Dela

Peter Tengström

 • Projektledare, programägare, verksamhetsutvecklare

Översikt

Peter har lång erfarenhet och bred kompetens med att utveckla och driva komplexa projekt från ax till limpa. Peter har stor erfarenhet inom utveckling av verksamheter med nära koppling till IT och verksamheter med stort behov av kunniga personer som kan sätta sig in i verksamhetens verkliga behov och omsätta det till lösningar och actionplaner som verkligen ger effekt. Peter gillar att jobba med personer på olika nivåer och ser möjligheten i att kunna anpassa sig vid varje specifikt tillfälle.
Peter drivs av förståelse för olika målgruppers specifika behov. I Peters roll som affärsområdesansvarig i både stora och små verksamheter så har Peter samlat på sig kompetens och erfarenhet för att driva projekt av alla dess slag, exempel på det affärsutveckling, verksamhetsstyrning, CRM system, webb, utbildning samt ledarskapsutveckling. Peter har erfarenhet från internationellt arbete och mångkulturella miljöer.

Egenskaper

Peter är varm, öppen, realistisk och utstrålar optimism. I en strävan att alltid nå resultat så har Peter en osökt förmåga i att leda människor i kombination med att få dem att prestera genom att känna sig delaktiga. Peter är en nyfiken person som ofta får uppskattning för sin analysförmåga. Analysförmågan exemplifieras med att Peter kan sätta sig in i alla områden utan rädsla. Det ger er som kund trygghet och den framdrift man önskar av en senior projektledare. Peter har en bred kompetens som ledare och kan agera som coach i sin roll som projektledare och har lätt för att kommunicera med andra. I både tal och skrift har Peter goda egenskaper och kan med enkla medel skapa förståelse och engagemang.

Konsultens CV

 • Husqvarna AB

  2018 -

  Project manager DIAS

  DIAS är ett program som omfattar digitalisering av samtliga produkter som Husqvarna tillverkar.
  UPPDRAG: Införa unik digital identitet samt registrera produktens komponenter för att beräkna konfigurationen. Produkten förbereds för att vara uppkopplad och skall kommunicera med Husqvarnas nätverk och publika nätverk.
  ROLLER: Peter är projektledare inom DIAS programmet för handhållna produkter och robotgräsklippare. Rollen är tvärfunktionell och löper genom Husqvarnas globala organisation.
  KUNDNYTTA: Slutanvändare kan ansluta sin produkt genom app som visar driftdata, service, dokumentation, reservdelar. Återförsäljare kan följa anslutna produkter och kommunicerar sina service tjänster. Husqvarna kan hämta driftdata och prestanda i utvecklingssyften

 • Robo10

  2015 -

  Funktionsavtal uppkopplade produkter

  Robo10 erbjuder robotgräsklippning till näringslivet och kommuner.
  UPPDRAG: Ta fram en miljövänlig och hållbar metod för gräsklippning anpassat för allmänna grönytor som parker, ytor runt företag, ytor kring hotell och konferensanläggningar, golfbanor samt trafikrondeller/vägavsnitt. Öka säkerheten för underhållspersonal som behöver vistas i områden nära trafik eller andra risker. Metoden skall präglas av innovation och hållbart företagande
  ROLLER: Utveckla koncept samt genomföra och installera ny teknik, prissätta och marknadsföra/ leverera tillhörande tjänster
  KUNDNYTTA: Tjänsten levereras med uppkopplade gräsklippare för att övervaka driften och anläggningens prestanda. Funktionen erbjuds som en heltäckande service där installation/drift och underhåll ingår till ett fast pris i kundanpassade avtal som löper under avtalad period.

 • Malte Månson

  2015 - 15

  Chef/ project manager Mechanical solutions

  Mechanical solutions omfattar industrimotorer i maskiner och aggregat. Maskinerna och aggregaten är designade för olika arbetsuppgifter som har höga krav på tillgänglighet och kan vara livsuppehållande (nödaggregat på sjukhus).
  UPPDRAG: Sammanställa kraven som användarna ställer på utrustningen. Utveckla behovsanpassad support och service. Sälja mer reservdelar för installerad utrustning
  ROLL: Koordinering och samordning av befintlig organisation. Ta fram förslag på serviceavtal och tjänster samt prissätta. Analysera nyckeldata samt kategorisera kunder. Presentera aktivitetsplaner på kort och lång sikt för ledning och styrelse. Planera för nödvändiga resurser och behov. Beräkna kostnader/ intäkter.
  KUNDNYTTA: Eliminera oplanerade driftavbrott, högre tillgänglighet på installerad utrustning samt effektivare support/utbildning. Lägre kostnader för reparationer och en god driftekonomi

 • Husqvarna AB

  2012 - 14

  Affärsägare och projektägare CRM i Norden

  UPPDRAG: Implementera och utbilda i samband med installation av en ny CRM plattform. Skapa intresse, delaktighet och engagemang så att alla inom sälj & support regelbundet använder systemet för att vidareutveckla verksamheten mot gemensamma mål.
  ROLL: Koordinera ansvariga inom respektive organisation. Genomföra regelbundna möten och utbildningar för att kvalitetssäkra registrerad information. Ta fram analyser av nyckeldata och rapportera vidare till hela företaget. Ta fram förslag för uppdateringar av stödsystem inom telefoni, webb. Ta fram metoder för att kategorisera kunder
  KUNDNYTTA: Ökad tillgänglighet på support och kundtjänst. Publicering av FAQ på webben. Effektivare hantering av inkommande ärenden med hjälp av talsvar i telefonväxeln samt snabbare hantering av e-post hantering. Kundens enskilda behov finns registrerat i systemet vilket snabbar upp hantering av ärenden och att organisationen vet vilka kontaktytor kunden har

 • Husqvarna AB

  2011 - 12

  Chef/ project manager Customer support

  UPPDRAG: Effektivisera och anpassa teknisk support/ kundtjänst för nya kundgrupper. Husqvarna upplever att behovet att hantera både återförsäljare och konsumenter har ökat och organisationen måste förändras efter nya förutsättningar.
  ROLL: Kartlägga nya behov och kundgrupper. Skapa nya team baserat på behov och kompetens. Utreda vilka stödsystem som finns inom kommunikation, webb, FAQ, CRM. Skapa en VI känsla i organisationen och utbilda inom relationshantering. Presentera aktivitetsplaner på kort och lång sikt för ledningen. Kartlägga resurser och kompetensbehov för att möta nya krav. Utreda extern support för att komplettera befintlig organisation.
  KUNDNYTTA: Ökad tillgänglighet på support och kundtjänst. Det går snabbare och lättare att nå den kontaktperson som effektivast kan lösa ärendet.

 • Husqvarna AB

  2007 - 14

  E-learning Service business development

  UPPDRAG: Utbilda och introducera worldwide e-learning program som omfattade hur man blir lönsam med service som återförsäljare hos Husqvarna. Programmet var baserat på självstudier och publicerades via en webb applikation. Vi lanserade med att utbilda och bjuda in till seminarier med tema servicelönsamhet
  ROLL: Utbildningsledare och projektansvarig för 25 länder där jag utbildade i grupper om 10-12 inbjudna representanter från säljbolag och återförsäljare. Varje deltagare fick arbeta interaktivt med applikationen som varvades med utbildning och öppna diskussioner. Applikationen utvecklades vidare med nya versioner baserat på den input vi fick från deltagarna.
  KUNDNYTTA: Varje deltagare skapade sin egen unika utvecklingsplan för sin serviceverksamhet. Planen baserades på deras egna input och förutsättningar. Deltagaren kan därefter löpande uppdatera sina uppgifter med sina egna förbättringar och erhålla nya nyckeltal

 • Husqvarna AB

  2007 - 10

  Projekt Fleetservice

  UPPDRAG: Husqvarna vill öka sin försäljning mot professionella användare med sin professionella produkt range. Projektet omfattar fleetmanagement funktioner med individuella underhållsprogram för produkterna. Produkterna är kopplade via nätverk och rapporterar driftdata löpande till systemet även operatörerna är registrerade i systemet. Fleetmanagement modulen skapar en direkt länk mellan användare/service/leverantör
  ROLL: Delansvarig i projektet för att samla in behov och fakta. Föreslå och installera testpiloter för beta versioner. Samverka i seminarier tillsammans med leverantör, användare, återförsäljare. Skapa aktivitetsplaner för lansering och prissättning på utvalda länder. Ta fram utbildningsmaterial och genomföra utbildningar
  KUNDNYTTA: Professionella användare har en överblick på sin maskinflotta och ser driftstatus/operatörer för att underlätta planering av arbeten. Serviceleverantören kan följa vilka maskiner som behöver service och kan boka in tidpunkter genom systemet. Husqvarna kan ta ut driftdata för att utveckla och förbättra maskinerna.

 • Stenbergs

  2004 - 05

  Kvalitetschef/ projektledare ISO 9001:2000

  UPPDRAG: Stenbergs hade beslutat om att certifiera sig och uppdraget var att samtliga funktioner i företaget skulle arbeta efter verksamhetstyrning ISO 9001:2000. Certifiering skulle genomföras i samarbete med extern konsult.
  ROLL: Ledningens representant i kvalitetsfrågor och ansvarig för projektets genomförande. Genomförde workshops för att beskriva alla processer inom företaget. Verifiera dem och dokumentera och kvalitetsäkra. Genomförde utbildningar och revisioner. Skapade rutiner för att hantera avvikelser och avvikelserapportering. Tog fram en kostnadsbudget samt gjorde uppföljning. Delegerade ansvar för nyckelfunktioner inom företaget. Startade arbetsmetoder för att göra ständiga förbättringar.
  KUNDNYTTA: Effektivare hantering av avvikelser. Maskinutrustningen består av CNC styrda maskiner ofta sammankopplade i ett helt processflöde hos en komponentillverkare. En avvikelse eller driftstörning kan därför få mycket stora konsekvenser.

 • Stenbergs

  2000 - 01

  Chef/ projektledare serviceorder system

  UPPDRAG: Öka cashflow för debitering av serviceuppdrag. Skapa ett planeringsverktyg för alla serviceuppdrag. Förenkla administration/ registrering/ återkoppling för servicetekniker. Visa servicehistorik på respektive maskin samt använda reservdelar. Integrera med företagets affärssystem för att eliminera dubbelarbete.
  ROLL: Samordna och specificera nödvändiga funktioner. Sätta kriterier för hantering och registrering av debiteringsunderlag. Förstå och lära sig ny teknik med hjälp av web lösningar. Ta reda på möjligheter med mobilkommunikation och spegla ut information på fjärrnät.
  KUNDNYTTA: Effektivare och snabbare återkoppling på utförda serviceuppdrag. Egen inloggning för att ta del av servicehistorik på sina egna maskiner. Snabbare besked på tillgänglighet av servicetekniker. Mindre risk för missförstånd

Kompetensområden

 • - Operativsystem/plattformar

  Mac OS X, Windows 7

 • - Verktyg & Middleware

  Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Lotus Notes, MS Exchange, MS Sharepoint, Office 365, MS Office

 • - Hårdvara

  Mac, PC

 • - Standarder

  ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Affärsplattformar_Affärsmodeller., GDPR, Innovationsledning, Programledning, Projektledning, Sustainability/Hållbarhet, Verksamhetsutveckling allmänt, Affärsplanering, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Affärsutveckling, Change Management, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Utbildning, Förändringsledning

 • - Marknadsföring

  Digitalisering, Marknadsanalys, Marknadsundersökning, Marknadsstöd, Kundupplevelse, Målgruppsanalys, Utvecklingsprojekt- Varor och tjänster

 • - Försäljning

  Avtal och Förhandling, Försäljning, Säljsupport

 • - IT-strategi

  IT-arkitektur - företagsnivå, CRM Project systems

 • - Metoder & Processer

  Agila metoder allmänt, KANBAN, LEAN, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Beteendevetenskap, Fackförhandlingar, Styrelseledamot, VD, Affärscoachning, Chefscoaching, Kurs- och seminarieledare, Det coachande ledarskapet, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Implementation, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssystem

 • - Trådlös datakommunikation

  Bluetooth, RFID

 • - Drift/Support/Service

  Användarsupport, Drift/Support/Service allmänt

 • - Tillämpningar

  Affärssystem, Internet of Things, CRM-system, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Detaljhandel, Tillverkande Industri, Verkstad och Automotive, Service/Tjänster

 • - Utbildning

  Annan högskoleutbildning 3 år, Högskoleingenjör, Workshopledning, e-learning

 • - Roller

  Delprojektledare, Facilitator, Huvudprojektledare, Utbildningsledare, VD, Workshopledare, Affärsutvecklare, Coach, Förändringsledare

 • - Kommunikation & Information

  Externkommunikation, Förändringskommunikation, Internkommunikation, Sociala medier, Engelska, Presentationsteknik

Anställningar

 • 2015 -

  VD, Robo10

 • 2014 - 2015

  Affärsområdeschef Mechanical solutions, Malte Månson

 • 2010 - 2014

  Manager After sales & customer support, Husqvarna AB

 • 2006 - 2010

  Area After sales manager Central & Eastern europe, Husqvarna AB

 • 2000 - 2006

  Eftermarknadschef, Stenbergs

 • 1997 - 2000

  Servicechef, Atlet AB

 • 1991 - 1997

  Uthyrning & begagnat försäljning, Atlet AB

 • 1988 - 1991

  Produktionsplanering, Atlet AB

 • 1986 - 1988

  Material & Produktionstyrning, Atlet AB

Utbildningar

 • 2018 - 18

  Chef och ledarskap i digitalisering, Combitech

 • 2012 - 13

  Communication skills for managers, Insights

 • 2005 - 05

  Aktiv Kommunikation Ledare, Rekrytema

 • 2002 - 03

  Advanced management program, Handelshögskolan Stockholm

 • 1997 - 12

  Avtalsrätt, Teknikföretagen

 • 1989 - 89

  Projektstyrning, TBV

 • 1987 - 91

  Transportekonom & Logistik, Handelshögskolan Göteborg

 • 1981 - 85

  Maskiningenjör, Chalmerska gymnasiet Göteborg

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Mathias Bransmo
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
0707-885180
Anna Holm
Kundansvarig på Kvadrat Jönköping AB
+46702-727779