Dela

Patricia Sörensen

 • Organisation- och ledarutveckling
 • Förändringsledare
 • Flödeseffektivisering

Översikt

Patricia brinner för organisationsförenklingar, hög kundnytta, goda resultat och det välmående ledar- och medarbetarskapet. Hon har ca 20 års bred erfarenhet och genuint intresse av förändringsledning och verksamhetsutveckling nationellt/internationellt på operativ, taktisk men främst strategisk nivå. Hennes erfarenheter innefattar allt från organisationsutveckling till digitalisering med många olika intressenter på marknaden, vilket skapat färdigheter och egenskaper som är fungerande i såväl offentlig sektor som i privata näringslivet.

Patricia arbetar gärna med mångfacetterade uppdrag, innefattande många samarbetspartners och verksamhetsgrenar där resultat, nytänk, tillit, digitalisering och en god stämning eftersträvas. Patricia har gott sinne för systematik i verksamheters helhet och hur alla delar hänger ihop, för att på så vis kunna arbeta med flödeseffektivisering/lean för ökad nyttohemtagning. Patricia kommer lätt in i nya sammanhang och skapar lätt nya relationer. Arbetar gärna som interims chef!

Egenskaper

Patricia är en tydlig ledare som ser och förstår helheter, hur olika delar hänger ihop med varandra och vilka förutsättningar som krävs för att få effektiva verksamheter. Hon är en trygg och prestigelös person samt en slipad målinriktad kommunikatör. Patricia har lång ledarerfarenhet i stora organisationer och har framgångsrikt drivit stora förändringsarbeten. Hon är lugn, utvecklingsfokuserad samt har förmåga att sälja in budskap och inspirera omgivningen med engagemang, tillit, enkel kommunikation och humor. Som ledare värnar Patricia om ett nära, kommunikativt och coachande ledarskap baserat på tillit, för att skapa ett motiverande och engagerande medarbetarskap

Konsultens CV

 • Förenade Bil

  2018 -

  projektledare GDPR

  Guidar och stöttar till nya rutiner, förhållningssätt och genomförande avseende GDPR anpassningar.

 • TRUST

  2018 -

  projektledare GDPR

  Guidar och stöttar till nya rutiner, förhållningssätt och genomförande avseende GDPR anpassningar.

 • Kloksam Consulting AB

  2018 -

  Chefsmentor

 • Polisen

  2016 - 18

  Polismästare/Regionkanslichef

  Polisens reformarbete med att vara En myndighet har pågått intensivt sedan 2015. Syftet är förbättrat utredningsresultat och moderniserad ledning och styrning. Polisen är idag indelad i sju regioner och med nationella stödverksamheter. Region Syd är en av de tre största regionerna och består av ca 4700 medarbetare. I högsta ledningen finns regionchef, biträdande regionchef, i tredje hand regionkanslichefen och sedan områdescheferna. Uppdraget som regionkanslichef är att agera som strategisk förändringsledare med fokus på övergripande administrativa strategiska och taktiska frågor i alla former. Från verksamhetsstyrning och analys, kvalificerad processledning, controllerhantering och verksamhetsutveckling, till verksamhetsskydd av personal, fastighet och information till kvalificerad handläggning, internutredningar samt intern stöd och service såväl regionalt som tillsammans med övriga regioner, nationella avdelningar och rikspolischefens kansli.

 • Lantmäteriet/Sida

  2013 - 13

  Internkonsult/kursledare tjänsteexport

  Uppdraget innebar att utbilda chefer i övergripande ledning och styrning i motsvarande verksamhet i Vietnam som inom svenska Lantmäteriet fortsatte. Ca 100 deltagare per tillfälle där teori, praktik varvades med fältstudier.

 • Lantmäteriet/Sida

  2012 - 12

  Internkonsult tjänsteexport

  Ett längre Sida-projekt tog slut och arbetet med nytt projektunderlag tog vid, då behov och intresse från Georgien var fortsatt stor. Ett av fokusområdena var att arbeta vidare med övergripande ledning och styrning samt flödeseffektivisering för att skapa en hållbarhet i verksamheten.

 • Lantmäteriet/Sida

  2012 - 12

  Internkonsult/kursledare tjänsteexport

  I enlighet med statliga myndigheters uppdrag att bidra U-länder med kunskap fick Lantmäteriet även ett Sida-projekt i Kenya. Uppdrag innebar att hålla kurs i övergripande ledning- och styrning samt i HR-frågor för delar av HR- personalen på Ministry of Lands i Nairobi. Teori varvades med praktik och fältstudier.

 • Lantmäteriet/Sida

  2012 - 12

  Internkonsult/kursledare tjänsteexport

  I enlighet med statliga myndigheters ansvar att bidra U-länder med kunskap fick Lantmäteriet ett Sida projekt i Vietnam. En del av projektet var att utbilda chefer med övergripande ledning och styrning i motsvarande organisation som svenska Lantmäteriet. Kursen innefattade att varva teori, praktik och fältstudier med ca 100 personer/tillfälle.

 • Lantmäteriet

  2012 - 14

  Objektägare systemförvaltning Pm3

  Ett övergripande strategiskt ansvar för ett av Lantmäteriets systemobjekt innefattande flera IT-system. Konkret innefattade uppdraget att ansvara för objektets struktur, ekonomi, behovsidentifiering samt kommunikation och kompetensutveckling tillsammans med ett utvecklingsteam. Objektägaren ansvarar även för att agera som en klok part gällande totala systemförvaltningsstyrningen samt utvecklingsportfölj för hela myndigheten.

 • Lantmäteriet

  2012 - 15

  styrgruppsmedlem Nytt handläggningssystem

  Som ett led i att ta sig ur stordatormiljön behövdes ett nytt handläggningssystem för Sveriges Fastighetsinskrivning. Ett komplext arbete med många systemberoenden och processteg i ett komplext juridiskt sammanhang. En stor utmaning för styrgrupp och alla projektgrupper. Som styrgruppsmedlem var det av stort värde att ha förståelse för verksamhet och flöden samt involvera rätt kompetens i rätt sammanhang, men också att ständigt balansera investeringar gentemot förväntad vinst.

 • Lantmäteriet

  2011 - 11

  Internkonsult tjänstexport

  Ett flerårigt Sidafinansierat projekt var på väg att avslutas och behövde kvalitetsgranskas. Som neutral part skulle mål granskas mot utfallet och rapporteras till Sida. Granskningen avsåg ett delprojekt innefattande ledarskapsutveckling, flödeseffektivitet i produktionen, HR-process och kundservice.

 • Lantmäteriet

  2011 - 13

  Enhetschef/projektledare skanning arkiv

  Lantmäteriet tog över en verksamhet som inte alls arbetat med digitalisering av verksamheten. Verksamheten producerade ca 13 000 ärenden per vecka och med detta växte pappersarkiven. Media konverting centre (MKC) i Härnösand kontaktades för att skapa en förståelse för hur myndigheter hanterade skanning av pappersarkiv. Efter tre år var allt arkiv som skapats sedan 2008, skannat i hela landet.

 • Lantmäteriet

  2010 - 16

  Internkonsult tjänstexport

  Som myndighet finns ett ansvar att bistå omvärlden med expertkunskaper på ett eller annat vis. United Economic commission of Europé (UNECE) har en underliggande organisation för landfrågor, Working Party on Land and Administration (WPLA). Här träffas konsulter/experter från olika EU-länder ca två gånger per år. Syftet är att dela med sig av kunskaper, påvisa utmaningar eller att dela framgångar. Uppdraget innebar att omvärldsbevaka och underhålla de goda relationerna, föredra om eget arbete samt undersöka om egna myndigheten kunde bistå med expertkunskaper någonstans i omvärlden.

 • Lantmäteriet

  2010 - 11

  Enhetschef/projektansvarig telecoaching

  Möte med kund är en stor del av Sveriges Fastighetsinskrivnings vardag. Behovet att ena sju orter i landet och förbättra såväl samtalsteknik och resursåtgång var påtaglig. En förbättringsplan togs fram och en stor utbildningsinsats genomfördes med samtliga medarbetare. Telecoacher utbildades på vardera kontor för att skapa hållbarhet i arbetet på längre sikt.

 • Perstorps kommun

  2006 - 07

  Områdeschef/Projektansvarig Anhörigcentrum

  Inför att kommunerna skulle få ett utökat lagstiftat ansvar gällande anhörigstöd, startades ett projekt med syftet att öppna ett anhörigcentrum. Ambitionen var att bygga en stödjande och proaktiv verksamhet för de som vårdar sina nära i hemmet. Verksamheten skulle vara en mötesplats för anhörigvårdare att möta likasinnade, få möjlighet att bli avlastade en kortare stund samt få stöd i mötet med vårdens olika processer.

 • Perstorps kommun

  2006 - 07

  Områdeschef/rådgivare projekt Hållbar Hälsa

  Vården hade en längre tid brottats med långa sjukskrivningar bland vårdpersonalen. En nationell satsning gjordes och projekt Hållbara Hälsa initierades. Uppdraget innebar samordning av vårdens samtliga sjukskrivnings- och rehabiliteringsärenden och att ha en nära dialog med företagshälsa, försäkringskassa och arbetsförmedling och berörda medarbetare. Målsättningen var att utreda samtliga ärenden och att komma till avslut på ett eller annat sätt i samstämmighet, men också att bättre möta de som hade ett fortsatt rehabiliteringsbehov.

 • Perstorps kommun

  2000 - 08

  områdeschef/tf förvaltningschef

  Strategiskt, taktiskt och operativt ansvar för olika delar inom verksamheten i olika perioder. Innefattande ansvar för samtliga professioner inom vårdyrket, restaurang, anhörigcentrum, larmpatrull, korttidsboende, somatisk vård, demensvård, handikappomsorg, biståndshandläggning och psykiatri. Var direktrapporterande till förvaltningschef och socialnämnd/kommunfullmäktige. Blev även tillförordnad förvaltningschef 2003.

 • Hässleholms komun

  2000 - 00

  Enhetschef/biståndshandläggare SoL, LaSS mm

Kompetensområden

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Innovationsledning, Sustainability/Hållbarhet, Verksamhetsarkitektur, Verksamhetsmodellering, Kravanalys, Supply chain management, Information Management, Metodstöd, Omvärldsanalys, Order- och leveransflöden, Projektledning, Strategisk planering, Change Management, Förändringsledning, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Organisationsutveckling, Processförvaltning, Processinförande, Processutveckling, Verksamhetsanalys, Verksamhetsstyrning, Verksamhetsutveckling allmänt, Workshopledning

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, PEJL, Scrum, PM3, Workflow management, LEAN, Lean-baserad processmetodik, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning

 • - Ledarskap

  Outsourcing, Psykologi, Chefscoaching, Mentor, Mentorskap, OBM (organizational behavioral management, Operativ ledning, Beteendevetenskap, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Det coachande ledarskapet, Kansli och administrativ chef, Ledarskap allmänt, Organisationskultur och värdegrund, Rekrytering & Personalutveckling

 • - Projektledning

  Agile project systems, Innovationsledning, Portföljledning, Effekt- och nyttohemtagning, Projektledning

 • - Branscherfarenhet

  Fastighet, Stat/kommun/Landsting

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Riskansvarig, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kommunikationsrådgivare, Kommunikationsstrateg, Kvalitetsansvarig, Lärare, Systemförvaltare, Team-ledare, Utbildningsledare, Facilitator, Omvärldsbevakare, Coach, Förändringsledare, Interimschef, Kommunikationscoach, Organisations-och Processkonsult, Workshopledare

Anställningar

 • 2016 - 2018

  Polismästare/chef Regionkansliet, Polisen

 • 2008 - 2016

  Enhetschef, Lantmäteriet

 • 2000 - 2008

  Områdeschef äldre- och handikappomsorg, Perstorps kommun

 • 2000 - 2008

  Områdeschef äldre- och handikappomsorg, Perstorps kommun

 • 1999 - 2000

  Enhetschef äldre- och handikappomsorg, Hässleholms kommun

 • 1995 - 2005

  vårdbiträde/undersökterska, Hässleholms kommun

Utbildningar

 • 2016 -

  Polischefsutbildning, Linnéuniversitet i Växjö

 • 2015 - 15

  Kommunikativt och coachande ledarskap, Köpt utbildning av Lantmäteriet

 • 2013 - 13

  Systemförvaltningsmodell PM3, Lantmäteriets internutbildning

 • 2012 - 13

  Effektiv verksamhetsstyrning med Lean som metod, köpt utbildning av Lantmäteriet

 • 2012 - 12

  Presentationsteknik och retorik, Internutbildning Lantmäteriet

 • 2012 - 15

  Arbetsrätt steg 1,2,3, köpt utbildning av Lantmäteriet

 • 2011 - 11

  Projektprogram Pejl, Lantmäteriets internutbildning

 • 2011 - 15

  coachingteknik steg 1,2,3, Lantmäteriets internutbildning

 • 2010 - 10

  Kompetensbaserad rekryteringsteknik, Lantmäteriets internutbildning

 • 2009 - 10

  Att leda andra ledare, Lantmäteriets internutbildning

 • 2006 - 06

  Lösningsfokuserat arbetssätt, internutbildning Lantmäteriet

 • 2004 - 06

  Organisation, team och ledarskap, Kristianstad högskola

 • 1997 - 00

  Sociala omsorgsprogrammet, Kristianstad Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta

Helen Asklund
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
072-5471790
Göte Nilsson
Kundansvarig på Kvadrat Malmö AB
0708751025