Dela

Lars-Eric Gustafson

 • Kravanalytiker
 • Verksamhetsanalytiker
 • Projektledare

Översikt

Lars-Eric är en mycket erfaren konsult inom ledarskap, kravanalys och verksamhetsanalys. Lars-Eric har lång erfarenhet av komplexa utrednings- och utvecklingsprojekt både inom offentlig och privat sektor. Lars-Eric sätter sig snabbt och effektivt in i nya problemområden och drivs av nya utmaningar.

Egenskaper

Lars-Eric är social, nyfiken, drivande, engagerad, organiserad och systematisk. Han ser de stora och väsentliga sammanhangen även då det ter sig komplext.

Konsultens CV

 • Delegationen mot segregation

  2018 -

  Kravanalytiker

  Uppdrag: Att ta fram kraven för att upphandla drift, förvaltning och vidareutveckling av myndighetens externa webbplats.

  ROLL: Lars-Eric ansvarade för att ta fram kraven inför en kommande upphandling av drift och förvaltning av myndighetens webbplats samt möjlighet till vidareutveckling av densamma och ett intranät. Lars-Eric hade mestadels kontakt med kommunikationsansvarig men också med externa aktörer som webbyrå och IT-drift på Södertörns Tekniska högskola. Kraven handlade i stor utsträckning om att kvalitetssäkra myndighetens nuvarande och framtida behov av en webbtjänst.

  KUNDNYTTA: Upphandlad och levererad webbtjänst med avtal kring drift, förvaltning och vidareutveckling.

  METOD/TEKNIK: kravanalys, LOU

 • Polisen

  2018 - 18

  Kravanalytiker/Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att förbättra förmågan att hantera verkställigheter av utlänningsärenden genom ett förbättrat systemstöd. Handläggningsstödet skulle stödja och styras av processerna för inre utlänningskontroll, gränskontroll samt verkställigheter. Det nuvarande systemstödet uppfattades som helt otillräckligt och en ny lösning behövde komma på plats.

  ROLL: Lars-Eric ansvarade för insamling av behov och krav för ett kommande förbättrat handläggningsstöd. Lars-Eric besökte polisregionerna för att inhämta verksamhetskunskap. Lars-Eric samlade in behov samt kartlade processer, legala krav och verksamhetsregler. Lars-Eric ägnade även stor kraft åt begreppsmodellering, informationsmodellering samt användningsfallsmodellering. Lars-Eric tog i samråd med chefsarkitekten fram tekniska och arkitekturella krav för handläggningsstödet i syfte att förbereda val av teknisk plattform.
  Komplexa processer och en mängd integrationer mot andra system inom och utom polisen hanterades inom uppdraget.
  Legala krav och processkrav utredde Lars-Eric i samordning med processledare på NOA.
  Lars-Eric och ytterligare en kravanalytiker samlade som workshopledare in krav från regionalt införande och behovsforum (RIFA) i workshopform.
  Lars-Eric samverkade med övriga kravanalytiker i arbetet med att fördjupa kraven för att kunna specificera användardialoger och användargränssnitt samt för att förbereda integrationen mot ett pågående arbete med system för hantering av passagerarinformation ur ett kravperspektiv.
  Resultaten från behovs- och kravarbetet kommunicerades och förankrades kontinuerligt inom ramen för månatliga RIFA-möten som var ett forum för samverkan mellan regionerna, NOA och IT.
  Förankring skedde också mot NOA GPS och deras processledare och ambassadsamordning vid veckomöten.
  Artefakter från kravanalysen dokumenterades i modelleringsverktyget LucidChart under wikiprodukten Confluence för att möjliggöra fortsatt utveckling och förvaltning. Viss skriftlig dokumentation samlades i OneNote på verksamhetens begäran.

  KUNDNYTTA: Behov och krav dokumenterade som ett underlag för arkitekturella val och utveckling.

  METOD/TEKNIK: Workshops, kravanalys, Lucidchart, verksamhetsanalys, processkartläggning, UML, begreppsmodellering, informationsmodellering, användningsfallsmodellering, User stories, Confluence, Jira.

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Som en del av projektet för flytt av lönehanteringen till Statens Servicecenter så skulle de lönerelaterade rapporterna och statistikuttagen säkras för framtiden. De aktuella löneanalyserna skedde i affärssystemet Agresso samt i dimensionskuber. Loggdatafiler från Statens Servicecenter skulle komma att utgöra input till lönerapporter och annat statistikuttag. Projektet omfattade olika roller som objektspecialist och löneadministratörer samt representanter från Statens Servicecenter.

  ROLL: Inom ramen för projektet för flytt av lönehanteringen ansvarade Lars-Eric för insamling och analys av rapport- och statistikbehoven samt analys av dataformaten på textdatafiler från Statens Servicecenter.

  KUNDNYTTA: En kontinuitet vad gäller lönerapporter och lönestatistik.

  METOD/TEKNIK: Agresso lön, workshop, kravanalys, indataanalys, Excel, SCRUM (agilt arbete)

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att flytta Transportstyrelsens lönehantering från egen drift till Statens Servicecenter vilket innebar både flytt av ansvar för de administrativa processerna som flytt från affärssystemet Agresso Lön till affärssystemet Primula. Uppdraget bedrevs i projektform. Projektet omfattade olika roller som objektspecialist och löneadministratörer samt representanter från Statens Servicecenter.

  ROLL: Lars-Eric ansvarade för processmodellering vilket innefattade kartläggning av aktuella arbetsprocesser för myndighetens löneadministration. I rollen ingick att intervjua objektspecialisten/systemförvaltaren för Agressosystemet och utifrån detta beskriva de olika delprocesserna i form av processflöden.

  KUNDNYTTA: En effektivare lönehantering.

  METOD/TEKNIK: Agresso lön, Primula, intervju, processkartläggning med Visio

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att förbereda genomförandet av GDPR på myndigheten. Uppdraget bedrevs i projektform. Projektet omfattade en projektgrupp om 8 personer samt informationsansvariga (cirka 20 st).

  ROLL: Inom ramen för projektet för införande av GDPR ansvarade Lars-Eric för att ta fram en process för själva genomförandet med stort fokus på de inledande stegen. Lars-Eric ledde en arbetsgrupp och gjorde en seminariepresentation av denna process för myndighetens personal. Processen beskrevs grafiskt och textuellt. Lars-Eric beskrev kopplingen mellan GDPR och processen för efterlevnadskontroll av informationssäkerhetskrav där kravkatalogen spelade en viktig roll.

  KUNDNYTTA: Efterlevnad av GDPR med ett stärkt skydd för den personliga integriteten i informationshanteringen.

  METOD/TEKNIK: Processkartläggning, processmodellering, seminariepresentation, dataskyddsförordningen, efterlevnadskontroll

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att säkra fullföljandet av eIDAS-förordningen ur ett verksamhetsperspektiv vilket innebar att utländska e-legitimationer inte skulle diskrimineras vid inloggning i offentliga e-tjänster. Uppdraget bedrevs i projektform. Projektet omfattade projektledare, verksamhetsanalytiker och sakområdesexpert samt produktansvariga som var ca 15 st till antalet.

  ROLL: Inom ramen för projektet för fullföljande av eIDAS-förordningen ansvarade Lars-Eric för att identifiera och sammanställa de krav som eIDAS-förordningen ställde på myndigheten när det gällde tillgängligheten till myndighetens e-tjänster. Lars-Eric matchade dessa krav mot en upprättat inventarieförteckning över aktuella e-tjänster.

  KUNDNYTTA: Förbättrad och EU-harmoniserad tillgänglighet till e-tjänster.

  METOD/TEKNIK: Analys av eIDAS-förordningen, Excel-dokumentation

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Kravanalytiker/Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att fullfölja Riksarkivets föreskrifter för verksamhetsbaserad arkivredovisning (RAFS-2016:4). Uppdraget bedrevs i projektform. Projektet innefattade projektledare, kravanalytiker, arkivsamordnare samt ungefär 12 st informationsansvariga.

  ROLL: Inom ramen för projektet för införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning ansvarade Lars-Eric för kravhantering, begreppsmodellering, processmodellering samt informationsanalys (som ett led i anpassning till SOA). Lars-Eric ledde en serie av workshops för att samla in behov och krav. Detta som ett led för att samla in och analysera myndighetens krav och behov avseende en mer komplett och användarvänlig verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt Riksarkivets föreskrift. Avstämningar skedde regelbundet med uppdragets beställare. Lars-Eric tog fram användningsfall samt etablerade en begreppsmodell över problemdomänen. Processerna som styr arkivredovisning kartlades grafiskt och i text. Integrationen med delprocesserna för informationssäkerhet beskrevs grafiskt och i text. Lars-Eric utarbetade en RFI (Request For Information) och möjliga leverantörer av system bjöds in och frågor kunde ställas vid en produktdemonstration som ett försteg till framtagande av FFU.

  KUNDNYTTA: Uppfyllande av RAFS-2016:4. Ökad tillgänglighet till offentliga handlingar. Uppbyggande av historiskt arkiv för framtida forskning.

  METOD/TEKNIK: Behovskartläggning, kravanalys, RFI, workshopledning, processmodellering, informationsmodellering, begreppsmodellering, användningsfallsmodellering, Enterprise Architect, SOA

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Att utreda och implementera en digital plattform för e-autentisering på myndigheten. Detta innefattade alla extern autentisering in i myndighetens system. Här ingick även upphandling och implementering av system för legitimering, underskrift och federering i anslutning till fullföljandet av eIDAS-förordningen. Uppdraget bedrevs i projektform och innefattade projektledare, kravanalytiker, objektspecialist samt IT-arkitekt.

  ROLL: Inom ramen för projektet för att förbereda en teknisk plattform för e-autentisering ansvarade Lars-Eric för att samla in och analysera de tekniska kraven. Lars-Eric samlade in aktuella krav på en e-autentiseringsplattform med stort fokus på de tekniska krav som ställs för att fullfölja eIDAS-förordningen samt för att möjliggöra federering av identiteter (single signon). Lars-Eric utarbetade en RFI (Request For Information) och möjliga leverantörer av system bjöds in och frågor kunde ställas vid en produktdemonstration som ett försteg till framtagande av FFU.
  Lars-Eric tog även fram ett förfrågningsunderlag (FFU) för avrop av eID-tjänst (legitimering, underskrift och federering) mot aktuellt ramavtal.

  KUNDNYTTA: Uppfyllande av eIDAS-förordningen. Större tillgänglighet till e-tjänster. Single Signon till e-tjänster vilket medger byggande av e-tjänstportaler.

  METOD/TEKNIK: Kravanalys, ADFS, WAP, Federation server (iDP), RFI, LOU

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Kravanalytiker/Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att utreda ett förbättrat stöd för informationsklassning och åtgärdshantering inom ramen för myndighetens LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet). LIS baserades dels på standarderna ISO 27001, ISO 27005 samt MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet. LIS byggde till största del på manuell hantering med stora risker för felhantering. Uppdraget bedrevs i projektform och innefattade projektledare, kravanalytiker, informationssäkerhetsansvarig, IT-säkerhetsansvarig samt lokala informationssäkerhetssamordnare (LISS).

  ROLL: Inom ramen för projektet för förbättrad informationsklassning och åtgärdshantering ansvarade Lars-Eric för kravhantering, begreppsmodellering, processmodellering samt informationsanalys (som ett led i anpassning till SOA). Lars-Eric ledde en serie av workshops för att samla in behov och krav. Detta som ett led för att samla in och analysera myndighetens krav och behov på framtida processer och system. Avstämningar skedde regelbundet med uppdragets beställare. Relationen till verksamhetsbaserad arkivredovisning hanterades. Begreppet ”efterlevnadskontroll” etablerades som en del i förstudiens förslag. Kravkatalogens framtida roll beskrevs. En procedur/mekanism för aggregering av skyddsprofil/skyddsnivå till olika analysobjektsnivåer beskrevs utförligt. Lars-Eric beskrev integrationen mellan informationsklassning och andra delprocsser inom informationssäkerhet grafiskt och i text. Lars-Eric tog fram en extensiv begreppsmodell för hel informationssäkerhetsområdet som kopplade an till närliggande processer. Lars-Eric etablerade även en användningsfallsmodell över problemdomänen. Lars-Eric utarbetade en RFI (Request For Information) och möjliga leverantörer av system bjöds in och frågor kunde ställas vid en produktdemonstration som ett försteg till framtagande av FFU.

  KUNDNYTTA: Bättre stöd för informationsklassning och efterlevnadskontroll med åtgärdshantering beträffande informationssäkerhet. Tydlig integration med Verksamhetsbaserad Arkivredovisning. En systematik och ett helhetsgrepp i arbetet med informationssäkerhet.

  METOD/TEKNIK: Behovskartläggning, kravanalys, RFI, workshopledning, processmodellering, informationsanalys, begreppsmodellering, användningsfallsmodellering, Enterprise Architect, SOA.

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Att upphandla en tjänst för e-legitimering genom avrop från kammarkollegiets ramavtal. Det innevarande avtalet var på väg att löpa ut, därav behovet.

  ROLL: Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav på en e-legitimeringstjänst. Den innevarande lösningen behövde tekniskt analyseras då den var bristfälligt dokumenterad. Lars-Eric upprättade ett förfrågningsunderlag tillsammans med objektspecialist och en inköpskonsult. Lars-Eric deltog i det uppföljande arbetet efter fullföljd upphandling.

  KUNDNYTTA: Kontinuitet i e-legitimeringstjänsten

  METOD/TEKNIK: Kravanalys, LOU

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Att förbereda uppgraderingen av en installation av ärendehanterings- och diariesystemet W3D3.

  ROLL: Inom ramen för förvaltningsarbetet på FO Arkiv och Dokument ansvarade Lars-Eric för att sammanfatta de tillägg som redan implementerats i diariesystemet W3D3 i relation till standardinstallationen. Dessutom intervjuade Lars-Eric intressenter i ytterligare behov av förändringar och förbättringar i W3D3.

  KUNDNYTTA: Diarieföringen säkrad.

  METOD/TEKNIK: W3D3, kravanalys, SCRUM (agilt arbete)

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Att uppgradera dokumentplattformen byggd på Sharepoint till en högre Sharepointversion samt integrera dokumenthanteringen med ett nytt intranät.

  ROLL: Inom ramen för förvaltningsarbetet på FO Arkiv och Dokument ansvarade Lars-Eric för insamling och analys av krav beträffande dokumenthantering i den nya miljön. De flesta krav byggde på de möjligheter som Sharepoint erbjuder som standard vad gäller kategorisering och metadatahantering.

  KUNDNYTTA: Ordning och reda på dokumenthanteringen. Myndigheten kom att slippa fileserver-lagring. Bättre tillgång till dokument. Kvalitet i innehållsstyrningen.

  METOD/TEKNIK: Kravhantering, Intervjuer, PM3, Scrum (agilt arbete)

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Att upphandla en ny intranätplattform som ersättare till EPI-serverlösningen. Den lösning som efterfrågades var en paketerad Sharepointlösning. Uppdraget bedrevs i projektform och innefattade projektledare, kravanalytiker, förvaltningsledare IT och förvaltningsledare verksamhet.

  ROLL: Inom ramen för projektet för upphandling av nytt intranät ansvarade Lars-Eric för insamling och analys av krav i anslutning till upphandling av en webbaserad intranätplattform från ramavtal där tillgänglighetskrav var centrala. Lars-Eric deltog i produktdemonstrationer samt tog fram underlag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.

  KUNDNYTTA: Fler medarbetare kunde lägga in notiser på ett flexibelt sätt. Lättare att följa upp informationsflöden. Rätt information i rätt tid.

  METOD/TEKNIK: Kravanalys, RFI, LOU, Webb, Sharepoint, WCAG 2.0

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att förbättra IT-stödet för kommunens bygglovsprocess och ta bort manuell hantering i form av scanning av handlingar och skapande av microkort.

  ROLL: Lars-Eric ledde uppdraget att utreda möjliga förbättringar av IT-stödet i bygglovsprocessen så att andelen manuella och tidskrävande moment kunde minimeras. I vissa fall handlade det om att använda nuvarande system mer effektivt samt att införskaffa fler moduler som löste fler delar i processen.

  KUNDNYTTA: Effektivare hantering. Färre manuella steg.

  METOD/TEKNIK: Systemanalys, verksamhetsanalys

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsanalytiker/Kravanalytiker

  UPPDRAG: Att utreda behovet av ett nytt system för hanteringen av den kommunala tomtkön.

  ROLL: Lars-Eric ledde uppdraget att utreda behovet av ett nytt kommunalt tomtkösystem. Lars-Eric samlade in de aktuella behoven och bjöd in leverantörer och matchade deras erbjudande mot de aktuella behoven.

  KUNDNYTTA: Effektivare hantering av den kommunala tomtkön.

  METOD/TEKNIK: Kravanalys, verksamhetsanalys

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att kvalitetssäkra hanteringen av kommunala försäkringsärenden och skadeärenden mot medborgare.

  ROLL: Lars-Eric ledde uppdraget att kvalitetssäkra de kommunala processerna kring försäkringsärenden och skadeärende. Lars-Eric kartlade den aktuella problembilden utifrån intervjuer med berörda på förvaltningen. Ett lösningsförslag togs fram och presenterades för förvaltningsledningen.

  KUNDNYTTA: En kvalitetssäkrad process för försäkrings- och skadeärenden.

  METOD/TEKNIK: Intervjuer, Verksamhetsanalys, Problemanalys

 • Schortz AB

  2012 - 12

  Webbutvecklare

  UPPDRAG: Att etablera ett nytt affärsområde inom konstruktionsritning.

  ROLL: Lars-Eric utvecklade företagets webbplats samt genomförde en marknadsaktivitet.

  KUNDNYTTA: Nytt affärsområde etablerat.

  METOD/TEKNIK: Webbdesign, HTML, CSS, Wordpress

 • Time2view

  2012 - 12

  Säljstöd/Utbildare

  UPPDRAG: Att boka kundbesök samt utbilda användare i det administrativa systemet Cirrus som stöd för assistansbolagens redovisning.

  ROLL: Lars-Eric kontaktade assistansbolag för kundbesök samt utbildade assistansbolag i det administrativa systemet Cirrus.

  KUNDNYTTA: Fler kunder. Effektiv användning av Cirrus.

  METOD/TEKNIK: Cirrus, utbildning

 • Consulting AB

  2008 - 09

  Kravanalytiker/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Att utveckla en basmodul för hantering av central kundinformation inom ramen för den pågående utvecklingen av affärssystemen CABAS och CABPLAN.

  ROLL: Lars-Eric ansvarade för kravhantering och utveckling av basmodulen CIS (Customer Information System) för företagets affärssystem. Systemet byggdes som en SOA-modul som integrerades mot affärssystemen. Lars-Eric samlade in och analyserade krav och förväntningar på basmodulen genom en serie av intervjuer med sakkunniga och projektledare vilket ledde fram till definierade användningsfall som senare detaljerades. Lars-Eric etablerade en begreppsmodell över problemdomänen vilket var central kundinformation. Lars-Eric analyserade informationsbehovet och tog fram en informationsmodell och därpå en arkitektur samt implementerade arkitekturen tillsammans med en medarbetare och en konsult.

  KUNDNYTTA: Samordnad och centraliserad hantering av kundinformation för att stärka affären.

  METOD/TEKNIK: Kravanalys enligt RUP, Systemutveckling, begreppsmodellering, informationsmodellering, SOA, C#, .net, SCRUM (agilt arbete), Visio, Visual Studio

 • Consulting AB

  2006 - 06

  Projektledare/Verksamhetsanalytiker/Utbildare

  UPPDRAG: Att införa tidredovisning med en tidredovisningsmodul i affärssystemet Pyramid samt skapa en ny uppsättning tidkoder.

  ROLL: Lars-Eric ledde projektet och tog fram nya tidkoder och rutiner samt utbildade personalen i den nya modulen tillsammans med ekonomicontroller. Arbetet bestod i att intervjua ekonomicontroller om användningen av och det framtida behovet av tidkoder. Detta behov omsattes sedan i reella tidkoder enligt en utvecklad kategoriseringsmodell. Projektet innefattade projektledare, affärssystemansvarig samt 4 stycken verksamhetschefer.

  KUNDNYTTA: Effektivare tidredovisning.

  METOD/TEKNIK: Consultings projektmodell, Affärssystemet Pyramid, verksamhetsanalys

 • Consulting AB

  2005 - 06

  Verksamhetsanalytiker/Kravanalytiker/Utbildare

  UPPDRAG: Att upphandla och implementera ett dokument- och ärendehanteringssystem (vilket föll ut på Platina) inom ramen för den pågående certifieringen enligt ISO 9001. Stor vikt låg vid att på ett styrt sätt kunna hantera obligatoriska styrande dokument enligt standarden. Ambitionen var att all dokumenthantering skulle ske inom ramen för dokumenthanteringssystemet. Uppdraget bedrevs i projektform. Projektet innefattade projektledare, kravanalytiker och dokumentägare.

  ROLL: Inom ramen för projektet för införande av ett dokumenthanteringssystem var Lars-Erics roll var att leda insamling och analys av krav och behov i anslutning till upphandling av system för företagets dokumenthantering. Detta innefattade att utarbeta en lämplig modell för kategorisering av dokument samt utreda lämpliga ärendeflöden för godkännande/fastställande av dokument. att samordna den praktiska överföringen av befintliga dokument till Platina (som var det system som valts efter upphandling). Lars-Eric intervjuade dokumentägare och samlade in krav och förväntningar. Lars-Eric samordnade implementeringen med systemleverantören och utbildades i den tekniska modellen för Platina. Lars-Eric utbildade personal i det nya systemet. Lars-Eric medverkade till att ta fram rutiner. Arbetet utfördes i samordning, med kvalitetssamordnare som ledde certifieringsarbetet. Lars-Eric antog rollen super-user och blev den som tillfrågades som expert i Platinafrågor.

  KUNDNYTTA: Styrd kvalitet i dokumenthanteringen. Lättare att ha ordning och reda på dokument. Lättare att hitta dokument för att läsa och redigera.

  METOD/TEKNIK: Platina dokumenthantering, ISO 9001, kravanalys, systeminförande

 • Consulting AB

  2004 - 04

  Kravanalytiker/Testare

  UPPDRAG: Att utveckla produktionssystemet för fordonsreparationsinformation CIWIS under ledning av en testledare. Utvecklingsteamet bistod med kontinuerliga rättningar. Uppdraget bedrevs i projektform. Projektet innefattade projektledare, testledare, testare samt utvecklare.

  ROLL: Lars-Erics roll var att kvalitetssäkra framtagna användningsfall samt testa systemet efter dessa användningsfall.

  KUNDNYTTA: Systemtestat system, färdigt för acceptanstest.

  METOD/TEKNIK: Kravhantering, systemtestning, testrapporteringsverktyg

 • Consulting AB

  2003 - 04

  Kravanalytiker/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Att utveckla och förvalta ett ärende- och dokumenthanteringssystem för förvaltningen av kalkylsystemet WinCABAS. Systemet skulle stödja och styras av föreliggande förvaltningsprocess för WinCABAS.

  ROLL: Lars-Erics roll var att leda arbetet med kravställning och utveckling samt införande av ärende- och dokumenthanteringssystemet Corint. Lars-Eric ledde arbetet med att ta fram och förvalta systemet. Detta innefattade nära kontakt med förvaltningsledaren för WinCabas som beskrev behoven och kraven för det stödjande systemet. Lars-Eric implementerade systemet i ASP/HTML.

  KUNDNYTTA: Styrning på ärendehanteringen och bättre kvalitet i förvaltningsprocessen.

  METOD/TEKNIK: Kravanalys, införande, utveckling i ASP/HTML

 • Consulting AB

  2001 - 07

  Metodansvarig

  UPPDRAG: Att stärka och stödja användandet av systemutvecklings- och förvaltningsmetoder på Consulting AB. Etablerade förvaltningsprocesser. Stöttade projekten med kravmetodik (användningsfallsbaserad systemutveckling) samt fas- och iterationsplanering. Uppdraget var att hitta en modell för att styra förvaltningsverksamheten på företaget.

  ROLL: Lars-Eric ansvarade för att utveckla användandet av metoder och processer på Consulting AB inom förvaltning och systemutveckling. Mentorskap avseende tLars-Eric tog fram en förvaltningsmodell för systemet WMS. Lars-Eric kallade till regelbundna möten där problemläget diskuterades och behoven därpå kartlades och analyserades. En förvaltningsprocess togs fram för den IT-produkt som var i fokus i form av en grafisk och textuell representation.
  Lars-Eric stöttade projekten och förvaltningsgrupperna i metod- och processanvändning. Lars-Eric fungerade även som RUP-mentor. Stort fokus på hur de olika disciplinerna integreras i processen samt fasplanering och iterationsplanering. Prioriteringar i iterationsplaneringen.
  Lars-Eric stödde projekten beträffande metoder för kravhantering med fokus på användningsfall och detaljeringar. Kopplingen till realisering av användningsfall.

  KUNDNYTTA: Bättre styrning och kvalitet i förvaltning och systemutveckling.

  METOD/TEKNIK: Modellutveckling, behovskartläggning, processkartläggning, RUP, mentorskap beträffande processen samt kravmetodik.

 • Firefly AB

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Att ta fram ett system (VB 3 och VBA) för avancerade dataanalyser av mätdata från brandskyddssystem.

  ROLL: Lars-Eric utvecklade ett VBA-system för avancerade dataanalyser i samarbete med VB-utvecklare.

  KUNDNYTTA: Sammanställda mätdata för dataanalyser i Excel.

  METOD/TEKNIK: VBA, Excel

 • Trygg Hansa

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Att se till att svarsdata från en kundundersökning kunde tas om hand på ett automatiserat sätt.

  ROLL: Lars-Eric sammanställde svarsdata från en kundundersökning till en hanterbart format med hjälp av Word-VBA.

  KUNDNYTTA: Sammanställda och presenterbara svarsresultat.

  METOD/TEKNIK: VBA, Word

 • Statistiska Centralbyrån

  1999 - 99

  Utbildare

  UPPDRAG: Utbilda systemutvecklare i modelleringsverktyget Power Designer.

  ROLL: Lars-Eric hade rollen utbildare och satte sig in i modelleringsverktyget Power Designer och dess funktioner och etablerade och höll en utbildning inför 20 st systemutvecklare.

  KUNDNYTTA: Förståelse för fördelarna med modellering vid systemutveckling.

  METOD/TEKNIK: Power Designer

 • Birka Marknad

  1999 - 00

  Uppdragsledare/Utbildare/Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Att införa ett nytt säljstödsystem på det nybildade energibolaget Birka Marknad.

  ROLL: Lars-Eric gav projektledaren stöd vid införande av ett säljstödsystem (Dialog++) i ett större mergeprojekt mellan flera energibolag. Detta innebar att utreda hur systemstödet bäst skulle användas och konfigureras för att bäst fylla sitt syfte utifrån behoven. Lars-Eric förberedda och genomförde utbildningar i systemstödet.

  KUNDNYTTA: Säljarna fick ett fullgott stöd i sitt säljarbete genom detta CRM-system för högre kvalitet i utvecklingen av kundrelationer.

  METOD/TEKNIK: Säljstödsystemet Dialog++, verksamhetsanalys, utbildning, systemanalys

 • Vägverket

  1999 - 99

  Utbildare

  UPPDRAG: Utbilda användare i modelleringsverktyget PowerDesigner.

  ROLL: Lars-Erics roll var att förbereda och genomföra utbildningen.

  KUNDNYTTA: Systemutvecklare som kunde börja modellera i sitt arbete för högre kvalitet i systemutveckling och förvaltning.

  METOD/TEKNIK: PowerDesigner

 • Statistiska Centralbyrån

  1998 - 99

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Att ta fram ett excel-system för framtagning av standardiserade diagram. De befintliga diagrammallarna höll inte för kvalitetskraven.

  ROLL: Lars-Eric tog fram VBA-kod för sammanställning av data till diagrammen tillsammans med metodstatistiker som tog fram diagrammallar. En objektorienterad ansats.

  KUNDNYTTA: Enklare att ta fram diagram med hög kvalitet.

  METOD/TEKNIK: Systemutveckling i VBA, Excel

 • Statistiska Centralbyrån

  1998 - 99

  Metodutvecklare

  UPPDRAG: Att ta fram grunden till en ny systemutvecklingsmodell (SCBMOD).

  ROLL: Lars-Eric tog fram grunden till den nya systemutvecklingsmodellen SCBMOD.

  KUNDNYTTA: Bättre styrning av systemutvecklingsarbetet.

  METOD/TEKNIK: Metodutveckling, databasorienterad systemutveckling

 • Statistiska Centralbyrån

  1996 - 97

  IT-representant

  UPPDRAG: Att representera Sverige i det jordbruksekonomiska EU-samarbetet Pacioli representant inom EU-samarbetet Pacioli med målet harmonisering och utveckling.

  ROLL: Lars-Eric deltog som svensk IT-representant i internationella träffar med olika nationella representanter närvarande. Föredrag och arbetsmöten.

  KUNDNYTTA: Samordning och harmonisering

  METOD/TEKNIK: Workshop

 • Eurostat

  1994 - 95

  IT-expert

  UPPDRAG: Att som nationell representant från EES-land bidra med kompetens inom IT-området på statistikbyrån Eurostat.

  ROLL: Lars-Eric ansvarade för utredningar inom IT-metodområdet vilket innefattade verksamhetsanalyser och begreppsmodellering. Som nationell IT-expert bidrog Lars-Eric till utvecklingen inom metodområdet på Europanivå. Lars-Eric skapade ett system för statuskodning (flaggning) av europeisk statistik. Lars-Eric utredde och förberedde övergången till en ny metadatabas för europeisk statistik. Detta innebar konceptualisering av statistiska begrepp och dimensioner vilket presenterades i en begreppsmodell. Kommunikation skedde på engelska eller franska.

  KUNDNYTTA: Bättre kvalitet i hanteringen och integritetsmässigt säkrare hantering av europeisk statistik.

  METOD/TEKNIK: Verksamhetsanalys, systemanalys, begreppsmodellering, CADOS, CHRONOS

 • Statistiska Centralbyrån

  1988 - 89

  Systemanalytiker/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Att identifiera ännu ej registrerade lantbruksföretag utifrån data i fastighetstaxeringsregistret inom ramen för Lantbruksräkningen.

  ROLL: Lars-Eric utvecklade system för avancerade matchningar och listningar av ”misstänkta” lantbruksföretag för vidare utredning genom matchningar mot FTR.

  KUNDNYTTA: Ett Lantbruksregister som innefattar rätt mängd lantbruksföretag.

  METOD/TEKNIK: PL1, LBR, FTR

Kompetensområden

 • - Affärssystem

  Agresso

 • - Modulkunskap affärssystem

  Lönehantering, Projektredovisning/Projektstyrning, Redovisning, Säljstöd/ Marknadsföring, Tidrapportering

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Arkitekturramverk, Business restructuring, Compliance, ERP Implementation, Inköp, Innovationsledning, Omvärldsanalys, Projektrevision, Strategisk planering, Strategiskt inköp, Supply chain management, Utbildning, Affärsplanering, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Projektledning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Begreppsmodellering, Information Management, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Employer Branding, Kundupplevelse, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Anbudsförfarande, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  BPM, HR, ITIL, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Microsoft Solution Framework, PENG, PROPS, Scrum, Agila metoder allmänt, PM3, Processkartläggning, Processer och metoder allmänt, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Styrelseledamot, Affärscoachning, Beteendevetenskap, Chefscoaching, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling, Det coachande ledarskapet, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Projektering, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Förstudie

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Innovationsledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys, Informationssäkerhetsspecialist

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Systemtyper

  Ledningssystem, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Fordon, Forskning och utveckling (FoU), Försäkring, Verkstad och Automotive, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Arkitekt, Enterprise Architecht, Grafisk designer, Huvudprojektledare, Infomaster, Kvalitetsansvarig, Projektadministratör, Redaktör, Scrum master, Systemförvaltare, Talskrivare, Teknisk projektledare, Utbildningsledare, Affärsutvecklare, Coach, Copywriter, Delprojektledare, Förändringsledare, Lärare, Team-ledare, Upphandlare, Workshopledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Pedagogik, Engelska, Grafisk identitet och profil, Kampanjer, Marknadskommunikation, Mätningar, utvärderingar, Sociala medier, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2016 - 2017

  Senior Specialist, Experis AB

 • 2013 - 2013

  Verksamhetsutvecklare IT, Örebro kommun

 • 2009 - 2011

  Rekryteringskonsult och utvecklingscoach, Personkompetens AB

 • 2001 - 2009

  Metodansvarig/Verksamhetsutvecklare, Consulting AB

 • 1999 - 2001

  IT-konsult, IKU SE

 • 1988 - 1999

  Systemutvecklare, Statistiska Centralbyrån

Utbildningar

 • 2018 -

  LifeSpider Coach, Birgitta Granström LifeSpider System

 • 2018 - 18

  IREB-certifierad kravhanterare, Konsultbolag1

 • 2016 - 17

  LifeSpider System Self-leadership Coach, Birgitta Granström LifeSpider System

 • 2008 - 08

  Thomas-certifiering, SLG

 • 2005 - 05

  Förändringsledning, Astrakan

 • 2005 - 05

  Målbaserat ledarskap, Astrakan

 • 2005 - 05

  Projektledning grund, Wenells

 • 2004 - 04

  Verksamhetsmodellering, Rational

 • 2003 - 03

  Kravhantering med användningsfall, Rational

 • 1996 - 96

  Grundkurs vetenskapsteori, Linköpings Universitet

 • 1985 - 88

  Systemvetenskaplig linje, Högskolan i Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60