Dela

Reine Pålsson

 • Kravanalytiker
 • Testare
 • Projektledare

Översikt

Reine är Scrum-, ITIL-, PEJL- och REQB-certifierad och har sin spetskompetens inom kravanalys men lämpar sig mycket väl även för roller inom projektledning och test. Kunskaper inom verksamhetsutveckling och användbarhet är också något som Reine byggt upp under sina drygt 18 år i branschen.

Egenskaper

Reine är nyfiken, positiv, noggrann och social och har lätt för att samarbeta, kommunicera och leverera. Han har lätt för att sätta sig in i nya situationer och vill lära sig av nya möjligheter. Reine trivs med att arbeta i projekt i nära samarbete med kunden och dess verksamhet. Han arbetar metodiskt och kan snabbt ta till sig nya arbetssätt.

Konsultens CV

 • CSN

  2016 -

  Kravanalytiker

  Reine arbetar som kravanalytiker inom ett projekt som tar fram ett nytt ärendestyrningssystem, som delvis byggs i BPM.

  I rollen som kravanalytiker arbetar Reine nära verksamheten för att hjälpa produktägaren och verksamhetsutvecklare att identifiera, beskriva och prioritera de behov och krav som finns på den nya ärendestyrningen. Detta genom att bland annat bryta ned verksamhetens krav till epics, user stories och kravspecifikationer. Han arbetar också nära arkitekter, testare och utvecklare för att säkerställa att den tekniska lösningen tillgodoser verksamhetens behov och krav. Arbetet involverar såväl gränssnittsfrågor som mer abstrakta frågor om ärendehantering och hur ärenden ska hanteras på smartast möjliga sätt för både handläggaren och kunden. Förutom att driva och ansvara för förfiningsarbetet med de tekniska utmaningarna ”under huven” samordnar Reine även samarbetsformer med projektets övriga kravresurser. En av metoderna för att driva projektets arbete framåt är workshops där Reine ansvarat för arbetet. Utöver kravarbetet stöttar Reine även testförmågan inom projektet då behov finns, bland annat har Reine ansvarat för att ta fram och utföra scenariotestfall.
  Projektet arbetar med agila metoder (Scrum) och är ett av CSNs högst prioriterade IT- projekt.

  I rollen ingår följande kompetensområden:
  Kravfångst, Utredning, Agila metoder, Scrum, Kanban, Modellering (Datamodell, Informationsmodell), Test, Workshopledning

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Jira, MS Visio, Eclipse, HP Quality Center

 • Försäkringskassan

  2015 - 16

  Kravfångst

  Reine har som agil systemutvecklare arbetat med att automatisera Sjukpenninggrundande inkomst (SGI), en förmån/tjänst som används för att räkna ut ersättningen för andra förmåner. En stor del av denna process går att automatisera, det vill säga hantera via maskinell handläggning i stället för manuell. Projektet Auto-SGIs syfte har varit att automatisera SGI så långt det är möjligt.

  Reine har arbetat nära verksamheten och i utvecklingsteamet med att ta fram krav och förfining av backloggarna samt leda och driva kravfångstförmågan. Vid behov har han även arbetat med test. Reine har arbetat enligt agila metoder, i huvudsak Scrum. Merparten av utvecklingsteamet har varit i Söderhamn vilket satt prov på att arbeta agilt på distans.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Utredning, Test, Agila metoder, Scrum, Kanban, Kunskap om socialförsäkringen och sjukpenninggrundande inkomst

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Jira, ClearCase, MS Visio, FreeMind

 • Försäkringskassan

  2015 - 15

  Kravfångst

  Försäkringskassan genomförde ändringar av förmånen Föräldrapenning som under 2015 implementerades i tre releaser. Reine har i egenskap av agil systemutvecklare hjälpt Försäkringskassan att genomföra lagändringarna i Försäkringskassans handläggningssystem (ÄHS) samt i självbetjäningen (Försäkringskassans webbsida).

  Arbetet har skett i agila team enligt processramverket Scrum där Reine arbetade i huvudsak med utredningar, förfining, kravfångst och test.
  De stora utmaningarna har varit att hantera olika förutsättningar baserat på barnets födelseår med komplexa matematiska regelverk samt att samarbeta agilt på tre orter.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Utredning, Test, Agila metoder, Scrum, Kanban, Kunskap om socialförsäkringen och föräldrapenning

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Jira, ClearCase, SoapUI

 • Sundsvalls Energi

  2013 - 14

  Projektledning och kravfångst

  Sundsvall Energi har haft ett behov att se över och optimera sin IT-verksamhet samt göra beställningar mot Sundsvall kommun och externa leverantörer. Reine har i form av analytiker och projektledare hjälpt Sundsvall Energi med att kartlägga och prioritera nödvändiga åtgärder samt aktivt arbetat med att dessa genomförs.

  Arbetet har delvis drivits på en strategisk nivå där Reine tillsammans med kund har satt upp riktlinjer och arbetssätt på vad som ska göras, när det ska göras och hur information ska fördelas. Uppdraget har också haft en stark operativ prägel genom att bland annat skapa beslutsunderlag i strategiska IT-frågor, kartlägga IT-miljö, delta i upphandlingsprojekt, förbättra integrationer mellan befintliga system samt agera som beställare mot externa och interna leverantörer. Den övergripande aktiviteten var dock att hålla ihop, samordna och driva projekt, beställningar och uppdrag - från förstudie till leverans.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Projektledning, Verksamhetsutveckling, Kravfångst, Kravfångst i offentlig upphandling, Användningsfallsmodellering, Kanban, Branschspecifik kunskap om energibranschen, el, elnät och fjärrvärme.

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, KanbanFlow

 • SCA Skog AB

  2013 - 13

  Krav- och verksamhetsanalytiker

  SCA Skog har haft problem med att optimera logistiken för flödet mellan skogen och industrierna. Effekter av detta är bland annat att köer av timmerlastbilar har bildats på mottagningsplatser, otydliga lageruppgifter och otillräckligt planeringsunderlag. Vilket alla bidrar till höga och onödiga kostnader för inblandade aktörer.

  Reine har i form av krav- och verksamhetsanalytiker medverkat i utvecklingen av ett webbaserat fordonsdatorsystem, SCA Transport, som ska lösa ovan nämnda effekter samt ytterligare förbättra förutsättningarna för berörda aktörer.

  Arbetet har bestått i att i nära samarbetet med kund samt systemets intressenter och användare samlat in, analysera, prioritera, dokumentera och vidareförmedla information och behov som ligger till grund för beslut och byggandet av det nya systemet.
  Kravhanteringsrollen har inneburit att mallar och struktur på artefakter tagits fram anpassade efter kundens och projektets förutsättningar.

  Systemet är en webbapplikation baserad på client/server-lösning och responsiv design och bygger på följande tekniker: Javascript, Indexddb, HTML 5, CSS3, Jquery och Google maps engine.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Verksamhetsutveckling, Modellering, Kravfångst, RUP, Användningsfallsmodellering, Användartester, Presentationsteknik, Workshopledning, Branschspecifik kunskap om skogsbruk, skogsindustrin och logistik.

  Tekniker/program som användes: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Project, Adobe Photoshop

 • SCA Skog AB

  2012 - 13

  Krav- och verksamhetsanalytiker

  För att underlätta arbetet för SCA Skogs virkesinköpare har Reine gjort en analys av deras befintliga system och kopplar det mot de behov som finns hos användarna. Ambitionen är att ta fram en ny vision för hur systemstödet ska stödja virkesinköparna i deras vardag och även hjälpa kunden att ta fram en kravspecifikation på den tänkta visionen.

  Arbetet handlade mycket om att identifiera och kartlägga nuläget (as-is), hitta förbättringar samt ta fram planer för att nå det önskade läget (to-be). Reine jobbade nära slutanvändarna med stor vikt vid att mappa systemstödet mot processer och arbetssätt. Detta innebar att uppdraget förutom ren verksamhetanalys även handlade om att omsätta dessa insikter till kravartefakter som ska underlätta en kommande systemutvecklingsprocess.

  Uppdraget innebar också att presentera framtagna analyser och framtidsvisioner för kundens beslutsfattare. Det krävdes att Reine var självgående och kunde arbeta effektivt och strukturerat då det är täta leveranser och avstämningar. Workshopledning var en återkommande aktivitet i rollen.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Verksamhetsutveckling, Intressentanalys, Behovsanalys, Nulägesanalys, Målanalys, Kravfångst, RUP, Användningsfallsmodellering, Användningsfall, Dialogbeskrivning, Presentationsteknik, Workshopledning, Användartester, Branschspecifik kunskap om skogsbruk och skogsindustrin.

 • Sogeti Sverige AB

  2012 - 12

  Verksamhetsutveckling och kravfångst

  Reine arbetar med att ta fram nya metoder för att utveckla interna projekt och höja kvaliteten på varje delmoment av processen, allt från säljarnas del att möta kunden till en levererad lösning. Arbetet handlar mycket om att identifiera och kartlägga nuläget, hitta förbättringar samt ta fram planer för att nå det önskade läget.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Verksamhetsutveckling, Kravfångst, Agila metoder, Scrum, RUP, Workshopledning

 • Försäkringskassan

  2012 - 12

  Kravfångst

  Reine har arbetat med att ta fram det nya gränssnittet för självbetjäningstjänsten där den inloggade kunden kan planera, anmäla och ansöka om föräldrapenning på Försäkringskassans webbsida. Han har utöver kravfångst arbetat i nära samarbete med verksamheten med att ta fram gränssnittsdesign och arbetat med användbarhetsfrågor. Reine har fått en god insyn i hur Försäkringskassan arbetar med sin webbsida och på så sätt ökat på sin redan goda kunskap om Försäkringskassan och dess IT-verksamhet.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Användbarhet, Gränssnittsutveckling, RUP

  Tekniker/program som användes: Rational ClearCase, Rational ClearQuest, Rational Rose, OPA, PRI, Visio, Photoshop

 • Försäkringskassan

  2011 - 12

  Kravfångst och projektledning

  Reine ansvarade för planering och genomförandet av kravfångsten i projektet samt fungerade som ett projektstöd till projektets medlemmar. Han genomförde också den initiala projektplaneringen samt hjälpte projektledaren genom projektet. Det var sex små förmåner (arbetshjälpmedel, närståendepenning, smittbärarersättning, förebyggande sjukpenning, graviditetspenning och högriskskydd) som lyftes in i ÄHS (Försäkringskassans ärendehanteringrssystem) vilket innebär ett stort arbete ur både ett verksamhetsperspektiv som IT-perspektiv med att skanningsanpassa blanketter, uppdatera processer, utbilda handläggare samt konfigurera ÄHS så att akterna kan hanteras elektroniskt.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Kravfångstledning, Projektledning, ÄHS, RUP,

  Tekniker/program som användes: Rational ClearQuest, Rational ClearCase

 • Försäkringskassan

  2010 - 11

  Kravfångst och kravfångstledning

  Reine ansvarade för planeringen och genomförande av kravfångsten i projektet vars syfte var att lyfta in funktionshindersförmåner handikappersättning, vårdbidrag, bilstöd och assistansersättning i Försäkringskassans handläggningssystem, ÄHS. Effekterna med projektet var att handläggarnas arbete underlättades väsentligt då ärenden kunde skapas och behandlas elektroniskt. Arbetet ger en god insyn i Försäkringskassans nämnda förmåner, verksamhet och processer. Under projektets gång fungerade Reine som kravfångstledare för två medarbetare.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Kravfångstledning, RUP, ÄHS

  Tekniker/program som användes: Rational ClearQuest, Rational ClearCase

 • Försäkringskassan

  2010 - 10

  Kravfångst

  Reine har med expertis inom kravfångstdisciplinen deltagit i en arbetsgrupp för att kartlägga omfattning och planeringen av automatiseringen av förmånen föräldrapenning. Resultatet presenterade och godkändes av Försäkringskassans generaldirektör som därmed gav klartecken att genomföra Auto FP-projektet.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, RUP, PRI (Processer, Regler och Information)

 • SPP

  2009 - 10

  Kravfångst

  Reine har arbetat med kravfångst i ett projekt som har utvecklat ett nytt webbaserat system för SPP och deras hantering av avtalspensioner. Förutom att ta fram kravfångstdokument i form av användningsfall, dialogbeskrivningar och begreppskataloger har Reine fått goda kunskaper om pensioner och pensionsavtal. Reine medverkade i projektet från första början och har varit delaktig i att utforma kravfångstarbetet.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, RUP, PRI (Processer, Regler och Information)

  Tekniker/program som användes: Microsoft Visio, RUP

 • Svenska Kyrkan

  2009 - 09

  Test

  Reine har säkerställt att funktionaliteten av pensionssystemet har bibehållen kvalitet sedan plattformen uppdateras.Kravfångst, RUP, PRI (Processer, Regler och Information)

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Test, Funktionstester, RUP

 • Försäkringskassan

  2009 - 09

  Test

  Reine har arbetat med test i LEFI (Leverera Förmånsinformation), en tjänst som sammanställer information från Försäkringskassans alla förmåner till externa intressenter. Reine har arbetat med fokus på att ta fram testdata för system- och enhetstest samt ta fram testspecifikationer för systemtest. Uppdraget har medfört en god inblick i Försäkringskassans verksamhet då projektet berör många olika förmåner och miljöer.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Test, RUP
  Tekniker/program som användes: Rational ClearQuest, Rational ClearCase, DB2, Unix

 • Försäkringskassan

  2008 - 08

  Kravfångst och test

  Reine har arbetat som kravfångare/testare i Sjuk- och aktivitetsersättningen (SA), tidigare känd som förtidspension. Under 2008 har förmånen, pga lagändringar, genomgått större förändringar som har implementerats i två releaser. I båda dessa releaser har Reine arbetat med fokus på kravfångst genom att ta fram nya samt uppdatera befintliga användningsfall, dialogbeskrivningar och begreppskataloger. Reine har också under projektets gång arbetat med test, då främst med system- och regresionstest

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Test, RUP

  Tekniker/program som användes: Rational ClearQuest, Rational ClearCase, Rational Rose, Test, DB2, Unix

 • Posten Sverige AB

  2006 - 08

  Projektledning och kravfångst

  Reine har arbetat som projektledare med framtagandet och leveransen av en ny intranätlösning för Postens Intranät. Projektorganisationen har omfattat ett 50-tal människor indelade i olika grupper varav Reine ansvarat för flertalet av dessa och fungerat som en sammanhållande länk mellan verksamhet, utveckling och styrning. Reine har funnits med i alla delar inom projektet från start till mål och främst fokuserat på projektledning och kravfångst men även arbetat aktivt med användargränssnitt, informationsstruktur, IT-arkitektur samt säkerhets- och riskanalyser.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Kravfångst, Delprojektledare, Projektadministratör, Användbarhet, Webbdesign, Gränssnittsutveckling, RUP, Säkerhet

  Tekniker/program som användes: HTML, CSS

 • Posten Sverige AB

  2004 - 06

  Webbutveckling

  En projektgrupp där Reine ingick som gränssnittsansvarig fick i uppdrag att ta fram ett produktionsstyrningssystem i webbmiljö med kopplingar till flertalet andra system. Reines fokus som gränssnittsansvarig låg på användbarhet, grafisk formgivning och informationsstruktur - men även på IT-arkitektur, då de olika systemen skulle bindas samman. Med takt med projektets gång fick Reine även ett stort ansvar för projektadministrationen. Reine deltog också i hög grad i insamling och hantering av krav från verksamheten. Efter projektets avslut ingick Reine i en förvaltningsgrupp för vidareutvecklingar och systemdrift.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Webbdesign, Gränssnittsutveckling, Användbarhet, Kravfångst, Projektadministratör

  Tekniker/program som användes: HTML, CSS, ASP, SQL, JavaScript, VBscript, Photoshop

 • Posten Sverige AB

  2002 - 06

  Webbutveckling

  Reine har utvecklat ett system för att förbättra kommunikationen mellan Postens sorteringsterminaler och deras intressenter. Dygnsrapporten blev snabbt populär och har i flera år funnits på Postens Intranäts startsida samt legat till grund för andra webblösningar inom Posten. Reine har ansvarat för att driva utvecklings- och gränssnittsfrågorna, projektgruppen i övrigt har bestått av en projektledare och representanter för olika intressegrupper.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Webbdesign, Gränssnittsutveckling, Användbarhet, Kravfångst

  Tekniker/program som användes: HTML, CSS, ASP, SQL, Access

 • Posten Sverige AB

  2000 - 06

  Webbutveckling

  Reine har under merparten av sin anställning på Posten arbetat med att utveckla webbaserade tillämpningar och applikationer på Postens Intranät. Detta har i huvudsak skett i en konsultliknande roll där Reine hjälpt olika enheter inom företaget att använda intranätet optimalt som ett arbetsverktyg och informationskanal.

  I rollen ingick följande kompetensområden:
  Webbdesign, Användbarhet, Kravfångst, Databasdesign

  Tekniker/program som användes: HTML, CSS, ASP, SQL, JavaScript, VBscript, Photoshop, Polypoly, Tridion, Dreamweaver

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Affärs och IT strategi, Förändringsledning, Begreppsmodellering, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Kravanalys

 • - Marknadsföring

  Målgruppsanalys

 • - Metoder & Processer

  ITIL, Processkartläggning, KANBAN, PEJL, RUP/UP, Agila metoder allmänt, Scrum

 • - Projektledning

  Projektledning, Teknisk projektledning

 • - Test & Verifiering

  Acceptanstest, Acceptanstestledning, Funktionstestning, Integrationstest, Quality center, Systemtestning

 • - IT-säkerhet

  Riskanalys

 • - Branscherfarenhet

  Försäkring, Energi, Skog och Papper, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Huvudprojektledare, Användbarhetsspecialist, Projektadministratör, Teknisk projektledare, Testare, Delprojektledare, Scrum master, Systemanalytiker, Utredare, Kravanalytiker

Anställningar

 • 2012 - 2018

  Konsult, Sogeti

 • 2008 - 2012

  Konsult, Logica

 • 2000 - 2008

  Webbutvecklare, Posten Sverige AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  CSPO Scrum Product Owner (+certifiering), Crisp

 • 2016 - 16

  Scrum Master (+certifiering), Informator

 • 2015 - 15

  Grundutbildning Agil systemutveckling, Försäkringskassan

 • 2014 - 14

  Effektkartläggning, inUse

 • 2013 - 13

  Pejl - Projektstyrningsmodell (+certifiering), Pejl

 • 2013 - 13

  SQS Projektledning, Sogeti

 • 2012 - 12

  REQB-certifierad kravhanterare, Konsultbolag1

 • 2011 - 11

  Kravdesign – detaljera och strukturera kraven, Konsultbolag1

 • 2010 - 10

  Effektiv kravhantering, Konsultbolag1

 • 2009 - 09

  Work Breakdown Structure (WBS), Logica

 • 2008 - 08

  ITIL Foundation v3, ???

 • 2008 - 08

  Projektledarutbildning, Posten

 • 2007 - 07

  Praktisk kravhantering, från användningsfall till systemmodell, Astrakan

 • 2007 - 07

  ITIL i Posten, Posten

 • 2007 - 07

  Projektledning enligt RUP, Posten

 • 2007 - 07

  RUP - RequisitePro, Posten

 • 2007 - 07

  RUP Verksamhetsanalys och kravhantering, Posten

 • 2007 - 07

  RUP, Grundkurs, Posten

 • 2007 - 07

  Adobe Photoshop, Folkuniversitetet

 • 2006 - 06

  Projektledning, Posten

 • 2005 - 05

  Att skriva för webben, Publik

 • 2005 - 05

  Webbanvändbarhet (5p), Mittuniversitetet, Sundsvall

 • 2004 - 04

  Projektledning (5p), Mitthögskolan, Sundsvall

 • 2003 - 03

  MDI (5p), Mitthögskolan, Sundsvall

 • 2003 - 03

  Internet och säkerhet (5p), Mitthögskolan, Sundsvall

 • 2002 - 02

  Databasdesign, ???

 • 2002 - 02

  SQL, ???

 • 2001 - 01

  Dynamisk HTML och Javascript, ???

 • 2001 - 01

  Active Server Pages, ???

 • 1995 - 99

  Medieteknikprogrammet (160 p), Mitthögskolan, Sundsvall

 • 1995 - 95

  Matematik (10p), Mitthögskolan, Östersund

 • 1995 - 95

  Fysik (10p), Mitthögskolan, Östersund

Visa mer

Intresserad? Kontakta