Dela

Joel Westerlund

 • Projektledare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Förändringsledare

Översikt

Joel har 20 års erfarenhet från i IT-branschen, varav 15 år i ledande befattning som både chef och projektledare.

Han har under flera år ansvarat för etablering av projektkontor samt etablering av testcenter. Dessa uppdrag har gett Joel bra insikter och erfarenheter som förändringsledare. Arbete med projektkontor har även gjort att han har skaffat sig bra erfarenhet att jobba med strategiska frågor på olika nivåer i organisationer.
Som projektledare har Joel verkat i flertalet verksamhets-, systemutvecklings- och installationsprojekt. Som chef har det, förutom personal-, budget- och verksamhetsansvar, funnits flertalet uppdrag med ansvar för verksamhetsutveckling.
Joel är van att ta fram en strategisk inriktning och därefter omsätta den till taktisk och operativ nivå genom målstyrning.
Joel har även jobbet med metodutveckling, framför allt inom portfölj- och projektstyrning.

Egenskaper

Joel är en erfaren ledare inom IT-området. Han har ett lugnt och stabilt agerande, vilket är bra i stressade situationer. Under sina uppdrag skapar Joel ofta ett bra kontaktnät som blir användbart under uppdragets genomförande. Att leda och styra genom målformulering från strategier ned till individnivå är något som han förordar.

Konsultens CV

 • Epiroc

  2018 -

  Programledare

  Joel etablerar och driver ett program på Epiroc. Totalt är det ett 10-tal pågående projekt som hanteras i programmet. Projekten är av skiftande karaktär såsom; Offshoreutveckling i Sharepoint, rebranding av Intranät, nedstängning/ersättning av Lotus Notes applikationer samt helt ny Dominomiljö för Epiroc. Joel har även projektledaransvar inom programmet.

 • Kontract AB

  2017 - 18

  PMO-ansvar

  Joel fick uppdraget att skapa ett PMO på Kontract AB. Det största behovet som initialt fanns var att skaffa övergripande kontroll på pågående projekt/uppdrag. Den existerande processen för detta justerades och en dashboard togs fram som man varannan vecka gick igenom med ansvariga projektledare och affärsområdeschefer. En behovsanalys genomfördes efter en tid och ett antal förbättringsåtgärder beslutades att genomföras, såsom förändrad kommunikation, kvalitetsprocessförändring samt bättre verktygsstöd.
  Den största nyttan som framkom under denna tid var en förbättrad övergripande kontroll samt inte minst förbättrad resurshantering.

 • Atlas Copco

  2015 - 18

  Projektledare

  Joel är inne som konsult i olika projekt på Atlas Copco i Örebro. Två av uppdragen har handlat om att fasa ut affärssystem från verksamheten efter företagsuppköp, varav det ena var en förstudie och den andra ett genomförande. Ett tredje uppdraget handlade om att driva ett projekt där Atlas Copco ska uppgradera sin webbläsare till Internet Explorer 11 samt operativsystem till Windows 10. Joels ansvar var att affärsområdet MR (ca 12000 användare spridda över världen) ska vara redo för detta, dvs. tester ska vara genomförda och eventuella anpassningar implementerade på drygt 100 applikationer. Nuvarande uppdrag handlar om att projektleda utfasning av Lotus Notes applikationer där Joel har kontakt med samtliga användare för att komma framåt i avveckling samt framtagning av nya lösningar, totalt handlar det om ca 500 applikationer spridda över hela världen som ska stängas ned, många med nya lösningar som ska in. Detta parallellt med att bolaget delas upp i två separata bolag där IT ska separeras helt.

 • Transportstyrelsen

  2014 - 15

  Sektionschef/Verksamhetsutveckling

  Etablering av testcenter och testorganisation.
  För att förbättra myndighetens kvalité i projektleveranser samt minska antalet incidenter i produktionsmiljö så startades ett arbete att förbättra testarbetssättet på myndigheten.
  Redan under 2012 hade Joel skissat på hur ett testcenter organisations- och funktionsmässigt skulle fungera samt sålt in idén med hjälp av nyttoberäkningar enligt myndighetens kostnads- och nyttoberäkningsmodell. Delar hade även implementerats under året, dvs ett första steg mot ett myndighetsgemensamt testcenter. I en större organisationsförändring under 2014/2015 så kunde resterande delar på allvar börja implementeras. Man samlade då testkompetens samt testledare på två gemensamma testsektioner varav Joel fick ansvar för den ena.
  Idag finns ett testcenter för myndigheten med 7 testledare, 32 testare, strategier, metodik, verktyg, utbildningsplaner, testautomatiseringsverktyg mm.

 • Transportstyrelsen

  2010 - 15

  Sektionschef

  Joel hade, förutom budget och verksamhetsansvar för sin sektion, även personalansvar. Det innebar att leda upp till 20 anställda medarbetare samt 15-20 konsulter. Under sin tid har Joel rekryterat mycket personal både till sin egen sektion men även varit behjälplig till andra sektionschefer i deras rekryteringsarbete. Uppskattningsvis har Joel varit med och anställt över 20 personer under sina år som chef. För att ta in konsulter så har han använt sig av befintliga ramavtal för att avropa konsulter enligt LOU. För att hantera det så effektivt som möjligt har Joel haft mycket kontakt och samarbete med myndighetens inköpsenhet.
  Joel har även jobbat med LOU gällande upphandling av ett portföljverktyg, verktyg för testautomatisering samt några olika utbildningar.

 • Transportstyrelsen

  2010 - 14

  Sektionschef/Verksamhetsutveckling

  Myndighetsövergripande projektkontor.
  2011 fick Joel uppdraget att etablera ett myndighetsövergripande projektkontor. Målet var att skapa ett projektkontor som dels har full kontroll över myndighetens projektverksamhet men även kunna vara rådgivande och stödja ledningen i beslut kring projektportföljen.
  Uppdraget skulle dels ta fram processer för portföljstyrning och prioritering samt dels ta fram kompetensbehov och bemanna efter det. Verksamheten har nu 5 projektcontrollers, 12 projektledare samt 1 metodutvecklare.
  Uppdraget gick allt eftersom över från införande till ren linjeverksamhet.
  Upphandling av ett portföljverktyg genomfördes vilket förbereddes med hjälp av nyttoberäkningar enligt myndighetens kostnads- och nyttoberäkningsmodell.
  Joel hade även under denna tid fullt personal-, budget- och verksamhetsansvar.

 • Transportstyrelsen

  2009 - 10

  Projektcontroller

  Örebrodelen av myndigheten hade ett stort behov av att förbättra sin projektverksamhet, dels hur projekt drivs och dels skapa en överblick över de projekt som pågår.
  Joel agerade mentor åt projektledare, granskade projekt (måluppfyllnad, tid, ekonomi, risker), utvecklade projektmetodiken, intervjuade projektledarkandidater mm. Parallellt med detta så utvecklade han projektportföljen (utvecklingsplanen) så att det gick att få en överblick och möjligheten till prioriteringar förbättrades.
  Projektmodell: PLUS (bygger på PPS och Pejl)

 • Vägverket

  2006 - 08

  Projektledare

  Importen av begagnade bilar till Sverige bedömdes av Polisen vara okontrollerad. För att förändra detta så behövdes något göras och Transportstyrelsen fick i uppdrag att ta fram en lösning för att minska att antalet stulna bilar registreras i Sverige.
  Joel fick ansvaret att driva detta som projektledare. Nya processer och nya systemstöd togs fram för att hantera flödet. Integrationer med EuCaris, Schengen information systems, svenska Polisen samt Interpol upprättades för att automatiskt söka efter stulna bilar eller stulna dokument. Integrationer med Svensk Bilprovning togs även fram för att förenkla flödet då de fortsatt skulle hantera registreringsbesiktningen. Joel drev även kontakter med Tullen, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Bilprovningen och Larmtjänst då även de påverkades i olika grad av förändringarna. För att hantera flödet i linjen så anställdes en sektionschef samt 20 utredare, vilka bildade ett helt nytt segment inom myndigheten.
  Projektet byggdes upp av tre olika delprojekt, verksamhet, utveckling och test. Totalt var det ca 35 personer i projektet samt en extern referensgrupp. Projektmetodik var Vitamin (bygger på PPS).

 • Outokumpu

  2004 - 04

  Projektledare

  På HRP (Hot Rolled Plate), Outokumpu, fanns ett behov att förändra lagerhanteringen av plåtar. Man hade bekymmer med lagerkontroll samt koppling till utskeppning och fakturering som man nu ville få bättre kontroll på.
  Joel fick ansvaret att föra in en produkt som användes på andra delar inom koncernen. Dock visade det sig under analysfasen att ett antal funktioner behövde förändras. I slutändan infördes ett helt nytt affärssystem, exkl. ekonomifunktionen, för att hantera order, lager, skeppning och fakturering. Integration gjordes mot produktionssystem (varmvalsning) samt ekonomisystemet SAP.
  Projektet drevs med konsulter från Proplate, men med hög involvering från användare inom Outokumpu för att försäkra sig om det bästa och mest effektiva arbetssättet. Projektmetodik var Outokumpus egenutvecklade.

 • Outokumpu

  2003 - 04

  Projektledare

  Outokumpu hade gjort ett förvärv i Tyskland och nu ville man integrera IT-systemen på bästa möjliga och effektiva sätt.
  Joel fick ansvaret för projektet Other Communication vilket ansvarade för integrationskommunikationen mellan företagen. Berörda delar var framför allt order, lagervärdering, lagerhantering och fakturering.
  Projektet drevs hos kund och i samarbete med det tyska företaget.

 • Proplate IT

  2002 - 05

  Gruppansvarig/Projektledare

  På Proplate fanns en grupp utvecklare som förvaltade och utvecklade system åt Outokumpu PSC Group. Denna grupp och dess aktiviteter behövde samordnas.
  Joel hade dels ansvar för gruppen och dess beläggning och dels ansvar att träffa kunden med uppföljningar och beslut som behövdes tas. Kunden fanns utspridd i flera olika länder i Europa (England, Holland, Italien, Tyskland m.fl.). Parallellt med detta drev Joel även projekt mot kunden med denna grupp som projektgrupp.

 • AvestaPolarit

  2002 - 02

  Gruppansvarig/Projektledare

  IT-gruppen på Outokumpu i Degerfors var utan chef och behöv få någon som ansvarade för detta fram till och med att ny chef fanns på plats.
  Joel fick ansvaret över organisationen ”Short Term IT”, ca 15 personer på AvestaPolarit i Degerfors. Ansvaret omfattades av uppföljningar, beläggning, kundkontakter och samarbeten i gruppen.

 • Saab Bofors Dynamics

  1999 - 02

  Utvecklare, systemarkitekt, Teamledare,

  Saab hade ett stort projekt med det Tyska flygvapnet som kund. En del var att bygga ett helt nytt missilplaneringssystem, Taurus Kepd 350.
  Joels del var till att börja med utvecklare för sekvensstyrning. Uppdraget övergick sedan till systemarkitektur, samt teamledning för arkitektgruppen. Joel var även teknisk kontaktperson mot tysk underleverantör, Dornier GMBH, för integration mot det Tyska flygvapnets flygplaneringssystem.

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Change Management, Kravanalys, Kravmodellering, Affärs och IT strategi, ERP Implementation, Förvärvsintegration, Omvärldsanalys, Strategisk planering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Förändringsledning, Metodstöd, Processinförande, Processutveckling, Programledning, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning, Projektrevision, Workshopledning

 • - Försäljning

  Försäljning, Avtal och Förhandling, Anbudsförfarande

 • - Upphandling

  Inköp och förhandling, Kravformulering, LOU

 • - Metoder & Processer

  ISTQB, LEAN, Controlling and Reporting, ITIL, PENG, PM3, RUP/UP, Scrum, XLPM, Agila metoder allmänt, PEJL, PPS, Processkartläggning, PROPS, Processer och metoder allmänt

 • - Ledarskap

  Organisationskultur och värdegrund, Det coachande ledarskapet, Mentor, Mentorskap, Ledarskap allmänt, Operativ ledning, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektfaser

  Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Systemering/Design/Krav, Test, Utveckling/Genomförande

 • - Projektledning

  Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Teknisk projektledning, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Portföljledning, Project auditing, Projektadministratör/assistent, Projektledning

 • - Test & Verifiering

  Strategisk testledning, Testutveckling, Acceptanstestledning, Testledning

 • - Branscherfarenhet

  Läkemedelsindustri, Skog och Papper, Spel, Försvar, Service/Tjänster, Tillverkande Industri, Stat/kommun/Landsting

 • - Utbildning

  Systemvetenskap, Workshopledning

 • - Roller

  Scrum master, Systemförvaltare, Testare, Testledare, Arkitekt, Kravanalytiker, Systemanalytiker, Förändringsledare, Interimschef, Organisations-och Processkonsult, programledare, Teknisk projektledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Projektadministratör, Team-ledare, Workshopledare

Anställningar

 • 2015 -

  Projektledare, Kontract

 • 2006 - 2015

  Projektledare/Projektcontroller/Sektionschef, Vägverket/Transportstyrelsen

 • 2002 - 2006

  Projektledare, Proplate IT

 • 2001 - 2002

  IT-konsult, TietoEnator

 • 1999 - 2001

  IT-konsult, Celcisus Consultants/Combitech

 • 1997 - 1999

  IT-Konsult, WM-data

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Accredited project exellence preparation assessor, Projektforum

 • 2016 - 16

  ITIL foundation ver 3, certifiering, BiTA

 • 2016 - 16

  Certifierad verksamhetsutvecklare, Dataföreningen

 • 2013 - 13

  Agil projektledning, Transportstyrelsen

 • 2013 - 13

  Ekonomi för chefer, Confex

 • 2013 - 13

  Mentorskap, Personlig utveckling via mentor, Transportstyrelsen

 • 2012 - 12

  Kommunikativt ledarskap, Transportstyrelsen

 • 2011 - 11

  Lönebildning och lönesättande samtal, Transportstyrelsen

 • 2011 - 11

  Arbetsmiljödiplomering, Previa

 • 2010 - 11

  Transportstyrelsens Chefs- och ledarskapsprogram, Transferens

 • 2007 - 07

  Ledarskap för icke-chefer, MGruppen

 • 2006 - 06

  PENG-modellen, Dataföreningen

 • 2003 - 03

  IT- och teleavtal, Dataföreningen

 • 2002 - 02

  Certifierad projektledare, Dataföreningen

 • 1994 - 97

  Systemvetenskap, 120p (Kandidatexamen), Högskolan i Karlstad

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Johan Nordkvist
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 601 57 35
Marianne Wallgren
Kundansvarig på Kvadrat Örebro AB
070 - 772 03 60