Dela

Sari Gustavsson

 • Projektledare, Teknisk Projektledare (IPMA)
 • Testledare (ISTQB)
 • Teamledare
 • Kravledare
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

Sari är en prestigelös projektledare med många års erfarenhet inom privata så väl som offentliga organisationer. Sari har skärpa för detaljer utan att tappa helhetsperspektiv.
Som projektledare har hon drivit många olika projekt som inkluderat olika faser av projekt, hon har också drivit olika delar av projekt. Hennes erfarenhet återfinns inom områden som projektledning, kravledning, testledning, integrationer, migrering, prestanda, installation och utrullning vilket gör hennes kunskap bred och förståelsen stor för de olika områdenas utmaningar. Sari har lett ett flertal globala projekt och har god vana att kommunicera muntligen och skriftligen på svenska och engelska.

Egenskaper

Jag är en öppen och social person som uppskattar styrkan i att arbeta i ett team så väl fokuseringen som uppstår i moment av ensamarbete. Mina starka sidor är ett strukturerat arbetssätt och att föra en bra och tydlig kommunikation med teammedlemmar, kunder och leverantörer. Jag har en naturlig drivkraft vilket gör att jag uppskattar alla faser som ingår i ett stort och tidsoptimerat projekt. Jag är en prestigelös person som ställer upp och gör mitt yttersta för att driva projektet i mål.

Konsultens CV

 • Itab Scanflow AB

  2018 -

  Projektledare

 • Itab Scanflow AB

  2018 - 18

  Kravledare / Projektledare

  Uppdragets mål var att sätta målbild och yttre rammar för AirFlow, ett koncept för butiker där kassadiskar saknas och betalningen sker digitalt utan manuella steg. Vi tog fram de funktionalla designerna med kravbild ur ett användarperspektiv, icke funktionalla kraven samt kravbild för visionlösning. I uppdraget ingick även att ta fram projektplan och ganttschema samt att ta fram en 10 års plan för eventuell utrullning.

 • Nova Software

  2016 - 18

  Programledare

  Nova software är ett IT- företag som tillverkar IT-system till skolan. Schemaläggningsprogram, Frånvaro/Närvaroregistrering, samt system för Schemavisning. Man ingå som leverantör i Stockholms skolplattforma och levererar ovan nämnda system till skolplattformen. Saris roll i projektet är att som huvudprojektledare ansvara för Nova Softwares delar till skolplattformen. Till skolplattformen kommer ca 30 gymnasium, 140 grundskolor, ett 10 tal AMF-skolor samt ca 700 förskolor att ansluta sig. Projektet hanterar allt från upphandlade krav till tilläggsbeställningar. Ingående delar i projektet är funktionella krav, icke funktionella krav, prestanda, migrering, integrationer, GDPR samt dokumentation och utbildningar. Projektet bedrivs enligt scrum och alla faser i ett projekt ingår.

 • Nova software

  2015 - 16

  Projektledare

  Projektets mål var att etablera infrastruktur, uppsättning av miljöer , kunskapsöverföring till driftleverantör, release- och förändrings-förfarande inför och i samband med införande av skola24 i skolplattform Stockholms. Projektet ansvarade för uppsättning av fem miljöer (Systemtestmiljö, Acceptanstestmiljö, Preprodmiljö, produktionsmiljö samt utbildningsmiljö) inom SIKT i Stockholm, detta som ett förberedande arbete inför driftsättning av ett antal system (Skola24, skola24 schema och schemavisare ). Miljöerna är fullt integrerade till andra system avseende dataöverföring. Det sattes också upp funktionalitet för e-post och sms till användare. En mycket komplex skolplattform.

 • Nova Software

  2015 - 15

  Projektledare

  Sari drev ett förstudiearbete avseende en MEAP-lösning för funktionalitet med mobil app samt hur kommunikation mellan systemlösningen och den mobila applikationen skulle fungera och utformas. Det innebar att utreda hur Nova Softwares befintliga nativ mobilapplikation kunde anpassas för att använda ramverket MEPA. Det nya regelverket innehöll bland annat komponenter för att autentisera enligt Stockholms stads riktlinjer. Användat av SAML och Webb SSO skulle göra det möjligt att åstadkomma en "Singel- signe-on-upplevelse" mellan stadens integrerade system.

 • Jordbruksverket

  2014 - 15

  Projektledare

  Programmet ProCaps mål var att införa EUs nya jordbrukspolitik i Sverige samt byta den tekniska plattformen till en javabaserad plattform. Programmet var uppdelat i tre huvuddelar, IT, Regler och Processer samt Förändring. Sari arbetade som biträdande projektledare i delprojektet Regler och Processer. I delprojektet ansvarade de för att genomföra verksamhetsanalyser i form av regelmodellering, processkartläggning och begreppsmodellering. De tog fram underlag för utredningar samt förslag till föreskrifter. De hanterade också rutiner för kontrollinstruktioner och GAR-föreskrifter. Vidare tog de också fram regelträd för landsbygdsstöd, direktstöd, miljöersättningar mm. Projektet rapporterade till programledare.
  Saris roll i ProCap var också att på Programnivå arbeta med verksamhetsresurser och äskningar från linjeverksamheten, dels från jordbruksverket men även på de olika länsstyrelserna.

 • Husqvarna

  2013 - 14

  Kravledare

  Projektets mål var att installera en ny MDM-plattform i koncernen, den skulle synkroniserat hantera masterdata. I samband med detta stängdes ett antal befintliga system ner. Det var en global lösning som ska användas i hela koncernen inkluderat alla världsdelar. Sari arbetade som kravledare och hade ett överordnat ansvar över kravmängden I WS:for analyserades processer och kraven togs fram. dels de funktionella krav men hon arbetade också med de icke funktionella kraven.

 • Fredahl

  2010 - 13

  Projektledare Testledare

  Syftet med projektet var att uppgradera affärssystemet (AX Dynamics) i moderbolaget samt att installera det i övriga bolag i koncernen och i samband med detta starta upp Inter Company funktionalitet mellan de olika bolagen i koncernen.
  Först ut var uppgradering av moderbolagets system. Efter det så startades arbetet upp med övriga länder i koncernen (Norge och Danmark) samt ytterligare bolag i Sverige. Projektet inkluderade rutinframtagning av koncerngemensamt arbetssätt och utbildning av personal. Sari var ansvarig projektledare samt ansvarig testledare och projektet inkluderade förstudie, krav, test, implementation, utrullning och uppföljning.

 • Ericsson AB

  2009 - 10

  Testledare

  Testledare i projektet ONE. Testerna bestod i End to End flöden där vi hade tillfrågat kund samt leverantör att delta. Vi testade också et stort anta funktionella tester inom områden som distribution, buyback, repair, claims, finance, material handling, order management, productuon planning, sourcing, sparepart, supply, NPI vi testade också integrationer och rapporter. Min testorganisation satte jag upp med responsible driver inom varje delområde ovan. Totalt ingick ca 55 personer.

 • Ericsson AB

  2009 - 09

  Arbete med Datamigrering

  Arbetet innefattar datamigrationsplanering inför affärssystembyte ONE från C:M till SAP. Jag ingick i ett team om fyra som hanterade migrationsdelarna, vi kartlade, analyserade och förberedde inför migreringen. Både fullimport och deltaextrakt ingick. Vi tog fram template och synkroniseringstabeller.

 • Ericsson AB

  2008 - 09

  Projektledare/Process Supervisor

  Syftet med projektet som sari var projektledare för var att ta fram en Business Continuity Plan (BCP)
  Planen är ett arbetssätt för att säkerställa att leveranser till företaget prioriteras av underleverantörer, om en katastrof inträffar och kunder måste selekteras.


  Syftet med projektet var att hitta en form för att sänka kapitalbindningen på inköpt material. Genom att skapa en template för användning inom inköpsprocessen så möjliggörs sänkningar av kostnaden för bundet kapital.

 • Maersk Logistics

  2005 - 06

  Arbete med Datamigrering

  Syftet med arbetet var att hitta ett sätt att hantera kundnotering i det nya SAP-systemet. Jag arbetade i ett data migrationslag. Under det här arbetet hade sari internationellt samarbete med många SAP-konsulter från hela världen och vi byggde också upp ett servicecenter i Indien för SAP-uppdateringar.

Kompetensområden

 • - Utvecklingsspråk

  HTML

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Projektledning

 • - Försäljning

  Anbudsförfarande

 • - Upphandling

  Kravformulering

 • - Metoder & Processer

  PROPS, Agila metoder allmänt, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Scrum, TQM, ISTQB, KANBAN

 • - Ledarskap

  Ledarskap allmänt

 • - Projektfaser

  Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Inköp, Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Integrationstest, Quality center, Testprocessutveckling, Funktionstestning, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Testledning

 • - Branscherfarenhet

  Skola och utbildningsväsende, Stat/kommun/Landsting, Tillverkande Industri, Tillverkare av Telekomutrustning

 • - Utbildning

  civ.ek

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Kravanalytiker, Team-ledare, Testare, Testledare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, programledare, Teknisk projektledare

Anställningar

 • 2017 -

  Egnföretagande IT-konsult, Consora AB

 • 2015 - 2017

  Projektledare, Nova Software

 • 2013 - 2015

  Konsult (Projektledare, Kravledare), Sigma IT & Management

 • 2010 - 2013

  Projektledare, Fredahl AB

 • 2006 - 2010

  Olika befattningar (Projektledare,Testledare), Ericsson AB

 • 2005 - 2006

  Projektmedlem, Maersk Logistics AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Efterlev GDPR med ett ledningssytem för informationssäkerhet, SIS, Swedish standards institute

 • 2014 - 14

  ISTQB, ISEB - ISTQB foundation Certificate in Software Testing

 • 2014 - 14

  IPMA projektledarcertifiering nivå D, Certifiering

 • 2013 - 13

  Microsoft Certified Dynamics Specialist: Microsoft Dynamics AX 2012 Trade and Logistics, Certifiering

 • 2007 - 08

  Chefstraineeutbildning, Ericsson AB

 • 2002 - 05

  Industriell Ekonomi, Högskolan i Skövde

 • 2001 - 04

  Företagsekonomi inriktning affärsutveckling, Örebro Universitet

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779