Dela

Lars Göran Gros

 • Projektledare
 • Förändringsledare
 • Interim chef
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

Lars Göran har över 15 års internationell erfarenhet av roller som linjechef och projektledare. Han har arbetat med utveckling och effektivisering av verksamhet genom att skapa struktur, systematik, engagemang och tydlighet. Huvudinriktning är utveckling inom områdena mjukvara, verksamhetsflytt, standardisering och verksamhetsutveckling. Som förändringsledare har Lars Göran infört nya arbetssätt orsakat av ändrade ansvar i verksamheten eller på grund av övergång till en Agile och Lean baserad utveckling. Han arbetar gärna i de tidiga faserna, med utredningar som bas för beslut eller med strategier. Lars Göran har god erfarenhet från införanden av Agile och Lean i stora organisationer med teamen i focus och en struktur och process som håller ihop helheten.

Att styra upp ett projekt eller en verksamhet som fått problem är också ett område där Lars Göran erfarenhet kommer väl till pass. Lars Görans kompetens omfattar:
• Projektledning, planering och genomförande
• Strategier, utredningar och analyser
• Verksamhetsutveckling, processer och organisationer
• Styrning, ledning och projektstyrning
• Agile och Lean med ständiga förbättringar i stora organisationer
• Behov, krav, specifikationer, upphandlingar och förhandlingar
• Kvalitetsledning och riskhantering
• Personalansvar, rekrytering och chefsskap
Lars Göran har tidigare haft positioner som systemchef, transferprojektledare, utvecklingschef, standardiseringsprojektledare, samt som produktledare.

Egenskaper

Lars Göran har en stark analytisk förmåga som gör att han fångar upp utmaningar/möjligheter snabbt. Lars Göran sprider med sitt lugn en trygg känsla i organisationen. Med sin noggrannhet samlar han problembilden så han kan styra arbetet mot genomförbara effektiva lösningar. Med sin trygghet och sin strävan att bygga bestående förändringar arbetar han med olika tekniker för effektiv kompetensöverföring såsom rådgivning och coaching. Lars Göran är en social person och en ledare som skapar samspel med inblandade parter för att nå resultat i genomförandeprocessen.

Konsultens CV

 • Ericsson

  2016 - 16

  Projektledning för 5G standardiseringsprojekt

  Under 2016 var Lars Göran projektledare för ett telekom-standardiseringsprojekt. Deltagarna i projektet är utspridda på fyra länder och tre kontinenter. Standardiserings projektet var aktivt i standardiseringsmöten i Amerika, Asien och Europa. Standardiseringsmöten är en mötesplats mellan konkurrenter och kunder/leverantörer. Projektet ska driva den egna organisationens produktkrav samtidigt som det är synnerligen viktigt att standardiseringen fortskrider. Projektet behövde dessutom få igång kreativiteten runt patent. Resultatet kan sammanfattas till att Lars Göran med sitt ledarskap har vidtagit åtgärder, förankrade med uppdragsgivare och projektdeltagarna, så att effektiviteten och sammanhållningen i projektet ökat och patentarbetet fått en nystart.

 • Ericsson

  2014 - 15

  Transfer av verksamhet, projektledning

  Lars Göran utnämns till ansvarig projektledare för en verksamhetsflytt till Korea och avlastas från chefsarbetet. Verksamheten är utveckling av mjukvara till basstationer. Flytt av verksamhet är alltid problematisk, i detta fall förstärks det av att verksamheten före flytt är spridd på ett antal orter i Europa, Nordamerika och Asien. En strukturerad transfer genomfördes enligt tidplan. Efter transfern så hade organisationen i Korea en fungerande och produktiv verksamhet omfattande ca 250 personer. Organisationen har metodik och processer, kontakter, verktyg och utrustning tillgänglig och viss erfarenhet av att använda dem.

 • Ericsson

  2012 - 15

  Linjechef verksamhetsutveckling

  Våren 2012 tillsätts Lars Göran som linjechef för ett tjugotal personer för mjukvaruutveckling till basstationer. Där ska han i samarbete med övriga chefer implementera ett Agilt- Lean arbetssätt baserat på Kanban eller Scrum. Kompetenshöjande insatser planeras och genomförs. Tvärfunktionella team bildas där Scrum eller Kanban tillämpas. Beställningen av arbete anpassas till det nya arbetssättet. Projektledningen och projektstyrningen med rapportering och uppföljning förändras.
  Mätningar visar att effektiviteten i utvecklingen har ökat succesivt under flera år efter byte av utvecklingsmetodik. Motivationen har för de flesta ökat genom ett bredare ansvar.

 • Ericsson

  2011 - 12

  Avdelningschef, en verksamhet på ca 50 personer

  I början av 2011 tillsätts Lars Göran som avdelningschef för en systemavdelning. Avdelningen består av ca 50 personer. Uppgiften blir till att börja med att skapa en organisation av underenheter, rekrytera chefer och strukturera arbetet tillsammans med personalen. Sedan fortsätter arbetet med normalt linjearbete med cheferna på enheten i form av utvecklingssamtal/coachning, lönesättning, strategiarbete och sprida information. Resultatet blev en fungerande verksamhet med visioner, strategier och mål med motiverade chefer och personal som bedriver effektivt arbete i projektform.

 • Ericsson

  2008 - 10

  Linjechef System

  Lars Göran tillsätts som en av två systemchefer i Linköping i en växande organisation. Tillsättningen innebär linjearbete med personalen på enheten i form av utvecklingssamtal/coachning, lönesättning, strategiarbete, konfliktlösning och intern- och externrekrytering. Tillsammans med andra chefer på olika orter ska Lars Göran också styra och prioritera pågående projekt, bemanna nya projekt och utveckla arbetssättet för att den växande organisationen. Resultatet blir en tydlig organisation, 20-25 personer, med tydliga ansvar som bedriver utvecklingen i projektform. Motiverad personal som utför ett effektivt arbete.

 • Ericsson

  2007 - 07

  Systemprojektledning start av utveckling

  Organisationen bestämmer att projekt för utveckling av nästa generations system ska vara skilt från tidigare organisation. Ett projekt startas för att systemera krav från produktledning och resultat av tidigare forskning på området. När detta systemprojektet startas består det av en kärna på ca 15 personer där Lars Göran sätts som en av två projektledare. De första arbetspaketen definieras och startas samtidigt som en stor expansion planeras. Metodik grundad på tidigare erfarenheter bestäms medan systemeringen av de första arbetspaketen görs. Varje arbetspaket godkänns av styrgruppen som samtidigt tilldelar nya resurser. Efter första året har systemprojektet vuxit till ca 100 personer där en arbetsmetodik inarbetats och ett kontinuerligt systemarbete bedrivs.

 • Nippon Ericsson

  2001 - 03

  Introduktion av Solutions management i Japan

  En teknisk säljorganisation som arbetat traditionellt med produktförsäljning av telekomprodukter behöver förändras för att se kundens helhet och sälja in helhetslösningar bestående av både produkter och tjänster. Lars Göran får leda ett litet antal personer som strukturerar upp krav och förväntningar på den kommande organisationen. Därefter organiseras verksamheten om och Lars Göran tillsätts om linjechef för den nya verksamheten på ca 25 personer. Ett omfattande förankringsarbete genom presentationer och grupparbeten genomförs och en understruktur införs. När Lars Göran lämnar består organisationen av två enheter på vardera ca 15 personer som bedriver verksamhet baserad på att tänka lösningar för kunden. Vardera enhet har en japansk chef som är väl insatt i Ericssons strategier och planer.

 • Nippon Ericsson

  1999 - 02

  Introduktion av 3G i Japan

  Ericssons första 3G kund är på den japanska marknaden. Lars Göran leder en teknisk försäljningsgrupp på ca 30 personer som sätts samman av linjen i Japan. Gruppen bestod av ca hälften japaner och andra hälften av européer och amerikaner. Som tekniskt sammanhållande är Lars Göran också teknisk representant i Core3. Core3 är styrgruppen för försäljning, teknisk försäljning och implementationsprojektet. Resultatet blir en lönsam försäljning av Ericssons 3G system till en av de ledande operatörerna i Japan. En nöjd kund till vilken Ericsson fortfarande levererar utrustning.

Kompetensområden

 • - Standarder

  3GPP

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Produktledning, Kravanalys, Processinförande, Programledning, Workshopledning, Change Management, Förändringsledning, Projektledning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande, Avtal och Förhandling, Försäljningsledning

 • - Upphandling

  Internationella tekniska upphandlingar

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, PROPS, Scrum

 • - Ledarskap

  Mentor, Det coachande ledarskapet, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Contract management, Hansoft, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Agile project systems, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Mobila Telesystem

  WCDMA (3G), LTE, Basstation, Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt

 • - Systemtyper

  Fasta telesystem, Mobila telesystem, O&M-system

 • - Branscherfarenhet

  Stat/kommun/Landsting, Aerospace, Elektronikindustri, Forskning och utveckling (FoU), Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  Workshopledning, civ.ing

 • - Roller

  Förändringsledare, Scrum master, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Interimschef, Teknisk projektledare

 • - Kommunikation & Information

  Förändringskommunikation, Engelska

Anställningar

Utbildningar

 • 2014 - 14

  Leaders 4 leaders, Right Managment, Sweden

 • 2013 - 13

  Storskalig Produktutveckling, Right Managment, Sweden

 • 2010 - 10

  Scrum Master, Scrum in practice, House of Test

 • 2009 - 09

  Ledarskap på Business Unit Networks, Ericsson Intern

 • 2009 - 09

  Rekryteringsutbildning, Right Managment, Sweden

 • 2006 - 06

  Radio och antenner, Ericsson intern

 • 2002 - 02

  Ledarskapsutbildning, Ericsson intern i Japan

 • 1996 - 96

  Swetech, East Asia, Linköpings Universitet

 • 1988 - 90

  Fault tolerant digital system, Chalmers Tekniska Högskola

 • 1983 - 87

  Master of Science in Computer Science and Technology, Linköpings Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta