Dela

Nils Ingvarsson

 • Produktägare
 • Teamledare
 • Pedagog

Översikt

Efter mer än åtta år av pedagogiskt arbete inom IT-området har Nils de senaste åren riktat in sig på verksamhetsutveckling genom produktförvaltning, produktledning och agil systemutveckling. Han har även haft uppdrag på utvecklingssidan och hjälpt till med krav och design. Tillsammans med sin mångåriga erfarenhet från verksamhetssidan, skapar detta en bred och intressant profil och Nils är därför värdefull i flera roller, till exempel projektledare, teamledare och produktägare.

Nils är certifierad produktägare inom Scrum och har hands-on-erfarenhet från många steg i utvecklingsprocessen - allt från beställning och planering till utveckling, införande och support. Att få möjligheten att dyka ner i samtliga delar av processen och jobba på bred front, både tätt tillsammans med utvecklingsteam och nära kunderna, tycker Nils har varit givande och inneburit en härlig utmaning!
Han har även fått möjligheten att vara delprojektledare för en produktlansering där han tillsammans med sitt team uppfyllde målen kring utbildning inför lanseringen.

Även om Nils trivs bra att arbeta i många faser av utveckling och förvaltning, så kommer hans förmågor och intressen mest till sin rätt i de tidigare delarna av ett utvecklingsprojekt där fokus ligger på att skapa och realisera en förändring och bygga upp goda förutsättningar för att lyckas.

Egenskaper

På jobbet brinner han för att skapa värde och ta fram lösningar som underlättar för kunders och kollegors vardag och han delar gärna med sig av sina kunskaper. Till exempel har han utvecklat ett Excel-verktyg för att utvärdera och följa upp supportstatistik, infört nytt IT-stöd och utbildat kollegor i bland annat MS Office-paketet.

Två av hans superkrafter är IT-systems användbarhet och öga för detaljer, men har samtidigt förmågan att kunna lyfta blicken för att se helheter och konsekvenser. Det kan till exempel vara att identifiera ett motstridigt krav i "ena änden" på ett IT-stöd som påverkar "andra änden", men som utvecklingsteamet kanske inte tänker på när de är mitt uppe i det kreativa designarbetet.

Anlitar du Nils, får du en positiv kille som gärna tar en ledande roll i olika sammanhang, bidrar till en schysst teamkänsla och som inte nöjer sig förrän dina förväntningar har överträffats!

Konsultens CV

 • Domstolsverket

  2018 -

  Systemanalytiker

  I projekt Nämndemannastöd jobbade Nils med kravfångst och design, bröt ner och strukturerade arbetet i avgränsade arbetspaket, dokumenterade sk "user stories", skapade prototyper och ledde workshops.
  Nils har tidigare jobbat i detta projekt som produktägare på verksamhetssidan och varit med produkten från första början. För detta uppdrag fick han möjlighet att stötta upp på utvecklingssidan.

  ROLL
  Kravanalys och design.

  STORLEK
  Projektteamet bestod av totalt 15 personer och produkten riktade sig till cirka 200 användare på domstol och tusentals nämndemän nåddes av den information stödet kommunicerar till dem.

  METOD
  Domstolsverkets Agila Systemutvecklingsmetod (DAX), som var baserat på metoden Scrum.

  KUNDNYTTA
  Produkten har varit i drift i 3 år och används flitigt av många domstolar, som har kunnat spara mycket tid och skattepengar på att effektivisera sin hantering av nämndemän.

  Nils blev omtyckt för att han kunde föra kravarbetet i hamn och stöttade upp kring det agila arbetssättet.

 • Jordbruksverket

  2017 - 18

  Kravanalytiker och interaktionsdesigner

  Nils arbetade i projekt Jorden, vars syfte var att utveckla ett helt nytt IT-stöd för att ta emot, handlägga och besluta lantbrukares ansökningar om ekonomiskt jordbruksstöd.
  Uppdraget gick ut på att fånga verksamhetens behov, dokumentera krav, skapa designförslag, leda workshoppar och medverka till att utvecklare kunde realisera produkten enligt beställning.

  ROLL
  Kravanalytiker och interaktionsdesigner.

  STORLEK
  Cirka 70 personer totalt fördelat på fyra utvecklingsteam on-site, ett utvecklingsteam off-site, ett QA-team och ett kravteam.

  METOD
  Agilt Scrum-liknande arbetssätt.

  KUNDNYTTA
  IT-stödets användare är personal på länsstyrelserna runt om i landet, som handlägger och beslutar ärenden om utbetalningar till lantbrukare. Stödet ersätter ett gammalt IT-system och har haft som mål att handläggarnas arbete effektiviseras.

  Nils blev omtyckt för sitt engagemang, sin positiva attityd och fick beröm för att han snabbt kunde sätta sig in i arbetet och skapa struktur.

 • Domstolsverket

  2015 - 17

  Scrum product owner

  I cirka två år arbetade Nils i ett agilt systemutvecklingsprojekt med syfte att från grunden producera ett webbaserat IT-stöd för hantering av domstolarnas nämndemän.
  Uppdraget gick ut på att vara beställarens/verksamhetens representant och vara ansvarig för att utvecklingen av IT-stödet skedde i enlighet med krav, färdplan, ändringsönskemål och felrapporter.

  ROLL
  I projektet hade han, i rollen som produktägare, ett mycket brett arbetsområde - både operativt med till exempel kravfångst, testning, utbildning och support, samt mer taktiskt perspektiv med planering av roadmap, prioritering av backlog, sprintplaneringar och utvärdering och uppföljning av kundnytta mha olika KPI:er.

  STORLEK
  Projektteamet bestod av totalt 15 personer och produkten riktade sig till cirka 200 användare på domstol och tusentals nämndemän nåddes av den information stödet kommunicerar till dem.

  METOD
  Agilt ramverk baserat på Scrum.
  Det var dessutom ett pilotprojekt med målsättning att utvärdera ett agilt arbetssätt.

  KUNDNYTTA
  Produkten var länge efterlängtad av domstolarna, eftersom det tidigare saknats verktyg för schemaläggning, administration och stöd vid utbetalning för domstolarnas nämndemän. Domstolar berättade att de med produkten sparar mycket tid, att genom automatiska påminnelser kommer nämndemännen i högre utsträckning till förhandlingar och att färre nämndemän behöver schemaläggas, vilket sammantaget sparar mycket skattepengar.

  Nils blev omtyckt för att bland annat vara engagerad, driva arbetet framåt och "få saker att hända", hålla välstrukturerade möten och workshoppar och skapade mycket goda kundrelationer med hjälp av veckovisa online-webbinarier och kontinuerlig kundkontakt.

 • Domstolsverket

  2013 - 14

  Beställare

  Nils deltog i ett omfattande projekt med att uppgradera EPI-server plattformen och i samband med det bygga om hela Sveriges Domstolars intranät tillsammans med domstolarna.
  En av de största utmaningarna i projektet och för verksamheterna (både internt och för domstolarna) var att man i det nya intranätet skulle ha gemensamt och lokalt innehåll på samma sida och dela på informationsstrukturen.

  ROLL
  I projektet var han avdelningens beställarrepresentant och en drivande kraft i kravställandet på innehållsstrukturen och ny funktionalitet.
  Tack vare hans erfarenheter som bland annat webbredaktör och utbildare, blev han under projektets införande rekryterad till projektet för att göra kundbesök på domstolarna, fånga nya krav och utbilda användare på förändringarna.

  METOD
  Klassisk projektledningsmetod med Gantt-scheman etc.

  STORLEK
  Utvecklingsteamet bestod av knappt 10 personer, projektet hade också representanter från alla avdelningar på Domstolsverket, samt en referensgrupp från domstolar.

  KUNDNYTTA
  Syftet med det nya intranätet var bland annat att användarna lättare skulle hitta information, att kommunikationen skulle förbättras med mer genomarbetade nyhetskanaler och tydligare kommunikationsstrategier och att det skulle bli en bättre kunskapsdelning genom att använda en gemensam informationsstruktur.

  Nils blev omtyckt för sitt tekniska kunnande om webbutveckling och informationsmodellering, och för sitt konstruktiva, kreativa och lösningsfokuserade förhållningssätt.

 • Domstolsverket

  2012 - 14

  Delprojektledare

  Vera R14 var den första versionen i den första etappen av det stora integrationsprojektet Rättsväsendets Informationsförsörjning (RIF).

  ROLL
  Nils var delprojektledare för utbildningsdelen vid införandet av den nya versionen av målhanteringssystemet Vera.

  STORLEK
  Delprojekt utbildning bestod av ett team med 5 personer. Hela projektet sysselsatte totalt cirka 60 personer. Slutprodukten påverkade tusentals användare på de allmänna domstolarna.

  METOD
  Klassiskt projektledning med Gantt-schema, trafikljusrapportering etc.

  KUNDNYTTA
  Hans teams uppgifter var att säkra kompetensförsörjningen och leverera ett utbildningspaket som lokala lärare på domstolarna i sin tur kunde använda, så att användarna var väl förberedda inför driftsättningen och hade en så kort startsträcka som möjligt efter driftsättningen.

  Nils blev omtyckt för sitt sätt att skapa bra teamkänsla och sätt att följa upp projektmålen och rapportera till programledning och styrgrupp. Hans förslag på statusrapportering blev omtyckt och anammades sedan av hela programmet.

 • Domstolsverket

  2011 - 17

  Webbredaktör

  Utöver befattningen som produktspecialist, hade Nils rollen webbredaktör för avdelningens innehåll på intranätet.

  Det innebar copywriting, publicering av nyheter, uppföljning av användarstatistik, utvärdering av informationskanaler och allmän informationsstrukturering och user experience.

 • Domstolsverket

  2010 - 15

  Produktspecialist

  Nils huvudsakliga befattning var produktspecialist med fokus på utbildning och kommunikation och det innebar att han ansvarade för Domstolsverkets utbildningsportfölj för målhanteringssystemet Vera, samt var ansvarig för en tillhörande utbildningsmiljö.

  ROLL och KUNDNYTTA
  Bland annat byggde upp en komplett utbildningsportfölj från grunden och ansvarade för dess förvaltning. Det innebar att ta fram utbildningsstrategi, skapa kursplaner för olika målgrupper och olika svårighetsnivåer, skapa kursmaterial och därtill även undervisat i klassrum.
  Arbetet innebar även att rekrytera lärare till kurstillfällen och säkra att kursmaterialet förvaltades och vidareutvecklades i takt med att målhanteringssystemet förändrades i de olika utvecklingsprojektet, varför han även var delaktig i flera utvecklingsprojekt.
  Nils byggde även upp en kundstödsfunktion med ärendehanteringssytem, arbetsprocesser och handskakade gränssnitt mot andra funktioner inom verksamheten

  Nils blev omtyckt för att skapa ett bra arbetsklimat, komma med många kreativa idéer och bidra aktivt till att utveckla verksamheten. På sina kurser fick han mycket positiva kursutvärderingar.

 • Högskolan i Jönköping

  2008 - 10

  IT-samordnare

  Två av tre år arbetade Nils i en delad tjänst med både undervisning och IT-samordning.
  Som IT-samordnare var han verksamhetens representant gentemot en central IT-avdelning.

  ROLL OCH KUNDNYTTA
  Tjänsten innebar kravställning på mjukvaror, licenshantering, kontohantering och allmän IT-support till både studenter och personal. Det innebar också att vara intressent i projekt vid utveckling och införande av nya IT-stöd (kontoadministration, intranät och schemaläggningssystem).
  Bland annat skapade han personalutbildningar i MS Office-paketet och nytt schemaläggningssystem, var drivande i införandet av distansundervisningsverktyget Adobe Connect och en pionjär i att använda det verktyget i flera kurser.

  Nils blev omtyckt för sin höga grad av service-mindhet, sitt positiva sätt och sin goda samarbetsförmåga.

 • Högskolan i Jönköping

  2007 - 10

  Adjunkt

  Under tre år arbetade Nils som lärare inom Informatik på Internationella handelshögskolan.

  ROLL OCH KUNDNYTTA
  Det innebar undervisning på kandidatnivå och på YH-nivå i flera kurser som informatik, hårdvara och nätverk, webbdesign, IT-säkerhet och interaktionsdesign. För flera av kurserna var Nils även kursansvarig, vilket innebar att han hade ansvaret för att säkra att kurserna levererades inom budget, med hög kvalitet och med goda omdömen.

  Nils blev omtyckt för sin pedagogiska förmåga, sina entusiasmerande föreläsningar och sin vilja att stötta studenterna. Hans kursutvärderingar var genomgående mycket höga och han var uppskattad av både studenter och kollegor.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Dos, iOS, Novell Netware, Windows NT, Android, Windows XP, Windows 7

 • - Affärssystem

  Agresso, Palasso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering

 • - Verktyg & Middleware

  Enterprise Architecht (verktyg), MS Sharepoint, Office 365, Sharepoint, Visio, Adobe Photoshop, Episerver, FrontPage, Adobe Captivate, Adobe Dreamweaver, Atlassian Jira, Camtasia Studio, Jira, MS Office

 • - Utvecklingsspråk

  HTML5, CSS, HTML

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  WCAG 2.0

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Förändringsledning, Information Management, Kravmodellering, Produktledning, Verksamhetsanalys, Change Management, Kravanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning, Utbildning

 • - Marknadsföring

  Employer Branding, Varumärke/branding, Kundupplevelse

 • - Försäljning

  Försäljning

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Scrum

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Ledarskap allmänt, Kurs- och seminarieledare

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumenthantering

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Systemtestning, Acceptanstest, Funktionstestning, Tillgänglighet

 • - Trådlös datakommunikation

  WLAN

 • - Fast datakommunikation

  Ethernet, LAN, Novell, TCP/IP, Datakommunikation allmänt

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt, Gateways och modem, Routrar

 • - IT-säkerhet

  Datasäkerhet/sårbarhetsanalys, IT-säkerhet allmänt

 • - Systemtyper

  Audio & Video, Nätverk och kommunikation, Systemförvaltning

 • - Tillämpningar

  Instant Messaging, Ärendehanteringssystem, Dataspel/ Internetspel

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Ideell organisation, Konsumentelektronik, Stat/kommun/Landsting, Skola och utbildningsväsende

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, e-learning, Systemvetenskap, Workshopledning

 • - Roller

  Coach, Delprojektledare, Designer, Förändringsledare, Infomaster, Kvalitetsansvarig, Produktledare, Projektadministratör, Scrum master, Team-ledare, Testare, Copywriter, Grafisk designer, Interaktionsdesigner, Kravanalytiker, Produktägare, Systemförvaltare, Användbarhetsspecialist, Lärare

 • - Kommunikation & Information

  Brand Management, Kommunikationsplanering, Kommunikationsstrategi, Videoredigering, Externkommunikation, Grafisk identitet och profil, Internkommunikation, Intranät, Sociala medier, Engelska, Utbildningsmaterial, Pedagogik, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2010 - 2017

  Produktspecialist, Domstolsverket

 • 2007 - 2010

  Adjunkt och IT-samordnare, Internationella handelshögskolan i Jönköping

 • 2006 - 2007

  Säljare, Sängjätten

 • 2005 - 2007

  Konsult, Academic Work

 • 2005 - 2005

  Orderplanerare, IKEA

 • 2002 - 2003

  Säljare, SELGA

 • 2001 - 2002

  Webbredaktör, Ericsson

 • 2000 - 2001

  Konsult, Manpower

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Certified Scrum Product Owner, Crisp, Stockholm

 • 2013 - 13

  Webbredaktör EPiServer, Domstolsverket

 • 2012 - 12

  Projektledare, grundkurs, PlanB, Stockholm

 • 2003 - 06

  Affärsinformatik, kandidatutbildning, Internationella handelshögskolan i Jönköping

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779