Dela

Lars-Eric Gustafson

 • Verksamhetsutvecklare
 • Coach
 • Analytiker

Översikt

Mitt fokus är att utveckla människor och verksamheter. Några prioriterade områden är verksamhetsutveckling med inslag av verksamhetsutredning, processkartläggning, verksamhetsanalys och informationsanalys samt systemanalys inför systeminförande.
Andra områden är personlig utveckling och karriärvägledning genom coachning och personbedömning.

Egenskaper

Jag är social, nyfiken, drivande, engagerad, organiserad och systematisk. Jag gillar glada människor och glada verksamheter. Jag ger allt i varje uppdrag.

Konsultens CV

 • Polisen

  2018 - 18

  Kravanalytiker/Verksamhetsanalytiker

  UPPDRAG: Som kravanalytiker påbörja utvecklingen av ett handläggningsstöd tillika ärendehanteringssystem för verkställigheter av avvisningar/utvisningar (så kallade utlänningsärenden) . Handläggningsstödet skulle stödja och styras av processerna för inre utlänningskontroll, gränskontroll samt verkställigheter. Det nuvarande systemstödet uppfattades som helt otillräckligt och en ny lösning behövde komma på plats. Lars-Eric besökte polisregionerna för att inhämta verksamhetskunskap. Strategiskt centralt verktyg för gränspolisens arbete. Lars-Eric samlade in behov samt kartlade processer, legala krav och verksamhetsregler. Lars-Eric ägnade även stor kraft åt begreppsmodellering, informationsmodellering samt användningsfallsmodellering. Lars-Eric tog i samråd med chefsarkitekten fram tekniska och arkitekturella krav för handläggningsstödet i syfte att förbereda val av teknisk plattform.
  Komplexa processer och en mängd integrationer mot andra system inom och utom polisen hanterades inom uppdraget.
  Legala krav och processkrav utredde Lars-Eric i samordning med processledare på NOA.
  Lars-Eric och ytterligare en kravanalytiker samlade in krav från regionalt införande och behovsforum (RIFA) i workshopform.
  Lars-Eric samverkade med övriga kravanalytiker i arbetet med att fördjupa kraven för att kunna specificera användardialoger och användargränssnitt samt för att förbereda integrationen mot ett pågående arbete med system för hantering av passagerarinformation ur ett kravperspektiv.
  Resultaten från behovs- och kravarbetet kommunicerades och förankrades kontinuerligt inom ramen för månatliga RIFA-möten som var ett forum för samverkan mellan regionerna, NOA och IT.
  Förankring skedde också mot NOA GPS och deras processledare och ambassadsamordning vid veckomöten.
  Artefakter från kravanalysen dokumenterades i modelleringsverktyget LucidChart under wikiprodukten Confluence för att möjliggöra fortsatt utveckling och förvaltning. Viss skriftlig dokumentation samlades i OneNote på verksamhetens begäran.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av behov och krav genom besök hos gränspolisen i varje polisregion, workshops samt enskilda arbetsmöten med processledarna på NOA.
  KUNDNYTTA: Behov och krav dokumenterade som ett underlag för arkitekturella val och utveckling.
  METOD/TEKNIK: Workshops, kravanalys, Lucidchart, verksamhetsanalys, processkartläggning, UML, begreppsmodellering, informationsmodellering, användningsfallsmodellering, user stories, Confluence, Jira.

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: I samband med flytten av lönehanteringen till Statens Servicecenter så skulle de lönerelaterade rapporterna och statistikuttagen säkras för framtiden. De aktuella löneanalyserna skedde i själva Agresso samt i dimensionskuber. Loggdatafiler från Statens Servicecenter skulle komma att utgöra input till lönerapporter och annat statistikuttag.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av rapport- och statistikbehoven samt analys av dataformaten på textdatafiler från Statens Servicecenter.
  KUNDNYTTA: En kontinuitet vad gäller lönerapporter och lönestatistik.
  METOD/TEKNIK: Workshop, kravanalys, indataanalys, Excel

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Projektet syftade till att flytta Transportstyrelsens lönehantering från egen drift till Statens Servicecenter vilket innebar både flytt av ansvar för de administrativa processerna som flytt från lönesystemet Agresso Lön till Primula.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för processmodellering vilket innefattade kartläggning av aktuella arbetsprocesser för myndighetens löneadministration. I rollen ingick att intervjua objektspecialisten/systemförvaltaren för Agressosystemet och utifrån detta modellera processerna.
  KUNDNYTTA: En effektivare lönehantering.
  METOD/TEKNIK: Intervju, processkartläggning med Visio

 • Transportstyrelsen

  2017 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget handlade om att förbereda genomförandet av GDPR på myndigheten.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för processmodellering för att möjliggöra genomförandet av GDPR vilket innefattade ledande av arbetsgrupper och ansvar för seminariepresentation. Lars-Eric etablerade en metod och en process för fullföljandet av GDPR med stort fokus på de förberedande delarna som handlade om att inventera informationsobjekt i verksamheten och deras relationer. Processen beskrevs grafiskt och textuellt. Lars-Eric beskrev kopplingen mellan GDPR och processen för efterlevnadskontroll av informationssäkerhetskrav där kravkatalogen spelade en viktig roll.
  KUNDNYTTA: Efterlevnad av GDPR med ett stärkt skydd för den personliga integriteten i informationshanteringen.
  METOD/TEKNIK: Processkartläggning, processmodellering, seminariepresentation, dataskyddsförordningen, efterlevnadskontroll

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Uppdraget handlade om att implementera en digital plattform för e-autentisering på myndigheten. Detta innefattade alla extern autentisering in i myndighetens system. Här ingick även upphandling och implementering av system för legitimering, underskrift och federering i anslutning till fullföljandet av eIDAS-förordningen.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för kravanalysen i denna tekniska utredning. Lars-Eric samlade in aktuella krav på en e-autentiseringsplattform med stort fokus på de tekniska krav som ställs för att fullfölja eIDAS-förordningen samt för att möjliggöra federering av identiteter (single signon). Lars-Eric utarbetade en RFI (Request For Information) och möjliga leverantörer av system bjöds in och frågor kunde ställas vid en produktdemonstration som ett försteg till framtagande av FFU.
  Lars-Eric tog även fram ett förfrågningsunderlag (FFU) för avrop av eID-tjänst (legitimering, underskrift och federering) mot aktuellt ramavtal.
  KUNDNYTTA: Uppfyllande av eIDAS-förordningen. Större tillgänglighet till e-tjänster. Single Signon till e-tjänster vilket medger byggande av e-tjänstportaler.
  METOD/TEKNIK: Kravanalys, ADFS, WAP, Federation server (iDP), RFI, LOU

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Kravanalytiker/Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod i att fullfölja Riksarkivets föreskrifter för verksamhetsbaserad arkivredovisning (RAFS-2016:4).
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för kravhantering, begreppsmodellering, processmodellering samt informationsanalys (som ett led i anpassning till SOA). Lars-Eric ledde en serie av workshops för att samla in behov och krav. Detta som ett led för att samla in och analysera myndighetens krav och behov avseende en mer komplett och användarvänlig verksamhetsbaserad arkivredovisning enligt Riksarkivets föreskrift. Avstämningar skedde regelbundet med uppdragets beställare. Lars-Eric tog fram användningsfall samt etablerade en begreppsmodell över problemdomänen. Processerna som styr arkivredovisningen diskuterades och dokumenterades grafiskt och i text. Integrationen med delprocesserna för informationssäkerhet beskrevs grafiskt och i text. Lars-Eric utarbetade en RFI (Request For Information) och möjliga leverantörer av system bjöds in och frågor kunde ställas vid en produktdemonstration som ett försteg till framtagande av FFU.
  KUNDNYTTA: Uppfyllande av RAFS-2016:4. Ökad tillgänglighet till offentliga handlingar. Uppbyggande av historiskt arkiv för framtida forskning.
  METOD/TEKNIK: Behovskartläggning, kravanalys, RFI, workshopledning, processmodellering, informationsmodellering, begreppsmodellering, användningsfallsmodellering, Enterprise Architect, SOA

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Kravanalytiker/Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod i att ta fram förutsättningarna för att förbättra stödet för informationsklassning och åtgärdshantering inom ramen för myndighetens LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet). LIS baserades dels på standarderna ISO 27001, ISO 27005 samt MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet. LIS byggde till största del på manuell hantering med stora risker för felhantering.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för kravhantering, begreppsmodellering, processmodellering samt informationsanalys (som ett led i anpassning till SOA). Lars-Eric ledde en serie av workshops för att samla in behov och krav. Detta som ett led för att samla in och analysera myndighetens krav och behov på framtida processer och system. Avstämningar skedde regelbundet med uppdragets beställare. Relationen till verksamhetsbaserad arkivredovisning hanterades. Begreppet ”efterlevnadskontroll” etablerades som en del i förstudiens förslag. Kravkatalogens framtida roll beskrevs. En procedur/mekanism för aggregering av skyddsprofil/skyddsnivå till olika analysobjektsnivåer beskrevs utförligt. Lars-Eric beskrev integrationen mellan informationsklassning och andra delprocsser inom informationssäkerhet grafiskt och i text. Lars-Eric tog fram en extensiv begreppsmodell för hel informationssäkerhetsområdet som kopplade an till närliggande processer. Lars-Eric etablerade även en användningsfallsmodell över problemdomänen. Lars-Eric utarbetade en RFI (Request For Information) och möjliga leverantörer av system bjöds in och frågor kunde ställas vid en produktdemonstration som ett försteg till framtagande av FFU.
  KUNDNYTTA: Bättre stöd för informationsklassning och efterlevnadskontroll med åtgärdshantering beträffande informationssäkerhet. Tydlig integration med Verksamhetsbaserad Arkivredovisning. En systematik och ett helhetsgrepp i arbetet med informationssäkerhet.
  METOD/TEKNIK: Behovskartläggning, kravanalys, RFI, workshopledning, processmodellering, informationsanalys, begreppsmodellering, användningsfallsmodellering, Enterprise Architect, SOA.

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att genom avrop från ramavtalet upphandla en tjänst för e–legitimering för myndighetens e-tjänster. Det innevarande avtalet var på väg att löpa ut, därav behovet.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav på en e-legitimeringstjänst. Den innevarande lösningen behövde tekniskt analyseras då den var bristfälligt dokumenterad. Lars-Eric upprättade ett förfrågningsunderlag tillsammans med en teknisk expert och en inköpskonsult. Lars-Eric deltog i det uppföljande arbetet efter fullföljd upphandling.
  KUNDNYTTA: Kontinuitet i e-legitimeringstjänsten
  METOD/TEKNIK: Kravanalys, LOU

 • Transportstyrelsen

  2016 - 17

  Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget handlade om att säkra fullföljandet av eIDAS-förordningen ur ett verksamhetsperspektiv vilket innebar att utländska e-legitimationer inte skulle diskrimineras vid inloggning i offentliga e-tjänster.
  ROLL: Lars-Eric tecknade ner de krav som eIDAS-förordningen ställer på myndigheten när det gällde tillgängligheten till myndighetens e-tjänster. Lars-Eric inventerade myndighetens samtliga e-tjänster för att ta reda på vilka som kunde anses uppfylla kriterierna för att beröras av eIDAS-förordningen.
  KUNDNYTTA: Förbättrad och EU-harmoniserad tillgänglighet till e-tjänster.
  METOD/TEKNIK: Analys av eIDAS-förordningen, Excel-dokumentation

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Att förbereda uppgraderingen av en installation av ärendehanterings- och diariesystemet W3D3.
  ROLL: Lars-Erics uppgift som kravanalytiker var att sammanfatta de tillägg som redan implementerats i W3D3 i relation till standardinstallationen. Dessutom intervjuade Lars-Eric intressenter i ytterligare behov av förändringar och förbättringar i W3D3.
  KUNDNYTTA: Diarieföringen säkrad.
  METOD/TEKNIK: W3D3, kravanalys

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Uppdraget bestod ursprungligen i att uppgradera dokumentplattformen byggd på Sharepoint till en högre Sharepointversion. Med tiden kom detta uppdrag att integreras med uppdraget att införa en ny intranätplattform då behoven av dokumenthantering kunde lösas inom ramen för en ny intranätplattform.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav beträffande dokumenthantering i den nya miljön. De flesta krav byggde på de möjligheter som Sharepoint erbjuder som standard vad gäller kategorisering och metadatahantering.
  KUNDNYTTA: Ordning och reda på dokumenthanteringen. Myndigheten kom att slippa fileserver-lagring. Bättre tillgång till dokument. Kvalitet i innehållsstyrningen.
  METOD/TEKNIK: Kravhantering, Intervjuer, PM3, Scrum (agilt arbete)

 • Transportstyrelsen

  2016 - 16

  Kravanalytiker

  UPPDRAG: Uppdraget bestod i att upphandla en ny intranätplattform som ersättare till EPI-serverlösningen. Den lösning som efterfrågades var en paketerad Sharepointlösning.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för insamling och analys av krav i anslutning till upphandling av en webbaserad intranätplattform från ramavtal där tillgänglighetskrav var centrala. Lars-Eric deltog i produktdemonstrationer samt tog fram underlag till förfrågningsunderlag för upphandlingen.
  KUNDNYTTA: Fler medarbetare kunde lägga in notiser på ett flexibelt sätt. Lättare att följa upp informationsflöden. Rätt information i rätt tid.
  METOD/TEKNIK: Kravanalys, RFI, LOU, Webb, Sharepoint, WCAG 2.0

 • Bro Breja

  2015 - 16

  Affärsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att etablera ett socialt företag med inriktning på dem som står längst från arbetsmarknaden.
  ROLL: Lars-Eric samordnade olika idéer och initiativ för att starta ett socialt företag: Restaurangverksamhet, klädessömnad, etableringsprocessen för nyanlända, lokalservice. Lars-Eric organiserade uppstart av det sociala företaget.
  KUNDNYTTA: Att erbjuda människor långt från arbetsmarknaden förutsättningar att ta sig in på den.
  METOD/TEKNIK: Affärsutveckling, Socialt företagande

 • Almi företagspartner

  2015 - 16

  Affärsmentor

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att vägleda unga entreprenörer på sin affärsresa inom ramen för ALMI:s mentorprogram.
  ROLL: Lars-Eric agerade affärsmentor vid veckovisa möten för att leda entreprenörernas arbete framåt mot långsiktig utveckling. Det handlade om entreprenörer som levererade vindskyddande textilprodukter samt produkter inom 3D-printing teknik.
  KUNDNYTTA: Breddade perspektiv och en tydlig plan för den fortsatta affärsutvecklingen.
  METOD/TEKNIK: Metodhandbok mentorskapsprogrammet

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att kvalitetssäkra hanteringen av kommunala försäkringsärenden och skadeärenden mot medborgare.
  ROLL: Lars-Eric beskrev den aktuella problembilden utifrån intervjuer med berörda på förvaltningen. Ett lösningsförslag togs fram och presenterades.
  KUNDNYTTA: En kvalitetssäkrad process för försäkrings- och skadeärenden.
  METOD/TEKNIK: Intervjuer, Verksamhetsanalys, Problemanalys

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att utreda behovet av ett nytt system för hanteringen av den kommunala tomtkön.
  ROLL: Lars-Eric samlade in de aktuella behoven och bjöd in leverantörer och matchade deras erbjudande mot de aktuella behoven.
  KUNDNYTTA: Effektivare hantering av den kommunala tomtkön.
  METOD/TEKNIK: Systemanalys, verksamhetsanalys

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att förbättra IT-stödet för kommunens bygglovsprocess och ta bort manuell hntering i form av scanning av handlingar och skapande av microkort.
  ROLL: Lars-Eric utredde möjliga förbättringar av IT-stödet i bygglovsprocessen så att andelen manuella och tidskrävande moment kunde minimeras. I vissa fall handlade det om att använda nuvarande system mer effektivt samt att införskaffa fler moduler som löste fler delar i processen.
  KUNDNYTTA: Effektivare hantering. Färre manuella steg.
  METOD/TEKNIK: Systemanalys, verksamhetsanalys

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att migrera datorparken till operativsystemet Windows 7 då operativsystemet Windows XP saknade support från Microsoft.
  ROLL: Lars-Eric inventerade datorparken för att ta reda på behovet av inköp av ny datorutrustning.
  KUNDNYTTA: En modernare och säkrare drift på klientsidan.
  Inventering, Excel

 • Örebro kommun

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare

  UPPDRAG: Att förbereda införandet av PM3 som förvaltningsmodell på programområdet samhälle och miljö.
  ROLL: Lars-Eric förankrade nyttan med PM3 för en grupp chefer och ledare inom programområdet.
  KUNDNYTTA: En affärsmässig styrning av förvaltningsverksamheten.
  METOD/TEKNIK: Informationsmöten, PM3

 • Swedaf Cooperation

  2012 - 12

  Affärsutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att utveckla affärssamarbete mellan Sverige och Afrika.
  ROLL: Lars-Eric utarbetade en plan för att etablera Swedaf Business School, ett slags utbytesskola med yrkesinriktning för elever från den afrikanska kontinenten. Syftet var att främja affärssamarbete mellan Sverige och Afrika. I arbetet ingick att översätta affärsdokument och
  webb till engelska och franska. KUNDNYTTA: Win-win. Affärsmöjligheter för både svenska och afrikanska bolag. Kunskapstillväxt.
  METOD/TEKNIK: Affärsanalys

 • Schortz AB

  2012 - 12

  Webbutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att etablera ett nytt affärsområde inom konstruktionsritning.
  ROLL: Lars-Eric utvecklade företagets webbplats samt genomförde en marknadsaktivitet.
  KUNDNYTTA: Nytt affärsområde etablerat.
  METOD/TEKNIK: Webbdesign, HTML, CSS, Wordpress

 • Time2view

  2012 - 12

  Säljstöd/Utbildare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att boka kundbesök samt utbilda användare i det administrativa systemet Cirrus.
  ROLL: Lars-Eric kontaktade assistansbolag för kundbesök samt utbildade assistansbolag i det administrativa systemet Cirrus.
  KUNDNYTTA: Fler kunder. Effektiv användning av Cirrus.
  Cirrus, utbildning

 • Inkubera

  2011 - 12

  Affärsdriven Projektledare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att i projektform stödja en entreprenör i utvecklingen och lanseringen av den egna produkten.
  ROLL: Lars-Eric affärscoachade en entreprenör inför marknadsföring och lansering av ett pedagogiskt visualiseringsverktyg (Complador). Vi tog fram affärsplan och marknadsplan. Vi förevisade produkten för potentiella kunder.
  KUNDNYTTA: Möjliggöra affärsutveckling och marknadslansering.
  METOD/TEKNIK: Complador, Inkubatorprogrammet

 • Grontmij

  2010 - 10

  Rekryteringskonsult

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att rekrytera en teknisk konsult inom byggprojektering.
  ROLL: Lars-Eric gjorde eftersökningar i öppna register och personbedömningar (Personprofilanalys) av lämpliga kandidater.
  KUNDNYTTA: Kunna expandera affären och ta in fler uppdrag. Kunskapslyft.
  METOD/TEKNIK: Rekrytering, Thomas PPA

 • Expense Reduction Analyst

  2010 - 10

  Rekryteringskonsult

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att rekrytera franchisetagare till franchisekedjan.
  ROLL: Lars-Eric gjorde eftersökningar och personbedömningar av lämpliga kandidater som franchisetagare.
  KUNDNYTTA: Nya franchisetagare.
  METOD/TEKNIK: Rekrytering, Thomas PPA

 • Zinkgruvan Mining

  2010 - 10

  Rekryteringskonsult

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att rekrytera en systemtekniker till IT-avdelningen.
  ROLL: Som rekryteringskonsult gjorde Lars-Eric eftersökningar och personbedömningar av lämpliga kandidater till rollen som systemtekniker.
  KUNDNYTTA: Bättre service för IT-användare.
  METOD/TEKNIK: Thomas PPA, TST

 • Hallbo bostadsstiftelse

  2010 - 10

  Utvecklingscoach

  UPPDRAG: Att genomföra coachkortet i en arbetsgrupp på Hallbo.
  ROLL: Lars-Eric utvecklingscoachade Hallbos ledningsgrupp med hjälp av coachkortet. Detta innebar att var och en gjorde en personbedömning med efterföljande återkoppling samt påföljande gruppövning.
  KUNDNYTTA: Större insikt om det egna beteendet och hur det påverkar gruppen. Större insikt om andras beteende och hur det påverkar gruppen.
  METOD/TEKNIK: Coachkortet, Thomas PPA

 • Askersundsbostäder

  2010 - 10

  Rekryteringskonsult

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att rekrytera en fastighetsförvaltare.
  ROLL: Lars-Eric annonserade efter och intervjuade kandidater. Lars-Eric genomförde personbedömningar med återkoppling samt förmågetest.
  KUNDNYTTA: En kompetent fastighetsförvaltare rekryterad.
  METOD/TEKNIK: Rekrytering, Thomas PPA, TST

 • Arbetsförmedlingen

  2009 - 10

  Jobbcoach

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att hjälpa arbetslösa i sitt sökande efter ett jobb.
  ROLL: Lars-Eric coachade arbetslösa till arbete som kompletterande aktör. Han inventerade deras kompetenser och vägledd dem i sitt jobbsökande. Lars-Eric lät var och en genomför en personbedömning med återkoppling.
  KUNDNYTTA: Arbetssökande bättre rustade för att söka arbete.
  METOD/TEKNIK: Coachning, Thomas PPA

 • Hallbo bostadsstiftelse

  2009 - 09

  Rekryteringskonsult

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att rekrytera en VD till bostadsstiftelsen Hallbo.
  ROLL: Lars-Eric utförde personbedömningar i anslutning till rekrytering av en VD till Hallbo bostadsstiftelse.
  KUNDNYTTA: En kompetent VD rekryterades till Hallbo.
  Metod/TEKNIK: Rekrytering, Thomas PPA, TST

 • Consulting AB

  2008 - 09

  Utvecklingsledare/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av utveckla en basmodul enligt SOA-modellen för hantering av central kundinformation inom ramen för den pågående utvecklingen av olika kundsystem som CABAS och CABPLAN.
  ROLL: Lars-Eric samlade in och analyserade krav och förväntningar på basmodulen genom en serie av intervjuer med sakkunniga. Lars-Eric etablerade en begreppsmodell över problemdomänen vilket var central kundinformation. Lars-Eric analyserade informationsbehovet och tog fram en informationsmodell och därpå en arkitektur samt implementerade arkitekturen tillsammans med en medarbetare och en konsult.
  KUNDNYTTA: Samordnad och centraliserad hantering av kundinformation för att stärka affären.
  METOD/TEKNIK: Uppdragsledning, Systemutveckling, begreppsmodellering, informationsmodellering, SOA, C#, .net, Scrum (agilt arbete), kravanalys

 • Consulting AB

  2007 - 07

  Verksamhetsutvecklare/Uppdragsledare

  UPPDRAG: Ta fram en kontinuitetsplan för IT-driften.
  ROLL: Lars-Eric ledde framtagandet av en kontinuitetsplan för kontinuerlig IT-drift inom ramen för MOF. Riskhantering, Åtgärdsplanering. Eskaleringsmodell.
  KUNDNYTTA: IT-driften styrd för att undvika avbrott och stora problem.
  METOD/TEKNIK: MOF, kontinuitetsplanering

 • Consulting AB

  2007 - 07

  Teknisk utredare/Uppdragsledare

  UPPDRAG: Uppdraget bestod av att utreda förutsättningarna för drift av ett VB32-system (WinCABAS) under Citrix för marknader utanför Sverige.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för en teknisk utvärdering vilket innefattade informationsanalys avseende databasimplementation samt tester. Lars-Eric tog fram en möjlig implementering och lät den testas i en testmiljö under CITRIX. Vilken information behövde haneras? Vilka svarstider kunde vi vänta oss? Var teknike tillförlitlig? var några frågor som besvarades i denna utredning.
  KUNDNYTTA: Kunna drifta testsystem av kalkylsystemet WinCABAS på nya marknader under kontrollerade former.
  Metod/Teknik: Citrix, WinCABAS, tester, utredning, informationsanalys

 • Consulting AB

  2006 - 06

  Verksamhetsutvecklare/Projektledare

  UPPDRAG: Uppdraget var att implementera en ny tidredovisningsmodul i Pyramid.
  ROLL: Lars-Eric ledde projektet och tog fram nya tidkoder och rutiner samt utbildade personalen i den nya modulen tillsammans med ekonomicontroller. Arbetet bestod i att intervjua ekonomicontroller om användningen av och det framtida behovet av tidkoder. Detta behov omsattes sedan i rella tidkoder enligt en utvecklad kategoriseringsmodell.
  KUNDNYTTA: Effektivare tidredovisning.
  METOD/TEKNIK: Pyramid, projektledning

 • Consulting AB

  2005 - 06

  Verksamhetsutvecklare/Projektledare

  UPPDRAG: Uppdraget var att köpa in och implementera ett dokument- och ärendehanteringssystem (vilket föll ut på Platina) inom ramen för den pågående certifieringen enligt ISO 9001. Stor vikt låg vid att på ett styrt sätt kunna hantera obligatoriska styrande dokument enligt standarden. Ambitionen var att all dokumenthantering skulle ske inom ramen för dokumenthanteringssystemet.
  ROLL: Lars-Erics roll var att leda arbetet med kravställning (inför inköp och efter inköp) och införande av dokument- och ärendehanteringssystemet Platina vilket innefattade att utarbeta en lämplig modell för kategorisering av dokument samt utreda lämpliga ärendeflöden för godkännande/fastställande av dokument. att samordna den praktiska överföringen av befintliga dokument till Platina (som var det system som valts efter upphandling). Lars-Eric intervjuade dokumentägare och samlade in krav och förväntningar. Lars-Eric samordnade implementeringen med systemleverantören och utbildades i den tekniska modellen för Platina. Lars-Eric utbildade personal i det nya systemet. Rutiner togs fram. Arbetet utfördes i samordning, med kvalitetssamordnare som ledde certifieringsarbetet. Lars-Eric antog rollen super-user och blev den som tillfrågades som expert i Platinafrågor.
  KUNDNYTTA: Styrd kvalitet i dokumenthanteringen. Lättare att ha ordning och reda på dokument. Lättare att hitta dokument för att läsa och redigera.
  METOD/TEKNIK: Platina, ISO 9001, projektledning, kravhantering, införande

 • Consulting AB

  2004 - 04

  Kravanalytiker/Testare

  UPPDRAG: Uppdraget var att testa produktionssystemet för fordonsreparationsinformation CIWIS under ledning av en testledare. Utvecklingsteamet bistod med kontinuerliga rättningar.
  ROLL: Lars-Erics roll var att kvalitetssäkra framtagna användningsfall samt testa systemet efter dessa användningsfall.
  KUNDNYTTA: Systemtestat system, färdigt för acceptanstest.
  METOD/TEKNIK: Kravhantering, systemtestning, testrapporteringsverktyg

 • Consulting AB

  2003 - 04

  Utvecklingsledare/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att utveckla och förvalta ett ärende- och dokumenthanteringssystem för förvaltningen av kalkylsystemet WinCABAS. Systemet skulle stödja och styras av föreliggande förvaltningsprocess för WinCABAS.
  ROLL: Lars-Erics roll var att leda arbetet med kravställning och utveckling samt införande av ärende- och dokumenthanteringssystemet Corint. Lars-Eric ledde arbetet med att ta fram och förvalta systemet. Detta innefattade nära kontakt med förvaltningsledaren för WinCabas som beskrev behoven och kraven för det stödjande systemet. Lars-Eric implementerade systemet i ASP/HTML.
  KUNDNYTTA: Styrning på ärendehanteringen och bättre kvalitet i förvaltningsprocessen.
  METOD/TEKNIK: Kravhantering, införande, utveckling i ASP/HTML

 • Consulting AB

  2002 - 07

  Processägare

  UPPDRAG: Uppdraget var att ta fram och etablera en systemutvecklingsprocess som en anpassning av standard RUP. Uppdraget var en del i det pågående arbetet med certifiering enligt ISO 9001.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för framtagande av en anpassad systemutvecklingsprocess i anslutning till certifiering vilket innefattade processkartläggning och processmodellering samt processutvärdering i workshopform under Lars-Erics ledning. Lars-Eric fick en grundläggande utbildning i den modell för processledning som processägare skulle följa. Lars-Eric ledde arbetet genom att först bjuda in till workshops för processkartläggning och senare processmätning. En grundläggande processkarta togs fram. Nuläge beskrevs och problem och utvecklingsområden identifierades. Processkartan förfinades och inslag från RUP implementerades steg för steg.
  KUNDNYTTA: En anpassad process för kvalitet i systemutvecklingen.
  METOD/TEKNIK: RUP, ISO 9001, Processkartläggning, Processmodellering, workshopledning

 • Consulting AB

  2001 - 07

  Metodansvarig

  UPPDRAG: Uppdraget var att stärka och stödja användandet av systemutvecklings- och förvaltningsmetoder på Consulting AB. Etablerade förvaltningsprocesser. Stöttade projekten med kravmetodik (användningsfallsbaserad systemutveckling) samt fas- och iterationsplanering. Uppdraget var att hitta en modell för att styra förvaltningsverksamheten på företaget.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för att utveckla användandet av metoder och processer på Consulting AB inom förvaltning och systemutveckling. Mentorskap avseende tLars-Eric tog fram en förvaltningsmodell för systemet WMS. Lars-Eric kallade till regelbundna möten där problemläget diskuterades och behoven därpå kartlades och analyserades. En förvaltningsprocess togs fram för den IT-produkt som var i fokus i form av en grafisk och textuell representation.
  Lars-Eric stöttade projekten och förvaltningsgrupperna i metod- och processanvändning. Lars-Eric fungerade även som RUP-mentor. Stort fokus på hur de olika disciplinerna integreras i processen samt fasplanering och iterationsplanering. Prioriteringar i iterationsplaneringen.
  Lars-Eric stödde projekten beträffande metoder för kravhantering med fokus på användningsfall och detaljeringar. Kopplingen till realisering av användningsfall.
  KUNDNYTTA: Bättre styrning och kvalitet i förvaltning och systemutveckling.
  METOD/TEKNIK: Modellutveckling, behovskartläggning, processkartläggning, RUP, mentorskap beträffande processen samt kravmetodik.

 • Firefly AB

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att ta fram ett system (VB 3 och VBA) för avancerade dataanalyser av mätdata från brandskyddssystem.
  ROLL: Lars-Eric utvecklade ett VBA-system för avancerade dataanalyser i samarbete med VB-utvecklare.
  KUNDNYTTA: Sammanställda mätdata för dataanalyser i Excel.
  METOD/TEKNIK: VBA, Excel

 • Trygg Hansa

  2000 - 00

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att se till att svarsdata från en kundundersökning kunde tas om hand på ett automatiserat sätt.
  ROLL: Lars-Eric sammanställde svarsdata från en kundundersökning till en hanterbart format med hjälp av Word-VBA.
  KUNDNYTTA: Sammanställda och presenterbara svarsresultat.
  METOD/TEKNIK: VBA, Word

 • Birka Marknad

  1999 - 00

  Uppdragsledare/Utbildare

  UPPDRAG: Uppdraget var att införa ett nytt säljstödsystem på det nybildade energibolaget Birka Marknad.
  ROLL: Lars-Eric gav projektledaren stöd vid införande av ett säljstödsystem (DIALOG++) i ett större mergeprojekt mellan flera energibolag. Detta innebar att utreda hur systemstödet bäst skulle användas och konfigureras för att bäst fylla sitt syfte utifrån behoven. Lars-Eric förberedda och genomförde utbildningar i systemstödet.
  KUNDNYTTA: Säljarna fick ett fullgott stöd i sitt säljarbete genom detta CRM-system för högre kvalitet i utvecklingen av kundrelationer.
  METOD/TEKNIK: Verksamhetsanalys, utbildning, systemanalys

 • Vägverket

  1999 - 99

  Utbildare

  UPPDRAG: Uppdraget var att utbilda användare i modelleringsverktyget PowerDesigner.
  ROLL: Lars-Erics roll var att förbereda och genomföra utbildningen.
  KUNDNYTTA: Användare som kunde börja modellera i sitt arbete för högre kvalitet i systemutveckling och förvaltning.
  METOD/TEKNIK: PowerDesigner

 • Statistiska Centralbyrån

  1998 - 99

  Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att ta fram ett excelsystem för framtagning av standardiserade diagram. De befintliga diagramamallarna höll inte för kvalitetskraven.
  ROLL: Lars-Eric tog fram VBA-kod för sammanställning av data till diagrammen tillsammans med metodstatistiker som tog fram diagrammallar. En objektorienterad ansats.
  KUNDNYTTA: Enklare att ta fram diagram med hög kvalitet.
  METOD/TEKNIK: Systemutveckling i VBA, Excel

 • Statistiska Centralbyrån

  1998 - 99

  Metodutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att ta fram grunden till en ny systemutvecklingsmodell (SCBMOD).
  ROLL: Lars-Eric tog fram grunden till den nya systemutvecklingsmodellen SCBMOD.
  KUNDNYTTA: Bättre styrning av systemutvecklingsarbetet.
  METOD/TEKNIK: Metodutveckling, databasorienterad systemutveckling

 • Statistiska Centralbyrån

  1998 - 98

  Uppdragsledare

  UPPDRAG: Uppdraget var att förbereda ett eventuellt genomförande av Folk- och bostadsräkning (FOB 2000).
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för att beräkna resursbehovet för att implementera en systemmiljö för FOB 2000. Krav och behov lyftes med sakkunniga. Teknik utvärderades preliminärt. Ärendehanteringen utreddes. Det handlade om att ta fram en möjlig teknisk arkitektur och kalkylera utvecklingstid och investeringskostnader för hård- och mjukvara för en undersökning som i sin helhet skulle vara registerbaserad och bygga på avancerade matchningar och antaganden som skulle hanteras manuellt i ett ärendeflöde (ärendehantering). Metodmässigt sakkunniga beskrev kraven för att kunna genomföra ett FOB 2000. Tekniska specialister stöttade med kunskap kring teknisk infrastruktur.
  KUNDNYTTA: En väl genomarbetad kostnadsbudget i det fall beslut skulle komma om FOB 2000.
  METOD/TEKNIK: Utredning, ekonomisk analys, teknisk analys, kravhantering, ärendehantering

 • Statistiska Centralbyrån

  1996 - 98

  Utvecklingsledare/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att modernisera och bygga ett system för framtiden för de Jordbruksekonomiska Undersökningarna (JEU).
  ROLL: Lars-Eric ledde utvecklingsarbetet av det nya systemet genom utvecklingens samtliga faser vilket innefattade kravhantering, begreppsmodellering, informationsanalys samt programmering. Kravhantering och samordning med/ledning av utvecklarkollega. Komplext system för granskning och beräkning med kodgenerering i VB5. Begreppen inom problemdomänen kartlades och modellerades till en helhet för att bilda grunden till en objektstruktur och en databasstruktur. Informationsbehovet analyserades och en informationsmodell tillika objektmodell etablerades för realiseringen av systemet.
  KUNDNYTTA: Förenkla och möjliggöra genomförandet av JEU.
  METOD/TEKNIK: Utvecklingsledning, systemutveckling, kravhantering, begreppsmodellering, informationsanalys, VB5, SQL, kodgenerering

 • Statistiska Centralbyrån

  1996 - 97

  IT-representant

  UPPDRAG: Uppdraget var att representera Sverige i det jordbruksekonomiska EU-samarbetet Pacioli representant inom EU-samarbetet Pacioli med målet harmonisering och utveckling.
  ROLL: Lars-Eric deltog som svensk IT-representant i internationella träffar med olika nationella representanter närvarande. Föredrag och arbetsmöten.
  KUNDNYTTA: Samordning och harmonisering
  METOD/TEKNIK: Workshop

 • Statistiska Centralbyrån

  1995 - 96

  Utvecklingsledare/Systemutvecklare/Utbildare

  UPPDRAG: Uppdraget var att utveckla ett system för insamling av data från Sveriges hamnar för statistiska ändamål.
  ROLL: Lars-Eric ledde utvecklingen av ett nytt system för hamnstatistiken genom utvecklingens alla faser vilket innefattade kravhantering, begreppsmodellering, informationsanalys samt programmering. Lars-Eric samordnade insamlingsprocesserna med informationsansvariga för respektive hamn. Lars-Eric utbildade superanvändare i det nya systemet.
  KUNDNYTTA: Förenklad datainsamling.
  METOD/TEKNIK: Utvecklingsledning, systemutveckling, kravhantering, begreppsmodellering, informationsanalys, VB5, SQL

 • Eurostat

  1994 - 95

  IT-expert

  UPPDRAG: Uppdraget var att som nationell representant från EES-land bidra med kompetens inom IT-området på statistikbyrån Eurostat.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för utredningar inom IT-metodområdet vilket innefattade verksamhetsanalyser och begreppsmodellering. Som nationell IT-expert bidrog Lars-Eric till utvecklingen inom metodområdet på Europanivå. Lars-Eric skapade ett system för statuskodning (flaggning) av europeisk statistik. Lars-Eric utredde och förberedde övergången till en ny metadatabas för europeisk statistik. Detta innebar konceptualisering av statistiska begrepp och dimensioner vilket presenterades i en begreppsmodell. Kommunikation skedde på engelska eller franska.
  KUNDNYTTA: Bättre kvalitet i hanteringen och integritetsmässigt säkrare hantering av europeisk statistik.
  METOD/TEKNIK: Verksamhetsanalys, systemanalys, begreppsmodellering, CADOS, CHRONOS

 • Statistiska Centralbyrån

  1993 - 93

  Utvecklingsledare/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Att skapa ett uttagssystem för tabellering av data från fastighetsregistret.
  ROLL: Lars-Eric ledde arbetet med att utveckla uttagssystemet. Lars-Eric bidrog operativt med att ta fram arkiteturen för uttag från FTR samt ett Excel-system för själva tabellpresentationen.
  KUNDNYTTA: Möjlighet att ta ut och presentera statistik.
  METOD/TEKNIK: FTR, Excel

 • Statistiska Centralbyrån

  1989 - 92

  Utvecklingsledare/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att modernisera produktionsystemet för Lantbruksregistret och göra det onlinebaserat.
  ROLL: Lars-Eric ledde utvecklingen av det mycket omfattande systemet för inmatning och kontroll av lantbruksdata vilket innefattade kravhantering, begrepps-och datamodellering samt programmering.
  KUNDNYTTA: Kvalitetshöjning och effektivisering av dataproduktionen och service mot uppgiftslämnare (lantbrukare).
  METOD/TEKNIK: LBR, PL1, CICS, JCL

 • Statistiska Centralbyrån

  1989 - 89

  Utvecklingsledare/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att utveckla ett system för kommunernas miljökostnader.
  ROLL: Lars-Eric ansvarade för framtagandet av det stordatorbaserade systemet vilket innefattade kravhantering konakter med uppdragsgivare, dataanalys samt programmering. Lars-Eric samlade in krav för ett stordatorbaserat system för beräkning av miljöstatistik.
  KUNDNYTTA: Möjliggjorde presentation av statistiska resultat.
  METOD/TEKNIK: PL1, statistisk metodik

 • Statistiska Centralbyrån

  1988 - 89

  Systemanalytiker/Systemutvecklare

  UPPDRAG: Uppdraget var att identifiera ännu ej registrerade lantbruksföretag utifrån data i fastighetstaxeringsregistret inom ramen för Lantbruksräkningen.
  ROLL: Lars-Eric utvecklade system för avancerade matchningar och listningar av ”misstänkta” lantbruksföretag för vidare utredning genom matchningar mot FTR.
  KUNDNYTTA: Ett Lantbruksregister som innefattar rätt mängd lantbruksföretag.
  METOD/TEKNIK: PL1, LBR, FTR

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., Arkitekturramverk, Business restructuring, Compliance, ERP Implementation, Inköp, Innovationsledning, Omvärldsanalys, Projektrevision, Strategisk planering, Utbildning, Affärsplanering, Affärsutveckling, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Projektledning, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Begreppsmodellering, Information Management, Kravanalys, Kravmodellering, Metodstöd, Utredning, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Employer Branding, Kundupplevelse, Marknadsanalys, Marknadsintroduktion, Marknadsplanering, Marknadsstöd, Marknadsundersökning, Målgruppsanalys, Profilering & positionering, Strategisk affärsplanering, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster, Varumärke/branding

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Anbudsförfarande, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems, Teknikutredning, Val av utvecklings- och produktionsmiljö

 • - Upphandling

  Leverantörsanalys, Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  BPM, HR, ITIL, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Microsoft Solution Framework, PENG, PROPS, Scrum, Agila metoder allmänt, PM3, Processkartläggning, Processer och metoder allmänt, RUP/UP

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Chefscoaching, Det coachande ledarskapet, Kurs- och seminarieledare, Organisationskultur och värdegrund, Affärscoachning, Ledarskap allmänt, Rekrytering & Personalutveckling, Mentor, Mentorskap

 • - Projektfaser

  Projektering, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Förstudie

 • - Projektledning

  Administrativ huvudprojektledning, Innovationsledning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest

 • - IT-säkerhet

  IT-säkerhet allmänt, Riskanalys, Informationssäkerhetsspecialist

 • - Databaser

  Datamodellering

 • - Systemtyper

  Ledningssystem, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, CRM-system, Ledningssystem, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Energi, Fordon, Forskning och utveckling (FoU), Försäkring, Verkstad och Automotive, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Systemvetenskap

 • - Roller

  Användbarhetsspecialist, Arkitekt, Enterprise Architecht, Grafisk designer, Huvudprojektledare, Infomaster, Kvalitetsansvarig, Redaktör, Scrum master, Systemförvaltare, Talskrivare, Teknisk projektledare, Upphandlare, Utbildningsledare, Affärsutvecklare, Coach, Copywriter, Delprojektledare, Förändringsledare, Lärare, Team-ledare, Workshopledare, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Utredare

 • - Kommunikation & Information

  Internkommunikation, Kommunikationsplanering, Pedagogik, Engelska, Grafisk identitet och profil, Kampanjer, Marknadskommunikation, Mätningar, utvärderingar, Sociala medier, Utbildningsmaterial

Anställningar

 • 2016 - 2017

  Senior Specialist, Experis AB

 • 2013 - 2013

  Verksamhetsutvecklare IT, Örebro kommun

 • 2009 - 2011

  Rekryteringskonsult och utvecklingscoach, Personkompetens AB

 • 2001 - 2009

  Metodansvarig/Verksamhetsutvecklare, Consulting AB

 • 1999 - 2001

  IT-konsult, IKU SE

 • 1988 - 1999

  Systemutvecklare, Statistiska Centralbyrån

Utbildningar

 • 2018 -

  LifeSpider Coach, Birgitta Granström LifeSpider System

 • 2016 - 17

  LifeSpider System Self-leadership Coach, Birgitta Granström LifeSpider System

 • 2008 - 08

  Thomas-certifiering, SLG

 • 2005 - 05

  Förändringsledning, Astrakan

 • 2005 - 05

  Målbaserat ledarskap, Astrakan

 • 2005 - 05

  Projektledning grund, Wenells

 • 2004 - 04

  Verksamhetsmodellering, Rational

 • 2003 - 03

  Kravhantering med användningsfall, Rational

 • 1996 - 96

  Grundkurs vetenskapsteori, Linköpings Universitet

 • 1985 - 88

  Systemvetenskaplig linje, Högskolan i Örebro

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Kjell Larsson
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070-458 09 38
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60