Dela

Lars-Eric Gustafson

 • Verksamhetsutvecklare
 • Coach
 • Analytiker

Översikt

Mitt fokus är att utveckla människor och verksamheter. Några prioriterade områden är verksamhetsutveckling med inslag av verksamhetsutredning, processkartläggning, verksamhetsanalys och informationsanalys samt systemanalys inför systeminförande.
Andra områden är personlig utveckling och karriärvägledning genom coachning och personbedömning.

Egenskaper

Jag är social, nyfiken, drivande, engagerad, organiserad och systematisk. Jag gillar glada människor och glada verksamheter. Jag ger allt i varje uppdrag.

Konsultens CV

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric etablerade en metod och en process för fullföljandet av GDPR.
  Processkartläggning, workshopledning, dataskyddsförordningen, efterlevnadskontroll

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric ansvarade för analys av förutsättningar för att fullfölja eIDAS-förordningen med utgångspunkt från en upprättad förteckning över e-tjänster.
  Verksamhetsanalys, eIDAS-förordningen

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Kravanalytiker

  Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav avseende lönedataanalyser i anslutning till flytt av myndighetens lönehantering till Statens Servicecenter.
  Kravanalys, indataanalys, Excel

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric ansvarade för kartläggning av arbetsprocesser för myndighetens löneadministration inom ramen för flytt av myndighetens lönehantering till Statens Servicecenter.
  Processkartläggning, Visio

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Kravanalytiker

  Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav inför upphandling av en eID-tjänst för e-legitimering/underskrift samt federerade identiteter.
  Kravanalys, LOU

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Kravanalytiker/Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av myndighetens krav och behov avseende förbättrad styrning av arkivredovisningen och införande av verksamhetsbaserad arkivredovisning.
  Behovskartläggning, kravanalys, verksamhetsbaserad arkivredovisning, workshopledning, Enterprise Architect

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Kravanalytiker/Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av myndighetens krav och behov avseende förbättrad informationsklassning och rutiner för skyddsåtgärder inom informationssäkerhetsområdet.
  Behovskartläggning, kravanalys, informationsklassning, riskanalys, efterlevnadskontroll, MSB:s föreskrifter, ISO 27001, workshop, Enterprise Architect

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Systemanalytiker

  Lars-Eric inventerade och förtecknade myndighetens samtliga e-tjänster
  Kartläggning, Excel, e-tjänster

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav i anslutning till utredning av en framtida e-autentiseringsplattform.
  Kravanalys, Teknisk analys

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav i anslutning till upphandling av en e-legitimeringstjänst för hantering av inloggningar mot myndighetens e-tjänster.
  Kravanalys, LOU

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav i anslutning till upphandling av ett dokumenthanteringssystem.
  Kravanalys, LOU, PM3, Scrum

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav i anslutning till upphandling av en intranätplattform.
  Kravanalys, LOU

 • Bro Breja

  2015 - 16

  Affärsutvecklare

  Lars-Eric utvecklade affärsidé och organiserade uppstart av ett socialt företag med syfte att ta till vara på kompetenser hos personer som befann sig långt utanför ordinarie arbetsmarknad.
  Socialt företagande

 • Almi företagspartner

  2015 - 16

  Affärsmentor

  Lars-Eric hade uppdrag inom mentorskapsprogrammet av entreprenörer som utvecklade vindskyddande textilprodukter samt produkter inom 3D-printing teknik.
  Mentorskapsprogrammet

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric utredde nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra hanteringen av försäkringsärenden och skadeärenden mot medborgare.
  Verksamhetsanalys

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric utredde behovet av ett nytt tomtkösystem och bjöd in leverantörer.
  Systemanalys, verksamhetsanalys

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric utredde möjliga förbättringar av IT-stödet i bygglovsprocessen så att andelen manuella och tidskrävande moment kunde minimeras.
  Systemanalys, verksamhetsanalys

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric inventerade datorparken för att ta reda på behovet av inköp i anslutning till migrering till Windows 7.
  Inventering, Excel

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric planerade för införande av PM3 som förvaltningsmodell med syfte att effektivisera förvaltningsverksamheten.
  Behovskartläggning, presentation

 • Swedaf Cooperation

  2012 - 12

  Affärsutvecklare

  Lars-Eric utarbetade en plan för att etablera Swedaf Business School, ett slags utbytesskola med yrkesinriktning för elever från den afrikanska kontinenten. Syftet var att främja affärssamarbete mellan Sverige och Afrika.
  Affärsanalys

 • Schortz AB

  2012 - 12

  Webbutvecklare

  Lars-Eric utvecklade företagets webbplats i anslutning till införande av ett nytt affärsområde.
  Webbdesign, HTML, CSS, Wordpress

 • Time2view

  2012 - 12

  Utbildare

  Lars-Eric utbildade assistansbolag i det administrativa systemet Cirrus.
  Cirrus, utbildning

 • Inkubera

  2011 - 12

  Affärsdriven Projektledare

  Lars-Eric affärscoachade en entreprenör inför marknadsföring och lansering av ett pedagogiskt visualiseringsverktyg.
  Complador, Inkubatorprogrammet

 • Grontmij

  2010 - 10

  Rekryteringskonsult

  Lars-Eric gjorde eftersökningar och personbedömningar av lämpliga kandidater till rollen som teknisk konsult inom byggprojektering.
  Rekrytering, Thomas PPA

 • Expense Reduction Analyst

  2010 - 10

  Rekryteringskonsult

  Lars-Eric gjorde eftersökningar och personbedömningar av lämpliga kandidater som franchisetagare.
  Rekrytering, Thomas PPA

 • Zinkgruvan Mining

  2010 - 10

  Rekryteringskonsult

  Som rekryteringskonsult gjorde Lars-Eric eftersökningar och personbedömningar av lämpliga kandidater till rollen som systemtekniker.
  Thomas PPA, TST

 • Hallbo bostadsstiftelse

  2010 - 10

  Utvecklingscoach

  Lars-Eric utvecklingscoachade Hallbos ledningsgrupp med hjälp av coachkortet.
  Coachkortet, Thomas PPA

 • Askersundsbostäder

  2010 - 10

  Rekryteringskonsult

  Lars-Eric rekryterade en fastighetsförvaltare till Askersundsbostäder med personbedömningar av flera kandidater.
  Rekrytering, Thomas PPA, TST

 • Arbetsförmedlingen

  2009 - 10

  Jobbcoach

  Lars-Eric coachade arbetslösa till arbete som kompletterande aktör.

 • Hallbo bostadsstiftelse

  2009 - 09

  Rekryteringskonsult

  Lars-Eric utförde personbedömningar i anslutning till rekrytering av en VD till Hallbo bostadsstiftelse.
  Rekrytering, Thomas PPA, TST

 • Consulting AB

  2008 - 09

  Uppdragsledare/Systemutvecklare

  Lars-Eric utvecklade en basmodul enligt SOA för hantering av företagets kundinformation.
  Uppdragsledning, Systemutveckling, SOA, C#, .net

 • Consulting AB

  2008 - 08

  Verksamhetsutvecklare/Uppdragsledare

  Lars-Eric ledde framtagandet av en kontinuitetsplan för kontinuerlig IT-drift inom ramen för MOF.
  MOF, kontinuitetsplanering

 • Consulting AB

  2007 - 07

  Teknisk utredare/Uppdragsledare

  Lars-Eric utredde förutsättningarna för drift av ett VB32-system under Citrix för marknader utanför Sverige.
  Citrix, WinCabas, utredning

 • Consulting AB

  2006 - 06

  Verksamhetsutvecklare/Projektledare

  Lars-Eric ansvarade för införandet av en ny tidredovisningsmodul i Pyramid. Framtagande av nya tidkoder och rutiner. Utbildning i den nya modulen.
  Pyramid, projektledning

 • Consulting AB

  2005 - 05

  Verksamhetsutvecklare/Projektledare

  Lars-Erics uppdrag var att leda arbetet att införa ett dokumenthanteringssystem (Platina) inom ramen för certifieringen enligt ISO 9001.
  Platina, ISO 9001, projektledning

 • Consulting AB

  2002 - 07

  RUP-mentor

  Lars-Erics roll var att stötta verksamheten och specifikt projekten i tillämpningen av RUP för systemutveckling.
  RUP, mentorskap

 • Consulting AB

  2002 - 07

  Processägare

  Lars-Eric etablerade en systemutvecklingsprocess som en anpassning av RUP inom ramen för certifieringen enligt ISO 9001. Detta inkluderade kartläggning, mätning och analys av processen.
  RUP, ISO 9001

 • Consulting AB

  2001 - 02

  Metodansvarig

  Lars-Eric ansvarade för utvecklingen av metoder för förvaltningsverksamheten på Consulting AB.
  Metodutveckling, behovskartläggning

 • Firefly AB

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  Lars-Eric utvecklade ett VBA-system för avancerade dataanalyser.
  VBA, Excel

 • Trygg Hansa

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  Lars-Eric sammanställde svarsdata från en kundundersökning till en hanterbar for i word-VBA.
  VBA, Word

 • Birka Marknad

  1999 - 00

  IT-konsult/Utbildare

  Lars-Eric gav projektledaren stöd vid införande av ett säljstödsystem i ett större mergeprojekt mellan flera energibolag. Detta innebar att utreda hur systemstödet bäst skulle användas och konfigureras för att bäst fylla sitt syfte utifrån behoven. Lars-Eric förberedda och genomförde utbildningar i systemstödet.
  Verksamhetsanalys, utbildning, systemanalys

 • Vägverket

  1999 - 99

  Utbildare

  Lars-Eric utbildade användare i modelleringsverktyget PowerDesigner.
  PowerDesigner, utbildning

 • Statistiska Centralbyrån

  1998 - 98

  Metodutvecklare

  Lars-Eric tog fram grunden till den nya systemutvecklingsmodellen SCBMOD.
  Metodutveckling, databasorienterad systemutveckling

 • Statistiska Centralbyrån

  1998 - 98

  Verksamhetsutvecklare

  Lars-Eric beräknade resursbehovet inför ett eventuellt genomförande av FOB2000.
  Utredning, ekonomisk analys, teknisk analys

 • Statistiska Centralbyrån

  1996 - 98

  Utvecklingsledare/systemutvecklare

  Lars-Eric ansvarade för framtagande av ett nytt system för de Jordbruksekonomiska Undersökningarna.
  Utvecklingsledning, systemutveckling, VB5, SQL, kodgenerering

 • Statistiska Centralbyrån

  1996 - 97

  IT-representant

  Lars-Eric deltog som IT-representant inom EU-samarbetet Pacioli 2 om jordbruksekonomiska undersökningar.

 • Statistiska Centralbyrån

  1995 - 96

  Uppdragsledare/Systemutvecklare/Utbildare

  Lars-Eric ansvarade för utvecklingen av ett nytt system för hamnstatistiken. Lars-Eric utbildade superanvändare i det nya systemet.
  Utvecklingsledning, systemutveckling, VB5, SQL

 • Eurostat

  1994 - 95

  Utsänd nationell expert

  Lars-Eric utredde och förberedde övergången till en ny metadatabas för europeisk statistik.
  Verksamhetsanalys, systemanalys, Cados, Chronos

 • Eurostat

  1994 - 95

  Utsänd nationell expert

  Lars-Eric skapade ett system för statuskodning av europeisk statistik.
  Verksamhetsanalys

 • Statistiska Centralbyrån

  1993 - 93

  Uppdragsledare/Systemutvecklare

  Lars-Eric tog fram ett Excel-system för tabellpresentation av data från fastighetstaxeringsregistret
  FTR, Excel

 • Statistiska Centralbyrån

  1989 - 92

  Uppdragsledare/Systemutvecklare

  Lars-Eric utvecklade det nya onlinebaserade produktionssystemet för lantbruksregistret.
  LBR, PL1, CICS

 • Statistiska Centralbyrån

  1988 - 89

  Systemutvecklare

  Lars-Eric utvecklade system för att analysera möjliga ännu ej registrerade lantbruksföretag med stöd av matchningar mot FTR.
  PL1, LBR, FTR

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Arkitekturramverk, Business restructuring, Compliance, ERP Implementation, Inköp, Innovationsledning, Omvärldsanalys, Projektrevision, Strategisk planering, Utbildning, Affärsplanering, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Projektledning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Information Management, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Utredning, Verksamhetsmodellering, Begreppsmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Employer Branding, Kundupplevelse, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Anbudsförfarande, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, BPM, HR, ITIL, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Microsoft Solution Framework, PENG, PROPS, Scrum, PM3, Processkartläggning, Processer och metoder allmänt, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Affärscoachning, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Projektering, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Förstudie

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Innovationsledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys, Informationssäkerhetsspecialist

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Systemtyper

  Ledningssystem, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Fordon, Forskning och utveckling (FoU), Försäkring, Verkstad och Automotive, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Arkitekt, Enterprise Architecht, Grafisk designer, Huvudprojektledare, Infomaster, Kvalitetsansvarig, Redaktör, Scrum master, Systemförvaltare, Talskrivare, Teknisk projektledare, Upphandlare, Utbildningsledare, Affärsutvecklare, Coach, Copywriter, Delprojektledare, Förändringsledare, Lärare, Team-ledare, Workshopledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Pedagogik, Engelska, Grafisk identitet och profil, Kampanjer, Marknadskommunikation, Mätningar, utvärderingar, Sociala medier, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2016 - 2017

  Senior Specialist, Experis AB

 • 2013 - 2013

  Verksamhetsutvecklare IT, Örebro kommun

 • 2009 - 2011

  Rekryteringskonsult och utvecklingscoach, Personkompetens AB

 • 2001 - 2009

  Metodansvarig/Verksamhetsutvecklare, Consulting AB

 • 1999 - 2001

  IT-konsult, IKU SE

 • 1988 - 1999

  Systemutvecklare, Statistiska Centralbyrån

Utbildningar

 • 2016 - 17

  LifeSpider System Self-leadership Coach, Birgitta Granström LifeSpider System

 • 2008 - 08

  Thomas-certifiering, SLG

 • 1996 - 96

  Grundkurs vetenskapsteori, Linköpings Universitet

 • 1985 - 88

  Systemvetenskaplig linje, Högskolan i Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60