Dela

Claes Scheffer

 • Projektledare
 • Teknisk projektledare
 • Lösningsarkitekt

Översikt

Claes har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en bakgrund som managementkonsult och technical account manager, men arbetar numera huvudsakligen som projektledare. Claes har arbetar mestadels inom den finansiell sektorn med transaktionsintensiva handelssystem för börser och centrala system, men också kundnära applikationer som Swish.

Claes bidrar mest i mindre projektgrupper där han får möjligheten att vara delaktig i lösningsdesignen och de tekniska diskussionerna. Claes försöker dock hålla sig borta från koden, men bidrar ofta till den tekniska lösningen på komplexa problem i samarbete med tekniska experter.

Claes har drivit projekt enligt traditionella metoder och kan effektivt ta ansvar för tidsplanering, budgetering, risk-, ändrings-, och resurshantering, uppföljning och rapportering. Han har också etablerat och använt mer agila arbetssätt, haft rollen som och är certifierad Scrum Master.

Sammanfattning av erfarenheter:
- Har drivit flera förstudier med målsättningen att ta fram lösnings- och genomförandeplaner
- Har drivit stora och långa projekt med omfattande utveckling
- Har drivit projekt både hos levererande och mottagande sidan, och är van vid att arbeta tillsammans med kunder och leverantörer
- Är van vid att rapportera till en styrgrupp eller affärsledningen
- Har gedigen erfarenhet av incidenthantering och avancerade kapacitetsprojekt

Egenskaper

Claes är analytisk och har lätt för att samla in och behandla stora mängder information, snabbt sätta sig in i komplexa koncept, förstå samband, samt sammanfatta och kommunicera slutsatser. Det handlar ofta om att kommunicera vad tekniska detaljer har för betydelse för projektet eller verksamheten, eller att identifiera lösningar på utmaningar som uppstår.

Han är strukturerad och noggrann, och är lika komfortabel med att diskutera detaljer med tekniska experter som att presentera finansiella modeller för affärsledningen.

Claes uppfattas som professionell, tillförlitlig och ärlig, visar integritet, och förespråkar transparens i alla lägen. Claes är lösningsorienterad och ser inte problem utan ser både stora och små problem som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Claes vill maximera det som inte görs genom att starta tidigt med något som är viktigt och som garanterat behöver göras. Han blir exalterad av när en grupp trivs och når hög produktivitet genom en bra arbetsfördelning, samarbete och gemensamma mål. Claes strävar efter och fokuserar hela tiden på att leverera värde i allt han gör.

Konsultens CV

 • Polisen

  2018 -

  Scrum Master

  Claes fungerade som ledare för två team med totalt 14 personer som förvaltade och vidareutvecklade ett antal applikationer för uppbörd av böter. Applikationerna hade många integrationer med andra applikationer och externa myndigheter. Det stora antalet ärenden som systemen hanterade ställde stora krav på användarvänlighet. Teamen utvecklade även en mobil applikation för poliser i yttre tjänst.

 • Nynäshamns Ångbryggeri

  2018 - 18

  Projektledare, GDPR

  Nynäshamns Ångbryggeri är ett av Sveriges första mikrobryggerier. De har idag 14 anställda och omsätter 35 MSEK.

  Claes hjälpte bryggeriet att förbereda sig för den nya dataskyddsförordningen, GDPR, genom att kartlägga företagets behandling av personuppgifter, implementera ett antal konkreta åtgärder och ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

 • Nordea

  2017 - 17

  Projektledare, CM 2.0

  Nordens största finanskoncern Nordea utvecklade under över ett års tid ett nytt ramverk för Configuration-, Release-, och Deployment Management för att komplettera deras Change Management-process. Projektet leddes av ett Scrumteam på fem personer bestående av externa konsulter.

  Claes tog över rollen som Scrum Master under utrullningsfasen då ramverket skulle implementeras organisatoriskt och tekniskt för över 230 applikationer. Motparterna inom organisationen var spridda i de nordiska länderna, Polen och outsourcingleverantörer i Indien.

  Arbetet innebar framför allt att styra teamet, men också kartläggning av mottagare, planering och rapportering av framåtskridandet, och att hantera intressenter. Projektet var en del av ett stort program för regelverksefterlevnad med klara deadlines. Det var därför nödvändigt att hantera projektets avgränsningar och mottagarorganisationens förväntningar, samt kommunicera med ett stort antal mottagare.

  Ramverket bestod av egenutvecklade komponenter och tredjepartsmoduler till JIRA, plattformsspecifika skript, automatiserade tester, samt processbeskrivningar och omfattande dokumentation. För dokumentationen användes huvudsakligen Confluence.

 • Nordea

  2016 - 17

  Projektledare, Test Data Masking

  Nordens största finanskoncern Nordea behövde skapa kapacitet att anonymisera personuppgifter i produktionsdata (test data masking) i deras centrala data warehouse för att kunna använda den som testdata i icke-produktionsmiljöer.

  Projektet var en del av ett stort program för att uppfylla olika krav från Europeiska centralbanken och hade också som målsättningar att bidra till att uppfylla kraven från GDPR. Projektet använde Nordeas projektledningsprocess PM4U.

  Projektet genomfördes av ett team med fem heltidsresurser som alla kom från olika länder. Under projektet designades, utvecklades, testades och implementerades applikationen. Samtidigt profilerades data i termer av personuppgifter (personally identifiable information). Claes lyckades genom att bryta ner behoven i olika delar, analysera behovens betydelse, kommunicera betydelsen och möjliga lösningar, prioritera och leverera inkrementellt.

  En rad proprietära produkter för anonymisering och hantering av testdata utvärderades ursprungligen men resulterade i en egen applikation i Teradata samt en klient i Excel.

 • Bankgirot

  2013 - 16

  Projektledare, Swish

  Bankgirot driftade, förvaltade och vidareutvecklade Swish åt ägarbankerna Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB samt Swedbank och Sparbankerna.

  Claes fungerade som projektledare för en rad förstudier och deltog i eller drev senare genomförandeprojekten relaterade till Swish:
  - Förstudie för framtagande av kravspecifikationer, offert och genomförandeplan för att utveckla en tjänst för företagsbetalningar i Swish (Swish för företag). Detta genomfördes genom en serie workshops med representanter från ägarbankerna och utvecklingsleverantören samt koordinering av utökning av tillstånden hos Riksbanken och Finansinspektionen.
  - Förstudie för framtagande av lösningsförslag, offert och genomförandeplan för Swish för handel. Utvecklingsprojektets storlek var ca. 30 MSEK men innebar en betydande investering för ägarbankerna och var av stor strategisk betydelse för Bankgirot.
  - Förstudie för Säkerhetslösning för Swish för handel. Detta resulterade i en PKI-baserad lösning på samma plattform som BankID efter utvärdering av en rad alternativ tillsammans med säkerhetsexperter från ägarbankerna.
  - Ansvarig för krav och lösning under genomförandet av Swish för handel. Detta innebar att ändra och ta fram interna och externa API:er, utveckla testverktyg och samarbeta med betalväxlar och betatestkunder. Claes utbildade och hjälpte också den nya supportfunktionen.
  - Swish Prestanda. Framgångarna med Swish ledde till stora krav på systemets kapacitet och gav anledning att ta fram en ny systemarkitektur. Claes ledde det arbetet tillsammans med arkitekter och specialister från Bankgirot, leverantörer och bankerna.
  - Swish Development - För att möjliggöra en kontinuerlig vidareutveckling av Swish etablerades en agil utvecklingsorganisation. Claes ledde arbetet med att ta fram och implementera den tillsammans med Bankgirot, ägarbankerna och en extern utvecklingsleverantör.

  Bankgirot etablerade under den här tiden ett projektkontor där Claes deltog och bidrog med bland annat ett verktyg för ekonomisk projektuppföljning och mallar för ändringshantering.

 • Bankgirot

  2013 - 15

  Projektledare, Insättningsuppgift via Internet

  Insättningsuppgift via Internet var en av Bankgirots första webbaserade tjänster och behövde byggas om för att möta den omfattande och ökande användningen.

  Claes fungerade som projektledare för utvecklingen av en ny version av tjänsten. Projektet löpte under 18 månader med externa kostnader på ca. 15 MSEK. Under projektet genomfördes betydande förbättringar av prestandan i den ursprungliga lösningsdesignen som verifierades genom omfattande prestandatester. Detta krävde strukturerad ändringshantering och en tydlig kommunikationsplan till samtliga banker.

  Claes uppskattade att lösa utmaningarna genom att etablera en insatsstyrka och använde sina erfarenheter från incidenthantering och prestandaförbättringar. Projektet krävde samordning och rapportering mellan leverantörer, bankerna, flera interna avdelningar, affärsledningen och styrgrupper. Claes genomförde också prestandatester med hjälp av HP LoadRunner.

  Utvecklingen gjordes i Cobol på IBM Mainframe, WebServices i Ivory med tjänstelager och en webbaserad frontend på Windows-servrar. Projektet genomfördes enligt PPS.

 • Bankgirot

  2013 - 13

  Business Analyst

  Claes bistod Bankgirot med att sammanställa en affärsplan för ett nytt affärsinitiativ – en bankgemensam e-brevlåda. Affärsplanen skulle användas som beslutsunderlag i de interna beslutsforumen, och senare för partners och kunder inklusive bankerna. Claes bidrog med erfarenhet av affärsplansutveckling, realisering av nytta enligt PENG-modellen, och samspelet mellan affärsstrategi och tekniska utvecklingsprojekt.

  Arbetet bestod i en strategisk analys och senare att leda workshops och att bistå projektledaren i utformningen av affärsplanen.

 • Axfood IT

  2012 - 13

  Projekt-/testledare

  Claes fungerade som projekt- och testledare för verifiering och genomförande av en uppgradering av Axfoods integrationsmotor Sonic. Axfood använder Sonic för ett stort antal, i många fall affärskritiska, integrationer inom vitt skilda applikationsområden. Claes samordnade interna och externa projektresurser och systemansvariga för att planera, utforma och genomföra funktionella tester, prestandatester och uppgradering.

  Under projektet identifierades viktiga prestandarisker där Claes bidrog med erfarenhet av avancerade prestandatester. Under projektet genomförde Claes också en systeminventering på grund av en licensrevision. Hela uppgradering genomfördes senare problemfritt enligt den föreslagna planen.

 • TeliaSonera

  2012 - 12

  Business Analyst

  Claes deltog i ett förbättringsprojekt rörande, det av Lemontrees etablerade, Test Automation Center hos TeliaSonera. Inom det exekverar Lemontree automatiserade regressionstester åt TeliaSonera och dess leverantörer. I projektet utvecklade och använde han en metod, ”Post Implementation Review”, baserad på PENG-modellen, för att utvärdera och säkerställa att Lemontrees åtagande levererar maximal nytta åt TeliaSonera.

 • Nasdaq OMX

  2010 - 12

  Projektledare

  ICAP, en världsledande global interdealer broker på finansmarknaden, gjorde kontinuerligt tre till fyra större uppgraderingar av sitt handelssystem från Nasdaq OMX, kallat Click, per år för att implementera nyutvecklad funktionalitet och rättningar av defekter. Det innebar i praktiken upp emot 50 systemleveranser per år. Parallellt med vidareutveckling, drift och support av det befintliga systemet levererades en komplett version av nästa generations handelssystem Genium INET för att helt och håller ersätta det tidigare.
  Claes fungerade som projektledare för inkrementella leveranser av Click samt ansvarade för test och kvalitetssäkring under leveransprojektet för Genium INET.

 • Nasdaq OMX

  2007 - 12

  Jourhavande Incident Manager

  Nasdaq OMX levererar handels- och clearingsystem till de egna börserna samt externa börskunder: I vissa fall sköts också driften även av externa system. I alla fall erbjuder Nasdaq OMX support dygnet runt med mycket korta inställelsetider för dessa enormt affärskritiska system. Claes fungerade under många år som jourhavande Incident Manager utöver de ordinarie rollerna, och drev eskalering och hantering av incidenter under kvällar och helger. I sin roll formaliserade och vidareutvecklade han processen för hanteringen av Major Incidents.

 • Nasdaq OMX

  2006 - 10

  Technical Account Manager

  International Securities Exchange är en a de största amerikanske optionsbörserna. Claes fungerade som Technical Account Manager med ansvar för supportåtagandet av ISEs, och senare också för ICAPs, handelssystem vilket innebar att han var den primära kontaktytan mot kunden för alla supportrelaterade frågor, och ansvarade för analys, verifiering, uppföljning, rättning, test och leverans av alla rapporterade fel angående handelssystemet. För detta hanterade Claes resurser från ett team på cirka 20 personer. Claes drev och vidareutvecklade även en process för att hantera kontinuerliga kapacitetsförbättringar av kundsystem.

 • Terado

  2002 - 06

  Managementkonsult

  Genom det egna konsultföretaget Terado arbetade Claes självständigt med researchbaserad verksamhetsutveckling. Uppdragen bestod i att ta fram beslutsunderlag för nya affärsinitiativ hos kundföretagen, utvecklingen av affärsplaner och investeringsprospekt, och kartläggning av produkter och marknader. Claes utvecklade även olika informationssystem för att stödja kundernas verksamhet.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Dos, iOS, Linux, Red Hat, VMS

 • - Databashanterare

  DB/2, MS Access, MS SQL-server, Teradata

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, LoadRunner, QlikView, MS Project, MS Visual Source Safe, Quality Center, Visio, Atlassian Jira, Jira, MS Office, MS Sharepoint, Sharepoint

 • - Utvecklingsspråk

  ASP, CSS, Javascript, Office VBA, Perl, SQL, Swift, VBA, Webservices, HTML

 • - Hårdvara

  IBM Stordator, Mac, PC

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Kravmodellering, Omvärldsanalys, Organisationsutveckling, Produktledning, Programledning, Projektrevision, Utredning, Workshopledning, Affärs och IT strategi, Affärsutveckling, Change Management, Compliance, Förändringsledning, GDPR, Information Management, Kravanalys, Processinförande, Processutveckling, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt, Projektledning

 • - Marknadsföring

  Marknadsanalys

 • - Metoder & Processer

  Business valuation, ITIL, Processkartläggning, TDD - Test Driven Development, KANBAN, PENG, Processer och metoder allmänt, Agila metoder allmänt, PPS, Scrum

 • - Projektfaser

  Projektering, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav, Förstudie, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Event Management, Portföljledning, Project auditing, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Effekt- och nyttohemtagning, Teknisk projektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Configuration Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Change Management

 • - Test & Verifiering

  Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Systemtestning, Testautomatisering, Testledning

 • - Trådlös datakommunikation

  WiMax

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt

 • - Databaser

  Databaser allmänt, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemarkitektur - systemnivå, Beslutstöd- och BI-system, Data Warehouse, Mobilapplikationer

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Energi, Fastighet, Ideell organisation, Postorder/ e-handel, Detaljhandel, Service/Tjänster, Bank & Finans

 • - Utbildning

  MBA, Workshopledning, civ.ek

 • - Roller

  Förändringsledare, Organisations-och Processkonsult, Produktledare, programledare, Projektadministratör, Testare, Affärsutvecklare, Delprojektledare, Testledare, Scrum master, Teknisk projektledare, Huvudprojektledare

Anställningar

 • 2012 - 2017

  Projektledarkonsult, Lemontree Enterprise Solutions

 • 2010 - 2012

  Projektledare, Nasdaq OMX

 • 2006 - 2012

  Incident Manager, Nasdaq OMX

 • 2006 - 2010

  Technical Account Manager, Nasdaq OMX

 • 2000 - 2006

  Managementkonsult, Terado

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Certified ScrumMaster, Scrum Alliance

 • 2013 - 13

  Microsoft Project 2010: omfattande introduktion, Learning Tree International

 • 2010 - 10

  Managing Projects, ESI International

 • 2008 - 08

  Ledarskap, Kompassen från Kunskapsbyrån

 • 2008 - 08

  Negotiation Skills for Project Managers, ESI International

 • 2007 - 07

  Påbyggnadskurs i aktiederivat, Nasdaq

 • 2007 - 07

  Värdering och Syntetiska Positioner, Nasdaq

 • 2006 - 06

  ITIL Introduction Training, Nasdaq

 • 2001 - 01

  Master of Business Administration, University of Michigan - Ross School of Business

 • 1998 - 02

  Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Anna Bohlin Archer
Kundansvarig på Kvadrat Stockholm AB
070-3705363