Dela

Anders Månbrant

 • Projekt- och förändringsledare
 • Strategisk rådgivare
 • Interimschef

Översikt

Med gedigen kunskap och erfarenhet av både strategiskt och operativt ledarskap i kombination med djupa kunskaper kring IT-styrning agerar Anders ofta Strategisk rådgivare, förändrings- eller projektledare.

Under snart tjugo år har Anders arbetat i ledande roller och sedan 1999 främst med anknytning till IT-området. Rollerna har varit av varierande karaktär och dignitet men med gemensamma nämnare som verksamhetsnytta, resultat, styrning och ledarskap.

Anders har drivit förändringar med varierande storlek och komplexitet vid utveckling av organisationer, verksamhetsnära processer och arbetssätt. Förändringar där beteenden, olika individers perspektiv och inte minst kultur och ledarskap sätts på prov. Men han har även drivit tekniska projekt och uppdrag, där det ställts stora krav på god förståelse för tekniska lösningar och dess konsekvenser i verksamheten.

Det är mycket viktigt för Anders att leverera på ett pragmatiskt, effektivt sätt och till största möjliga nytta. Även om det är viktigt att leverera med kort horisont så är det också viktigt för honom att parallellt ha en strategisk tanke och plan kring hur den mer långsiktiga horisonten kommer att se ut.

Egenskaper

Som person är Anders drivande, ärlig och mycket engagerad i de uppdrag som han åtar sig. Anders får ofta återkopplingen att han är möjlighetsorienterad, beslutsam och lätt att samarbeta med. Anders har över tid verkat både som kund och leverantör vilket ger honom en god förståelse för olika parters utmaningar och perspektiv i ett utvecklingsarbete

Konsultens CV

 • Scandi Standard

  2018 -

  Strategisk rådgivare

  Koncernen reformerar sin IT-verksamhet för att kunna möta framtida behov. Anders har i uppdrag att, som it-strategichef och strategisk rådgivare, driva transformationen, säkerställa både kort och långsiktig stabilitet samt effektiv kontroll och styrning gentemot uppsatta mål på en taktisk och strategisk nivå. I uppdraget ingår även att tydligt kunna presentera framsteg och behov för ledningsgrupper på koncernnivå.

 • Stockholm stad

  2017 -

  Projektledare, ledningsstöd

  Stockholms stad etablerar sammanhållande organisation och arbetssätt för förvaltning av helt ny IT-plattform för hela skolområdet. I uppdraget driver Anders arbetet med att etablera processer, roller och förmågan att styra de leverantörer som ska förvalta och vidareutveckla de system och lösningar som projekten för systemstödsinföranden kommer att etablera. I uppdraget ingår även att införa, för Stockholms stad, en ny anpassad förvaltningsmodell för området.

 • Arbetsförmedlingen

  2017 - 17

  Interimschef och strategiskt ledningsstöd

  Myndigheten förändrar sin organisation, verksamhet och arbetssätt från grunden. En förändring som innebär att lämna hög grad av manuellt och lokalt formade tillvägagångssätt till förmån för att bli en modern myndighet med hög andel digitala värdeskapande kundflöden och automatiserade processer.

  I Anders uppdrag ingår i huvudsak två delar, att dels som interimschef och leveransansvarig för ett produktområde ansvara för både organisationens förmåga, personal och att de ingående leveransåtaganden sker på ett effektivt sätt. Dels ingår även att agera strategisk rådgivare och ledningsstöd inom organisationen Extern digitalisering. I min roll som ledningsstöd ansvarar Anders bland annat för att utveckla ledningens arbetssätt, sammansättning och roll. Att genom helhetssyn, effektiv metodik och kulturbärande faktorer skapa en så optimal ledningsfunktion som möjligt.

 • Jönköpings läns kommuner

  2017 - 17

  Förstudieledare, Strategisk rådgivare

  Förstudien syftade till att genomföra en genomlysning av kommunerna i Jönköpings län utifrån GDPR-lagstiftningen som träder i kraft under 2018.

  Genomlysningen resulterade i ett antal beskrivningar över nuläget för respektive kommun, vilka områden som behövde prioriteras och åtgärdas utifrån den nya lagstiftningen samt en plan för respektive område. Vidare visade den samlade planen på positiva synergieffekter som kunde återvinnas mellan berörda kommuner. Detta för att minimera respektive kommuns åtgärdsinsatser.

 • Axstores AB

  2017 - 17

  Strategisk rådgivare, projektgranskare

  Koncernen innehållande varumärken som Åhlens, Kicks och Lagerhaus, förbereder större strukturförändringar som påverkar hela IT-organisationens sammansättning. Axstores behövde därför inför ett flertal beslut genomföra en övergripande projektrevison/genomlysning av ett större och komplext projekt med en projektbudget på cirka 100 mkr som tidigare genomförts inom organisationen. Anders fick i uppdrag att genomlysa projektet för att objektivt identifiera och dokumentera de erfarenheter som upplevts genom bland annat arbetsprocessen, styrningen och metodiken inom och runt projektet. Baserat på genomlysningens resultat rekommenderades åtgärder för att stärka och utveckla den egna förmågan att driva och genomföra förändringsinitiativ av komplex karaktär.

 • Länstrafiken Örebro Län

  2016 - 17

  Strategisk rådgivare och projektledningstöd

  Anders agerade som strategisk rådgivare och seniort projektledningsstöd till Länstrafiken i Örebro vid utveckling och införande av nya system för hantering av sjuktransporter och färdtjänst. Arbetet sker i samarbete med flera regioner inom landet.

 • MittMedia AB

  2016 - 16

  Strategisk rådgivare, försörjning

  Koncernen stod inför omfattande utmaningar inom sin bransch. I rollen som strategisk rådgivare har Anders genomfört en försörjningsanalys för IT-området. I uppdraget ingick att såväl identifiera nuläget samt även att sakligt beskriva och bedöma ett framtida läge och dess utmaningar. Resultatet av uppdraget var en objektiv bedömning och rekommendation kring hur Mittmedia bör försörja sin IT-leverans framgent.

 • Region Örebro Län

  2016 - 16

  Strategisk rådgivare, förändringsledning

  Regionen förberedde en omstrukturering samt förflyttning av både organisation och kompetens för att framtidssäkra gentemot kommande behov och efterfrågan. I rollen som strategisk rådgivare inom organisationsutveckling och förändringsledning bidrog Anders med erfarenheter och best practice i det förberedande besluts- och planeringsarbetet.

 • Martin&Servera AB

  2016 - 16

  Interimschef och förändringsledare

  I uppdraget som avdelningschef för Strategi & Styrning inom IT-funktionen ingick det i Anders ansvar att:
  • Verka för att kontinuerligt öka affärsnyttan med IT.
  • Agera rådgivande i IT-strategiska frågeställningar till IT-direktören och när så påkallas till koncernledningen.
  • Säkerställa och driva ett effektivt och framåtriktat strategiskt samarbete, mellan Martin & Serveras olika funktioner, avseende IT-frågor.
  • Agera inspirationsmotor för nya framåtriktade utvecklingsinitiativ.
  • Driva, styra och följa upp strategiska förändringsinitiativ såsom exempelvis vidareutvecklingen av IT.
  • Vidare utveckling av ledningsfunktionen inom IT-organisationen

 • Örebro kommun

  2015 - 16

  Strategisk rådgivare

  Förvaltningen Vård och Omsorg inom kommunen led av ett årligt underskott, vilket i slutet av 2015 uppgick till cirka 100 Mkr. Anders fick i uppdrag, som strategisk rådgivare, att tillsammans med Förvaltningsdirektören och dennes strategiska ledning identifiera mål och ta fram dels en kortsiktig plan samt en strategisk och övergripande handlingsplan för ett nödvändigt arbete med kostnadsreducering inom förvaltningen.

 • Martin&Servera AB

  2015 - 16

  Organisationsutvecklare och transformationsledare

  Uppdraget som Anders ansvarade för syftade till att påbörja transformationen av Martin&Serveras IT-organisation utifrån tidigare framtagen handlingsplan och nedbrutna krav. I förberedelsearbetet ingick att ta fram organisationsstruktur, organisationsmål och nedbrutna målplaner för respektive organisationsdel. I arbetet ingick även att beskriva rollansvar och tillsätta chefer till den kommande organisationen samt skapades även, tillsammans med tillsatta chefer, kommunikationsmaterial och planer för det operativa genomförandet.

 • Tyresö kommun

  2015 - 15

  Strategisk rådgivare

  Kommunen avsåg att införa ett IT-råd för att gemensamt, ur ett helhetsperspektiv, styra it-leveransen inom kommunen. Anders fick i uppdrag att hjälpa IT-chefen att konkretisera bland annat vad rådets åtagande är, vilket mandat samt var och hur det passar in i övriga strukturen för styrning av IT-området inom kommunen. I uppdraget ingick även att ta fram en övergripande plan för hur etableringen kunde gå till.

 • Volvo Cars AB

  2015 - 15

  Strategisk rådgivare och analytiker

  Volvo Cars har sedan många år tillbaka arbetat med en modell för kartläggning och strukturering av förmågor inom IT. Anders anlitades för att hjälpa Volvo Cars AB att både ta fram en modell för mognadsutvärdering av förmågor men även för att genomföra en analys och mätning, baserad på framtagen modell, inom ett specifikt område. Modellen och genomlysningen syftade till att skapa möjligheter till ökad effektivisering i befintlig leverans samt även ökad effekt vid implementering av nya eller förändrade mål och inriktningar.

 • Ellevio AB

  2015 - 15

  Projektledare, Strategisk rådgivare försörjning

  Projektet hade sitt ursprung i en försäljning av Fortum Distribution från Fortum-koncernen vilken genomfördes våren 2015. I och med avskiljningen kom det nya bolaget, Ellevio AB, bland annat att stå helt utan IT-stöd då merparten var outsourcad genom Fortum-koncernen och inte följde med över i den nya organisationen.
  Anders ansvarade för, och drev arbetet för att hjälpa Ellevio AB med att analysera nuläget i syfte att ta fram en tydlig och mätbar målsättning, strategi och plan för vidare upphandling av IT-tjänster och slutligen ett införande av dessa. I analysfasen, som pågick maj - oktober 2015, genomfördes utöver nulägesanalys en kravinsamling, en marknadsundersökning, ett strategiskt affärsfokuserat arbete samt ett övergripande planeringsarbete av nästa fas. En operativ projektledare drev, efter analysfasen, detaljerings- och upphandlingsarbetet vidare och Anders övergick då i en roll som övergripande projektledningsstöd och strategisk rådgivare.

 • Martin & Servera AB

  2015 - 15

  Strategisk rådgivare

  Anders genomförde uppdraget att, tillsammans med Martin & Serveras IT-ledning, skapa en gemensam plattform, innehållande vision och strategisk målbild över var IT inom Martin & Servera behöver befinna sig om 2-5 år. I uppdraget ingick även att ta fram en detaljerad handlingsplan för att under hösten 2015 kunna påbörja och effektivt genomföra förändringsarbetet.

 • Transportstyrelsen

  2011 - 14

  Enhetschef, Stf IT-direktör samt förändringsledare

  2011 fick Anders uppdraget att från grunden etablera en beställarorganisation inklusive intern 1st-line servicedesk för att få kontroll över och styra leverantörer inom drift- och infrastrukturområdet. Ett område med en årlig omslutningsbudget, som efter omfattande inventering 2011 uppgick till 340 Mkr. 2014 hade den siffran, parallellt med uppbyggandet av organisationen, effektiviserats med cirka 100 Mkr i årstakt.
  Uppdraget syftade till, förutom att skapa god kontroll över och styra området, att även förbereda Transportstyrelsen för att genomföra en upphandling samt transitering av drift. Affären innebar utöver utförande av drift även avveckling av datacenter och eget ägande av infrastruktur till en extern kommersiell leverantör.
  Anders slutförde sitt uppdrag i december 2014 då beställarorganisationen, som bestod av 45 medarbetare och tre underordnade chefer, i enlighet med LOU upphandlade och tecknade avtal avseende IT-drift med extern leverantör.

 • Transportstyrelsen

  2009 - 11

  Chef kundtjänst

  Under två år var Anders chef för stab och telefonisektionen som ansvarar för att stödja myndighetens kundtjänster som tillsammans årligen hanterar cirka 2,1 miljoner samtal. Utöver samtalen handlägger även kundtjänsterna de fordons- och körkortsärenden som inkommer till myndigheten.
  I organisationen som Anders ansvarade för ingick ett tjugotal medarbetare vars ansvarsområden bland annat omfattade, trafikledning (för telefoni) och verksamhetsplanering, informationsspridning, controllerfunktioner samt verksamhetsutveckling. I uppdraget ingick även att upphandla tjänster kopplade till området samt i samråd med leverantörer genomföra förvaltning och utveckling av myndighetens tekniska lösning för kundtjänsttelefoni samt 24-timmarstjänster inom området.

 • Transportstyrelsen

  2009 - 10

  Förstudieledare, projektledare

  Den svenska fordonsbesiktningsmarknaden omreglerades 2010, vilket öppnade upp för bolag att efter ackreditering erbjuda kontrollbesiktningstjänster till den svenska marknaden.
  Som projektledare ansvarade Anders för att skapa förutsättningar för konkurrerande aktörer till dåvarande Bilprovningen AB att, på lika villkor, kunna bedriva verksamhet i Sverige. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för omregleringen var att tillgängliggöra nödvändig information om svenska fordonsparken via nya och förändrade tekniska gränssnitt och system samt att förbereda organisationen inom myndigheten att kunna hantera flera externa organisationer.

 • Vägverket

  2008 - 09

  Förstudieledare, projektledare

  Under perioden maj 2008 till och med den 30 juni 2009 fick privatpersoner 10 000 kr i miljöbilspremie vid köp av en ny bil som klassades som miljöbil enligt en fastställd definition.
  Anders ansvarade för och drev förstudien och projektet som etablerade och hanterade Sveriges första miljöbilspremie. I uppdraget ingick att ta fram miljöbilsdefinitionen som skulle bli vägledande för både den första miljöbilspremie samt ligga till grund för kommande premier. I uppdraget ingick förutom att definiera krav, förbereda och genomföra nödvändiga system- och verksamhetsförändringar som krävdes för att hantera premierna.

 • IL Recycling AB

  2004 - 04

  Projektledare

  Projektledare vid implementation av integrationsmotor mellan ett antal verksamhetskritiska stödsystem såsom HR-, ekonomi- och CRM-system

 • Vägverket

  2004 - 08

  Projektledare, Förstudieledare

  Urval av genomförda projekt hos uppdragsgivaren
  • Uppdrag som förstudie- och projektledare vid framtagande av systemstöd för informationsutsökningar ur Vägtrafikregistret i syfte att genomföra informationsförsäljning till externa intressenter.
  • Uppdrag som förstudie- och projektledare för anpassningar inom fordonsområdet i Unisys LINC-miljö till följd av förändringar av svensk lag och förordning.
  • Förstudie- och projektledare för etablering av förändrad och ny teknisk informationsstruktur för fordonsområdet samt förändring av samtliga användargränssnitt inom området. Som mest omfattade projektet drygt 90 samtidiga projektmedlemmar.

 • Vägverket

  2003 - 04

  Förstudieledare, strateg

  2004 infördes ett EU-harmoniserat registreringsbevis för fordon i Sverige. Det med syftet att bland annat främja ökad fri rörlighet i den internationella vägtrafiken, förbättrad trafiksäkerhet och att försvåra den illegala handeln med fordon.

  Anders drev och genomförde förstudien inför projektet. I förstudien belystes bland annat hur de EU-harmoniserade kraven påverkade den svenska lagstiftningen samt hur en harmonisering skulle kunna hanteras. Förstudien genomfördes i tätt samarbete med verksamheterna samt departement som ansvarade för att driva ändringar i lagstiftning och IT-experter för att definiera påverkan i myndighetens stödsystem.

 • Försvarets Materielverk

  2000 - 06

  Projektledare och verksamhetsutvecklare

  • Projektledning och utredning av uppdrag avseende kartläggning och utveckling av verksamhetsprocesser vid planering av radionät. Framtagande av strategiska målsättningar och planering för genomförande.
  • Projektledaruppdrag avseende projekt för framtagande av beräkningsplattform i strategiskt system för radionätplanering.
  • Uppdragsledare för förvaltning och utveckling av stödsystem avseende katalogtjänster inom telekom.
  • Utredningsledare vid utredning och framtagande av specifikationer för beräkning av radiolänkar

 • Nordbanken Sverige

  1999 - 99

  Projektledare

  Projektledare vid milleniumsäkring av betalsystem inom Nordbankens koncern.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Arkitekturramverk, Innovationsledning, Kravmodellering, Affärsutveckling, Begreppsmodellering, Inköp, Kravanalys, Metodstöd, Projektrevision, Strategiskt inköp, Affärsplanering, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Affärs och IT strategi, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Projektledning, Strategisk planering, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Leverantörsanalys, Offertutvärdering, LOU

 • - Metoder & Processer

  RUP/UP, Agila metoder allmänt, ITIL, LEAN, PEJL, PENG, PM3, Scrum, TOGAF, PPS, Prince2, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, PROPS, XLPM

 • - Ledarskap

  Affärscoachning, Beteendevetenskap, Psykologi, Outsourcing, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Grupprocesser, Interimsledning, Mentor, Mentorskap, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Administrativ delprojektledning, Agile project systems, Contract management, Teknisk projektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Administrativ huvudprojektledning, Portföljledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management

 • - Branscherfarenhet

  Bank & Finans, Skola och utbildningsväsende, Detaljhandel, Energi, Postorder/ e-handel, Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Försvar, Ideell organisation, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Fysik, Matematik, Annan högskoleutbildning 2 år, Workshopledning

 • - Roller

  Inköpschef, Kommunikationscoach, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Omvärldsbevakare, Upphandlare, Kravanalytiker, Produktledare, Teknisk projektledare, Affärsutvecklare, Coach, Organisations-och Processkonsult, Produktägare, Projektadministratör, Utredare, Delprojektledare, Facilitator, Förändringsledare, Huvudprojektledare, Interimschef, programledare, Team-ledare, Workshopledare

 • - Kommunikation & Information

  Kommunikationsstrategi, Engelska, Kommunikationsplanering

Anställningar

 • 2017 -

  Egenföretagare, konsult, Capacit Consulting AB

 • 2015 - 2017

  Ledarskaps och managementkonsult, Kontract IS Services AB

 • 2011 - 2015

  Enhetschef, stf IT-direktör, Transportstyrelsen

 • 2009 - 2011

  Chef, Stab och telefoni, Transportstyrelsen

 • 2007 - 2009

  Projektledare, verksamhetsutvecklare, Vägverket

 • 2006 - 2007

  Konsult, Projektledare, verksamhetsutvecklare, Metamatrix AB

 • 2001 - 2006

  Konsult, Projektledare, verksamhetsutvecklare, Precio Systemutveckling AB

 • 1999 - 2001

  Konsult, Projektledare, IMS Data Örebro AB

 • 1997 - 1999

  Operatör, Delprojektledare, Ericsson Mobile Communications AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Cobit5 - Foundation Certification, Informator, Stockholm

 • 2016 - 16

  International Business Environment and Global Strategy, Indian Institute of Management, IIMBx

 • 2015 - 15

  Att leda andra chefer, Mgruppen, Stockholm

 • 2014 - 15

  Ledarskapsutveckling, Leadership Management International, LMI

 • 2012 - 12

  ITIL foundation for service management, BITA Service Management

 • 2012 - 12

  Offentlig upphandling, Grunderna i LOU, Norrköping

 • 2012 - 12

  Arbetsmiljöutbildning, Norrköping

 • 2008 - 08

  Ledarskap för icke-chefer, Mgruppen, Stockholm

 • 2003 - 03

  Processutveckling, Dataföreningen kompetens

 • 2000 - 00

  Projektledning med fokus på projektstart, IBM Sverige

 • 2000 - 00

  Projektledning med fokus på metoder, IBM Sverige

 • 1992 - 93

  Militärtjänstgöring pjäsgruppchef, A9 Kristinehamn

 • 1990 - 92

  Driftteknikerlinjen, Högskolan Örebro

 • 1988 - 90

  Drift- och underhållsteknisk linje, Rudbecksskolan Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Kjell Larsson
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070-458 09 38
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60