Dela

Sebastian Mebius

 • Systemutvecklare

Översikt

Sebastian är en mångsidig systemutvecklare och civilingenjör med bred kunskap och erfarenhet som tycker om att utveckla bra lösningar med kunden i fokus. Han behärskar flera språk så som C#, SQL, PHP, JavaScript, Swift och har mycket god kännedom om olika frameworks, däribland .NET, Laravel m.fl. Det han brinner lite extra för är logiken i back-end, samtidigt som hans utbildning inom design och erfarenhet inom produktutveckling gör att han också har bra blick för användbarheten och trivs bra i front-end.

Sebastian har tidigare utvecklat system för att förenkla processer inom olika verksamheter för att bland annat minska de mänskliga felkällorna och har på senare tid arbetat mycket med system inom bank och finans.

Egenskaper

Sebastian är kommunikativ och har ett konsultmässigt arbetssätt med ett starkt driv för att utveckla och förbättra produkter och processer så att de blir uppskattade att använda, effektivare och skapar mervärde för kunden. Hans erfarenheter från några av Sveriges största och mest kända företag gör att han vet vad som krävs för att leverera det som efterfrågas och han är alltid mån om att inhämta ny kunskap och vidareutvecklas.

Konsultens CV

 • Handelsbanken

  2017 - 18

  Systemutvecklare och verksamhetsanalys

  Som en av två systemutvecklare ansvarade Sebastian för att från grunden utveckla en ny applikation för Handelsbankens fonddata. Sebastian var drivande genom att analysera kravställningar och befintliga liknande system för att så bra som möjligt leverera ett system som matchade verksamhetens förväntningar. Systemet byggdes i .Net-miljö (C#, MVC, T-SQL, TFS) som en webbapplikation.

  I rollen ingick mycket projektrelaterat arbete i form av kommunikation med både interna och externa parter och Sebastian var ibland som ensam representant för kunden ute hos kundens leverantör på möten.

  Under systemutvecklingen arbetade Sebastian som full stack-utvecklare och ansvarade dels för systemets övergripande grafiska utseende i front end och dels för systemets mer avancerade SQL-databasanrop i form av Stored Procedures.

  Efter endast två månaders utvecklingstid produktionssattes systemet och därefter fortsatte projektet i form av att bygga ut systemet med fler efterfrågade funktioner. Tidigt hjälpte systemet kunden att minska felkällor och effektivisera verksamheten i form av att den mer centraliserade datahanteringen och kommunikationen med övriga system drastiskt minskade manuellt dubbelarbete. Utöver Sebastians kunskaper inom systemutveckling hjälpte även hans tidigare erfarenheter inom finansbranschen till för att få projektet att leverera enligt plan.

 • Swedbank

  2017 - 17

  Systemutvecklare

  Inom ett stort myndighetsrapporteringsprojekt (med anledning av MiFID II) arbetade Sebastian som en av två utvecklare för ett delsystem. I det agila arbetssättet medverkade Sebastian dagligen på de stora stand-up-mötena för hela projektet och kommunicerade status på delsystemets utveckling med övriga avdelningar inom banken. Vid varje sprint hade han även rollen som designer för att definiera det kommande utvecklingsarbetet samt ledde till och från de dagliga stand-up-mötena inom delsystemets scrum-team.

  Utvecklingsarbetet genomfördes främst i SQL Server Management Studio och Visual Studio med tekniker så som T-SQL, ETL, SSIS, filhantering, TFS, XML och XSD m.m. och han hade även rollen som full stack-utvecklare för att uppdatera de påverkade interna webbaserade systemen (C#, MVC, HTML5, CSS, JavaScript m.m.). Data Vault (DV) var den främst använda databasmodellen i uppdraget i kombination med olika Data Marts.

 • Swedbank

  2016 - 16

  Full stack-utvecklare

  Sebastian arbetade inom ett projekt som drevs av ett litet scrum-team med tre utvecklare. Han var med från start till mål och projektet gick ut på att från grunden bygga upp ett nytt webbaserat internt system, innehållande allt från front-end till back-end. Som full stack-utvecklare arbetade Sebastian dagligen med JavaScript, HTML, CSS, C# och MVC med Dependency Injection, RESTful API, T-SQL och stored procedures m.m.

 • Swedbank

  2016 - 16

  Back end-utvecklare

  Ett myndighetsrapporteringssystem behövde förbättras och Sebastian var som ensam utvecklare i projektet ansvarig för att göra systemet leveransklart inom tidsplanen. Mycket fokus låg på systemets funktionalitet men Sebastian var även väl involverad i projektarbetet och kontakterna med externa leverantörer så som exempelvis Reuters. Funktionalitet som utvecklades och användes var bland annat filhantering, Data Marts, ETL, T-SQL, SSIS och SSRS.

 • Swedbank

  2015 - 16

  BI-utvecklare

  Sebastian var en del av förvaltningsteamet som hade ansvar för att underhålla och förbättra en bred variation av bankens befintliga system för informationsanalys. Arbetet var mestadels fokuserat kring databashantering och rapportgenerering men innehöll även front end-utveckling. Många av Microsofts verktyg för datahantering användes dagligen så som SQL Management Studio, SSIS, SSRS, Visual Studio och programmering i C#, T-SQL, JavaScript m.fl.

 • Academic Work

  2015 - 15

  C#-utvecklare

  Utveckling av transaktionssäker bankomatapplikation med fokus på användarvänlig design och loggning av händelser. Utvecklingsteamet bestod av 5 personer och genomfördes med hjälp av Scrum. Applikationen baserades på .NET framework, C# och SQL Server 2014 och utvecklingsarbetet utfördes i Visual Studio 2015 mot Github.

 • Scania CV

  2015 - 15

  Design engineer

  Sebastian arbetade på avdelningen som har ansvar för de tunga fordonens tryckluftssystem. När han kom in på avdelningen hade de under en period arbetat på ett projekt med att ta fram en ny installation av tryckluftstankar. Vid kvalitetstester visade det sig att installationen hade vissa brister och Sebastian fick uppdrag att förbättra installationen. Detta krävde väldigt stora konstruktionsändringar men han utvecklade en lösning som både vägde mindre och innehöll färre komponenter samt var lättare att montera samtidigt som tillverkningsprocessen var samma eller enklare än den tidigare lösningen.

  Dessutom genomförde han ett arbete för att undersöka vilka installationer som skulle kunna tas bort för att på så sätt minska variantfloran. En genomgång visade vilka installationer som på ett eller annat sätt inte var optimala ur ett tekniskt perspektiv samt vilka installationer som sällan eller aldrig förekom som kundval. Arbetet presenterades för beslutande avdelning vilka i efterhand skickade ett tack till Sebastians avdelning för ett väl genomfört arbete samt en önskan att alla avdelningar skulle kunna leverera förfrågningar på samma sätt varje gång.

 • Scania CV

  2013 - 14

  Design engineer

  Sebastian var tillsammans med en kollega ansvarig för att konstruera bränslerörsdragningarna för alla modeller av företagets nästa generation av tunga fordon. Arbetet gjordes i Catia V5 med skapandet av tillhörande monteringsritningar. Underlaget från arbetet används sedan över hela verksamheten, allt från placering av andra komponenter på bilarna till hur mycket material som går åt under produktionen.

  Han var även inblandad i att definiera hur SCR-systemets komponenter var placerade (SCR står för Selective Catalytic Reduction och är ett tillsatsämne som doseras in i avgaserna för att sänka förekomsten av NOx). I arbetsuppgifterna ingick att leverera enligt företagets övergripande projektprocess och hålla god kontakt med andra avdelningar inom företaget, så som inköp, provmontering och produktion etc.

 • Winab Vikväggar

  2012 - 13

  ISO-ansvarig

  Ansvarig för verksamhetssystemet inom företaget som var certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

  Sebastian var ansvarig för att förvalta företagets verksamhetssystem enligt ISO 9001. I rollen ingick bland annat att ordna interna och externa revisioner, ledningens genomgång samt hålla verksamhetssystemet uppdaterat. Orderhanteringssystemet som han utvecklade hjälpte företaget att ytterligare följa dessa certifieringar genom att minska felfrekvensen och introducera en digital spårbarhet.

 • Winab Vikväggar

  2010 - 12

  Projektledare

  Uppförande av ny industrilokal på 2500 kvm och omplanering av befintlig fabrikslayout.

  Sebastian kom in som konsult på företaget för att arbeta med tekniska frågor inom den löpande verksamheten. Vid sidan av dessa uppgifter fick han även uppdraget att börja titta på en utbyggnad av företagets produktion. Hans medverkan i projektet sträckte sig från allra första ritningsutkast över till fullständig användning av lokalen. Projektets omfattning var mycket stort då lokalen uppfördes på skogsmark så alla delar från att ta ner skog, fylla ut marken, sätta grunden, bygga hallen, dra avlopp, planera ventilation och andra installationer, ta fram fabrikslayout m.m. behövde hanteras och planeras. Projektbudgeten låg på över 15 MSEK. Dessutom var Sebastian ansvarig för att ta fram alla underlag till, och söka alla, bygglov samt hantera andra tillhörande byggtekniskt obligatoriska delar så som brandskyddskrav m.m.

  Projektet resulterade i en fabrikslokal som blev mycket uppskattad bland de anställda då den medförde en ljus och bra arbetsmiljö samtidigt som flödet av material inom fabriken blev välplanerat och befintliga ytor frigjordes inför framtida investeringar.

 • Winab Vikväggar

  2010 - 13

  Programutvecklare

  Centraliserat och digitaliserat orderhanteringssystem för att förbättra processer i företagets verksamhet.

  När Sebastian kom som konsult till företaget såg han den enorma förbättringspotentialen som kunde uppnås genom att flytta den dåvarande pappersbaserade orderhanteringen över till ett digitalt system. Efter stor undersökning av befintliga system varav inget kunde matcha de för verksamheten väldigt specifika behov bestämde sig Sebastian för att själv utveckla ett system. Han satte upp som mål att utveckla ett system som skulle vara användarvänligt, logiskt och enkelt samt passa ihop med företagets befintliga delar så som tillverkningsunderlag, offert- och orderutseende, IT-infrastruktur etc. Systemet hanterade processer inom företagets verksamhet från första kundkontakt och offert över till slutlig leverans och planering av installation av produkter hos kunderna.

  Systemet blev mycket uppskattat av företaget och de anställda. Nu fanns all orderinformation direkt nåbar genom ett centralt datasystem istället för att som tidigare ligga i pärmar i ett enskilt kontor. Detta gjorde arbetet mycket mer effektivt och tog bort mycket spring och många mänskliga felkällor. Under perioden ökade företagets omsättning stadigt och denna ökning kunde tack vare systemet hanteras utan att behöva ta ytterligare kostnader i form av fler anställda. Systemet var fortfarande företagets huvudprogram två år efter att Sebastian hade gått vidare till andra utmaningar.

 • Winab Vikväggar

  2010 - 13

  Teknisk specialist

  Teknisk specialist kring försäljning, tillverkning och utveckling av mobila väggsystem till stora byggnationer och utländska agenter.

  På företaget arbetade Sebastian som en av två tekniska specialister. I rollen ingick att stödja säljavdelningen i tekniska frågor och ta fram korrekta tillverkningsunderlag till produktionsavdelningen. Ansvarig för att den framtaga produkten passade hos kunden och för att ge support till utländska agenter. Arbetet krävde stort kunnande och noggrannhet för att matcha kundernas byggprojekt och passa in produkterna i de färdigställda lokalerna.

  I rollen ingick kundkontakt och -möten där Sebastian var på plats vid exempelvis Tele2 Arena, Friends Arena, Sankt Görans sjukhus, ombyggnation vid Marievik och flera andra kontor i och runt Stockholm. Han var även ansvarig för att tillsammans med kunden ta fram lösningen på väggsystemet till Rådhus Skåne i Kristianstad vilket blev utsett till "Årets bygge 2015".

 • Top Notch Design

  2009 - 10

  Designer och produktutvecklare

  Produktutvecklare på designfirma inriktad på att hjälpa kunder att gå från idé till färdig produkt med specialistkunskaper inom framtagning av plastdetaljer.

  Sebastian hade rollen som designer och produktutvecklare för att hjälpa kunder från första idé över till färdig produkt. Arbetsuppgifterna spände över hela produktutvecklingsprocessen från första kundkontakt till användbara prototyper och färdiga 3D-filer för verktygstillverkning. Exempelvis ansvarade han för tidiga designförslag, skissning och mock-up, funktionsbeskrivning och kravställning, rapid prototyping, konstruktion, dokumenthantering och projektöverlämning m.m. Här krävdes mycket god konstruktionskännedom tillsammans med kunnande inom tillverkningsmetoder för att kunna leverera väldesignade produkter som också var enkelt tillverkningsbara för att öka mervärdet för kunden.

 • Volvo Personvagnar

  2008 - 08

  Design task leader

  Sebastian arbetade på Volvo Personvagnars bränsleavdelning som Design task leader med kvalitets- och kostnadsbesparingsprojekt. I arbetsuppgifterna ingick direkt leverantörskontakt, stöttning i flera projekt och avlastning för avdelningschefen.

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Apache HTTP Server, Azure, iOS, Mac OS X

 • - Databashanterare

  MS SQL-server, MSSQL Server Integration Services, mySQL

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Git, Jira, MiFID, MS Sharepoint, Netbeans, ReSharper, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation, Visio, Xcode, Entity Framework, MS Visual Studio, MySQL Workbench, Team Foundation Server

 • - Utvecklingsspråk

  CSS, HTML5, Javascript, MS .NET, Swift, VBA, Visual Basic .NET, Angular 2, C#, MVC, PHP, SQL, XML, XSD

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  ISO 14001, ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Arkitekturramverk, GDPR, Order- och leveransflöden, Organisationsutveckling, Verksamhetsanalys, Affärsutveckling, Verksamhetsutveckling allmänt

 • - Metoder & Processer

  Parprogrammering, KANBAN, LEAN, Agila metoder allmänt, SAFe, Scrum

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Systemering/Design/Krav, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Funktionstestning

 • - Databaser

  Databasadministration, Prestandaoptimering, Databaskonstruktion, Databaser allmänt, Datalager, Datamodellering, Datawarehousing

 • - Systemtyper

  Systemarkitektur - systemnivå, Webb- och Internetbaserade system, Windowsapplikationer

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, AJAX

 • - Branscherfarenhet

  Byggindustri, Bank & Finans, Fordon, Forskning och utveckling (FoU)

 • - Utbildning

  civ.ek, civ.ing

 • - Roller

  Arkitekt, Teknisk projektledare, Affärsutvecklare, Designer, Hårdvarukonstruktör, Scrum master, Utvecklare/Programmerare

 • - Kommunikation & Information

  3D-modellering, Externkommunikation, Engelska

Anställningar

 • 2017 -

  Egenanställd konsult, Perpetuity AB

 • 2015 - 2017

  Konsult, systemutvecklare, Nordicstation

 • 2013 - 2015

  Teknikkonsult, produktutvecklare, ÅF

 • 2010 - 2013

  Teknisk specialist och produktutvecklare, Winab Vikväggar

 • 2009 - 2010

  Produktutvecklare, Top Notch Design

 • 2008 - 2008

  Komponentuppdragsansvarig, Volvo Personvagnar

 • 2001 - 2007

  Logistikarbetare, Volvo Personvagnar

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Leading SAFe (4.5) (Certified SAFe 4 Agilist), Scaled Agile

 • 2016 - 16

  Professional Scrum Master I, Academic Work Academy

 • 2015 - 15

  Accelerated Learning C# (Certified Microsoft Specialist), Academic Work Academy

 • 2006 - 07

  Företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet

 • 2003 - 09

  Civilingenjörsutbildning Teknisk Design, Lunds Tekniska Högskola

 • 1998 - 01

  Natur-teknisk gymnasieutbildning, Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium

Visa mer

Intresserad? Kontakta