Dela

Jenny Waller

 • Projektledare
 • Förvaltningsledare
 • Verksamhetsutvecklare

Översikt

Jenny är en mycket driven, entusiastisk och uppskattad projektledare med lång och bred erfarenhet. Jenny har en enastående historik av framgångsrika projektleveranser och levererar alltid på topp. Hon är uppskattad bland såväl kollegor som kunder och hon är ofta den som får ta hand om de mest komplexa projekten. Jenny brinner för att driva den digitala utvecklingen framåt på olika sätt som underlättar människors liv och vardag.

Jenny har solid erfarenhet av samtliga delar inom projektledningsyrket: Planering, uppföljning, resursallokering, budget och ekonomisk uppföljning, riskhantering, ärendehantering, kvalitets-uppföljning och rapportering. Jenny har även flera års framgångsrik erfarenhet som formell ledare/chef i form av konsultchef och teamledare. Jenny är väl förtrogen med modeller som PPS, PROPS, ITIL, PM3 och agila metoder som Scrum och Kanban.

Jenny är mycket uppskattad för sin kunskap, trygga framtoning, genuina omtanke om medarbetarna och förmåga att snabbt sätta sig in i en ny verksamhet och få sina chefers förtroende att driva verksamheten framåt. Jenny hade exempelvis Sigmas mest nöjda team i ”Great Place To Work”-undersökningen 2014.

Egenskaper

Jenny arbetar bra under press och får saker gjorda. Jenny är välorganiserad och strukturerad, men hon är också flexibel och anpassar sig snabbt till nya omständigheter. Hon är van att ha många bollar i luften i form av flera parallella projekt.

Konsultens CV

 • Folksam

  2018 - 18

  Release Manager

  Uppdrag: Release Manager för Folksams gemensamma applikationsreleaser, vilket innebär att ett stort antal system och projekt gemensamt driftsätter sina respektive releaser där det finns inbördes beroenden mellan systemen.

  Ansvar: Jenny ansvarade för att planera, koordinera och följa upp arbetet genom hela processen utifrån Folksams prioriteringar och processer. Jenny ansvarade för planering, samordning, kommunikation, riskhantering, rapportering till styrgrupp och övriga intressenter mm. Jenny var också produktionssättningsansvarig under de aktuella helgerna då de gemensamma releaserna driftsattes. Arbetet bedrevs enligt ITIL.

  Metoder/tekniker: ITIL, Marval, Service Now, Sharepoint, off-shore outsourcing

 • H&M AB

  2017 - 18

  Systemansvarig

  Uppdrag: Systemansvarig för tre verksamhetskritiska system; TAGS, Glossary och LPP. Systemen hanterar data, layout och beställning av de taggar och stickers som sitter på varorna i H&M’s butiker (pristaggar, informationstaggar etc.).

  Ansvar: Jenny ansvarade för budget, ekonomisk uppföljning, verifiering och hantering av tidrapporter och fakturor från underleverantörer, rullande planering av verksamheten för ett år framåt, arbetsledning för 22-25 personer i Sverige och Indien, koordinering och samverkan med omgivande systemförvaltningar, projektledning av större projekt inom förvaltningen, uppföljning och korrigerande åtgärder inom kvalitet, produktivitet, arbetsmiljö mm.

  Metoder/tekniker: Scrum, PM3, PPS, Jira, Service Now, off-shore outsourcing

 • Spendrups Bryggeriaktiebolag

  2016 - 16

  Projektledare och verksamhetskonsult

  Uppdrag: Förstudie med syfte att utreda krav och förutsättningar för införandet av en ny e-handelsplattform bestående av två best-of-breed-plattformar, samt integration mot befintligt PIM-system. Förstudien mynnade ut i ett komplett underlag för utvecklingsprojektet.

  Ansvar: Jenny ledde förstudien, planerade workshops och hade huvudansvaret för framtagandet av förstudiens leverabler i form av projektdefinition, kravspecifikation med user stories och icke-funktionella krav samt teknisk arkitektur.

  Metoder/tekniker: PPS, SiteCore, verksamhetsanalys

 • BMW Northern Europe

  2015 - 15

  Projektledare

  Uppdrag: Projekt med syfte att implementera, integrera och anpassa standard-systemet InRiver PIM till kundens verksamhet.

  Ansvar: Jenny tog över det problemtyngda projektet när det hade varit igång i några månader. På grund av olyckliga omständigheter så var den ursprungliga budgeten slut, systemet var inte färdigt och kunden var frustrerad. Jenny lyckade styra upp projektet så att kunden återfick förtroendet för både systemet och Sigma som leverantör, men pga. omprioritering hos kunden lades projektet på is innan det var helt implementerat.

  Metoder/tekniker: PPS, inRiver PIM, Jira

 • OneMed AB

  2013 - 16

  Projektledare

  Uppdrag: Projekt med syfte att implementera, integrera och anpassa standardsystemet InRiver PIM (Projekt Inventory Management) till OneMed AB’s verksamhet. OneMed AB har ett mycket stort och brett sortiment (upp till 500 000 artiklar) och detta har medfört stora utmaningar både för systemet och verksamheten. PIM-systemet har ett flertal integrationer och in-/utkanaler, som dessutom skiljer sig åt i de olika marknader och länder som systemet ska stödja.

  Ansvar: Jenny tog över projektet när det hade varit igång i några månader. Då var budgeten så gott som slut, systemet fungerade inte, kunden var frustrerad och det saknades grundläggande kontroll över projektet. Jenny lyckade på kort tid att styra upp projektet så att kunden återfick förtroendet för både systemet och Sigma som leverantör. Därefter har Jenny drivit projektet i hamn, samt fortsatt som förvaltningsledare för kundens löpande releaser.

  Metoder/tekniker: PPS, inRiver PIM, Jira

 • Unified Commerce by Sigma ITM AB

  2013 - 17

  Förvaltningsledare och konsultchef

  Uppdrag: Förvaltningsledare för ett flertal förvaltningsprojekt och löpande releaser för kunder med förvaltningsavtal inom affärsenheten Unified Commerce. Exempel på kunder är Camfil, Lagerstedt och Krantz, Witre, Key International, Rapid Racking, ITW, Coala Life och Swedish Music Hall of Fame.

  Ansvar: Jenny ansvarade för kvalitet, budget och tidplan för samtliga leveranser som görs till kunderna. Jenny hanterade även kravhantering, kunddialog, dokumentation, kvalitetssäkring och uppföljning.

  Metoder/tekniker: Kanban, PM3, inRiver PIM, EpiServer, SiteCore, Jira

  Konsultchef: Jenny arbetade dessutom som konsultchef med personalansvar för 20-25 anställda konsulter. Jennys ansvar inkluderade rekrytering, bemanning av projekt, kundnöjdhetsuppföljning, medarbetarsamtal, lönesamtal, budget och budgetuppföljning, semesterplanering samt hantering av löpande personalärenden.

 • Acando AB

  2013 - 13

  Verksamhetsutvecklare och tekniskt säljstöd

  Uppdrag: Jenny arbetade med att ta fram lösningsförslag och offerter för existerande och nya kunder, samt att presentera dessa för kunden tillsammans med KAM/kundansvarig.

  Ansvar: Jenny samarbetade med erfarna utvecklare och GUI-designers för att ta fram lösningarna, samt ansvarade för kostnadsestimat, projektplan, resursallokering etc. Jenny skriver och presenterar lika bra på svenska och engelska, samt är mycket snabb i sitt arbete, vilket ofta krävs i säljsammanhang.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys, processmodellering, grafisk design

 • Tarento AB

  2012 - 13

  Verksamhetsanalytiker och testledare

  Uppdrag: Projekt med syfte att sätta upp ett Test Center of Excellence (TCoE) i Sverige, Lettland och Indien. TCoE-projektet inkluderade att definiera en komplett testprocess och anpassa den till olika projekttyper som agila, iterativa och vattenfallsprojekt. Projektet skulle även ta fram mätetal, verktyg för estimering, testverktyg, utbildnings- och presentationsmaterial etc.

  Ansvar: Jennys team ansvarade för estimeringsverktyg och -tekniker, mätetal och rapporteringsverktyg. Verktygen och metoderna utvecklades för att passa samtliga projekttyper och för att möta de skilda behov som olika användargrupper som säljare, projektledare och testledare har genom projektets livscykel. Teamet utvecklade också utbildningsmaterial inom områdena testestimering, mätetal och rapportering för säljare, projektledare, testledare och andra.

  Metoder/tekniker: ISTQB, verksamhetsutveckling, off-shore outsourcing

 • Transportstyrelsen

  2011 - 09

  Testledare och projektledare

  Uppdrag: Projektet introducerade en sekundärlagringslösning dit avslutade ärenden automatiskt flyttades över. Handläggare kunde därefter söka efter ärenden i båda systemen samtidigt via en gemensam sökning från sitt vanliga ärendehanteringssystem. Användbarhet och tillgänglighet var viktiga designkriterier för de nya komponenterna. Söktiderna minskade med ca 80% och förlängde systemets livslängd med många år eftersom läget var kritiskt vid projektets början beroende på de stora datavolymerna.

  Ansvar: Jenny var först testledare för projektet, med ansvar för kravgranskning, daglig ledning av systemutveckling och testning samt regelbunden lägesrapportering till alla intressenter. Senare blev Jenny projektledare för projektet med ansvar för daglig ledning av systemutveckling och testning, regelbunden lägesrapportering till alla intressenter och kontakt med leverantören av tredjepartslösningen.

  Metoder/tekniker: ISTQB, PPS, W3D3, LTA, Jira

 • Telia Sonera AB

  2011 - 11

  Acceptanstestledare

  Uppdrag: Acceptanstestledare för ”Mobil Plånbok”, ett nytt system från en tredjepartsleverantör. Förutom korrekta funktioner i underliggande system var det ett stort fokus i projektet på användbarhet och att skapa en positiv användarupplevelse i allt från användargränssnitt och arbetsflöden till hur texter var utformade och hur undantagsfall hanterades.

  Ansvar: Jenny ansvarade för upprättande av testfall och testprotokoll, koordination med tredjepartsleverantören och dennes två underleverantörer, samordning av all acceptanstestverksamhet hos kunden samt avstämning med samtliga involverade kravställare inom kundens organisation i olika krav- och designrelaterade frågor.

  Metoder/tekniker: ISTQB, Jira

 • Transportstyrelsen

  2011 - 12

  Projektledare och kravanalytiker

  Uppdrag: Förstudie och utvecklingsprojekt med syfte att vidareutveckla Transportstyrelsens system hantering av de föreskrifter som myndigheten ger ut. Transportstyrelsen fick systemstöd för en process som tidigare hade hanterats manuellt, vilket medförde ökad informationssäkerhet, förenklade rutiner och spårbarhet av föreskrifter med tillhörande rättelser och ändringar.

  Ansvar: Jenny ledde och utförde själv en stor del av förstudien som omfattade verksamhetsanalys, kravhantering och systemdesign. Som projektledare för utvecklingsprojektet som följde förstudien ansvarade Jenny för att projektet genomfördes enligt gällande projektmodell från utveckling och test till införande och användarstöd under lanseringsfasen. Projektet innebar omfattande kontakter med slutanvändare, driftpartners och olika avdelningar inom Transportstyrelsen.

  Metoder/tekniker: PPS, W3D3, verksamhetsanalys, Jira

 • Värmdö Kommun

  2011 - 12

  Projektledare

  Uppdrag: Uppgradering och vidareutveckling av samtliga mallar för nämndverksamheten vid Värmdö Kommun. Mallarna är integrerade med ärendehanteringssystemet W3D3 för att förenkla handläggarnas vardag genom att information som har matats in i W3D3 automatiskt fylls i på rätt plats i respektive mall. Resultatet av projektet var snabbare och effektivare handläggning av kommunens ärenden och förenklad hantering av mötesprocessen i de kommunala nämnderna.

  Ansvar: Jenny analyserade kommunens verksamhet inom de berörda områdena och samlade in krav och önskemål. Hon ansvarade även för projektets genomförande och testade de nya funktionerna. Rollen omfattande även förändringsledning då projektet innebar ett nytt arbetssätt för kommunens handläggare och registratorer.

  Metoder/tekniker: W3D3, Jira

 • Region Gotland

  2011 - 12

  Projektledare

  Uppdrag: Ett integrationsprojekt med syfte att synkronisera utvald information mellan de två ärendehanteringssystemen Miljöreda och W3D3. De olika personalgrupper som använder respektive system får automatiskt tillgång till samma information. Ärenden som har handlagts i Miljöreda visas på också rapporter i W3D3, vilket gör att man endast behöver dra ut rapporter ur ett system.

  Ansvar: Som projektledare ansvarade Jenny för hela projektet som omfattade design, utveckling, test och dokumentation av hela lösningen, utbildning av slutanvändare, förändringsledning, införande och koordinering med externa leverantörer.

  Metoder/tekniker: PPS, W3D3, BizTalk, Jira

 • Tele2 Butikerna AB

  2011 - 12

  Projektledare och kravanalytiker

  Uppdrag: Uppdraget var att designa och bygga ett integrationssystem mellan leverans- och kassasystemen med funktioner för hantering av produktportföljen, exempelvis automatiskt lagersaldo och prisförslag. Uppdateringar av produktutbudet går att schemalägga, vilket gör att personalen inte måste jobba på obekväma tider och kan ta semester utan att behöva ta hänsyn till eventuella produktlanseringar som infaller under tiden.

  Ansvar: Jenny utförde en stor del av förstudien som omfattade verksamhetsanalys, kravhantering och systemdesign. Användargränssnittet för det nya systemet bestod av ca 15 nya skärmbilder, och Jenny ansvarade för deras användbarhet och grafiska utformning, i nära samarbete med de framtida användarna av systemet. Jenny var också projektledare för utvecklingsprojektet som följde förstudien.

  Metoder/tekniker: PPS, verksamhetsanalys, processförbättring, Jira

 • Sodexo AB

  2011 - 11

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Förstudie för att kravställa och definiera användarfall för ett kommande integrationsprojekt, med syftet att uppfylla externa åtkomstkrav och undvika dubbelregistrering av personlig data. Leveransen bestod av en förstudierapport med konkreta förslag för de kommande steg som Sodexo rekommenderades att genomföra för att uppfylla externa åtkomstkrav och undvika dubbelregistrering av personlig data.

  Ansvar: Jenny ledde och utförde själv en stor del av förstudien som förutom systemkrav och användarfall även omfattade ett nytt, enhetligt sätt att arbeta över ett stort antal grupper, en utbildningsplan samt en detaljerad teknisk lösning för befintliga och framtida systemintegrationer med hjälp av en integrationsplattform.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys

 • Salus Ansvar

  2011 - 11

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Uppdraget var att analysera bolagets samtliga krav-, test- och verksamhetsprocesser, samt att ta fram en rapport med detaljerade förbättringsförslag. De områden som studerades var kravanalys, kravhantering, design, testunderlag, testplanering, testexekvering, ändringshantering, avvikelsehantering och dokumenthantering.

  Ansvar: Jenny genomförde analysen enligt ovan och tog fram en slutrapport samt presentation med förbättringsförslag som togs emot mycket väl av verksamheten.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys

 • Kommuner och myndigheter

  2011 - 12

  Projektledare

  Uppdrag: Ett systemutvecklingsprojekt med syfte att ta fram en komplett molnbaserad lösning för e-förvaltning för kommuner och myndigheter. Lösningen (”eGo Cloud”) integrerar sex komponenter som tillsammans erbjuder hela kedjan från medborgartjänster på nätet (e-formulär) via ärendehantering till närtidsarkiv, långtidsbevaring och arkivredovisning. Resultatet var ett nyckelfärdigt koncept för e-förvaltning som kommuner och myndigheter kan börja använda med en starttid på ca 1 vecka.

  Ansvar: Jenny ansvarade för hela projektet som omfattade design, utveckling och test av hela lösningen, upphandling av hårdvaruplattformar, framtagande och dokumentation av rutiner för drift och förvaltning, utbildning av personal och slutanvändare på kommunerna, förändringsledning, införande och migrering för en pilotkund samt säljstöd och uppsättning av demomiljöer. Jenny var också involverad i kravanalysen, med fokus på användargränssnittsdesign för de komponenter där anpassningar krävdes.

  Metoder/tekniker: ISTQB, PPS, W3D3, LTA, Jira

 • Transportstyrelsen

  2010 - 11

  Projektledare och verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Utveckling av en dokumenteditor och PDF-generator för föreskriftshantering samt tillhörande anpassningar av W3D3 med underliggande serverfunktioner. Projektet innehöll även ändringar av verksamhetsprocesser och system för att förbereda för e-arkivering inom en snar framtid. Verksamheten kan nu fokusera på sitt expertområde, alltså det juridiska innehållet i föreskrifterna, och slipper helt att bekymra sig över layoutmässiga frågor då dessa hanteras centralt.

  Ansvar: Jennys uppdrag som projektledare och verksamhetsanalytiker omfattade verksamhetsanalys, kravställning, daglig ledning av utveckling och testning, regelbunden statusrapportering till alla intressenter och täta kontakter med tredjepartsleverantörer.

  Metoder/tekniker: PPS, ISTQB, verksamhetsanalys, W3D3, Jira

 • Transportstyrelsen

  2010 - 10

  Projektledare och verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Ärendehanterings- och integrationsprojekt som omfattade utveckling av W3D3-anpassningar och Biztalk-integrationer mellan publika webbformulär och W3D3. Projektet innehöll även ändringar av verksamhetsprocesser och system för att förbereda sig för e-arkivering inom en snar framtid. Medborgare kan göra ansökningar och anmälningar på webben, vilka automatiskt registreras som ärenden i ärendehanteringssystemet för snabb och helt digital handläggning.

  Ansvar: Jennys ansvar som projektledare och verksamhetsanalytiker omfattade kravställning och analys, daglig ledning av utveckling och testning, statusrapportering till alla intressenter och täta kontakter med tredjeparts-leverantörer.

  Metoder/tekniker: PPS, verksamhetsanalys, W3D3, BizTalk, Jira

 • Region Gotland

  2010 - 10

  Testledare

  Uppdrag: Utvecklingsprojekt som omfattade anpassningar till det befintliga ärendehanteringssystemet W3D3 och nya tjänster för fastighetsförvaltning. Resultatet var ett nytt och modernt sätt att arbeta med fastigheter, inklusive funktioner för automatisk uppdatering från FIR och automatisk uppslagning av grannar till en viss fastighet för att enkelt kunna skicka ut brev till dessa. Ett tjugotal medarbetare utbildades dessutom i testmetodik för att kunna utföra effektiva acceptanstester.

  Ansvar: Jenny ansvarade för att planera och samordna system- och integrationstester för hela releasen, och se till att all dokumentation fanns tillgänglig. Jenny tog även fram en effektiv testprocess, som omfattade alla projektets testfaser, samt fungerade som mentor och bollplank för juniora testare. Slutligen genomförde Jenny en utbildning av användare/testare och fungerade som acceptanstestsstöd för slutanvändarna, dvs. handläggare och registratorer hos Region Gotland.

  Metoder/tekniker: ISTQB, W3D3, BizTalk, Jira

 • Transportstyrelsen

  2009 - 12

  Testledare

  Uppdrag: Utveckling av W3D3-anpassningar och integration med BizTalk. Transportstyrelsen fick en helt digitaliserad process för ärendehantering inom körkort, yrkestrafik mm. Vissa delar var till och med helt automatiserade, exempelvis handläggning av enkla körkortstillståndsärenden. Genom att de mänskliga resurserna kunde fokuseras på de mer komplicerade ärendena kunde handläggningstiden minskas från veckor eller månader till enstaka dagar.

  Ansvar: Jenny ansvarade för planering och samordning av system- och integrationstester för varje ny release, samt för att se till att all dokumentation finns tillgänglig. Jenny tog även fram en effektiv testprocess, som omfattade alla projektets testfaser, samt fungerade som mentor och bollplank för juniora testare. Testprocessen omfattade alla testfaser under nyutveckling samt för underhåll efter lansering.

  Metoder/tekniker: ISTQB, W3D3, BizTalk, Jira

 • FAM

  2009 - 12

  Verksamhetsanalytiker och testledare

  Uppdrag: Utveckling av W3D3-anpassningar och relaterad utveckling av en ny rekvisitionsportal. Genom att erbjuda sina sökande en digitaliserad process för rekvisitioner har FAM (Foundation Asset Management) kunnat minska pappersanvändningen och kortat ledtiderna för hantering av varje ärende.

  Ansvar: Jenny ansvarade för samordning av kravanalys och design, planering och samordning av system- och integrationstester, regressionstest av nya W3D3-releaser, samt för att se till att all dokumentation fanns tillgänglig.

  Metoder/tekniker: ISTQB, W3D3, Jira

 • Riksdagsförvaltningen

  2009 - 09

  Testledare och verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Förvaltning med ansvar för innehållet i regelbundna nya releaser av två stödsystem (uRix och RixEdit) som används av riksdagens utskott och kammarkansli. Genom att digitalisera processer och rutiner som tidigare sköttes manuellt har Riksdagsförvaltningen kunnat spara mycket tid, som kan läggas på andra arbetsuppgifter. Fördelningen av motioner på de olika utskotten går nu exempelvis på ca en tiondel av tiden som den processen tidigare tog.

  Ansvar: Jenny ansvarade för att samla in och dokumentera verksamhetens önskemål, planera genomföra och dokumentera systemtester, samt utbildning av slutanvändare och administration av releaser.

  Metoder/tekniker: ISTQB, Jira, Quality Center

 • Endevo AB

  2008 - 09

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: När Endevo blev en del av Flander Group i december 2008 gjordes ett omfattande arbete för att synkronisera de två företagens affärsprocesser, IT-system och marknadsföring. Resultatet var ett gemensamt arbetssätt för verksamhetsanalys och kravhantering, som presenterades för ca 150 medarbetare och kunder i Sverige och Finland.

  Ansvar: Jennys drev en stor del av arbetet och ansvarade bland annat för att konkretisera Flanders koncept för verksamhetsanalys och kravhantering, främst genom att ta fram och genomföra seminarier och utbildningar för medarbetare och kunder i Sverige och Finland.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsutveckling

 • Riksdagsförvaltningen

  2007 - 08

  Testledare

  Uppdrag: Förvaltning med ansvar för innehållet i regelbundna nya releaser av två stödsystem (uRix och RixEdit) som används av riksdagens utskott och kammarkansli.

  Ansvar: Jenny ansvarade för att samla in och dokumentera verksamhetens önskemål, planera genomföra och dokumentera systemtester, samt utbildning av slutanvändare och administration av releaser. Jenny fungerade även som ställföreträdande projektledare med ansvar för kontakter med slutanvändare och andra intressenter, samt planering, rapportering och prioritering av utvecklingsarbetet.

  Metoder/tekniker: ISTQB, Jira

 • Citibank

  2006 - 07

  Administrativ projektledare

  Uppdrag: Projektet syftade till att Citibank skulle ge ut ett ”brandat” kreditkort i samarbete med bensinbolaget Shell, vilket innebar vidareutveckling av samtliga inblandade stödsystem, verksamhetsförändringar, marknadsföringsinsatser mm.

  Ansvar: Jennys ansvar som administrativ projektledare omfattade daglig hantering och uppföljning av ett flertal team som arbetade på olika platser i Europa, USA och Singapore, rapportering till styrgruppen, hantering av avtal med underleverantörer samt övrigt stöd åt huvudprojektledaren.

  Metoder/tekniker: Projektledning, projektadministration

 • BT Global Services

  2005 - 05

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Intäktssäkring och processförbättringar för flera verksamhetsområden. En högnivådesign av ett stödsystem för kontinuerlig intäktssäkring togs fram som en del av projektet.

  Ansvar: Verksamhetsanalytiker med ansvar för intäktssäkring och processförbättringar.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys

 • TeliaSonera AB

  2004 - 04

  Projektledare

  Uppdrag: Projektledare för implementering av ny och anpassad funktionalitet inom TeliaSoneras faktureringssystem för konsumentmarknaden.

  Ansvar: Jenny ansvarade för samordning mellan marknadsområdesenheter, utvecklingsavdelningen, testavdelningen, release manager och den mottagande förvaltningsorganisationen.

  Metoder/tekniker: Projektledning/förvaltningsledning med många intressenter

 • BT Global Services

  2003 - 03

  Verksamhetsanalytiker

  Uppdrag: Ett projekt med fokus på analys och förbättringar av kundens processer för validering av leverantörsfakturor. Målet var att göra processen effektivare och att verifiera att inkommande fakturor var korrekta. Projektet innehöll också en retroaktiv kontroll av inkommande fakturor (revenue assurance), med hjälp av data från billing, kundreskontra och CRM-system.

  Ansvar: Verksamhetsanalytiker inom Revenue Assurance.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys

 • Telia AB/Com Hem AB

  2000 - 02

  Projektledare

  Uppdrag: Ett antal IT-projekt, t.ex. funktionella och tekniska förstudier, urval och upphandling av stödsystem och utvecklingsprojekt med kravinsamling, utveckling, test och driftsättning.

  Ansvar: Projektledare med ansvar för att driva ovanstående projekt. I rollen ingick även ansvar för verksamhetsanalys och ledning av system- och acceptanstester.

  Metoder/tekniker: Projektledning

 • Arcor GmbH

  1999 - 99

  Verksamhets- och kravanalytiker

  Uppdrag: Ett utvecklingsprojekt med ca 300 medlemmar som syftade till att ta fram ett komplett kundhanterings- och faktureringssystem för fast telefoni.

  Ansvar: Jenny ansvarade för att de detaljerade designdokumenten av faktureringsmodulerna höll uppdaterade när små och stora designförändringar gjordes löpande under utveckling och test.

  Metoder/tekniker: Verksamhetsanalys, Use Case Modellering

 • Vodafone GmbH

  1996 - 98

  Testare och testledare

  Uppdrag: Perioden omfattar flera projekt och förvaltningsuppdrag, bland annat införandet av Vodafones första kontantkortserbjudande i Tyskland samt ett stort antal andra projekt av varierande omfattning.

  Ansvar: Jennys roll som testare respektive testledare innebar ansvar för planering och genomförande av mjukvarutester, dokumentation, framtagande av testdata och koordinering med andra projekt och avdelningar. Testarbetet genomfördes enligt ISO 9000-certifierade processer.

  Metoder/tekniker: ISTQB, Cobol, JCL, DB2

 • Vodafone GmbH

  1995 - 95

  Systemutvecklare

  Uppdrag: Projekt som syftade till att införa en ny typ av mobilabonnemang med ett separat prefix, vilket medförde att samtliga system behövde uppdateras för att stödja multipla prefix, då detta tidigare var hårdkodat.

  Ansvar: Jennys ansvarade för utveckling av nya funktioner och ändringar i Vodafones kundhanterings- och faktureringssystem i stordatormiljö, vilket innebar utveckling i COBOL och JCL, enhetstest, dokumentation, referensdatahantering och versionshantering av kod.

  Metoder/tekniker: Cobol, JCL, DB2

Kompetensområden

 • - Modulkunskap affärssystem

  Controlling, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönehantering, Redovisning, Säljstöd/ Marknadsföring, Fakturering, Projektredovisning/Projektstyrning, Tidrapportering

 • - Standarder

  ISO 9001

 • - Verksamhetsutveckling och Strategi

  Begreppsmodellering, Change Management, Förändringsledning, Information Management, Metodstöd, Organisationsutveckling, Processinförande, Processutveckling, Produktledning, Programledning, Utredning, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsstyrning, Workshopledning, Kravanalys, Kravmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Projektledning, Projektrevision, Verksamhetsanalys

 • - Upphandling

  Beställarstöd, Inköp och förhandling, Internationella tekniska upphandlingar, Kravformulering, Resurs i upphandlingsprocess

 • - Metoder & Processer

  KANBAN, LEAN, PPS, Prince2, PROPS, Agila metoder allmänt, ITIL, Processer och metoder allmänt, Processkartläggning, Scrum, ISTQB

 • - Ledarskap

  Det coachande ledarskapet, Fackförhandlingar, Grupprocesser, Kurs- och seminarieledare, Mentor, Mentorskap, Operativ ledning, Organisationskultur och värdegrund, Interimsledning, Ledarskap allmänt, Outsourcing

 • - Projektfaser

  Projektering, Test, Utveckling/Genomförande, Drift, Förstudie, Implementation, Införande och överlämning, Produktionsinförande, Systemering/Design/Krav

 • - Projektledning

  Teknisk projektledning, Agile project systems, Effekt- och nyttohemtagning, Projektadministratör/assistent, Administrativ delprojektledning, Administrativ huvudprojektledning, Kommersiell projektledning

 • - Kvalitetsstyrning

  Change Management, Dokumentation, Dokumenthantering, Kvalitetscertifiering, Kvalitetsledning, Kvalitetssäkring/ Reliability engineering

 • - Test & Verifiering

  Quality center, Strategisk testledning, Testprocessutveckling, Testutveckling, Acceptanstest, Acceptanstestledning, Integrationstest, Funktionstestning, Systemtestning, Testledning, Validering & Test - Mjukvara

 • - Mobila Telesystem

  Mobilsystem allmänt

 • - Fasta Telesystem

  Telesystem allmänt

 • - Bredbandsnät & IP-tjänster

  Bredband allmänt

 • - Systemtyper

  Stordatorsystem, Systemtyper allmänt, Windowsapplikationer, Systemförvaltning, Systemintegration

 • - Tillämpningar

  Billing-system, e-handel, Ärendehanteringssystem

 • - Branscherfarenhet

  Fordon, Försäkring, Bank & Finans, Detaljhandel, Media, Postorder/ e-handel, Stat/kommun/Landsting, Teleoperatörer

 • - Utbildning

  Workshopledning, civ.ing

 • - Roller

  Affärsutvecklare, Coach, Facilitator, Lösningsarkitekt, Organisations-och Processkonsult, Teknisk projektledare, Förändringsledare, Interimschef, Kvalitetsansvarig, Produktledare, Produktägare, programledare, Systemanalytiker, Testare, Testledare, Utredare, Workshopledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Kravanalytiker, Projektadministratör, Systemförvaltare, Team-ledare

 • - Kommunikation & Information

  Intranät, Engelska

Anställningar

 • 2018 -

  Senior Consultant, Kiteview Consulting AB

 • 2017 - 2018

  Senior Consultant, Capgemini AB

 • 2013 - 2017

  Konsultchef och Projektledare, Sigma IT Consulting AB

 • 2012 - 2013

  Senior Consultant, Connecta AB/Acando AB

 • 2009 - 2012

  Senior Consultant, Lemontree Enterprise Solutions AB

 • 2008 - 2009

  Senior Consultant, Endevo AB

 • 2007 - 2007

  Senior Consultant, Sanigi HB

 • 2006 - 2007

  Senior Consultant, ProjektStyrning AB

 • 1995 - 2006

  Consultant/Senior Consultant, AMS/CGI AB

Utbildningar

 • 2017 - 17

  Engagement Management, Capgemini

 • 2016 - 16

  Värderingsdriven personlig utveckling, Valuerize

 • 2016 - 16

  Certified inRiver PIM Business Consultant, inRiver

 • 2014 - 14

  Ledarskapsutbildning för chefer, Hjärtum

 • 2012 - 12

  ITIL grundkurs, BiTA Service Management

 • 2012 - 12

  Workshopledning, Connecta

 • 2009 - 09

  Certified Scrum Product Owner, Citerus

 • 2009 - 09

  ISTQB/ISEB Foundation, Enea

 • 2006 - 06

  Projektledning, Projektstyrning

 • 2002 - 02

  Projektekonomi, CGI

 • 1999 - 99

  Avancerad förhandlingsteknik, CGI

 • 1998 - 98

  Förhandlingsteknik, CGI

 • 1997 - 97

  Teamledarutbildning, CGI

 • 1995 - 95

  Utbytesstudent, Technische Universität Braunschweig

 • 1990 - 91

  Stipendiat, Tokyo International College

 • 1989 - 95

  Civilingenjör, Linköpings Tekniska Högskola

Visa mer

Intresserad? Kontakta