Dela

Tor Sterner

 • Utvecklare
 • Lead developer

Översikt

Tor har utvecklat och handlett inom systemutveckling i 9 år. Han trivs bäst där han kan utnyttja sin höga kunskap av systemutveckling för webbaserade applikationer.
Tor har arbetat de flesta delar av systemutveckling, med fokus på api:er och backend.

Egenskaper

Tor är ansvarstagande, tekniskt kunnig, har lätt att lära och har hög social kompetens. Han är en effektiv och organiserad problemlösare med bra helhetstänk. Dessa egenskaper tillsammans med en stark drivkraft och en trevlig personlighet gör honom till en värdefull projektmedlem och ledare.

Konsultens CV

 • Svea Ekonomi

  2015 -

  Systemutvecklare

  Svea Ekonomi utvecklar och underhåller finansiella och administrativa tjänster inom framförallt kreditmarknaden.

  Tor har varit en av utvecklarna i ett projekt för att bygga Sveas nya administreringstjänst för företag. Utvecklingen har skett i framförallt .NET och i Javascript. Där vi har byggt applikationer i WebApi, MVC och Aurelia.

  Projektet utfördes agilt enligt Scrum-metoden och externa produkter och bibliotek som använts är bland annat RabbitMQ, AutoFac and WCF.

  Projektet utvecklades i ett litet team där Tor kunde bidra stort till både WebApi-applikationen (.NET), MVC-applikationen (.NET) och Aurelia (Javascript). Tor har stor erfarenhet inom både WebApi och MVC så där kunde han bidra stort med utveckling och kunskap. Aurelia som är ett nytt Javascript-ramverk var nytt för alla i projektet och där kunde Tor snabbt lära sig ramverket för att sedan bli den som kunde både svara på frågor och även lära ut till andra.

  I uppdraget på Svea har Tor utvecklats inom ekonomi- och kredit-branchen, han har fått erfarenhet av att jobba i ett tidspressat projekt med många intressenter och har lärt sig utveckla en SinglePageApplication i Javascript.

  C#, .NET, ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI, Aurelia.js, Autofac, JavaScript, MVC, MSSQL, WCF Services

 • Cygate

  2015 - 15

  Systemutvecklare

  Cygate erbjuder plattformar och tjänster för säker infrastruktur för framförallt företag.

  Tor har varit en del av ett team som utvecklat i många av Cygates produkter och tjänser, alla med säkerhetsinriktning. Utvecklingen har varit i ASP.NET med fokus på teknikerna ASP.NET MVC och WCF.

  Som del i utvecklingsteamet på Cygate så arbetade Tor i Scrum. Tekniker som används för produkterna är bland annat RabbitMQ, DryIoc, Moq, Ninject och REST. Mycket av utvecklingen var fokuserad på säkerhet, med AD-kopplingar, certifikat och annat.

  I teamet kunde Tor snabbt bidra med kompetens kring arkitektur och lösningar från tidigare erfarenhet av att sätta sig in i och få översikt i stora kodbaser och många projekt.

  I uppdraget utvecklade Tor sig inom säkerhetslösningar, WCF och mycket annat. Det förbättrade även förmågan att komma till ett team med redan stora kodbaser och många projekt.

  C#, .NET, Agil systemutveckling, ASP.NET MVC, JavaScript, Moq, WCF services

 • Trig Social Media AB

  2014 - 15

  Lead programmer, Systemutvecklare

  Trig Social Media är ett social media-företag som satsar på reklam samt plugin till webbläsare.

  Trig har ett e-commerce-plugin som användare kan använda för att få pengar tillbaka på deras vanliga internet-shopping.

  Tor har drivit och utvecklat backend för pluginet i ASP.NET Web API samt byggt en webbapplikation för administrering av systemet i ASP.NET MVC.

  Tor var lead programmer för utvecklingen i båda projekten. I den rollen ledde han utvecklingen i det dagliga arbetet. Båda projekten använde ASP.NET, med kopplingar till molntjänsten Microsoft Azure. Övriga tekniker som användes är bland annat Entity Framework och Javascript. Tor gjorde även arbete mot datavisualisering, testning och loggning, med verktyg och tjänster som Graphite, NewRelice och RunScope.

  I projektet arbetade de agilt med Kanban för att snabbt kunna åtgärda problem användarna av pluginet. Tors planeringsförmåga samt tekniska förståelse var mycket uppskattat under uppdraget.

  Av arbetet utvecklade Tor sig inom tjänsterna/teknikerna Azure, ASP.NET Web API, testning och datavisualisering. Samt erfarenhet av att komma till en tjänst som överlevt sitt bästföre-datum kodmässigt.

  C#, .NET, ASP.NET MVC, MySQL, Entity Framework, Microsoft Azure, CSS, HTML, Javascript, Kanban

 • Medivir

  2014 - 14

  Scrum-master, Lead programmer, Systemutvecklare

  Medivir är ett företag som driver forskning samt framställning av medicin.

  Tor har jobbat med en intern plattform för beställningar av varor på ett medicin-företag. Samt med utbildning inom det tekniska området.

  Tor var scrum-master/lead programmer för plattformen. Som scrum-master planerade han projektets utförande och såg till att planer efterhölls. Tor var också ledande inom utvecklingen av plattformen i det dagliga arbetet och höll i tekniska utbildningar för de andra i teamet inom nya tekniker och arbetsmetoder. Plattformen utvecklades i ASP.NET MVC 5 med kopplingar till en Oracle-databas med Entity Framework och Active Directory. Tor använde även Javascript, JQuery, CSS bland annat för utveckling för frontend.

  I projektet arbetade de agilt med Scrum och utvecklade i nära kontakt med de slutliga användarna av systemet. Tors planeringsförmåga och tekniska kompetens var väldigt viktigt för arbetet.

  Under projektet fick Tor uppdatera sina kunskaper inom vissa tekniker, utvecklat med användartester samt arbetat mot Oracle-databas.

  C#, .NET, ASP.NET MVC, Oracle, Active Directory, Entity Framework, CSS, HTML, Javascript, JQuery

 • Internet Retail Holding

  2013 - 14

  CTO, Projektledare, Systemutvecklare

  IRH är ett bolag som driver utvecklingen av en plattform för webbutiker samt flera butiker som använder plattformen.

  Tor var projektledare och hade till viss del rollen av CTO för företaget med stort ansvar över de tekniska aspekter i företaget. I rollen com CTO tog Tor beslut om vad som skulle utvecklas och på vilket sätt. Tor hade även kontakt med leverantörer av externa tjänster för integration.
  Han tog även ansvaret för detaljstyrning över de större projekt som skulle utvecklas. Under uppdraget har han vid flera tillfällen haft en mentorroll för andra utvecklare.
  Under uppdraget så utförde Tor även en stor del av utvecklingen. De använde ASP.NET MVC med mycket kopplingar till MySQL och en del frontend.

  Tors effektivitet och organisationsförmåga var till stor nytta för rollen. Tillsammans med handledarförmåga för de andra utvecklarna. Och hans arbete var mycket uppskattat av kunden.

  Arbetet har gett mycket värdefull erfarenhet för den ansvarstagande tekniska ledarrollen inom ett mindre företag. Tor har även utvecklat sina kunskaper i att användandet och integreringen av externa tjänster i en plattform.

  C#, .NET, ASP.NET MVC, MySQL, Entity Framework, CSS, HTML, Javascript

 • Internet Retail Holding

  2013 - 13

  Projektledare, Lead programmer, Systemutvecklare

  IRH är ett bolag som driver utvecklingen av en plattform för webbutiker samt flera butiker som använder plattformen.

  Tor har jobbat med utveckling av en plattform för flera webbutiker. Med ett större migreringsprojekt samt underhåll av nuvarande webbapplikationer.

  Tor var lead programmer/projektledare för utvecklingen av webbapplikationerna och migreringsprojektet. I rollen som projektledare tog han beslut om prioriteringar och lösningar på helhetsnivå samt ledde utvecklingsteamet i det dagliga arbetet. Tor utvecklade mycket i ASP.NET MVC 3 med mycket kopplingar till MySQL som databas både med Entity Framework och utan. Applikationerna behövde även vara optimerade för sökmotorer samt användning av användardata. Han jobbade även en del med frontend i form av Javascript, CSS och HTML. Viktigt i arbetet var även rutiner för release till live-sidor med konstant trafik.

  I projektet arbetade de agilt med Kanban för att snabbt kunna åtgärda problem för användarna på sidorna. Tors noggrannhet och organisationsförmåga var till stor hjälp för arbetet.

  Arbetet var till stor nytta för Tors utveckling inom ledarrollen för utvecklingsprojekt. Han fick mycket bra erfarenhet av att leda ett team med planering och helhetslösningar. Tor fördjupade sina kunskaper i ASP.NET MVC samt arbete mot databaser. Samt lärde sig mycket av att arbeta inom e-handel med mycket användarinriktade applikationer samt kritiska system.

  C#, .NET, ASP.NET MVC, MySQL, Entity Framework, CSS, HTML, Javascript

 • FirstOnSite

  2013 - 13

  Systemutvecklare

  FirstOnSite är en programvara för fotografer och privatpersoner att ladda upp och sälja mediematerial.

  Tor var med och utvecklade webbapplikationen FirstOnSite i ASP.NET MVC 4. En webbtjänst där fotografer kan ladda upp mediematerial som sedan finns till försäljning för nyhetsredaktioner.

  Tor arbetade både med frontend och backend i projektet men fokus låg på backend. Han utvecklade och förbättrade kod för uppladdning och inställningsmöjligheter i backend-delen med ASP.NET MVC och Entity Framework. Applikationen körs i Microsoft Azure molntjänst vilket gjorde att han utvecklade mycket mot den. Databashantering ingick i backendutvecklingen, med utveckling av databasmodeller och databasfrågor med LINQ/Lambda-uttryck. För frontend-delen arbetade Tor i HTML, CSS och JavaScript mot användarnas klienter. Slutligen arbetade han med att sätta upp och konfigurera en testserver i Jenkins-miljö som kör Selenium-tester.

  I projektet arbetade vi agilt med Scrum som projektmodell, men även TDD, parprogrammering och kodgranskning. Projektet bestod av många juniora utvecklare vilket innebar att Tor fick bidra med mina tidigare erfarenheter i .NET.

  Framförallt fördjupade projektet Tors kunskaper i ASP.NET MVC och de andra ramverk som användes samt gav han erfarenhet av att arbeta mot en molntjänst.

  C#, .NET, ASP.NET MVC, Azure, Scrum, TDD, Entity Framework, HTML, CSS, Javascript

 • Algoryx Simulations AB

  2012 - 13

  Systemutvecklare

  Algoryx Simulation är en ledande aktör för visuella och interaktiva fysiksimuleringar både inom produkter och tjänster.

  Algoryx har ambitionen att göra det möjligt att använda avancerad fysik inom CAD-programvaror för industribruk och design. I det här projektet utvecklade Tor i .NET ett plugin till en kommersiell CAD-programvara med tiotusentals användare. Pluginets uppgift är att bistå CAD-användare med möjlighet till fysiska simuleringar av deras modeller för funktionstestning i ett tidigt stadium. Utvecklingen i projektet innebar att Tor designade, implementerade och testade pluginet. Han var även delaktig i utvecklingen av det grafiska gränssnittet. Detta utfördes i C#/.NET med ett gränssnitt i SWIG till C++-biblioteket. I projektet arbetade Tor i ett team med flera andra och med Scrum som projektmodell.

  Tor lärde sig mycket om utveckling i C# och .NET under projektet. Han fick även utöka sina kunskaper i Scrum som projektmodell och fick mer erfarenhet av arbete i team, både som ledare och medlem.

  C++, C#, .NET, Scrum

 • Algoryx Simulations AB

  2011 - 12

  Systemutvecklare

  Algoryx Simulation är en ledande aktör för visuella och interaktiva fysiksimuleringar både inom produkter och tjänster.

  Under sin tid på Algoryx var Tor delaktig i projekt för att förbättra fysikmotorn, öka försäljningen och att sprida kunskap internt. Projekten innebar utökande av teoretiska fysikfunktioner i C++-biblioteket, optimering av arkitektur och kod samt design och skriptning av säljscener i skriptspråket Lua. Parallellt med detta fungerade Tor som mentor inom C++ och Lua-gränssnittet för nya utvecklare i projektet.

  Tor fick utveckla sin praktiska kunskap om Lua och C++. Han lärde sig även att använda sina programmeringskunskaper inom fysikteori, säljande och om agilt arbete i team.

  C++, Lua, C#, .NET, Scrum

 • Umeå Universitet

  2008 - 10

  Amanuens

  Som amanuens arbetade Tor nära både studenter och kursansvariga. Han fick ta del av utvecklingen av kursplaner och laborationer, hålla praktiska genomgångar, ha handledning för studenterna samt rätta uppgifter.

  Tor var amanuens på: Applikationsutveckling i Java, Datavetenskapens Grunder, Datorkommunikation och Datornät, Datastrukturer och Algoritmer, Programmeringsteknik med Python och Matlab, Programmeringsteknik i C, Objektorienterad programmeringsteknik.

  Som amanuens fick Tor ansvara över studenters tillvägagångssätt på uppgifter, daglig handledning och rättning av betygsgrundande uppgifter. Han fick av arbetet stor erfarenhet av handledning och rättning. Men även avsevärt förbättrat sin kunskap inom de områden han varit amanuens i.

  Java, C, C++, Python, Matlab

Kompetensområden

 • - Databashanterare

  Oracle, Postgresql, MS SQL-server, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Docker, Jenkins, Elasticsearch, SoapUI, Subversion, Team Foundation Server, Entity Framework, Git, ReSharper, MS Visual Studio

 • - Utvecklingsspråk

  C, Matlab, AngularJS, ASP.NET, C++, Java, Jquery, PowerShell, Python, Webservices, C#, HTML5, Javascript, MVC, Rest, SQL

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Metoder & Processer

  Continious Delivery, KANBAN, LEAN, Agila metoder allmänt, Continuous Integration, Parprogrammering, Scrum, TDD - Test Driven Development

 • - Ledarskap

  Grupprocesser

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt

 • - Systemtyper

  Mjukvaruarkitektur - programnivå

 • - Tillämpningar

  Finanssystem

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Media, Bank & Finans, Postorder/ e-handel

 • - Utbildning

  civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Scrum master, Team-ledare, Teknisk projektledare, Utvecklare/Programmerare

Anställningar

 • 2013 - 2017

  Systemutvecklare konsult, Dynabyte AB

 • 2011 - 2013

  Systemutvecklare, Algoryx Simulations AB

 • 2008 - 2010

  Amanuens, Umeå Universitet

Utbildningar

 • 2006 - 11

  Civilingenjör i datavetenskap, Umeå Universitet

 • 2005 - 06

  Kompanibefälsutbildning, I19 Boden

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Marit Barklund
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-360 70 07
Henrik Widström
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-276 44 68
Isac Hellwig
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-7220557
Sebastian Monadjemzadeh
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
0739613171
Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363
Carolin Mihic
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-4444941
Sara Ljung
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
073-600 37 25