (GUS – Gemensamt UnderhållsStöd)
  Trafikverket har tagit beslut om att stärka beställarrollen och utveckla förmågan att styra underhållet av sina anläggningar. Som ett led i detta ska nya arbetssätt etableras, begrepp och vokabulär ensas samt nytt IT-stöd utvecklas, integreras och införas. Projektet som omfattar hela verksamheten inklusive leverantörer av underhållstjänster förväntas pågå under en period av ca fyra år.

  Jonas roll och ansvar omfattar primärt styrningsfrågor och upprätthållande av projektets projektkontor. Exempel på områden som Jonas arbetar eller har arbetat med är: övergripande projektplanering och koordinering med angränsande projekt, leveransuppföljning, portföljstyrning och utrullningsplanering, modell och mätetal för effekthemtagning, metodik för processutveckling, projektorganisation och spelplan (roller & ansvar) samt förändringsledning. Rollen innebär också att vid behov utgöra bollplank till projektledningen.

 • Folksam

  2016 - 16

  Införande av styrmodell för Information Mgmt

  Koncernövergripande ”Information Management” program som initierades under 2016 (med CFO som beställare) med det långsiktiga målet att effektivisera informationsprocesser och flöden för att möta såväl affärsdrivande krav på information som externa krav på rapportering. Programmet inleddes med att dels utforma en strategisk målbild innehållande en ny styrmodell, nya roller och en koncerngemensam funktion med ansvar för Data Governance (d v s styrning av Information Management), dels testa strukturerna i målbilden i en pilot.
  Jonas hade i den inledande analysfasen rollen som utredare och agerade expert i frågor rörande organisationsutveckling. I den efterföljande piloten blev fokus på rollen som projekt- och förändringsledare, vilket bl.a. innebar att planera och leda workshops med beslutsfattare och nyckelintressenter för att identifiera och prioritera initiativ kopplat till programportföljen. Resultaten paketerades och presenterades för affärsledning som tog formella inriktningsbeslut.

 • Skatteverket

  2015 - 15

  Införande av förändrad arkitekturstyrning

  Förändringsprojekt inom IT-governance och arkitekturstyrning där Skatteverkets ledning för arkitektur hade i uppdrag att etablera en ny arkitekturorganisation/-funktion med förändrade roller och arbetssätt. Syftet med förändringen är att förändra sättet att styra och leda arkitekturorganisationen för att öka proaktiviteten och det strategiska värdet av arkitekturarbetet i Skatteverkets portföljstyrning, verksamhets- och IT-utveckling samt förvaltningsstyrning.
  Jonas agerade expertstöd förändringsledare till arkitekturledningen bestående av chefsarkitekt och fyra huvudarkitekter. En stor del av uppdraget ägnades åt ledarutveckling i workshop-format och coachning av arkitekturledning i sina nya roller. Förändringen infördes med stöd av agila arbetsmetoder.

 • Folksam

  2015 - 15

  Utveckling av kapacitets- och leverantörsstyrning

  Strategiskt viktig utredning hos IT-produktion avseende styrning av leverantörer i en multisourcad omgivning med syfte att stimulera ökad proaktivitet avseende kapacitetsstyrning och säkerställande av tillgänglighet till IT-tjänster. Uppdraget resulterade i en målbild (modell och process med utgångspunkt i ITIL), med utgångspunkt på Folksams förutsättningar och behov där IT-produktion både fungerar som leverantör gentemot den egna verksamheten och är beställare av externt levererade IT-tjänster. De områden som omfattades var Datakraft och applikationsdrift, WAN/Telefoni, IT-arbetsplatser och Utdata-tjänster.
  Jonas kombinerade rollen som projektledare samt process- och verksamhetsutvecklare där utmaningen var att utifrån olika leverantörsavtal skapa en gemensam modell, process och arbetssätt för styrning av samtliga befintliga och framtida leverantörer. Informationsinsamlingen genomfördes genom dokumentstudier och intervjuer med samtliga nyckelpersoner inom IT-produktion.

 • Folksam

  2014 - 14

  Verksamhetsanalys kring förvaltningsstyrning

  Verksamhetsanalys inom förvaltnings- och utvecklingsorganisationen Sälj & Service som är en intern leverantör av IT-relaterade tjänster inom CRM-området. Analysen omfattade förvaltningsstyrning/Pm3, Agila utvecklingsmetoder, Strategi, Ledning/Styrning, Organisation, Kultur, Processer, roller och arbetssätt, Kompetens och resurser.
  Jonas hade rollen som projektledare, verksamhetsanalytiker och rådgivare i utredningen vilken resulterade i en rapport med förslag på åtgärder som presenterades för delar av koncernledningen (CIO och chef för AO privat) och resulterade i organisatoriska förändringar i såväl program som förvaltningsobjekt kopplade till CRM-området.

 • Folkuniversitetet

  2014 - 14

  Rådgivning kring IT-governance

  Rådgivningsuppdrag hos Folkuniversitetets strategiska ledning rörande interna samverkansformer och styrmodell för IT (bl.a. affärsmodell och sourcing rörande utveckling och leverans av e-learning tjänster) för att bl.a. kunna hantera utmaningar som följer av den ökande digitaliseringen.
  Uppdraget genomfördes i en workshopserie med ledningen för att identifiera och skapa samsyn kring brister och utvecklingsbehov samt ta fram förslag på målbild och åtgärder kring
  - Samverkansformer mellan FSAB och stiftelserna
  - Styrmodell för verksamhets- och IT-utveckling

 • Transportstyrelsen

  2014 - 14

  Förändrade styrformer för förvaltning & utveckling

  Uppdrag tillsammans med GD staben avseende utredning av förändrade styrformer för all förvaltnings- och utvecklingsverksamhet. I uppdraget ingick att utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv utforma en målbild bestående av
  1. Principer och indelning av förvaltningsobjekt (PM3)
  2. Roller, ansvar och befogenheter för förvaltningsobjekt
  3. Ekonomisk styrning av förvaltningsobjekt
  Jonas agerade i huvudsak som bollplank och rådgivare åt en mycket senior arbetsgrupp under ledning av chefen för GD-staben.

 • Stockholms stad, fastighetskontoret

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare, affärsutveckling

  Verksamhetsutveckling av Stockholms stads idrottsfastigheter. Efter inledande arbete där en mängd möjligheter och scenarier analyserades genomfördes en pilot omfattande tre prioriterade utvecklingsområden för att fördjupa analysen och skapa underlag för inriktningsbeslut:
  1. Reklam på idrottsfastigheter - förutsättningar och ekonomisk potential
  2. Verksamhetsnära tjänster eller tjänstekoncept - förutsättningar för ev upphandling
  3. Införande av miljöcertifiering av idrottsfastigheter - val av ledningssystem samt förutsättningar för införande

 • Statistiska Centralbyrån (SCB)

  2011 - 11

  Processanalys kring statistikproduktion

  Projektledare för översyn av SCB´s statistikproduktionsprocess med syfte att effektivisera produktionen samt om möjligt höja kvaliteten på levererade undersökningar. Nyckelpersoner från verksamheten engagerades och gavs tillfälle att delge kunskaper och erfarenheter via djupintervjuer och workshops. Arbetet omfattade att identifiera målbild för framtida verksamhet, lämpliga strategier, och förbättringsområden samt ge rekommendationer kring konkreta åtgärder.

 • Capgemini Sverige

  2011 - 12

  Etablering av marknadserbjudande BPM

  Ansvarig för etablering av Capgeminis globala marknadserbjudande BPM (Business Procesess Managament) på den svenska marknaden. BPM är ett av en handfull globala initiativ som skulle bidra till att tydligare profilera Capgemini på marknaden för IT- och managementkonsulttjänster samt bidra till att öka såväl volym som lönsamhet på övergripande nivå. Ansvaret innebär att utveckla och genomföra strategier för marknadsföring- och sälj, samt att säkerställa leveranskapacitet inom BPM samt representera Sverige i det globala BPM nätverket.

 • Capgemini Sverige

  2010 - 11

  Utveckling av säljorganisation

  Ingått i den svenska säljledningen med ansvar för att utveckla styrningen av säljorganisationen samt förbättra samverkan och informationsutbyte mellan sälj och leverans. Säljorganisationen bestod av ca 50 sektoransvariga, Account Managers och säljare.

 • Capgemini Sverige

  2010 - 10

  Långsiktigt affärsstrategiarbete med ledningsgrupp

  Projektledare i internuppdrag för utformning av affärsstrategi och strategiska mål för perioden 2010-2012. Uppdraget genomfördes i en workshopserie med den svenska ledningsgruppen och resulterade i dels en positionsförflyttning för att möta trender, nya behov och köpmönster på den svenska marknaden för management- och IT-tjänster, dels en åtgärds- och transformationsplan. Strategiarbetet ledde bl.a. till beslut kring förändringar i organisation samt i kund- och tjänsteportföljerna.

 • Apoteksgruppen

  2010 - 10

  Införande av central serviceorganisation

  Verksamhetsutvecklare i ett uppdrag med syfte att etablera en central serviceorganisation som ska bistå småföretagare med gemensamma tjänster såsom IT, Ekonomi, Varuförsörjning, Personal, Marknad, Drift, Etablering och Kvalitet. Uppdraget bestod i
  1. att utreda och ta fram underlag för förhandling av Socialdepartementets direktiv rörande Apoteksgruppens uppdrag och ansvar på den nya konkurrensutsatta marknaden för apoteksverksamhet.
  2. att utveckla styrmodell samt gemensamma affärsprocesser för att underlätta en effektiv uppstart av den nya verksamheten och dess gränssnitt mot småföretagarna.

 • Capgemini Sverige, AO Business Solutions

  2010 - 10

  Utformning av strategisk inriktning och affärsplan

  Ansvarig (projektledare) för planering, genomförande och utformning av strategisk inriktning och affärsplan för affärsområdet Business Solutions. Arbetet genomfördes i en serie workshops med ledningsgruppen för affärsområdet.

 • LFV Energi

  2009 - 09

  Design av affärsmodeller och ny organisation

  Projektledare för uppdrag med syfte att skapa ny organisation och styrmodell för den nya organisationen LFV Energi inom LFV-koncernen. I arbetet ingick att utforma en målbild bestående av affärsmodeller, processer med roller och ansvar samt en anpassning av befintlig organisation till valda affärsmodeller. Uppdraget genomfördes av och levererades till VD för LFV Energi

 • Capgemini Northern & Central Europe

  2009 - 09

  Strategiarbete och design av affärsmodeller

  Projektledare för internationellt uppdrag som bestod i att formulera en strategisk målbild bestående av
  1. Riktlinjer för optimering av balansen mellan resurser onshore (lokalt) och offshore (Indien)
  2. Tydliga och gemensamma affärsmodeller inom SBU Nordic Central Europe
  Syftet med uppdraget var att skapa bättre förutsättningar för strategisk styrning, bli mer internationella, vinna fler och större affärer samt säkra lönsamheten i företaget. Detta skulle åstadkommas genom att harmonisera affärsmodellerna mellan och inom berörda länder, dels genom att leverera mer kostnadseffektivt (offshore). Målbilden/lösningen levererades till chefen för Capgemini Northern & Central Europé som även ingick i den globala koncernledningen

 • Capgemini Sverige

  2009 - 09

  Marknadsstudie kring projekt-/portföljstyrning

  Ansvarig för marknadsstudie med syfte att utveckla djupare kunskap och skapa bättre förståelse för vilka problem, hinder och utmaningar som finns i svenska företag och organisationer rörande projekt, program och portföljstyrning och hur dessa kan hanteras. Studien genomfördes med 44 företag och organisationer på den svenska marknaden och skedde i samarbete med Jönköpings Internationella Handelshögskola. Resultaten av studien finns presenterade i en broschyr på både svenska och engelska med såväl svarsstatistik och analys samt författarnas rekommendationer.
  Jonas var huvudförfattare till den publicerade studien och genomförde ett flertal seminarier och workshops i samband med lanseringen vilka även resulterade i nya kunduppdrag.

 • Lernia

  2008 - 09

  Standardisering & produktifiering av tjänsteutbud

  Programledare för fas1 (analys och design) i ett förändringsprogram med det långsiktiga effektmålet att stärka Lernias position i marknaden, skapa bättre utväxling i verksamheten, ta marknadsandelar och öka lönsamheten genom att standardisera och paketera tjänsteutbud och leveranssätt inom hela koncernen. Utgångspunkt och ambition var att skapa Best Practise baserat på kunskaper och erfarenheter från Lernias olika regioner.
  Arbetet genomfördes i en serie seminarier med givna strukturer för paketering och dokumentation och ett arbetssätt som gjorde det möjligt att skapa samsyn kring respektive tjänst/utbildning.

 • Rikspolisstyrelsen

  2007 - 07

  Ny organisation för polisens verksamhetsstöd

  Projektledare för förstudie och organisationsanalys med syfte att stärka PVS (Rikspolisens verksamhetsstöd) roll som intern leverantör och säkerställa konkurrenskraften över tiden gentemot externa leverantörer. Uppdraget bestod i att beskriva nuläge, önskeläge och nödvändiga åtgärder inom områden som påverkar PVS leveransförmåga. Uppdraget bestod även av att beskriva nödvändiga organisatoriska förändringar i syfte att tydliggöra organisationen, öka effektiviteten och undvika dubbelarbete.
  Arbetet innebar förutom att leverera överenskomna resultat även att agera rådgivare till chefen för PVS

 • Luftfartsverket LFV Data

  2007 - 08

  Strategiarbete kring framtida inriktning och roll

  Strategiuppdrag kring LFV Datas framtida inriktning och roll inom Luftfartsverket vilket innebar att analysera framtida affärsförutsättningar, utveckla en ny strategisk inriktning och position för IT-organisationen samt utvärdera möjlighet att outsourca delar av verksamheten. Uppdraget omfattade IT, processer, roller och bemanning av ny organisation samt finansiella konsekvenser.
  Uppdraget organiserades efter den första analysen kring framtida inriktning som ett program och omfattade då 8 olika projekt i syfte att fokusera, specialisera och omforma LFV Datas verksamhet för att möta divisionernas behov av utvecklingsinsatser och koncernens generella krav på effektivisering och löpande kostnadsanpassning.
  Resultatet blev att beslut fattades om ny strategisk inriktning som innebar en mer specialiserad leverans samt en förflyttning från utförare till beställare inom övriga områden och med konsekvenser på IT-organisationen i form av förändrade roller och bemanning.
  Jonas hade rollen som programledare, facilitator i workshops med ledningsgruppen samt var strategisk rådgivare till IT-chefen som tillika var beställare.

 • Lantmäteriet

  2007 - 07

  Etablering av PMO

  Projektledare för införande av ett programkontor med syfte att styra och följa upp Lantmäteriets program för effektivisering av den interna stödverksamheten (IT, ekonomi och HR). Uppdraget innebar att ta fram metoder och verktyg för dels projektstyrning, dels uppföljning av effekthemtagning samt att strukturera identifierade åtgärder till genomförbara projekt, identifiera mätetal och base line samt formulera projektdirektiv och identifiera ansvariga för genomförande. Uppdraget levererades/rapporterades till CFO.

 • Group 4 Securicor (G4S)

  2007 - 07

  Utvärdering av affärssystem

  Projektledare för ett uppdrag som som bestod i att utvärdera olika systemleverantörer och rekommendera val av verktyg inför byte av affärssystem. Uppdraget innebar även att analysera befintlig IT-miljö och ge rekommendationer på framtida utformning. Analysen gjordes genom att göra en jämförelse med utgångspunkt i teknik & arkitektur, funktionalitet, leveransförmåga hos leverantören och produktens överlevnadsförmåga samt en kostnadsberäkning över en 5-års period. Rekommendationen tog även hänsyn till koncernperspektiv på divisionernas frihetsgrader att välja egna lösningar.

 • Skatteverket

  2007 - 07

  Utvärdering av system för projekt/portföljstyrning

  Projektledare och metodansvarig för ett uppdrag som bestod i att utvärdera två olika system för projekt och portföljstyrning med utgångspunkt i Capgeminis generella modell för PPI/PPM. Analysen gjordes genom att göra en jämförelse med utgångspunkt i teknik & arkitektur, funktionalitet, leveransförmåga hos leverantören och produktens överlevnadsförmåga samt en kostnadsberäkning över en 5-års period.

 • Skatteverket

  2006 - 07

  Utveckling av intern marknadsfunktion

  Projektledare i organisations- och processutvecklingsprojekt med syfte att utveckla den affärsmässiga relationen genom att konkretisera beställar/utförar-modellen mellan verksamhet och verksamhetsstöd. I projektet ingick dels att utveckla och testa kund- och ledningsprocesser, dels att omforma/anpassa Verksamhetsstöds (VE) "säljorganisation" (Marknadskontoret) med nya roller och bemanning. Processarbetet omfattade bl.a. årliga serviceavtal, beställning av utveckling och löpande avrop. Uppdraget involverade representanter för samtliga intressentgrupper och avslutades med en stor vernissage där samtliga berörda medarbetare och chefer bjöds in för att åstadkomma maximal förankring.

 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

  2006 - 06

  Analys av IT-verksamhet

  Projektledare för nulägesanalys av IT-verksamheten samt utformning av styrande principer för IT och övergripande beskrivning av roller och ansvar för ledning, IT och verksamhet.

 • BGC

  2006 - 06

  Projektrevisor

  Revision av ett projekt kring avtalsinformation som ingick i ett större migreringsprogram avseende IT-plattformar. Bakgrunden till revisionen var att projektet både försenats och fördyrats samt att det inte fanns en enad bild av problemet och vad som gått fel. Uppdraget blev att analysera orsaken till alla problem i projektet Avtalsinformation, stämma av lösningar mot IT-strategi och IT-arkitektur, verifiera projektets Business Case samt analysera styrningen och organisation runt projektet. Projektet resulterade i en rapport med förslag och motiv till åtgärder.

 • Posten IT

  2006 - 06

  Analys av IT-organisation

  Projektledare för uppdrag med målet att skapa förutsättningar genom strukturer och arbetssätt för att kunna växa. Bakgrunden till analysen var att det fanns en oro för att IT-enheten "TFS" i Alingsås långsiktigt inte kan utvecklas kontrollerat. CIO önskade därför belysa situationen.
  "TFS" stod inför en situation med
  - Generellt hög arbetsbelastning i verksamheten
  - Fall av utbrändhet bland personalen
  - Bristande proaktivitet och samverkan med Marknad & Försäljning
  - Högt personberoende och lite struktur
  - Bristande efterlevnad av koncernens standarder och rekommendationer
  Projektet resulterade i en rapport med analys av verksamheten och förslag på förbättringsåtgärder samt förslag på ny (övergripande) struktur för TFS.

 • Upplands Väsby kommun

  2004 - 05

  Analys av IT-organisation och IT-strategi

  Analys av IT-organisation samt utformning av IT-strategi
  Nulägesanalys av kommunens IT-verksamhet och utformning av strategisk målbild (styrande principer för IT, IT-verksamhetens framtida roll och organisering av IT) samt förslag på handlingsplan för genomförande. Arbetet presenterades för kommunledningen som under ett par WS-tillfällen även var med och definierade styrande principer för IT.

 • Luftfartsverket LFV Data

  2004 - 05

  Beteendeanalys o transformation av IT-organisation

  Projektledare och expert (samt rådgivare till IT-chefen) med uppdrag att analysera orsaken till IT-organisationens oförmåga att samarbeta internt vilket fått negativa konsekvenser på leveransförmågan. Efter den inledande beteendeanalysen genomfördes ett transformationsprogram vilket omfattade
  1) ny organisation och bemanning av chefer
  2) anpassning och förenkling av samtliga processer med tillämpande av "ITIL best practice"
  3) tydligare roller och ansvarsfördelning inom organisationen.
  Som ett resultat av projektet har arbetsmiljön förbättrats med färre konflikter och bättre samarbete, antalet roller per individ begränsats samt resursplaneringen förenklats. Projektet involverade flertalet av organisationens ca 80 chefer och medarbetare samt ett tiotal externa konsulter.

 • SAS HR

  2004 - 04

  Rådgivare, organisation och styrmodell

  Effektivisering av HR-verksamheten inom SAS Group. Coach och rådgivare för dels utveckling av kompetensmodell och kartläggning av befintlig kompetens inom HR- organisationen, dels för analys av affärsmodeller och utformning av ny styrmodell, styrkort (BSC) och organisationsstruktur.

 • Föreningssparbanken

  2003 - 03

  Införande av nytt marknadskoncept

  Vidareutveckling och praktisk test av nytt koncept bestående av förändrade arbetssätt och kunderbjudanden för medelstora företagskunder. Uppdraget var en pilot och innebär att arbeta lokalt och i nära samverkan med samtliga medarbetare på berört kontor.
  Jonas roll var verksamhetsutvecklare och expert kring processanalys.

 • DisplayIt

  2003 - 03

  Planering av integration av två företag

  Uppdragsledare för planering av verksamhetsintegration mellan mediaföretagen Displayit och SIE.

 • Luftfartsverket LFV Data

  2002 - 03

  Etablering av ny IT-organisation

  Fusion av tre IT-enheter till en koncerngemensam IT-enhet med förändrad affärslogik och ny strategisk inriktning. Uppdraget tog utgångspunkt i en kulturanalys (tidigare uppdrag) och genomfördes i tre steg: analys, design och etablering av den nya organisationen. Uppdraget omfattade bl.a. följande områden: organisationsstruktur, ansvar & roller, processutveckling, kompetensmodell, kompetenskartläggning, bemanning, ledarskapsutveckling samt verksamhetsstyrning inkl balanserat styrkort.
  Jonas hade rollen som projektledare för arbetsströmmarna Bemanning & ledarskap, Processutveckling samt Verksamhetsstyrning samt fungerade som rådgivare och "bollplank" till ny IT-chef.

 • Capgemini, Strategy & Transformation

  2002 - 02

  Konkurrentanalys

  Verksamhetsanalytiker i Trend och konkurrentanalys av den svenska "Strategy & Transformation"-marknaden. Uppdraget innebar att identifiera analysvaribler, samla in data samt genomföra analys och lämna rekommendation till ledningsgruppen för affärsområdet Strategy & Transformation.

 • Luftfartsverket LFV Data

  2002 - 02

  Analys av organisationskultur

  Projektledare för uppdrag för att beskriva och analysera den rådande organisationskulturen i Luftfartsverkets olika IT-organisationer. Uppdraget syftade till att dels skapa insikt och förståelse för kulturen, dels utgöra en viktig parameter vid design av en ny koncerngemensam IT-organisation.

 • Luftfartsverket LFV Data

  2002 - 08

  Transformation av IT-organisation, hela programmet

  Specialisering och centralisering av Luftfartsverkets IT-organisation (LFV Data) för att möta verksamheternas behov av utvecklingstjänster och koncernens krav på effektivisering och löpande kostnadsanpassning. Uppdraget bestod i att analysera befintlig IT-verksamhet (kulturellt och strukturellt), utveckla ny strategisk inriktning och position för IT- organisationen samt utvärdera möjlighet att outsourca delar av verksamheten. Transformationen som pågick under flera år omfattade alla faser från analys och design till införande av ny styrmodell, organisationskultur och organisation, anpassning av processer, roller och IT-stöd med utgångspunkt i ITIL, kompetensanalys och översyn av bemanningssituationen samt omställningsarbete. Arbetet krävde omfattande förändringsledning och nära samarbete med såväl ledningsgruppen som med fackliga organisationer och nyckelpersoner.
  Jonas hade parallellt flera roller under hela uppdragstiden: verksamhetsutvecklare, programledare, förändringsledare och strategisk rådgivare till IT-chef/CIO.

 • Bankaktiebolaget JP Nordiska

  2001 - 02

  Förmågeanalys av organisation

  Ansvarig för utformning av målbild rörande organisationens kritiska förmågor. Uppdraget innebar att tolka den strategiska inriktningen i syfte att använda denna som utgångspunkt för utveckling av organisationens styrmodell.

 • Capgemini, Strategy & Transformation

  2001 - 02

  Utveckling av erbjudande kring organisationskultur

  Uppdragsledare för utveckling av nytt koncept och marknadserbjudande för analys av organisationskulturer och införande av kulturbaserat ledarskap.Konceptet omfattar dels Point of View, dels verktyg och metoder för genomförande av projekt.

 • Vattenfall AB, Försäljning Sverige

  2001 - 01

  Utveckling av Styrkort (Balanced Scorecard)

  Expertstöd i utveckling av styr- och aktivitetskort på ledningsnivå. Uppdraget omfattade initialt att analysera, stämma av och förankra innehållet mot bolagets affärsplaner och strategiska inriktning. Uppdraget omfattade även att ta fram en styr-/ affärsplaneringsprocess anpassad till det nya styr- och aktivitetskortet.

 • Försvarets Materielverk (FMV)

  2001 - 01

  Utredning kring informationsledning och -säkerhet

  Utredning avseende FMVs verksamhetsområde informationsledning och informationssäkerhet.
  Uppdraget innebar att ta fram beslutsunderlag som beskrev hur verksamhetsområde informationsledning skulle kopplas till pågående processorientering inom verket samt beslutsunderlag avseende införande av standarden SS 62 77 99 Ledningssystem för informationssäkerhet.

 • Advokatfirman Vinge

  2000 - 01

  Organisationsutveckling av IT-enhet

  Uppdragsledare och coach till IT-chef i uppdrag rörande utveckling av organisationsstruktur inkl rollbeskrivningar, kompetensmodell och processer samt styrmodell med Balanced Scorecard-metodik för styrning av IT-verksamheten.

 • Ericsson Radio Systems

  2000 - 00

  Utveckling av prissättningsmodell

  Uppdraget omfattade processanalys kombinerat med ABC-metodik. Syftet var att möjliggöra en rättvis debitering av UMTS-laboratoriets kunder genom att ta hänsyn till kundernas olika behov av tester och verifiering.
  Jonas var expertstöd i frågor rörande processanalys och ABC-kalkylering

 • Apoteket AB

  2000 - 00

  Utredning av ekonomirutiner

  Ansvarig för uppdrag kring revidering och utarbetande av gemensamma ekonomirutiner för 900 butiksenheter för implementering i elektronisk ekonomihandbok.

 • Nordbanken Kapitalförvaltning

  1999 - 00

  Utvärdering av ekonomisystem

  Metodstöd och genomförande av upphandlingsuppdrag avseende standardpaket. Behovsanalys inkl krav på system och leverantör, marknadsanalys, offertförfrågan samt utvärdering av offerter.

 • Pharmacia & Upjohn, Plasma Products

  1999 - 99

  Utredning av processer och metoder

  Kartläggning och anpassning av dokumentations- och kontrollprocesser till fysisk produktion. Framtaganing av Business Case. Uppdraget bestod av projektledning, workshopledning och utredningsarbete.

 • Statoil, Sverige

  1998 - 99

  Upphandling av ekonomisystem

  Projektledning, metodstöd och genomförande av upphandlingsuppdrag avseende standardpaket. Kartläggning av krav på system och leverantör, marknadsanalys samt utvärdering av leverantörer och system.

 • Amersham Pharmacia Biotech

  1998 - 98

  Harmonisering av priser på global marknad

  Projektledare för internationellt och komplicerat projekt där priser för olika produkter och marknader skulle harmoniseras inom ett bolag som är mitt uppe i en fusion. Uppdraget omfattade dels att utveckla en process och ett IT-stöd (Excel) för prisharmonisering (avseende produkter i Europa), simulering av harmoniseringsprinciper och prissättning av företagets produkter, dels att införa processen där prisförslag togs fram för att sedan förankras och fastställas.

 • Astra Production Tablets

  1998 - 98

  Verksamhetsanalys av inköpsfunktion

  Verksamhetsanalys avseende inköp av insatsvaror till produktion. Syftet var att frigöra operativt inköpsarbete på inköpsavdelningen till förmån för strategiskt inköpsarbete. Uppdraget omfattade processutveckling och identifiering av systemkrav som stöd för nytt arbetssätt. Utvärdering av inköpssystem (standard-paket) ingick också.

 • Lärarförbundet

  1997 - 98

  Utredning av år 2000-problematiken

  Projektledning och metodstöd kring kartläggning och analys av system och utrustningar som följd av övergången till år 2000.

 • Carat

  1997 - 97

  Projektrevision av utvecklingsprojekt

  Planering och genomförande av projektrevision; fastställande av projektstatus och kvarstående arbete, analys av systemmässiga kopplingar till kringssystem och förslag till åtgärder.

 • Lärarförbundet

  1997 - 98

  Upphandling av ekonomi-, lön- och PA-system

  Projektledning, metodstöd och genomförande av upphandlingsuppdrag avseende standardpaket. Kartläggning av processer och systemkrav, marknadsanalys samt utvärdering av leverantörer och system. Kunskapsöverföring kring systemförvaltning.

 • AmuGruppen

  1996 - 96

  Utveckling av ekonomimodell

  Projektledning och genomförande av utvecklingsarbete avseende ekonomimodell för uppföljning och styrning av företagets kärnverksamheter. Arbetet baserades på koncernledningens affärsplaner samt erhållna och förväntade resultat av pågående förändringsprojekt (organisation/ansvar, resultatkrav, mm).

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärsplattformar_Affärsmodeller., Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsanalys, Affärs och IT strategi, Affärsplanering, Affärsutveckling, Förändringsledning, Organisationsutveckling, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Verksamhetsstyrning, Utredning, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Upphandling

  Kravformulering, Beställarstöd, Leverantörsanalys, Offertutvärdering

 • - Metoder & Processer

  BPM, ITIL, PM3, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Chefscoaching, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektledning

  Effekt- och nyttohemtagning, Portföljledning, Project auditing, Projektledning

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Läkemedelsindustri, Medlemsorganisationer & Fackförbund, Försäkring, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Organisations-och Processkonsult, programledare, Systemförvaltare, Utredare, Workshopledare

Anställningar

 • 2016 -

  Senior managementkonsult & förändringsledare, Schlyter Advisory AB (ägare)

 • 2008 - 2015

  Principal Management Consultant, Capgemini

 • 2001 - 2007

  Strategi- & managementkonsult, Capgemini Consulting

 • 1996 - 2000

  Managementkonsult, Cap Gemini

 • 1994 - 1996

  Systemförvaltare, AmuGruppen (idag Lernia)

 • 1990 - 1993

  Revisor, Öhrlings Reveko AB (idag PwC)

 • 1983 - 1987

  Systemutvecklare, Ericsson Telecom AB

Utbildningar

 • 2016 - 16

  Organizational Change Management, APMG International/Learning Tree

 • 2009 - 10

  Ledarutvecklingsprogram, Capgemini

 • 2008 - 08

  MSP (Managing Successful Programmes), QRP Management Methods

 • 2008 - 08

  Projektstyrning (internt certifierad), Capgemini

 • 2000 - 00

  IT Management, Capgemini

 • 1999 - 99

  Business Case, Capgemini

 • 1999 - 99

  Workshopledning, Capgemini

 • 1998 - 98

  Processutveckling, Capgemini

 • 1997 - 97

  Processbaserad verksamhetsanalys, Capgemini

 • 1987 - 90

  B Sc, Business Administration and Economics (Civilekonom), Stockholms Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07